Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh đắk nông

108 29 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ LỆ HỒNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ LỆ HỒNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NƠNG Chun ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Lệ Hồng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết để tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Khái niệm kiểm soát nội ( KSNB) 1.1.2 Ý nghĩa kiểm soát nội 1.1.3 Mục tiêu, nhiệm vụ hệ thống kiểm soát nội .8 1.1.4 Các yếu tố kiểm soát nội 1.2 SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 1.2.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại .16 1.2.2 Vai trò chức Ngân hàng thƣơng mại .17 1.2.3 Rủi ro hoạt động ngân hàng 17 1.2.4 Sự cần thiết hệ thống kiểm soát nội NHTM 18 1.3 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 18 1.3.1 Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 18 1.3.2 Quy trình cho vay ngân hàng thƣơng mại .20 1.3.3 Rủi ro cho vay 24 1.4 KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 26 1.4.1 Mục tiêu nhiệm vụ KSNB hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 26 1.4.2 Nội dung KSNB hoạt động cho vay doanh nghiệp .27 1.4.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới KSNB hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại .33 1.4.4 Các tiêu chí đánh giá kết công tác KSNB hoạt động cho vay doanh nghiệp 36 Kết luận Chƣơng 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Agribank Đắk Nơng .38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Agribank Đăk Nông 39 2.1.3 Các hoạt động 40 2.1.4 Tình hình hoạt động cho vay Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông 41 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KSNB ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 49 2.2.1 Quy trình hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông 49 2.2.2 Kiểm soát hoạt động cho vay doanh nghiệp Agrbank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông .55 2.2.3 Công tác kiểm tra, KSNB hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông 63 2.2.4 Kết kiểm tra, KSNB hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông 68 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐĂK NƠNG .72 2.3.1 Nhận xét cơng tác kiểm soát nội hoạt động cho vay Doanh nghiệp Agribank Đăk Nông 72 2.3.2 Nguyên nhân tồn 74 Kết luận chƣơng 78 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 80 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG 80 3.1.1 Những vấn đề đặt từ thực trạng kiểm soát nội hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông 80 3.1.2 Mục tiêu phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2016 81 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG 84 3.2.1 Hồn thiện quy trình kiểm sốt xét duyệt cho vay 84 3.2.2 Phát triển công nghệ quản lý rủi ro 86 3.2.3 Đảm bảo cơng tác kiểm sốt phải đƣợc thực thƣờng xuyên, liên tục tất khoản vay khách hàng doanh nghiệp .87 3.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực Agribank chi nhánh Đăk Nông .88 3.2.5 Đổi hoạt động kiểm tra KSNB để đáp ứng yêu cầu kiểm toán đại 89 3.2.6 Các giải pháp khác 90 3.2.7 Thực nghiêm túc công tác sửa sai sau đợt kiểm tra nội bộ, tra Ngân hàng Nhà nƣớc 92 3.2.8 Hệ thống hóa văn bản, chế sách tín dụng thành tài liệu cẩm nang cho cán tín dụng 93 Kết luận chƣơng 94 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHNo&PTNTN : Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thơn KSNB : Kiểm sốt nội KH : Khách hàng CBTD : Cán tín dụng KSV : Kiểm soát viên DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng phân tích tổng hợp dƣ nợ Agribank Đắk Nông từ năm 2012 đến 2015 51 2.2 Số lƣợng trình độ cán làm cơng tác kiểm tra, KSNB Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông qua năm (2012 - 73 2015) 2.3 Kết chỉnh sửa, bổ sung tồn tại, sai sót qua kiểm tra chi nhánh trực thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông 80 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức, máy hoạt động Agribank Đắk Nơng 49 2.2 Sơ đồ quy trình cho vay NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Đắk Nông 59 83 tới ảnh hƣởng đến vị thế, uy tín kết hoạt động Đồng thời có kiến nghị, tƣ vấn nhằm hồn thiện chế, quy trình nghiệp vụ phát sinh phù hợp với điều kiện ngân hàng điều kiện kinh tế - tài khủng hoảng Việc kiểm tra, kiểm soát cần diễn thƣờng nhật, nắm bắt kịp thời tất hoạt động kinh doanh ngân hàng Dự đoán phát đƣợc rủi ro để báo cáo tƣ vấn nhằm giải kịp thời vấn đề Nhằm đảm bảo cho tính độc lập KSNB việc trao thêm quyền hạn phạm vi làm việc điều tất yếu Đồng thời đƣợc trang bị tốt điều kiện công nghệ, nhân lực để đảm bảo thực đủ chức Đặc biệt quan tâm đến hoạt động cho vay, hoạt động hàm chứa nhiều rủi ro cụ thể đảm bảo kiểm soát rủi ro cho vay ngân hàng, tập trung vào lĩnh vực cho vay có rủi ro cao, bao gồm: - Hoạt động cho vay phải đƣợc cụ thể hóa sách tín dụng khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời đạo thực nghiêm túc, thận trọng có hiệu - Hồn thiện quy trình nghiệp vụ cho vay - Kiểm tra, giám sát khoản vay đƣợc hỗ trợ lãi suất (nếu có) - Giám sát việc thực tiêu an tồn, giới hạn tín dụng, giới hạn trạng thái ngoại hối - Giám sát việc ban hành quy định nội bắt buộc theo quy định pháp luật - Hỗ trợ Ban kiểm soát nắm bắt kiểm sốt tồn hoạt động cho vay ngân hàng Điều hành thơng suốt, an tồn, hiệu pháp luật hoạt động nghiệp vụ ngân hàng 84 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NƠNG 3.2.1 Hồn thiện quy trình kiểm sốt xét duyệt cho vay Để nâng cao hiệu hoạt động máy tín dụng NHNo&PTNT cần hƣớng tới việc tăng cƣờng khả giám sát chức năng, theo chức quản lý khách hàng, thẩm định đề xuất cho vay; thẩm định rủi ro quản lý danh mục cho vay; theo dõi, quản lý khoản nợ bị suy giảm khả trả nợ; kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập (Ban kiểm tra, kiểm soát nội bộ) Hiện Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nơng mở rộng cấp tính dụng đến đối tƣợng khách hàng, phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng, phong phú phƣơng thức, loại tiền, kỳ hạn…, có tính chun biệt phù hợp với nhu cầu khách hàng nhóm sản phẩm đồng tài trợ, cho vay, bảo lãnh, phát hành L/C, sản phẩm bảo hiểm kết hợp tín dụng, cho vay chứng minh tài chính…Do đó, với nhiều sản phẩm để khách hàng lựa chọn, chi nhánh cần: - Xây dựng quy trình phê duyệt nhanh sản phẩm cho vay nhỏ lẻ, sản phẩm cho vay chịu rủi ro Thiết lập luân chuyển tài liệu, hồ sơ điện tử để giảm thiểu thời gian giải khoản cho vay vƣợt cấp Tuy nhiên phải tuân thủ quy trình phân cấp thẩm quyền duyệt cho vay ngân hàng Nông nghiệp - Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nâng cao hiệu cơng tác quản lý rủi ro tín dụng theo thông lệ tốt nhất, phù hợp với chất, quy mơ mức độ phức tạp hoạt động tín dụng, để đo lƣờng rủi ro khoản tín dụng nhƣ tồn danh mục tín dụng hoạt động 85 tín dụng nội bảng ngoại bảng - Hình thành hệ thống thơng tin quản lý cung cấp đầy đủ thông tin cấu chất lƣợng danh mục tín dụng, bao gồm xác định tập trung rủi ro kiểm định giới hạn rủi ro - Thực giám sát hiệu quả, liên tục diễn biến khoản tín dụng điều kiện kinh tế bình thƣờng, nhƣ tình xấu để phát sớm xử lý khoản nợ có vấn đề - Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát khách hàng vay vốn gặp khó khăn thơng qua giám sát khách hàng vay vốn - Xây dựng sổ tay kiểm tra, giám sát Ngân hàng để cán nhân viên sử dụng nhƣ cẩm nang kiểm tra, giám sát - Xây dựng quy trình quản lý rủi ro tín dụng: quy trình quản lý rủi ro tín dụng, gồm có giai đoạn bản: + Khởi đầu giải ngân + Giám sát quản lý + Thu hồi xử lý nợ + Thẩm định lại rủi ro tín dụng Xây dựng thực tốt quy trình có ý nghĩa quan trọng việc hạn chế rủi ro, nâng cao chất lƣợng tín dụng Đánh giá rủi ro khách hàng việc đánh giá mức độ tổn thất ƣớc tính tƣơng ứng với mức độ rủi ro khác nhau, dựa vào việc kiểm tra giám sát tình hình khách hàng để nhận định khách hàng thuộc nhóm nợ cần ý nhƣng có khả phục hồi hay khơng?, khả tốn chi trả nợ dễ hay khó, có vấn đề xấu kinh doanh dẫn đến nguy phá sản hay không? Định kỳ, thực đánh giá lại quy trình cho vay hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo kiểm tra đầy đủ thủ tục: 86 - Kiểm tra hồ sơ vay vốn: hồ sơ pháp lý khách hàng, hồ sơ pháp lý dự án, khoản vay - Kiểm tra thẩm định cho vay - Kiểm tra trình tự trình duyệt cho vay - Kiểm tra định cho vay - Kiểm tra đảm bảo tiền vay - Kiểm tra thu nợ, thu lãi: định rà soát lại lãi suất, kỳ điều chỉnh lãi, biên độ lãi Mức lãi suất sàn, trần Kiểm tra điều chỉnh kỳ hạn nợ, giãn nợ, gia hạn nợ đƣợc quản lý theo dõi hệ thống IPCAS - Kiểm tra kết thúc trình vay, tất tốn hợp đồng tín dụng, giải chấp - Kiểm tra việc xếp lƣu trữ hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO 2001:2002 Việc lƣu trữ, bảo quản thông tin giúp cho Chi nhánh có lƣợng thơng tin đầy đủ kịp thời, giảm chi phí cơng tác thu nhập xử lý thông tin khách hàng vay vốn Việc kiểm tra thƣờng xuyên định kỳ nhƣ nâng cao khả phát kịp thời khoản vay có vấn đề, yếu kém, sơ hở quy trình cho vay hệ thống kiểm soát nội ngân hàng 3.2.2 Phát triển cơng nghệ quản lý rủi ro Một khó khăn ngân hàng nói chung Agribank chi nhánh Đăk Nơng nói riêng ln thiếu thơng tin xác khách hàng thơng tin ln tình trạng bất cân xứng, không cập nhật kịp thời Mặc dù trung tâm thơng tin tín dụng CIC NHNN ngày phát triển mạnh mẽ đóng vai trò quan trọng cung cấp thông tin khách hàng, thực phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp, cung cấp thơng tin cảnh báo…, nhƣng đòi hỏi thông tin ngân hàng chƣa đƣợc đáp ứng cách tin cậy, nhanh chóng kịp thời Các thơng tin báo cáo tài 87 doanh nghiệp chƣa bị bắt buộc phải qua kiểm tốn nên độ xác báo cáo chƣa cao Việc tìm kiếm thơng tin khó khăn tình trạng thơng tin bất đối xứng tồn chƣa thể khắc phục đƣợc thị trƣờng tài Việt Nam Trong năm gần đây, Agribank chi nhánh Đăk Nông dành quan tâm đặc biệt cho đầu tƣ, ứng dụng tin học phục vụ hoạt động ngành coi biện pháp đột phá để tăng khả cạnh tranh, ngày khẳng định vị ngân hàng Tuy nhiên ứng dụng tin học chủ yếu để phục vụ cơng tác tốn, kế tốn, lƣu trữ số liệu hoạt động kinh doanh ngân hàng mà chƣa quan tâm mức đến thông tin phục vụ tín dụng Trong tình hình đó, việc ngân hàng tự xây dựng cho hệ thống thông tin quản lý, lƣu trữ dự báo riêng cần thiết Điều cho phép Chi nhánh có đƣợc nguồn thơng tin tin cậy, nhanh chóng, kết hợp thông tin nhiều chiều khác để trợ giúp phục vụ kịp thời yêu cầu công việc 3.2.3 Đảm bảo cơng tác kiểm sốt phải đƣợc thực thƣờng xuyên, liên tục tất khoản vay khách hàng doanh nghiệp Theo tổng kết toàn hệ thống Agribank, nguyên nhân khiến cho nợ hạn gia tăng số khoản vay chƣa đƣợc kiểm tra, giám sát thƣờng xun dẫn đến rủi ro tín dụng khơng đƣợc phát kịp thời Đảm bảo công tác kiểm soát phải đƣợc thực thƣờng xuyên, liên tục tất khoản vay khách hàng yêu cầu cấp thiết, lẽ thời gian thực hợp đồng tín dụng, doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro từ khách quan đến chủ quan Những rủi ro xảy đến tránh khỏi nguyên nhân nhƣ loại rủi ro vô phong phú ngân hàng phải theo dõi để nắm bắt tình hình doanh nghiệp Ngân hàng cần đảm bảo việc thực hoạt động kiểm soát thƣờng xuyên, 88 liên tục theo kế hoạch, định kỳ tất khoản vay để tìm biện pháp phòng ngừa khắc phục kịp thời, hiệu Bên cạnh đó, Ngân hàng cần phải tiến hành kiểm tra đột xuất, khoản vay xảy kiện bất thƣờng để kịp thời đề hƣớng giải thích hợp 3.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực Agribank chi nhánh Đăk Nơng Hiện cơng tác kiểm sốt hoạt động cho vay chi nhánh tồn sai sót, phần số cán tín dụng chƣa ý thức đƣợc tầm quan trọng hoạt động kiểm sốt, vấn đề cần đặt làm để nâng cao nhận thức cán tín dụng cần thiết vai trò hoạt động kiểm sốt tín dụng Cán tín dụng nhân tố quan trọng hoạt động kiểm sốt tín dụng Do vậy, khơng nâng cao nhận thức cho cán tín dụng ý nghĩa kiểm sốt tín dụng mà cần đào tạo cho họ kiến thức kỹ cần thiết để phục vụ hoạt động này, từ tạo cho họ khả chủ động kiểm soát khoản vay phức tạp, khó giám sát Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cán bộ, nhân viên Chi nhánh:  Đƣa tiêu chí đánh giá tổng kết thi đua kế hoạch kinh doanh cán tín dụng để nâng cao tính trách nhiệm cán tín dụng  Thực đào tạo lại cho nguồn nhân lực có:  Tăng cƣờng hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cập nhật kiến thức cho cán nhân viên khóa đào tạo ngắn ngày, đảm bảo cho nhân viên ngân hàng có kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để có đủ lực, trình độ nhiều mặt nhƣ : pháp luật, kỹ thuật, kinh tế, marketing trƣờng hợp cần thiết thuê chuyên gia kỹ thuật, quan chức thẩm định 89  Thƣờng xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo, trao đổi hoạt động nghiệp vụ Ngân hàng tổ chức thi dành cho Cán tín dụng, đặt tình để Cán tín dụng trải nghiệm, rèn luyện kiến thức kỹ xử lý tình huống, đặc biệt mang lại học nhẹ nhàng mà sâu sắc tầm quan trọng hoạt động kiểm sốt tín dụng đánh vào ý thức Cán tín dụng để họ thấy đƣợc cần thiết phải thực sát công tác Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện đào tạo lại nhân viên có thay đổi chế, sách, mục tiêu kinh doanh, quy trình cơng nghệ kỹ thuật Ngồi cần loại bỏ hẳn tâm lý cán tín dụng cho vay dựa tài sản bảo đảm Trong tiếp cận xét duyệt khoản vay, cần trì kiên nguyên tắc: Chỉ cho vay hiểu đƣợc khách hàng, kiểm sốt đƣợc tín dụng Từng bƣớc đào tạo đội ngũ hỗ trợ kinh doanh chuyên nghiệp phụ trách việc kiểm soát khách hàng Có sách tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao Tạo mơi trƣờng làm việc có chế độ đãi ngộ hợp lý: Mơi trƣờng làm việc tốt, đội ngũ nhân viên tận tâm, động sáng tạo 3.2.5 Đổi hoạt động kiểm tra KSNB để đáp ứng yêu cầu kiểm tốn đại Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nơng cần trọng đến tầm quan trọng kiểm tra, KSNB hoạt động tín dụng, coi giải pháp mang tính chiến lƣợc lâu dài, đồng thời đòi hỏi cấp thiết để tăng cƣờng KSNB hoạt động Để đạt đƣợc điều chi nhánh cần thực nội dung nhƣ: phƣơng pháp kiểm tra, kiểm tóan nội bộ; mục tiêu hình thức kiểm tra KSNB Mục đích kiểm tra KSNB giám sát từ xa kiểm tra chỗ, nhiên phƣơng kiểm tra chi tiết, kiểm tra việc thực quy định, quy 90 trình cụ thể đƣợc sử dụng công tác kiểm tra KSNB, kiểm tra chổ chủ yếu, khả phòng ngừa rủi ro dựa rủi ro xảy tính tốn thủ công lãnh đạo đƣa định nhằm hạn chế rủi ro, chƣa phat huy đƣợc tác dụng, cảnh báo sớm phòng ngừa rủi ro, xác định kịp thời vấn đề cộm hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, phận KSNB nên đổi phƣơng án kiểm toán, cách kết hợp phƣơng án kiểm tả chi tiết với phƣơng án kiểm tóan hệ thống Vì phƣơng pháp kiểm tốn hệ thống phƣơng pháp đánh giá tính hiệu lực hiệu quy trình hoạt động Ngân hàng cách tồn diện Còn phƣơng pháp kiểm tra chi tiết phát chấn chỉnh kịp thời nhƣng sai sót CBTD, khách hàng vay vốn nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho Ngân hàng 3.2.6 Các giải pháp khác a Đối với Trụ sở Thứ nhất: tăng cƣờng vai trò điều hành, quản lý Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Xây dựng, ban hành chế sách, quy định phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nƣớc hƣớng dẫn cụ thể địa bàn hoạt động liên quan đến cơng tác tín dụng Thứ hai: tăng cƣờng công tác KSNB định kỳ đột xuất, tổ chức đợt kiểm tra chéo để sớm phát dấu hiệu sai phạm có hƣớng dẫn giải dứt điểm, khổng để kéo dài, cảnh báo sớm xử lý Các chi nhánh thực không nghiêm túc quy định thông tin, báo cáo thống kê hoạt động Ngân hàng theo quy định Trụ sở Giúp chi nhánh có ý thức tự giác công tác cung cấp thông tin khách hàng vay vốn Ngân hàng mình, để Trụ sở nắm bắt đƣợc thơng tin phát kịp thời khách hàng có dấu hiệ rủi ro để cung cấp cho Chi nhánh khác 91 Có kế họach bồi dƣỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cán kiểm tra, bồi dƣỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ kiểm tra ngƣời, giúp họ có đủ lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ tình hình Trong trình hoạt động kinh doanh, HĐQT ban hành định kỳ xem xét, đánh giá lại chiến lƣợc kinh doanh mục tiêu, sách lớn NHNo Cần ban hành quy chế hoạt động cảu hệ thống KSNB, thiết lập cấu tổ chức, phân cấp ủy quyền, tiêu chuẩn chất lƣợng, tiêu chuẩn chức danh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp văn hóa Agribank, quy định quản lý kinh doanh, quản trị điều hành, KSNB theo thẩm quyền phù hợp với quy định Pháp luật Giám sát đôn đốc kịp thời việc thực ý kiến đạo, yêu cầu NHNN quan có thẩm quyền khác hệ thống KSNB NHNo b Đối với chi nhánh Phải phối hợp tạo điều kiện để Bộ máy kiểm tra kiểm soát nội thƣờng xuyên giám sát, kiểm tra kiểm soát đƣợc hoạt động phận nghiệp vụ chi nhánh, nhằm đánh giá đƣợc tồn diện tình hình hoạt động chi nhánh có biện pháp giám sát, kiểm tra ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn cho hoạt động chi nhánh Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ, phƣơng tiện cần thiết cho công việc kiểm soát theo yêu cầu Bộ máy kiểm tra kiểm sốt nộ bộ/đồn/ tổ kiểm tra trung thực, xác, khơng đƣợc che giấu thơng tin để đảm bảo thực nhiệm vụ đựơc giao Thông báo cho Phòng kiểm tra KSNB trụ sở chính, khu vực phát triển yếu kém, tồn tại, sai phạm, dấu hiệu rủi ro, thất thoát lớn 92 tài sản, nguy thất thoát tài sản chi nhánh hệ thống NHNo; đồng thời đề xuất Phòng KTKSNB khu vựa kiểm tra trực tiếp lĩnh vực, vụ việc có nguy tiềm ẩn rủi ro cao để đảm bảo hoạt động kinh doanh chi nhánh an toàn hiệu Khi có vụ việc phát sinh phát dấu hiệu vi phạm, phải phối hợp chặt chẽ với phận KSNB chi nhánh, Phòng kiểm tra kiểm sốt nội khu vực đẻ xử lý báo cáo kịp thời Ban lãnh đạo, Giám đốc khối quản lý rủi ro, Phòng kiểm tra kiểm sốt nộ Trụ sở Tự sốt đánh giá tính đầy đủ, tính hiệu lực hiệu cuả hệ thống KSNB nghiệp vụ đơn vị, nhằm xác định vấn đề tồn tại, bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ dung nhằm cải tiến hoàn thiện hệ thống KSNB; lập báo cáo tự đánh giá hệ thống KSNB đơn vị Tự rà soát đánh giá tính đầy đủ, tính hiệu lực hiệu hệ thống KSNB nghiệp vụ toàn đơn vị, nhằm xác định vấn đề tồn tại, bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhầm cải tiến hoàn thiện hệ thống KSNB Thơng báo để phòng kiểm tra kiểm sốt nội khu vực tham gia họp đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh thƣờng kỳ hay đột xuất để nắm bắt, pảhn ánh kịp thời vấn đề có liên quan đến cơng tác giám sát, kiểm tra chi nhánh 3.2.7 Thực nghiêm túc công tác sửa sai sau đợt kiểm tra nội bộ, tra Ngân hàng Nhà nƣớc Để phát huy hiệu lực, hiệu tranh tra, kiểm tra, kiểm sốt bảo đảm mục tiêu an tồn hoạt động ngân hàng cần tăng cƣờng giám sát tra, đƣa việc theo dõi, đôn đốc chỉnh sửa sau tra, kiểm trakiểm soát nhƣ việc xử lý sau tra, kiểm tra-kiểm soát nhiệm vụ trọng tâm việc thực chƣơng trình cơng tác Từng phận Chi nhánh có liên quan phải thành lập tổ chuyên 93 trách giám sát trình chỉnh sửa thực kiến nghị sau tra, kiểm tra-kiểm soát, đồng thời cán có trách nhiệm liên quan việc chỉnh sửa hoàn thiện kiến nghị Đoàn kiểm tra nội quan bên ngoài, NHNN 3.2.8 Hệ thống hóa văn bản, chế sách tín dụng thành tài liệu cẩm nang cho cán tín dụng Hiện hệ thống văn chế độ quy định hoạt động tín dụng nhiều văn pháp quy lẫn văn nội Bởi lẽ hoạt động tín dụng nhạy cảm với kinh tế, quy định pháp luật phải sửa đổi bổ sung để phù hợp với phát triển kinh tế, với chủ trƣơng sách thời kỳ Do quy định quy chế nội phải đƣợc chỉnh sửa theo Dẫn đến việc cập nhật nắm bắt đƣợc tính hiệu lực văn chế độ hành vấn đề Trong đó, sách, quy chế lại khơng đƣợc hệ thống hóa cách khoa học: dễ tìm kiếm, dễ tra cứu, dễ hiểu nên qua đợt kiểm tra phát nhiều trƣờng hợp cán tín dụng khơng cập nhật nắm vững chế sách tín dụng q trình thẩm định, giải cho vay Hoặc số cán kiểm tra chuyên trách không nắm vững chế độ thực kiểm tra nên bỏ sót lỗi Để khắc phục tình trạng cần phải thƣờng xun rà sốt hệ thống hóa văn chế độ nghiệp vụ thiết lập chƣơng trình phần mềm quản lý cách đầy đủ, khoa học, dễ tìm kiếm, dễ tra cứu tính hiệu lực Đó cơng cụ, kim nam cho cán nghiệp vụ nhƣ cán kiểm tra dễ dàng tham chiếu thực công việc 94 Kết luận chƣơng Trên sở phân tích đánh giá thực trạng KSNB hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nơng, qua đƣa đánh giá tồn KSNB hoạt động cho vay Từ thực trạng kết hợp với sở lý luận KSNB hoạt động cho vay, chƣơng tác giả đƣa số giải pháp xây dựng cấu cho vay hợp lý, phân tán rủi ro tín dụng để nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay; số giải pháp cấu lại mơ hình tổ chức, hoàn thiện cách thức phƣơng pháp kiểm tra tín dụng phù hợp với chƣơng trình giao dịch IPCAS, nâng cao lực đội ngũ cán KSNB Đồng thời đề xuất số kiến nghị Agribank nhằm hồn thiện mơ hình tổ chức đổi hoạt động KSNB, đào tạo xây dựng phần mềm ứng dụng hỗ trợ cho công tác kiểm tra, kiểm sốt chƣơng trình giao dịch IPCAS để phù hợp với mục tiêu hồn thiện cơng tác KSNB, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông 95 KẾT LUẬN Đế đáp ứng nhu cầu kinh doanh tiến trình hội nhập, tất ngành, lĩnh vực kinh tế nói chung ngân hàng thƣơng mại nói riêng, có NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Đắk Nơng, sức chuẩn bị điều kiện tốt đất nƣớc hội nhập với kinh tế giới Khi đó, mơi trƣờng cạnh tranh hệ thống ngân hàng không giới hạn phạm vi lãnh thổ quốc gia mà mở rộng toàn cầu Sự hội nhập vừa tạo hội nhƣng đem đến nhiều thách thức cho hoạt động ngân hàng Đối với hoạt động cho vay, đế nâng cao chất lƣợng cho vay, hạn chế đến mức thấp rủi ro hoạt động cho vay, giải pháp mà NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Đắk Nông quan tâm thực nâng cao chất lƣợng kiếm sốt nội hoạt động cho vay Tuy nhiên công tác kiếm sốt nội NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Đắk Nơng chƣa đƣợc đặt cách có hệ thống, chƣa theo kịp phát triến kinh tế nhu cầu hội nhập quốc tế Nội dung luận văn tập trung vào giải vấn đề kiểm soát nội hoạt động cho vay cách toàn diện Toàn yếu tố cấu thành hệ thống kiếm soát nội hoạt động cho vay đƣợc nhận dạng giải cách có sở Từ mơi trƣờng kiếm sốt, đến thức kiếm sốt hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Đắk Nông Trên sở phƣơng hƣớng nhằm nâng cao chất lƣợng kiếm soát nội hoạt động cho vay doanh nghiệp NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Đắk Nông thời gian tới, luận văn đề giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lƣợng kiếm sốt nội hoạt động tín dụng, kiếm sốt đƣợc nguồn lực nâng cao hiệu hoạt động Hy vọng rằng, qua luận văn này, nghiên cứu tác giả góp phần nhỏ bé nhằm nâng cao chất lƣợng kiểm soát nội hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông thời gian tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Các báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Hà Tĩnh năm 2008,2009,2010 [2] Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 “Đánh giá rủi ro kiểm soát nội bộ’’ [3] Phan Thị Thu Hà (2006), “Giáo trình Ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê [4] Giáo trình kiểm tốn tài chính, Trƣờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội năm 2008 [5] Luật tổ chức tín dụng năm 2010 [6] Một số viết trang web www Agribank.com.vn [7] Một số tài liệu liên quan đến hƣớng dẫn quy trình, nghiệp vụ NHNo&PTNT Việt Nam [8] Ngân hàng nông nghiệp PTNT Đắk Lắk (2011) Nội quy lao động quy định công tác quản lý [9] Quyết định số 468/QĐ/HĐQT-KTKT: Quy chế tổ chức hoạt động hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội ngày 28/12/2001 NHNo&PTNT Việt nam [10] Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 01/08/2006 ban hành quy chế kiểm tra, kiểm sốt nội tổ chức tín dụng thống đốc NHNN [11] Bùi Thị Thu (2008), „‟Hoạt động hệ thống kiểm soát nội , kiểm toán nội lĩnh vực Ngân hàng nay‟‟, Kiểm toán, (11/96), tr.23-27 ... CƠNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 80 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ LỆ HỒNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH... Các hoạt động 40 2.1.4 Tình hình hoạt động cho vay Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông 41 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KSNB ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh đắk nông , Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh đắk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn