Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần phát triển xây dựng tân thành đô

1,021 14 0
  • Loading ...
1/1,021 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ TH HUYN K TỐN TRÁCH NHIM TI CƠNG TY C PHN PHÁT TRI N XÂY D NG TÂN THÀNH ðƠ LU N VĂN THC SĨ K TỐN ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ TH HUYN K TOÁN TRÁCH NHIM TI CÔNG TY C PHN PHÁT TRI N XÂY D NG TÂN THÀNH ðƠ Chun ngành: K tốn Mã s: 60.34.03.01 LU N VĂN THC SĨ K TOÁN Ng ᄃ i h ng dn khoa hc: GS.TS TRN ðÌNH KHƠI NGUYÊN ðà Nng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn hoàn toàn trung thc chưa t ng ñ c công b b t kỳ công trình khác Tác gi lun văn Lê Th Huy n MC LC M ðU 1 Tính cp thi tc añ M tài c đích nghiên c ᄂ u ði t ng phm vi nghiên c ᄂ u Phương pháp nghiên c ᄂ u B c giúp nhà qun lý cp cao giám sát, ñánh giá trách nhim qun tr c a cp d ;i v;i cơng vic đ c giao, qua ñó nh%ng hành ñ2ng n ñi nh%ng u hot n hồn thành m ch)nh đ2ng chưa kp đt th=i hiu qu nhFm nhFm ci h ;ng ti ñ c tiêu chung c a tồn DN Qua đánh giá cơng tác k tốn trách nhim ti Cơng ty v;i lý lun bn, lun văn ñã xây d$ng gii pháp nhFm hồn thin k tốn trách nhim ti Công ty như: t ᄂ ch ᄂ c trung tâm trách nhim theo phân cp qun lý c a Công ty, xây d$ng h thng ch) tiêu báo cáo ñánh giá k t qu trung tâm trách nhim, t ᄂ ch ᄂ c h thng thông tin ph cv đánh giá trách nhim TE cung cp thơng tin trách nhim xác, thi t t th$c ñnh cho nhà ñúng qun ñ8n ñ tr Vì ñ vy, a h quy thng k toán trách nhim c1n đ c trGng ngày hồn thin ñ nâng cao hiu qu hot ñ2ng c a Công ty Qua lun n ch) dDn c văn này, rt mong s$ đóng góp ý ki a Th1y bn nhFm giúp lun văn đ c hoàn thin TÀI LIU THAM KHO [1] Phan ð ᄂ c Dũng (2009), K toán qu n tr, NXB Thng [2] Phm Văn D c, TS Tr1n Văn Tùng (2011), K toán qu n tr, NXB [3] Phm Văn ðăng (2011), Mt s v n ñ v K toán trách nhim Doanh nghip niêm yt [4] NguyCn Văn ðơng (2012), K tốn trách nhim ti Công ty TNHH mt thành viên C ng Quy Nhơn, Lun văn thc sĩ qun tr kinh doanh, ðà NQng [5] Tr1n ðình Khơi Ngun (2013), Bài gi ng K toán trách nhim [6] ðào Văn Tài, TS Võ Văn Nh (2003), K toán qu n tr áp d(ng cho doanh nghip Vit Nam, NXB Tài Chính [7] Ngơ Hà Tn, TS ð =ng NguyCn Hưng (2013), “Quan h gia phân c p qu n lý k toán trách nhim”, Tp chí K Tốn Kim Tốn, (s 118), trang 10 [8] Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình K toán qu n tr, NXB Giáo D c [9] ðinh Th Bích Thun (2012), T chc k tốn trách nhim ti VNPT Ninh Thun, Lun văn thc sĩ qun tr kinh doanh, ðà NQng [10] NguyCn Th NgGc Thúy năm (2013) “Nghiên cu tìm hiu thc trng t chc h thng k tốn trách nhim tng cơng ty xây dng thuc b giao thông t i” [11] Ti n sĩ Huỳnh Li 2009 “ Bài gi ng v k toán trách nhim” [12] http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/ke-toantrach-nhiem-va-moi-quan-he-voi-cau-truc-to-chuc-cua-doanhnghiep-58306.html PH LC CTY CP PTXD TÂN THÀNH ðÔ Báo cáo th$c hin sn l ng NĂM 2015 STT Tên công trình CP Vt liu CP Nhân cơng CP Máy Thi công CP Khác Th1u ph C2ng …… ð =ng Lê Thánh Tơng BV t)nh 1.197.258.463 789.654.157 224.516.487 Trung tâm Pháp Y t)nh ð8k L8k 1.089.145.215 789.548.124 Trung tâm Y t thành ph 946.879.325 Trm y t xã Ea Kao 987.548.215 58.468.945 42.576.149 2.312.474.201 57.894.254 12.548.289 1.949.135.882 786.245.012 61.658.415 8.609.615 1.803.392.367 875.142.048 45.218.245 9.875.695 1.917.784.203 …… T ᄂ ng c2ng 9.246.872.136 6.215.487.401 1.548.725.198 187.659.248 198.248.264 24.368.975.152 ( Ngu:n: s liu Công ty c ᄂ ph1n phát trin xây d$ng Tân Thành ðô) ... CHUNG V CÔNG TY C PH.N PHÁT TRI/N XÂY D0NG TÂN THÀNH ðÔ 37 2.1.1 Q trình hình thành phát trin c a Cơng ty 37 2.1.2 Cơ cu t ᄂ ch ᄂ c qun lý ti Công ty c ᄂ ph1n phát. .. PHÂN C P QU !N LÝ T I CÔNG TY C PH.N PHÁT TRI/N XÂY D0NG TÂN THÀNH ðÔ 44 2.2.1 Tình hình phân cp qun lý hin ti Công ty C ᄂ Ph1n Phát trin Xây d$ng Tân Thành ðô 44... THIN K TỐN TRÁCH NHIM TI CƠNG TY C PHN PHÁT TRI N XÂY D NG TÂN THÀNH ðÔ 69 3.1 PHƯƠNG H 4NG HOÀN THIN VÀ T CH'C K TỐN TRÁCH NHIM TI CƠNG TY C PH.N PHÁT TRI/N XD TÂN THÀNH ðƠ 69
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần phát triển xây dựng tân thành đô , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần phát triển xây dựng tân thành đô

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn