Kế toán trách nhiệm tại công ty xây dựng phú xuân

505 23 0
  • Loading ...
1/505 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG PHM TH THO PH NG K TOÁN TRÁCH NHIM TI CÔNG TY XÂY D NG PHÚ XUÂN LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH ðăk Lăk – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG PHM TH THO PH NG K TOÁN TRÁCH NHIM TI CÔNG TY XÂY D NG PHÚ XUÂN Chuyên ngành: K Toán Mã s: 60.34.03.01 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ᄉ ng d ᄉ n khoa hc: PGS.TS Trn ðình Khơi Ngun ðăk Lăk – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Phm Th Tho Ph ng M-C L-C M ð U 1 Tính cp thit c Mc đích câu h i nghiên c tài uc añ ð i t ᄂ ng phm vi nghiên c tài u 4 Phương pháp nghiên c u ñ)t Tuy nhiên trình nghiên c u nhi u u kin hn ch nên lu.n văn không th3 tránh kh i nh(ng thiu xót, kính mong q th'y cơ, nhà nghiên c u bn đc quan tâm đóng góp ý kin cho lu.n văn đ ᄂ c hồn thin TÀI LIU THAM KHO [1] Phm Văn D ᄂ c, TS Tr'n Văn Tùng (2011), K toán qu n tr, NXB Lao ð$ng [2] Phan ð c Dũng (2009), K toán qu n tr, NXB Th ng [3] Phm Văn ðăng (2011), Mt s v n ñ v K toán trách nhim Doanh nghip niêm yt [4] Nguy ᄂ n Văn ðơng (2012), K tốn trách nhim ti Công ty TNHH mt thành viên C ng Quy Nhơn, Lu.n văn thc sĩ qun tr+ kinh doanh, ðà NCng [5] Tr'n ðình Khơi Ngun (2013), Bài gi ng K toán trách nhim [6] ðào Văn Tài, Võ Văn Nh+ (2003), K toán qu n tr áp dng cho doanh nghip Vit Nam, NXB Tài Chính [7] Ngô Hà Tn, ð 0ng Nguy ᄂ n Hưng (2013), “Quan h gia phân c p qu n lý k tốn trách nhim”, Tp chí K Tốn Ki3m Toán, (s 118), trang 10 [8] Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình K tốn qu n tr, NXB Giáo Dc [9] ðinh Th+ Bích Thu.n (2012), T- chc k tốn trách nhim ti VNPT Ninh Thun, Lu.n văn thc sĩ qun tr+ kinh doanh, ðà NCng [10] Nguy ᄂ n Th+ Ngc Thúy (2013) “Nghiên cu tìm hiu thc trng t- chc h thng k toán trách nhim t- ng công ty xây dng thuc b giao thông t i”, Lu.n văn thc sĩ qun tr+ kinh doanh, ðà NCng PH- L-C PH- L-C CÔNG TY XD PHÚ XN Xí nghi$p khai thác đá BNG TÍNH GIÁ THÀNH SN PHDM Qúy IV/2014 247.881.142 A Chi phí sxkd d7 dang đu kỳ: B Chí phí sxkd phát sinh kỳ: 5.654.861.403 C Phân b3 chi phí sxkd vào giá thành kỳ: 5.878.739.652 ð i t ᄂ ng I.Giá thành khai thác ðá h$c ti m ðá m5 moong m ti MX ðt ti m ðvt Khi l ng sn H$ s PB T3ng h$ s phân ðVSP m3 phFm 29.408 21.868 b3 10.054,97 2.394.441.280 9.709,39 2.312.146.569 105.731,96 m3 510 0,333 169,83 40.442.476 79.298,97 m3 7.030 0,025 175,75 41.852.235 5.953,38 0,444 T3ng giá Giá thành thành ðVSP II.Giá thành ch bin ðá 1x2 ti MX m3 20.604,30 3.872,30 1,000 14.582,76 3.472.665.664 3.872,30 922.130.362 238.135,05 ðá 2x4 ti MX ðá CP 37,5 ti MX ðá CP 25 ti MX ðá 0,5x1 ti MX m3 m3 m3 m3 938,50 11.819,30 3.860,80 113,40 0,963 0,593 0,704 0,704 III.Giá thành khác Cho th máy nén khí, ca máy đào, vc máy đào D Chi phí sxkd d7 dang cui kỳ: 903,78 215.220.626 229.324,06 7.008,84 1.669.051.645 141.214,09 2.718,00 647.251.833 167.647,08 79,83 19.011.178 167.647,07 11.632.728 11.632.728 24.002.893 (Ngu$n: s liu Công ty XD Phú Xuân) PH- L-C CÔNG TY XD PHÚ XUÂN BÁO CÁO TH C HIN SN L NG NĂM 2014 ðVT: đ$ng STT I II Tên cơng trình Chi nhánh huy$n Krơng P=c Gói th'u s 8: Xây l1p ð 0ng liên xã Tân Tin – Th+ Trn Ph -c An Gói th'u s 6: Trc đ 0ng Gii Phóng - Th+ Trn Ph -c An … Xí nghi$p xây d1ng Phú Xuân s1 Khu công viên ch ᄂ Phan Chu Trinh Gð Gói th'u s 03: Xây d ᄂ ng khu Giá tr giao Giá tr nghi$m Sn l ng d7 Giá tr d1 kin khoán theo Hð thu lũy k 152.806.720.270 47.291.511.000 13.242.087.950 9.772.043.000 3.850.917.000 - - 3.850.917.000 52.670.964.740 25.987.330.105 1.156.367.022 24.538.268.640 4.275.318.000 2.838.098.000 - 1.437.220.000 li th1c dang 2013 hi$n năm 2014 3.650.040.108 143.997.592.285 1.903.049.000 35.616.419.000 công viên ch ᄂ Phan Chu Trinh (Gð2) DA ñ 0ng qua ch ᄂ Phan Chu Trinh – TP BMT 8.780.401.000 8.091.044.000 54.360.000 634.997.000 III V San n n, giao thơng, đá cp n -c D ᄂ án m5 r$ng khu dân cư Xóm ch ᄂ Tân Thành, TP.BMT … Xí nghi$p xây l=p Phú xuân 11 Khu công viên ch ᄂ Phan Chu Trinh Gð Gói th'u s 03: Xây d ᄂ ng khu công viên ch ᄂ Phan Chu Trinh (Gð2) DA ñ 0ng qua ch ᄂ Phan Chu Trinh – TP BMT … Xí nghi$p thi cơng cu Gói th'u : Xây l1p c'u Ea Kao – TP BMT giai ñon Gói th'u s 08:( Ph'n xây l1p ñ 0ng m)t c1t 26m c'u Ông Lương) D ᄂ án ñ 0ng n i t8 ñ 0ng Nguy ᄂ n Du ñn ñ 0ng Lê Du:n – TP.BMT … T3ng c8ng 2.230.554.000 1.752.477.100 - 478.076.900 6.908.640.000 7.850.565.088 25.080.000 - 4.244.019.000 4.244.019.000 - - 3.664.626.000 3.639.546.000 25.080.000 - 44.071.041.60 9.343.590.000 16.122.901.500 8.463.518.999 2.188.592.400 434.492.001 25.749.540.000 445.579.000 21.795.317.000 5.432.761.500 1.616.839.400 14.745.716.100 335.748.420.055 123.245.764.077 30.920.685.966 206.830.425.262 (Ngu$n: s liu Công ty XD Phú Xuân) ... t ch Công ty xây d ᄂ ng Phú Xuân 39 c qun lý ti Công ty xây d ᄂ ng Phú Xuân 41 2.1.3.T ch c b$ máy k tốn ti Cơng ty xây d ᄂ ng Phú Xuân 44 2.2 TH#C TRNG T% CH&C K TOÁN TRÁCH... k toán trách nhim 34 KT LU!N CHƯƠNG 39 CHƯƠNG TH C TRNG V! K TOÁN TRÁCH NHIM TI CÔNG TY XÂY D NG PHÚ XUÂN 39 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG V CÔNG TY XÂY D#NG PHÚ XUÂN... TỐN TRÁCH NHIM TI CƠNG TY XÂY D NG PHÚ XUÂN 73 3.1 T% CH&C CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIM TI CÔNG TY C% PH*N XÂY D#NG PHÚ XUÂN 73 3.1.1 Mơ hình trung tâm trách nhim ti Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty xây dựng phú xuân , Kế toán trách nhiệm tại công ty xây dựng phú xuân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn