Hoạch định chiến lược công ty cổ phần thép việt trung

116 16 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THANH TÙNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT TRUNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thanh Liêm Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thanh Tùng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA : Khu vực mậu dịch tự ASEAN CP : Cổ phần HĐQT : Hội đồng quản trị TGĐ : Tổng giám đốc TPP : Hiệp định đối tác thƣơng mại xuyên Thái Bình Dƣơng VLXD : Vật liệu xây dựng WTO : Tổ chức thƣơng mại quốc tế MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN BẢN VỀ CHIẾN LƢỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC 1.1 CHIẾN LƢỢC VÀ CÁC CẤP CHIẾN LƢỢC 1.1.1 Các khái niệm chiến lƣợc hoạch định chiến lƣợc 1.1.2 Vai trò mục đích chiến lƣợc 1.1.3 Các cấp chiến lƣợc 1.2 CÁC LOẠI CHIẾN LƢỢC CẤP CÔNG TY 1.2.1 Chiến lƣợc tập trung vào lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ 1.2.1 Chiến lƣợc hội nhập dọc .10 1.2.2 Chiến lƣợc đa dạng hoá 12 1.2.3 Chiến lƣợc thâm nhập 13 1.2.4 Chiến lƣợc tái cấu trúc 14 1.3 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC 15 1.3.1 Xác định viễn cảnh, sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp .15 1.3.2 Phân tích mơi trƣờng bên ngồi 17 1.3.3 Phân tích mơi trƣờng bên doanh nghiệp 25 1.3.4 Xây dựng lựa chọn phƣơng án chiến lƣợc 31 1.3.5 Một số sách triển khai chiến lƣợc .33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CỦA CÔNG TY CP THÉP VIỆT TRUNG 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP THÉP VIỆT TRUNG 37 2.1.1 Lịch sử hình thành .37 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 37 2.1.3 cấu tổ chức công ty 37 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 39 2.2.1 Sản phẩm, thị trƣờng, khách hàng công ty 39 2.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 41 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC TẠI CÔNG TY CP THÉP VIỆT TRUNG 44 2.3.1 Phân tích mơi trƣờng kinh doanh 45 2.3.2 Xác định mục tiêu, nhiệm vụ 57 2.3.3 Các giải pháp thực tiêu kế hoạch 58 2.4 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CỦA CÔNG TY 59 2.4.1 Cơng tác phân tích mơi trƣờng 60 2.4.2 Công tác xác định mục tiêu nhiệm vụ 60 2.4.3 Công tác xây dựng phƣơng án kế hoạch dài hạn công ty 60 2.4.5 Những thành công tồn kế hoạch dài hạn công ty 61 CHƢƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT TRUNG 64 3.1 XÁC ĐỊNH VIỄN CẢNH, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY 64 3.1.1 Viễn cảnh công ty 64 3.1.2 Sứ mệnh công ty 65 3.1.3 Mục tiêu phát triển công ty đến năm 2020 65 3.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG BÊN NGỒI 66 3.2.1 Mơi trƣờng vĩ mô 67 3.2.2 Môi trƣờng ngành công ty .74 3.2.3 Xác định hội đe dọa 85 3.3 PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG BÊN TRONG 86 3.3.1 Phân tích nguồn lực .86 3.3.2 Khả tiềm tàng 88 3.3.3 Nhận dạng lực cốt lõi công ty 89 3.4 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC TỐI ƢU 92 3.4.1 Xây dựng phƣơng án chiến lƣợc 92 3.4.2 Lựa chọn chiến lƣợc tối ƣu 97 3.5 CÁC CHÍNH SÁCH ĐỂ THỰC THI CHIẾN LƢỢC 98 3.5.1 Chính sách cấu tổ chức 98 3.5.2 Chính sách nguồn nhân lực 99 3.5.3 Chính sách tài 100 3.5.4 Chính sách Marketing bán hàng 101 3.5.5 Văn hóa tổ chức 102 3.5.6 Chính sách khen thƣởng, hỗ trợ 103 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệ bảng Tên bảng Trang 1.1 Các nguồn lực hữu hình 27 1.2 Các nguồn lực vơ hình 27 1.3 Các tiêu chuẩn xác định lực cốt lõi 30 1.4 Phƣơng pháp cho điểm chọn phƣơng án tối ƣu 33 1.5 Các loại hệ thống kiểm soát chiến lƣợc 35 2.1 Kết kinh doanh cơng ty 42 2.2 Tình hình nguồn nhân lực qua năm (2011-2013) 46 2.3 Hiệu suất hoạt động công ty 49 3.1 Kết luận sức hấp dẫn ngành 84 3.2 Nhận dạng lực cốt lõi cơng ty 90 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệ hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình năm lực lƣợng cạnh tranh Michael Porter 21 1.2 Ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi 31 2.1 cấu tổ chức quản lý Công ty 38 2.3 cấu doanh thu lợi nhuận qua năm 42 2.4 cấu giá vốn chi phí cơng ty 43 3.1 Tháp dân số 71 3.3 Sơ đồ nhóm chiến lƣợc ngành thép 80 3.3 Ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi 93 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam gia nhập Tổ chức Thƣơng mại giới (WTO), tới hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) mở cho doanh nghiệp Việt Nam hội lớn để xây dựng, phát triển lên tầm cao phải đối mặt với nguy tiềm ẩn to lớn Để tồn phát triển, doanh nghiệp cần phải xây dựng cho định hƣớng, chiến lƣợc kinh doanh phù hợp sở nghiên cứu, phân tích mơi trƣờng kinh doanh bên ngồi, mơi trƣờng bên để tận dụng hội, giảm thiểu nguy từ môi trƣờng kinh doanh, nhƣ phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu doanh nghiệp Xuất phát từ thực tiễn đó, việc xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cần thiết doanh nghiệp Cần phải chiến lƣợc hợp lý đƣợc xây dựng cách khoa học, từ cụ thể hố thành chƣơng trình, mục tiêu ngắn hạn giúp cơng ty định hƣớng chủ động, khai thác đƣợc mạnh hội, nâng cao khả cạnh tranh, tăng giá trị công ty Công ty CP thép Việt Trung doanh nghiệp đƣợc thành lập, hoạt động lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, tƣ vấn thiết kế Vì đƣợc đời phát triển giai đoạn khó khăn kinh tế Việt Nam nhƣ giới nên tác giả nhận thấy cần xây dựng chiến lƣợc phát triển công ty cách hệ thống nhằm giúp cơng ty vƣợt qua giai đoạn khó khăn tạo đƣợc vị ngành Với ý nghĩa tác giả chọn đề tài: "Hoạch định chiến lƣợc Công ty Cổ phần thép Việt Trung" để làm đề tài viết luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm: - Hệ thống hoá sở lý luận chiến lƣợc cấp Công ty - Đánh giá tình hình xây dựng chiến lƣợc Công ty cổ phần thép Việt - Trên sở lý luận, tình hình xây dựng chiến lƣợc Cơng ty phân tích mơi trƣờng kinh doanh Cơng ty, tác giả xây dựng chiến lƣợc phát triển công ty nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Nguyên cứu tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty CP thép Việt Trung tình hình hoạch định chiến lƣợc Công ty Nghiên cứu xác định nguồn lực đáng giá, nhận diện lực cốt lõi, xác định điểm mạnh điểm yếu Công ty nhằm tận dụng tối đa hội thị trƣờng nhƣ hạn chế đe doạ - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn nghiên cứu xây dựng chiến lƣợc cấp công ty Công ty cổ phần thép Việt Trung giai đoạn 2014-2018 Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phƣơng pháp thống kê, phân tích, so sánh suy luận logic để tổng hợp số liệu, kiện Phƣơng pháp nghiên cứu bàn: thông tin đƣợc thu thập từ sách báo, tạp chí, số liệu thống kê Tổng cục Thống kê Nguồn thông tin nội kế hoạch kinh doanh, báo cáo kế toán tổng hợp, kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Bố cục đề tài Luận văn bao gồm nội dung chính: Chƣơng 1: Lý luận chiến lƣợc hoạch định chiến lƣợc công ty Chƣơng 2: Thực trạng hoạch định chiến lƣợc Công ty Cổ phần thép Việt Trung Chƣơng 3: Hoạch định chiến lƣợc cho Công ty Cổ phần thép Việt Trung 94 tăng trƣởng nhanh Các hội to lớn Nhận diện chiến lƣợc: Đây chiến lƣợc đa dạng hóa liên quan Nằm khu vực trọng điểm kinh tế Miền Trung Trong tƣơng lai gần nhiều hội cho công ty tham gia hoạt động xây dựng, khí, vận tải kho bãi… Với bốn nội dung ta thấy công ty thích hợp theo thứ tự ƣu tiên để đƣa vào xem xét xây dựng chiến lƣợc là: Điền vào chỗ trống; Các khồng gian trống; Hàng đầu cộng 10 cuối Các hội to lớn b Hình thành phương án chiến lược Phƣơng án I: Thực chiến lƣợc tập trung vào lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ: Trong phƣơng án tập trung vào hoạt động sản phẩm thép nhằm đạt mục tiêu tăng trƣởng nội dung sau: - Thâm nhập thị trƣờng: + Căn hình thành: Với mục tiêu phát triển thị phần, tăng doanh số lợi nhuận Với nhu cầu xây dựng công nghiệp năm tới lớn, đặc biệt xây dựng sở hạ tầng Với mối quan hệ tốt chất lƣợng sản phẩm với giá hợp lý công ty đủ khả để cạnh tranh với đối thủ trực tiếp Bằng việc sử dụng nguồn lực bên phát huy sức mạnh đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, với khả máy móc thiết bị đồng Trên sở sử dụng công cụ phân tích trên, ta đƣa chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng + Nội dung chiến lƣợc Công ty thực đƣợc mục tiêu mở rộng thị phần thị trƣờng thành phố Đà Nẵng, với sản phẩm chủ lực thép vật liệu xây dựng Tăng cƣờng truyền thơng quảng bá hình ảnh cơng 95 ty nhiều hình thức, nhằm khẳng định uy tín thƣơng hiệu Tiết kiệm chi phí để giảm giá đấu thầu, cách tận dụng lực máy móc thiết bị khấu hao gần hết, tăng suất lao động, quan hệ tốt với nhà cung cấp kết hợp sử dụng vật liệu tự khai thác, chế biến Ưu nhược điểm chiến lược này: Ƣu điểm: Phát huy đƣợc tối đa điểm mạnh, kỹ năng, kinh nghiệm Quy mô sản xuất gia tăng, tăng khả khai thác máy móc thiết bị có, tăng khả cạnh tranh, tăng doanh thu, đáp ứng tốt nhu cầu thị trƣờng, giữ vững thị trƣờng truyền thống khả đạt đƣợc mục tiêu cao Nhƣợc điểm: Không làm thay đổi cấu lĩnh vực hoạt động Tốn chi phí cho cơng tác marketing Tập trung cao vào lĩnh vực tƣơng lai nhiều rủi ro tiềm ẩn Hiện tại, sức ép cạnh tranh từ nhiều đối thủ mạnh gia nhập làm thị phần bị nhỏ lại, chuyển hƣớng khó khăn, hội kinh doanh bị bỏ lỡ, phát triển doanh nghiệp chậm lại - Phát triển thị trƣờng: + Căn hình thành: Với mục tiêu tăng thêm thị phần, tăng doanh số lợi nhuận Nhu cầu thép để phát triển xây dựng cơng nghiệp cao Năng lực, kinh nghiệm quản lý nhiều năm, nhân viên hiểu rõ thị trƣờng Trên sở sử dụng cơng cụ phân tích trên, ta đƣa chiến lƣợc phát triển thị trƣờng + Nội dung chiến lƣợc là: Tìm kiếm tăng trƣởng cách tham gia dự thầu cơng trình, dự án tỉnh thành lân cận nhƣ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum tỉnh thành khác khu vực Miền Trung Ưu nhược điểm chiến lược này: Ƣu điểm: Tiếp cận với thị trƣờng mới, khách hàng Khuếch trƣơng đƣợc thƣơng hiệu Công ty Tận dụng hết khả mở rộng quy mô tƣơng lai 96 Nhƣợc điểm: Thêm nhiều đối thủ cạnh tranh mới, chứa đựng nhiều rủi ro từ thị trƣờng Phƣơng án II: Theo đuổi chiến lƣợc phát triền hội nhập dọc: - Hội nhập dọc ngƣợc chiều: Là tự cung ứng phần sản phẩm đầu vào Chiến lƣợc nói cơng ty khơi phục phát triển việc tự cung cấp loại nguyên vật liệu chủ yếu loại thép Việc chủ động đƣợc số đầu vào mà lâu phụ thuộc vào nhà khai thác cung cấp bên Điều nghĩa cơng ty phải đầu tƣ thêm để mua dây chuyền sản xuất Việc đầu tƣ thêm tốn khơng hiệu thị trƣờng thép dƣ thừa, nguồn cung đầu vào dồi dấu hiệu giảm giá Hơn ngành thép giai đoạn tái cấu đầu tƣ định rủi ro Công ty nên tập trung vào khả liên kết với đối tác để đầu vào chất lƣợng, hay trực tiếp tìm nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh - Hội nhập dọc xuôi chiều: Tức công ty tham gia vào việc sản xuất trực tiếp sản phẩm mà nguyên liệu đầu vào thép, ngành xây dựng hay khí chế tạo Nghĩa cơng ty vừa ngƣời thực phân phối sản phẩm vừa tiêu dùng sản phẩm Để chủ động đƣợc cầu tiêu thụ, công ty sở hữu liên kết với công ty khác để tham gia vào lĩnh vực xây dựng khí từ tiêu thụ sản phẩm kinh doanh Ưu điểm nhược điểm chiến lược này: Ƣu điểm: Cung cấp đủ sản phẩm nguyên liệu sản xuất phân phối từ hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh Không bị lệ thuộc vào đơn vị khai thác cung cấp bên Nhƣợc điểm: Tốn chi phí cho việc đào tạo cơng nhân, tổ chức thêm 97 máy quản lý sản xuất yếu tố đầu vào, phân tán việc quản lý Phƣơng án III: Chiến lƣợc đa dạng hóa liên quan Với mục tiêu hạn chế rủi ro tƣơng lai thị phần bị thu hẹp, thị trƣờng biến động, cạnh tranh gay gắt xuất nhiều đối thủ mạnh tiềm lực tài cơng nghệ Nếu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ sản xuất phân phối thép dẫn đến rủi ro khơng đốn trƣớc đƣợc Cơng ty cần đƣa chiến lƣợc đa dạng hóa liên quan Cùng với hoạt động phân phối, sản xuất thép hoạt động Cơng ty Cơng ty đa dạng hoá liên quan, nhƣ: phân phối, sản xuất loại vật liệu xây dựng khác hay tham gia vào chế tạo nhà thép tiền chế phục vụ cơng nghiệp Đặc biệt cân nhắc việc tham gia trực tiếp ngành xây dựng Ưu nhược điểm chiến lược này: Ƣu đểm: Sử dụng kênh phân phối hay nguyên liệu đầu vào sản phẩm mà công ty sản xuất kinh doanh Nhƣợc điểm: Phân tán quản lý, số hoạt động thiếu kinh nghiệm, cạnh tranh với nhiều đối thủ 3.4.2 Lựa chọn chiến lƣợc tối ƣu Qua phân tích mơi trƣờng kinh doanh, tình hình nội bộ, phân tích ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi cho ta biết ƣu nhƣợc điểm phƣơng án Các chiến lƣợc chiến lƣợc khả thi sức hấp dẫn cao, nhiên để lựa chọn tăng cƣờng tính thuyết phục chiến lƣợc tối ƣu cần đánh giá chiến lƣợc cách toàn diện Trong phƣơng án chiến lƣợc trên, nhận thấy phƣơng án phƣơng án theo đuổi chiến lƣợc đa dạng hoá (đa dạng hoá liên quan) phƣơng án tối ƣu nên đƣợc lựa chọn Vì qua phân tích ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi (hình 98 3.3) ta nhận thấy hàng đầu cộng 10 hội lớn khả sử dụng chiến lƣợc đa dạng hoá liên quan Chiến lƣợc đảm bảo hoạt động kinh doanh công ty 10 năm đến khai thác mở rộng đƣợc thị trƣờng tƣơng lai Thực tế, công ty hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực nhƣ sản xuất, phân phối thép, vật liệu xây dựng xây dựng, vận tải, kho bãi, bốc xếp hàng hóa, tƣ vấn & thiết kế Các hoạt động kinh doanh mối liên quan hỗ trợ với nhau, tạo cạnh tranh cho cơng ty Cơng ty đảm nhận từ khâu thiết kế, cung cấp vật liệu, đến thi công cho cơng trình xây dựng, điều vừa giải việc làm cho lao động, vừa tiêu thụ đƣợc sản phẩm Chiến lƣợc đa dạng hoá liên quan khai thác lực cốt lõi nguồn nhân lực để giúp công ty mở rộng thị trƣờng ngành xây dựng 3.5 CÁC CHÍNH SÁCH ĐỂ THỰC THI CHIẾN LƢỢC 3.5.1 Chính sách cấu tổ chức Khắc phục số thiếu sót cấu máy tổ chức quản lý trƣớc để thực thành công chiến lƣợc chọn, cụ thể: Xây dựng Ban kiểm sốt nội đảm đƣơng tốt vai trò mình, với chức kiểm sốt tài chính, kiểm sốt tốn khối lƣợng, kiểm sốt hoạt động kinh doanh Nâng cao tính độc lập thành viên hội đồng quản trị ban kiểm soát Làm cho hội đồng quản trị ban kiểm sốt khơng bị ảnh hƣởng vào cá nhân tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Để phát triển đƣợc đa dạng hóa, cơng ty phải thành lập phận nghiên cứu phát triển thị trƣờng thuộc ban giám đốc Để làm đƣợc việc này, phải bố trí nhân viên rút số thành viên từ phòng kế hoạch vật tƣ phụ trách công việc thị trƣờng trƣớc để đem lại hiệu cho nghiên cứu phát triển thị trƣờng 99 3.5.2 Chính sách nguồn nhân lực Chính sách tuyển dụng Để tuyển dụng nhân đạt đƣợc chất lƣợng, trƣớc tiên công ty cần soạn thảo ban hành quy chế tuyển dụng nội phù hợp với tình hình phát triển tồn cơng ty, đồng thời xây dựng mô tả công việc cho chức danh tuyển dụng, Trong đó, chi tiết cụ thể điều kiện yêu cầu tuyển dụng đói với cấp bậc đƣợc thông qua hội đồng tuyển dụng công ty Hội đồng tuyển dụng phải ngƣời trình độ chun sâu nghiệp vụ phải chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị chất lƣợng tuyển dụng Công ty phải bảo đảm tất nhân phải đƣợc thông qua tuyển dụng đƣợc tiếp nhận phê duyệt Hội đồng tuyển dụng Việc bổ nhiệm cán nội phải dựa quy chế tuyển dụng đáp ứng đƣợc bảng mô tả công việc, đồng thời phải thông qua ý kiến Hội đồng tuyển dụng Nhân đƣợc bổ nhiệm phải thành viên xuất sắc đƣợc đánh giá cao Quy chế tuyển dụng mô tả công việc phải đƣợc phổ biến lƣu phòng ban nội cơng ty, nhằm mục đích đặt chuẩn mực, thƣớc đo cho tồn cán cơng nhân viên Đồng thời bƣớc xét tuyển tự thấy khơng đáp ứng đƣợc u cầu tuyển dụng Chính sách xếp nhân Nhằm bƣớc hoàn thiện nâng cao trách nhiệm cho cán công nhân viên, đáp ứng yêu cầu cơng việc, sách xếp nhân phòng ban đƣợc thay đổi, cụ thể nhƣ sau: Nhân phòng đƣợc cấu bao gồm: trƣởng phòng, chuyên viên cấp 1, chuyên viên cấp 2, chuyên viên cấp Xóa bỏ chức danh phó phòng, thay vào phó phòng tạm thời đƣợc 100 xếp vào chuyên viên cấp 1, nhân viên lại đƣợc xếp theo cấp độ nêu tùy theo lực nhân viên Trong trình cơng tác, trƣởng phòng ban tùy theo lực thực tế giải công việc nhân viên để xếp lại chức danh phòng ban nhằm khuyến khích tính chủ động sáng tạo, nâng cao tầm huyết hạn chế thiên vị nhƣ lợi dụng chức quyền giải công việc 3.5.3 Chính sách tài Chính sách huy động vốn Với chiến lƣợc đa dạng hóa liên quan, Cơng ty cần lƣợng vốn lớn để đầu tƣ dự án Vấn đề huy động vốn đƣợc coi cấp thiết: - Huy động vốn từ bên doanh nghiệp bao gồm phần lợi nhuận để lại năm nhằm tăng vốn phát triển sản xuất kinh doanh tiền khấu hao tài sản cố định - Thu hồi vốn cách chiết khấu toán nhanh cho khách hàng - Huy động vốn từ cổ đông việc phát hành tăng vốn điều lệ - Công ty cần nghiên cứu xác lập cho đối tác cung cấp tín dụng mang tính chiến lƣợc, uy tín vả đủ khả đảm bảo cung cấp lƣợng tín dụng dồi kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty cần lơi kéo tổ chức tín dụng chiến lƣợc tham gia đầu tƣ dự án chiến lƣợc nhằm chủ động việc huy động vốn Ngồi cơng ty cần nghiên cứu việc huy động vốn từ công nhân viên với lãi suất hấp dẫn vào khoảng 1,2-1,3 lần lãi vay ngân hàng, đồng thời sách khuyến khích vật chất tinh thần cán công nhân viên Huy động vốn hình thức tạo nguồn vốn tƣơng đối ổn định, áp lực trả nợ thực ý nghĩa trƣờng hợp ngân hàng 101 thắt chặt tín dụng nhƣ gia đoạn Chính sách sử dụng vốn Để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh hạn chế áp lực toán, sách sử dụng vốn cơng ty cần: - Không đƣợc sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn để đầu tƣ dài hạn - Cần phân biệt rõ nguồn vốn đầu tƣ, tập trung vốn vào dự án mở rộng kinh doanh - Hiệu sử dụng đƣợc đánh giá thơng qua tốc độ quay vòng vốn Một doanh nghiệp vốn quay vòng nhanh doanh nghiệp đƣợc xem sử dụng vốn hiệu Cơng ty cần tăng khả tiêu thụ hàng hóa, toán để tăng hiệu sử dụng vốn Chính sách trì số tài Các số tài sở cho nhà đầu tƣ, đối tác chiến lƣợc, tổ chức tín dụng đặt niềm tin vào Cơng ty sở để thể lực tài việc tham gia đấu thầu cơng trình Để đạt đƣợc mục tiêu Công ty buộc phải trọng nâng cao hiệu kinh doanh hạn chế rủi ro thấp nhất: - Hệ sô khả toán hành giữ mức - 4,2 lần - Hệ số khả toán nhanh giữ mức - 2,5 lần - Hệ số nợ phải trả/tổng nguồn vốn giữ mức 50-60% - Giá trị ròng năm sau phải cao năm trƣớc 3.5.4 Chính sách Marketing bán hàng - Các khách hàng thƣờng điều khoản đảm bảo cho họ giá hợp đồng Cơng ty sử dụng điều khoản tối huệ khách (khách hàng đƣợc ƣu đãi nhất) thoả thuận hợp đồng cơng ty khách hàng, đảm bảo khách hàng luôn đƣợc mức giá tốt mà công ty dành cho khách hàng khác 102 - Để giảm khả đối thủ cạnh tranh đánh cắp khách hàng cơng ty, cơng ty sử dụng điều khoản khớp giá cạnh tranh hợp đồng Điều khoản cho phép cơng ty lựa chọn giữ lại khách hàng cách đáp ứng cho khách hàng theo mức giá đối thủ cạnh tranh - Đƣa phận nghiên cứu phát triển thị trƣờng vào hoạt động - Tổ chức tốt hoạt động thu thập thông tin thị trƣờng thể phân làm hai mảng thông tin đầu nhƣ thông tin dự án chuẩn bị đấu thầu, dự án mục tiêu; thông tin đầu vào nhƣ nguồn sản phẩm đầu vào, nguồn nhân công địa phƣơng, - Tăng cƣờng công tác truyền thông mạnh mẽ - Xây dựng hệ thống tiếp thị từ cán lãnh đạo Công ty đến nhân viên cấp - Giúp lãnh đạo Công ty đàm phán với đối tác liên kết, hợp tác nhận thầu dự án lớn vƣợt ngồi khả tài Cơng ty - Thƣờng xuyên tạo mối liên hệ tốt với quan đại diện cho chủ đầu tƣ thuộc nhà nƣớc cấp tỉnh, cấp huyện để nắm thông tin dự án triển khai thời gian tới 3.5.5 Văn hóa tổ chức Các giá trị đƣợc diễn đạt qua văn hóa cơng ty chuyển tải mục đích chung khiến ngƣời thấy cố gắng bỏ cơng sức vào cơng việc Do đó, động lực đẩy ngƣời ba việc cần làm q trình xây dựng văn hỏa cơng ty: xác định văn hóa, phổ biến gƣơng điển hình tiếp tục củng cố hoàn thiện tổ chức Xây dựng văn hố doanh nghiệp cần biện pháp, biện pháp phải xây dựng hệ thống định chế doanh nghiệp, bao gồm: Chính danh, tự kiểm sốt, phân tích cơng việc, u cầu Sau xây dựng kênh thơng tin; xây dựng thể chế thiết chế tập trung dân 103 chủ nhƣ: Đa dạng hoá loại hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tiêu chuẩn hoá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xây dựng chế kết hợp hài hoà lợi ích để doanh nghiệp trở thành nhà chung 3.5.6 Chính sách khen thƣởng, hỗ trợ Cơng ty phải kịp thời khen thƣởng nhằm khuyến khích cán cơng nhân viên việc nâng cao trách nhiệm, hăng say công tác thúc đẩy sang tạo công việc: - Các sáng kiến đƣợc khách hàng xác nhận - Các giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý, tiết kiệm chi phí đƣợc phòng ban cơng ty cơng nhận đƣợc áp dụng thực tế vào công việc - Các thông tin quan trọng giúp công ty đạt đƣợc thành cơng kinh doanh - Khuyến khích cán cơng nhân viên nâng cao học vấn, trình độ việc đãi ngỗ chi phí thời gian - Thực khen thƣởng với tất nhân viên công ty không giới hạn cấp quản trị - Cần tập trung vào tiêu chí liên quan đến việc khuyến khích nhân viên đóng góp vào phát triển doanh nghiệp - Phát triển sách ƣu đãi lƣơng thƣởng tính doanh thu để phát triển doanh số bán hàng - Xây dựng đƣợc hệ thống lƣơng thể đƣợc công nội bộ, cạnh tranh thị trƣờng, phù hợp với quỹ lƣơng - Tiền thƣởng kết cuối phần tồn thu nhập phần phụ 104 KẾT LUẬN Việt Nam nƣớc phát triển với nhu cầu xây dựng phát triển công nghiệp ngày tăng Ngành thép với vai trò nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp xây dựng với khuyến khích Nhà nƣớc ngày phát triển mạnh mẽ Chính việc xuất ngày nhiều doanh nghiệp sản xuất thép với nhà cung cấp sản phẩm thép hữu dẫn đến việc cạnh trong ngành thép ngày trở nên khốc liệt, chƣa kể đến đối thủ nƣớc với đầy đủ tiềm lực kế hoạch thâm nhập thị trƣờng viễn thơng Việt Nam Việt Nam thức gia nhập WTO Trong tình doanh nghiệp thép khơng buộc phải định hƣớng chiến lƣợc đắn kịp thời mà tập trung xây dựng chiến lƣợc cách nghiêm túc muốn đứng vững phát triển thị trƣờng Nên việc xây dựng chiến lƣợc doanh nghiệp thép xu vấn đề quan trọng cấp thiết Trên sở tảng lý thuyết tiếp cận với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Thép Việt Trung, phân tích nhận dạng lực cốt lõi đồng thời nhận diện xu phát triển ngành để xác định đƣợc vấn đề mấu chốt cần phải giải trình xây dựng chiến lƣợc chiến lƣợc đƣợc xây dựng phát huy triệt để lực cốt lõi gia tăng giá trị cho Công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2008), Chiến lược sách kinh doanh, NXB Lao động-xã hội [2] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm, ThS Trần Hữu Hải (2007), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê, Đà Nẵng [3] PGS.TS Đào Duy Hƣng (2010), Quản trị chiến lược tồn cầu hố kinh tế, NXB Thống kê [4] Nguyễn Khoa Khôi, Đồng Thị Thanh Phƣơng (2007), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê, Hà Nội [5] Fred R.David (2006), Khái luận Quản trị chiến lược, NXB Thống kê [6] Michael E.Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [7] Quyết định 694/QĐ-BCT ngày 31/01/2013 phê duyệt chiến lƣợc phát triển hệ thống sản xuất hệ thống phân phối thép giai đoạn đến năm 2020, xét đến năm 2025 [8] Các trang web: + http://tapchikinhtedubao.mpi.gov.vn + www.gso.gov.vn + http://www.chinhphu.vn + http://www.wikipedia.org PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN 2011 2012 2013 188.010.517.360 160.180.375.230 159.494.783.490 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 7.122.475.340 9.495.661.430 3.175.940.370 Tiền 7.122.475.340 9.495.661.430 3.175.940.370 Các khoản tƣơng đƣơng tiền 0 II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn 0 Đầu tƣ ngắn hạn 0 Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn 0 III Các khoản phải thu ngắn hạn 172.023.453.590 145.792.877.140 151.272.352.290 1.Phải thu khách hàng 152.113.060.400 130.286.697.150 151.100.275.850 109.749.960 172.076.440 Trả trƣớc cho ngƣời bán Các khoản phải thu khác 19.910.393.190 15.396.430.030 0 IV Hàng tồn kho 8.864.588.430 3.623.707.280 4.573.819.850 Hàng tồn kho 8.864.588.430 5.817.472.770 4.573.819.850 -2.193.765.490 1.268.129.380 472.670.980 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 472.670.980 2.Thuế GTGT đƣợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nƣớc 1.198.895.420 69.233.960 Tài sản ngắn hạn khác 0 B TÀI SẢN DÀI HẠN 10.997.894.558 11.944.494.558 10.842.363.400 I Tài sản cố định 4.925.531.158 5.372.131.158 4.770.000.000 Tài sản cố định hữu hình 4.832.131.158 5.282.131.158 4.680.000.000 Nguyên giá 5.369.034.620 5.869.034.620 5.200.000.000 -536.903.462 -586.903.462 -520.000.000 93.400.000 90.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -6.600.000 -10.000.000 -10.000.000 0 Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang II Các khoản đầu tƣ tài dài hạn Đầu tƣ dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tƣ dài hạn III Tài sản dài hạn khác 6.072.363.400 6.572.363.400 6.072.363.400 Chi phí trả trƣớc dài hạn 6.072.363.400 6.572.363.400 6.072.363.400 199.008.411.918 172.124.869.788 170.337.146.890 158.719.767.913 130.458.631.479 129.466.046.592 I Nợ ngắn hạn 88.047.189.820 73.006.272.215 72.108.582.960 Vay nợ ngắn hạn 43.101.811.470 54.907.439.970 48.955.809.955 Phải trả ngƣời bán 42.453.916.310 18.098.832.245 21.891.642.165 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ Ngƣời mua trả tiền trƣớc 1.000.142.950 Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc 1.491.319.090 1.169.660.640 Phải trả ngƣời lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 91.470.200 Quỹ khen thƣởng, phúc lợi II Nợ dài hạn 70.672.578.093 57.452.359.264 57.357.463.632 Vay nợ dài hạn 70.672.578.093 57.452.359.264 57.357.463.632 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 40.288.644.005 41.666.238.309 40.871.100.298 I Vốn chủ sở hữu 40.288.644.005 41.666.238.309 40.871.100.298 Vốn đầu tƣ chủ sở hữu 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 4.009.235.421 4.409.791.853 5.409.228.820 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 6.279.408.584 7.256.446.456 5.461.871.478 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 199.008.411.918 172.124.869.788 170.337.146.890 Phải trả dài hạn ngƣời bán Thặng dƣ vốn cổ phần Quỹ đầu tƣ phát triển Quỹ dự phòng tài BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chỉ tiêu 2011 2012 2013 538.012.377.500 482.042.028.505 495.125.265.500 0 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 538.012.377.500 482.042.028.505 495.125.265.500 Giá vốn hàng bán 502.682.770.940 442.928.395.890 455.429.651.905 35.329.606.560 39.113.632.615 39.695.613.595 42.707.950 37.473.490 27.533.355 Chi phí tài 4.779.787.540 4.797.968.616 3.801.848.864 Trong đó: chi phí lãi vay 4.708.120.872 4.797.968.616 3.801.848.864 17.767.450.576 20.496.689.668 22.088.962.872 Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.452.531.615 5.371.882.025 6.564.103.775 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 8.372.544.779 8.484.565.796 7.268.231.439 1.536.144.270 39.875.000 345.448.125 25.611.135 1.190.696.145 14.263.865 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí bán hàng Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 8.372.544.779 9.675.261.941 7.282.495.304 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 1.674.508.956 1.935.052.388 1.456.499.061 0 7,740,209,553 5,825,996,243 Chí phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,698,035,823 ... Chƣơng 2: Thực trạng hoạch định chiến lƣợc Công ty Cổ phần thép Việt Trung Chƣơng 3: Hoạch định chiến lƣợc cho Công ty Cổ phần thép Việt Trung Tổng quan tài liệu - Quản trị chiến lƣợc PGS.TS Lê... án kế hoạch dài hạn công ty 60 2.4.5 Những thành công tồn kế hoạch dài hạn công ty 61 CHƢƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT TRUNG 64 3.1 XÁC ĐỊNH VIỄN CẢNH, SỨ... án chiến lƣợc 31 1.3.5 Một số sách triển khai chiến lƣợc .33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CỦA CÔNG TY CP THÉP VIỆT TRUNG 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP THÉP VIỆT TRUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược công ty cổ phần thép việt trung , Hoạch định chiến lược công ty cổ phần thép việt trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn