Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính ổn định duy trì lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán việt nam

1,575 46 0
  • Loading ...
1/1,575 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH DIU THANH NGHIÊN CU CÁC NHÂN T NH H NG ð N TÍNH N ðNH DUY TRÌ L ᄂ I NHUN CA CÁC DOANH NGHIP NGÀNH SN XUT HÀNG TIÊU DÙNG TRÊN TH TR NG CHNG KHOÁN VIT NAM LUN VĂN THC SĨ K TOÁN ðà Nng - 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH DIU THANH NGHIÊN CU CÁC NHÂN T NH H NG ð N TÍNH N ðNH DUY TRÌ L ᄂ I NHUN CA CÁC DOANH NGHIP NGÀNH SN XUT HÀNG TIÊU DÙNG TRÊN TH TR NG CHNG KHOÁN VIT NAM Chuyên ngành: K toán Mã s: 60.34.03.01 LUN VĂN THC SĨ K TOÁN Ng i h ng dn khoa hc: TS ð NG NGUYN HƯNG ðà Nng - 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Nguyn Th Diu Thanh M-C L-C M t th tr 3ng chng khốn Vit Nam giai đon 2011 – 2014 2011 147,850 126,838 6.731 19.519 1.000 Ch; tiêu LNTT bình qn (Triu đ0ng) LNST bình qn (Triu đ0ng) ROA bình qn (%) ROE bình qn (%) Tc đ tăng tr *ng tài sn bình qn (%) Tc đ tăng tr *ng VCSH bình qn (%) Tc đ tăng tr *ng doanh thu thu7n bình qn (%) Tc đ tăng tr *ng LNST bình quân (%) 2012 2013 2014 153,363 160,157 170,866 111,853 95,759 97,167 6.114 5.689 4.936 12.931 10.447 8.724 7.160 10.717 8.612 1.000 48.009 4.800 42.965 1.000 3.808 5.348 11.015 1.000 -11.814 -14.389 1.470 Bi=u đ- 2.1: Tình hình l6i nhung c1a doanh nghi*p s#n xu0t hàng tiêu dùng giai ño7n 2011 - 2014 200,000 100,000 30.000 20.000 10.000 0.000 2011 2012 2013 2014 LNTT bình qn (Triu đ0ng) LNST bình qn (Triu đ0ng) ROA bình qn (%) ROE bình qn (%) PH- L-C 4: Ví d3 minh v2 phương pháp ño l ng bin ph3 thu>c tính 9n ñ;nh trì l6i nhu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính ổn định duy trì lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính ổn định duy trì lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn