Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại công ty cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu lam sơn

132 31 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ MỸ HIỀN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN BĨ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM - XUẤT NHẬP KHẨU LAM SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ MỸ HIỀN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM - XUẤT NHẬP KHẨU LAM SƠN Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quốc Tuấn Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Phạm Thị Mỹ Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN SỰ GẮN BÓ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC 1.1 TỔNG QUAN VỀ SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.1.1 Một số khái niệm gắn bó nhân viên 1.1.2 Các thành phần gắn bó với tổ chức: 11 1.1.3 Tầm quan trọng gắn bó 13 1.2 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 13 1.2.1 Nghiên cứu IDS(2007) 13 1.2.2 Nghiên cứu Gallup, Towers Perrin, Blessing White, Hội đồng lãnh đạo doanh nghiệp (2006) 15 1.2.3 Nghiên cứu Robinson (2004) 17 1.2.4 Nghiên cứu từ báo cáo SHRM (Society for human resource management) 18 1.2.5 Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh(2013) Phạm Thế Anh, Nguyễn Thị Hồng Đào với đề tài “Quản trị nguồn nhân lực gắn kết người lao động với doanh nghiệp” 19 1.2.6 Mơ hình nghiên cứu Hồ Huy Tựu Phạm Hồng Liêm tạp chí Phát triển kinh tế (2012) với tên đề tài “Sự gắn bó nhân viên cơng ty du lịch Khánh Hòa” 20 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 23 1.3.1 Bản chất công việc 23 1.3.2 Môi trường làm việc 24 1.3.3 Lãnh đạo 24 1.3.4 hội phát triển nghề nghiệp thăng tiến 25 1.3.5 Quan hệ với đồng nghiệp 25 1.3.6 Tiền lương thưởng 25 1.3.7 Phúc lợi 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHÂM - XUẤT NHẬP KHẨU LAM SƠN 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty Cổ phần Thực phẩmXuất nhập Lam Sơn 30 2.1.3 Thực trạng nguồn nhân lực công ty CP Thực phẩm XNK Lam Sơn 32 2.2 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU VỀ SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM - XUẤT NHẬP KHẨU LAM SƠN 38 2.2.1 sở xây dựng mơ hình 38 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 39 2.2.3 Giả thuyết nghiên cứu 40 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 41 2.3.1 Nghiên cứu định tính 42 2.3.2 Nghiên cứu định lượng 43 2.4 PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 43 2.4.1 Phương pháp chọn mẫu 43 2.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 44 2.5 XÂY DỰNG THANG ĐO 45 2.5.1 Thiết kế thang đo cho bảng câu hỏi 45 2.5.2 Diễn đạt mã hóa thang đo 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 3.1 MÔ TẢ MẪU 50 3.2 KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 54 3.2.1 Phân tích nhân tố EFA 54 3.2.2 Phân tích Cronbach’s Alpla 61 3.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH 62 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 62 3.3.2 Giả thuyết nghiên cứu điều chỉnh 63 3.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 63 3.4.1 Phân tích hồi quy 63 3.4.2 Kiểm định giả thuyết 67 3.5 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO CÁC ĐẶC TÍNH CÁ NHÂN ĐẾN CÁC YẾU TỐ ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN 70 3.5.1 Khác biệt giới tính 70 3.5.2 Khác biệt độ tuổi 71 3.5.3 Khác biệt trình độ học vấn 71 3.5.4 Khác biệt thâm niên 71 3.6 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ 72 3.6.1 Thống kê mô tả nhân tố 72 3.6.2 Thống kê mô tả cho biến quan sát yếu tố 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế THPT : Trung học phổ thông DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 cấu lao động công ty 33 2.2 cấu lao động theo chức danh 34 2.3 sở hình thành mơ hình nghiên cứu 39 2.4 Thang đo biến độc lập 45 2.5 Thang đo gắn bó nhân viên 48 3.1 cấu giới tính 50 3.2 Độ tuổi nhân viên 51 3.3 Trình độ học vấn nhân viên 52 3.4 Thâm niên công tác nhân viên 53 3.5 Kết phân tích EFA lần 56 3.6 Kết phân tích EFA lần 57 3.7 Kết nhóm nhân tố sau phân tích nhân tố lần 59 3.8 Kết phân tích Cronbach’s Alpha 61 3.9 Kết phân tích hồi quy lần đầu 64 3.10 Kết hồi quy sử dụng phương pháp enter sau loại biến 65 3.11 Kết kiểm định giả thiết 69 3.12 Kết thống kê mô tả nhân tố 72 3.13 Kết thống kê mô tả yếu tố “ phúc lợi” 73 3.14 Kết thống kê mô tả yếu tố “ thân công việc” 73 3.15 Kết thống kê mô tả yếu tố “ quan hệ với đồng nghiệp” 74 3.16 Kết thống kê mô tả yếu tố “Môi trường làm việc” 75 3.17 Kết thống kê mơ tả yếu tố “Sự gắn bó” 75 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 3.1 3.2 Mơ hình nghiên cứu Gallup, Towers Perrin, Blessing White, Hội đồng lãnh đạo doanh nghiệp (2006) Mơ hình đặc điểm gắn bó nhân viên Robinson et al (2004) Mơ hình nhân tố ảnh hưởng gắn bó nhân viên tổ chức Robinson (2004) Mơ hình nghiên cứu SHRM(2013) Mơ hình nghiên cứu Phạm Thế Anh, Nguyễn Thị Hồng Đào (2013) Mơ hình nghiên cứu Hồ Huy Tựu Phạm Hồng Liêm 2012 Mơ hình số công việc JDI Smith, Kendall Hulin (1969) Mơ hình nghiên cứu đề xuất yếu tố ảnh hưởng đến gắn bó nhân viên tổ chức Quy trình nghiên cứu Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh nhân tố ảnh hưởng đến gắn bó nhân viên tổ chức Mơ hình hồn chỉnh sau hồi quy Trang 16 17 18 19 20 21 22 40 41 62 70 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Tiền lương thưởng” Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 939 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Tiền lương trả công với nhân viên Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 13.2733 19.354 880 919 13.2800 19.518 865 921 13.2000 20.416 839 925 13.2267 20.338 867 921 13.2067 20.474 797 930 13.1133 22.303 655 946 Mức lương trả phù hợp với mức lương thị trường Tiền thưởng xứng với kết công việc Tiền lương xứng đáng với kết làm việc Anh/ chị hài lòng với mức tiền lương cơng ty Anh/ chị hài lòng với mức thưởng công ty Kiểm định độ tin cậy thang đo “Cơ hội phát triển nghề nghiệp thăng tiến” Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 938 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted Công việc anh/ chị tạo điều kiện cho anh/ chị 12.0000 16.550 830 925 12.0067 15.980 899 912 nghề nghiệp mà công ty đưa 11.9867 15.839 892 913 12.0400 16.495 836 924 12.1533 17.191 719 945 hội để phát triển thăng tiến Anh/ chị cần biết rõ điều kiện cần để thăng tiến cơng việc Anh/ chị hài lòng với hội Anh/ chị hài lòng với chế độ thăng tiến mà cơng ty đưa Chính sách thăng tiến cơng ty công Kiểm định độ tin cậy thang đo “Phúc lợi” Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 964 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted Cơng ty ln tn thủ đầy đủ sách bề BHXH, 7.7000 9.339 902 954 7.7000 9.164 923 948 7.7000 9.191 925 947 7.7200 9.290 888 958 BHYT Chương trình bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cơng ty mang lại lợi ích thiết thực cho Anh/ chị Anh/ chị hài lòng với chế độ trợ cấp ăn trưa Các chương trình phúc lợi cơng ty đưa đa dạng hấp dẫn Kiểm định độ tin cậy thang đo “Bản thân công việc” Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 921 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Công việc giúp anh chị phát huy tốt lực cá nhân Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 8.5267 8.546 751 918 8.5267 8.130 849 886 8.5267 8.211 847 887 8.5600 7.684 828 894 Anh/ chị tìm thấy ý nghĩa cá nhân thỏa mãn công việc anh chị Cơng việc tạo hứng thú cho anh/chị làm việc Công việc thú vị Kiểm định độ tin cậy thang đo “Quan hệ với đồng nghiệp” Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 890 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Đồng nghiệp anh/ chị thoải mái dể chịu Tổ chức phối hợp làm việc gắn kết với Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 8.1867 9.576 647 902 8.2067 9.225 795 844 8.1533 9.191 812 837 8.1533 9.419 788 847 Mọi người làm việc với theo tinh thần đồng đội Các đồng nghiệp anh/ chị sẵn sang giúp đỡ Kiểm định độ tin cậy thang đo “Môi trường làm việc” Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 842 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted Văn hóa cơng ty anh/chị làm anh/chị thấy đặc sắc 8.2533 6.526 551 865 8.2400 6.627 698 791 8.1800 6.498 757 767 8.1867 6.556 732 778 khác biệt khơng Anh / chị phát biểu kiến cơng việc khơng Cơng việc tạo điều kiện cho anh/ chị trì mở rộng mối quan hệ Sự đóng góp tích cực anh/chị đánh giá cao tổ chức khơng? Kiểm định độ tin cậy thang đo “Sự gắn bó” Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 893 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Anh/ chị muốn lại làm việc Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 8.7667 6.905 702 887 8.6800 6.850 789 854 Anh/ chị thấy điều quan 8.9000 6.493 857 828 6.970 718 880 công ty đến cuối đời Anh/ chị lại làm việc lâu dài với công ty nơi khác đề nghị lương bổng hấp dẫn Là thành viên công ty, trọng thân Anh/ chị tự nguyện làm việc cơng ty giao để 8.7933 lại làm việc cho công ty PHỤ LỤC 06: PHÂN TÍCH HỒI QUY Descriptive Statistics Std Mean Deviation N GB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 2.9283 2.7911 2.6389 3.0093 2.5683 2.8450 2.7250 2.7383 85449 95327 90393 1.00504 1.00748 93885 1.00115 83160 GB Pearson Correlation GB F1 150 150 150 150 150 150 150 150 Correlations F1 F2 F3 1.000 115 115 1.000 F4 F5 F6 306 229 105 627 482 108 575 -.073 014 344 223 438 131 390 381 205 213 069 016 557 480 655 040 064 084 333 F2 306 229 1.000 F3 105 627 131 1.000 F4 482 108 390 069 1.000 F5 F6 575 -.073 014 344 381 205 016 557 655 1.000 -.022 040 -.022 1.000 223 080 000 100 000 000 187 438 080 002 000 094 435 000 213 000 002 055 000 000 006 480 100 000 055 201 421 000 064 000 094 000 201 000 314 F7 Sig (1-tailed) GB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 084 000 435 000 421 000 397 333 1.000 187 003 000 000 006 004 000 000 314 220 397 154 000 F7 GB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 N 003 150 150 150 150 150 150 150 150 000 150 150 150 150 150 150 150 150 004 150 150 150 150 150 150 150 150 000 150 150 150 150 150 150 150 150 Model Summaryb Std Error Mode R Adjusted R of the l R Square Square Estimate 639a 409 379 67316 a Predictors: (Constant), F7, F4, F6, F2, F1, F5, F3 b Dependent Variable: GB 220 150 150 150 150 150 150 150 150 154 150 150 150 150 150 150 150 150 000 150 150 150 150 150 150 150 150 DurbinWatson 1.990 ANOVAb Model Sum of Squares Mean Square df Regressio n 44.446 Residual 64.346 142 F 6.349 14.012 453 Total 108.792 149 a Predictors: (Constant), F7, F4, F6, F2, F1, F5, F3 b Dependent Variable: GB Sig .000a 150 150 150 150 150 150 150 150 Coefficientsa Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std Model B Error Beta t Sig Tolerance VIF (Constant) 1.006 279 3.600 000 F1 001 077 F2 066 071 F3 088 082 F4 F5 147 376 074 080 -.174 068 F7 185 a Dependent Variable: GB 078 F6 001 010 992 070 930 354 558 1.793 104 1.071 286 174 1.980 050 413 4.690 000 444 2.255 741 1.349 541 1.850 536 1.864 012 2.560 659 1.518 180 2.355 020 715 1.398 -.204 PHỤ LỤC 07: PHÂN TÍCH HỒI QUY SAU KHI LOẠI BIẾN Descriptive Statistics Std Mean Deviation N GB F4 F5 F6 F7 2.9283 2.5683 2.8450 2.7250 2.7383 85449 1.00748 93885 1.00115 83160 Correlations GB F4 Pearson Correlation Sig (1-tailed) N 150 150 150 150 150 F5 F6 F7 GB 1.000 482 575 -.073 223 F4 482 1.000 655 040 064 F5 575 655 1.000 -.022 084 F6 F7 GB F4 F5 F6 F7 GB F4 F5 F6 F7 -.073 223 000 000 187 003 150 150 150 150 150 040 064 000 000 314 220 150 150 150 150 150 -.022 084 000 000 397 154 150 150 150 150 150 1.000 333 187 314 397 000 150 150 150 150 150 333 1.000 003 220 154 000 150 150 150 150 150 Mode l R Model Summaryb Std Error R Adjusted R of the Square Square Estimate 632a 399 382 a Predictors: (Constant), F7, F4, F6, F5 b Dependent Variable: GB DurbinWatson 67155 2.000 ANOVAb Model Sum of Squares Mean Square df Regressio n 43.400 Residual 65.392 145 F 10.850 24.059 Sig .000a 451 Total 108.792 149 a Predictors: (Constant), F7, F4, F6, F5 b Dependent Variable: GB Coefficientsa Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std Model B Error Beta t Sig Tolerance VIF (Constant) 1.114 266 4.194 000 F4 166 072 196 2.288 024 568 1.761 F5 387 078 425 4.959 000 565 1.771 -.125 059 035 2.133 882 1.134 F7 229 a Dependent Variable: GB 070 223 3.255 001 881 1.136 F6 -.146 PHỤ LỤC 08: KIỂM ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH CÁ NHÂN ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ GẮN BĨ CỦA NHÂN VIÊN Đặc tính giới tính ảnh hưởng tới gắn bó nhân viên Test of Homogeneity of Variances GB Levene Statistic 096 df1 df2 Sig 148 757 ANOVA GB Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean df Square 1.134 1.134 107.658 148 727 108.792 149 F 1.558 Sig .214 Đặc tính độ tuổi ảnh hưởng tới gắn bó nhân viên Test of Homogeneity of Variances GB Levene Statistic 2.391 df1 df2 Sig 146 071 ANOVA GB Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean Square df 6.545 2.182 102.247 146 700 108.792 149 F 3.115 Sig .028 Đặc tính trình độ học vấn ảnh hưởng tới gắn bó nhân viên Test of Homogeneity of Variances GB Levene Statistic df1 df2 Sig .631 146 596 ANOVA GB Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean Square df 15.115 5.038 93.677 146 642 108.792 149 F 7.853 Sig .000 Đặc tính thâm niên ảnh hưởng tới gắn bó nhân viên Test of Homogeneity of Variances GB Levene Statistic 109 df1 df2 Sig 146 955 ANOVA GB Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean Square df 10.585 3.528 98.207 146 673 108.792 149 F 5.245 Sig .002 ... trị nhân nói chung cho cơng ty Cổ phần Thực Phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn Chính thế, em xin chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến gắn bó người lao động Công ty Cổ Phần Thực phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam. .. vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: nhân tố ảnh hưởng đến gắn bó người lao động công ty Cổ phần Thực Phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn Bình Định Phạm vi nghiên cứu: Khảo sát thái độ tất người lao động. .. hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thực Phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn Đơn cử Cơng ty phải chịu chi phí tuyển dụng, đào tạo lại nhân viên Ngoài ra, người lao động trẻ có trình độ, suất lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại công ty cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu lam sơn , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại công ty cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu lam sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn