Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

106 14 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐỨC VŨ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐỨC VŨ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đinh Bảo Ngọc Đà Nẵng - Năm 2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU: CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 1.1 SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1.1 Kh i niệm ch nh s ch cổ tức v c c c ch thiết lập ch nh s ch cổ tức 1.1.2 Quy trình v phƣơng thức chi trả cổ tức 1.1.3 C c ch ti u phản nh ch nh s ch cổ tức 13 1.1.4 Một số lý thuyết sách cổ tức 15 1.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 19 CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 23 2.1 TỔNG QU N VỀ CH NH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 23 2.1.1 Tổng quan doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 23 2.1.2 Quy trình v phƣơng thức chi trả cổ tức 29 2.1.3 Các ch tiêu phản ánh sách cổ tức 32 2.1.4 Kiểm chứng lý thuyết sách cổ tức thực tiễn 38 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM 40 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu 40 2.2.2 D liệu nghi n cứu 48 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 3.1 MƠ TẢ THỐNG KÊ CÁC BIẾN 49 3.2 MƠ HÌNH HỒI QUY 52 49 3.2.1 Ma trận hệ số tƣơng quan 52 3.2.2 M hình ảnh hƣởng cố ịnh 53 3.2.3 M hình ảnh hƣởng ng u nhi n 54 3.2.4 Lựa chọn mơ hình 55 3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 56 3.3.1 Kết nghiên cứu 56 3.3.2 Thảo luận hàm ý sách 61 CHƢƠNG 4: KHUYẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 4.1 SỞ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 65 4.1.1 Định hƣớng phát triển ngành dầu khí Việt Nam 65 4.1.2 Điều kiện pháp lý 66 65 4.1.3 Đ nh gi sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 4.2 KHUYẾN NGHỊ 69 76 4.2.1 Đối với doanh nghiệp 76 4.2.2 Đối với quan quản lý Nh nƣớc 78 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác T c giả luận văn NGUYỄN ĐỨC VŨ DANH MỤC BẢNG Số hiệu T n ảng Trang Bảng C c doanh nghiệp ng nh dầu kh thực ni m yết tr n s n 26 Bảng HNX năm 2015 Thống k số lƣợng doanh nghiệp theo số lần chi trả cổ tức 29 Bảng Thống k số lƣợng doanh nghiệp theo c c phƣơng thức chi trả cổ 30 Bảng tức Đo lƣờng v mã hóa c c iến 46 Bảng Thống k m tả c c iến m hình 51 Bảng Ma trận hệ số tƣơng quan 52 Bảng Kết hồi quy m hình ảnh hƣởng cố ịnh 53 Bảng Kết hồi quy m hình ảnh hƣởng ng u nhi n 54 Bảng Kết hồi quy sau loại c c iến kh ng ý nghĩa 55 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu T n thị Trang Biểu Số lƣợng doanh nghiệp ng nh dầu kh ni m yết tr n TTCK VN 25 Biểu Tăng trƣởng Doanh thu v 27 Biểu ng nh dầu kh ni m yết tr n TTCK VN Tăng trƣởng Nguồn vốn c c doanh nghiệp ng nh dầu kh 28 Biểu ni m yết tr n TTCK VN Số lƣợng doanh nghiệp c c mức cổ tức cổ phần 32 Biểu Số lƣợng doanh nghiệp c c mức tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức 34 Biểu Số lƣợng doanh nghiệp ng nh dầu kh c c mức tỷ suất cổ tức 36 Biểu Tỷ lệ cổ tức trung ình v gi 38 Biểu nghiệp ng nh dầu kh ni m yết tr n TTCK VN Số lƣợng doanh nghiệp ng nh dầu kh c c mức tỷ lệ cổ tức Lợi nhuận c c doanh nghiệp cổ phiếu trung ình c c doanh Tỷ trọng số lƣợng doanh nghiệp ng nh dầu kh Biểu c c mức tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức 56 Tỷ trọng số lƣợng doanh nghiệp ng nh dầu kh Biểu 10 tỷ lệ cổ tức chi trả Biểu 11 Ch số CPI v Tỷ lệ cổ tức trung ng nh dầu kh 50 theo ộ ổn ịnh 58 ình c c doanh nghiệp 60 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một nh ng ịnh quan trọng hoạt ộng t i ch nh doanh nghiệp l ịnh ch nh s ch cổ tức B n cạnh lu n l mối quan tâm h ng ó, cổ tức ầu cổng, nh ng ngƣời ã ầu tƣ doanh nghiệp nhƣ nh ng nh ầu tƣ tƣơng lai việc ịnh lựa chọn nơi ầu tƣ Nhƣ vậy, ịnh ch nh s ch cổ tức l òn ẩy hỗ trợ, thúc ẩy ph t triển doanh nghiệp Nhƣng doanh nghiệp lựa chọn ch nh s ch cổ tức dựa v o âu? Tr n thực tế c c doanh nghiệp ni m yết Việt Nam lựa chọn ch nh s ch cổ tức nhƣ n o? Tr n thị trƣờng chứng kho n Việt Nam nay, ng nh dầu kh ƣợc xem l ng nh ƣợc quan tâm h ng ầu vấn ề cổ tức Tuy nhi n c c c ng ty ni m yết nói chung v c c doanh nghiệp dầu kh nói ri ng v n chƣa hình dung rõ nét ch nh s ch cổ tức l nhƣ n o v chƣa nhận thức úng mức tầm quan trọng ch nh s ch cổ tức ối với gi trị doanh nghiệp Việc chi trả cổ tức c c c ng ty mang t nh tự ph t, chƣa t nh chiến lƣợc d i hạn Ch nh vậy, tình hình ó cần thiết phải nh ng c ng trình nghi n cứu l m r c c nhân tố ảnh hƣởng ến ch nh s ch cổ tức ể nh quản trị doanh nghiệp tham khảo, từ ó lựa chọn ch nh s ch cổ tức phù hợp ối với doanh nghiệp Xuất ph t từ việc nhận thấy nh i v o thực sc c ề t i: “ cổ t c c c doan n n k o n V ệt am” ng nhu cầu cấp thiết nhƣ tr n, t c giả ã nc uccn ệp n àn dầu k nt n n í n m y t tr n t n ị tr ờn 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa cở sở lý luận ch nh s ch cổ tức doanh nghiệp - Nghi n cứu c c nhân tố ảnh hƣởng ến ch nh s ch cổ tức c c doanh nghiệp ng nh dầu kh ni m yết tr n thị trƣờng chứng kho n Việt Nam - Đƣa số khuyến nghị hàm ý sách cổ tức cho c c doanh nghiệp ng nh dầu kh ni m yết tr n thị trƣờng chứng kho n Việt Nam Đối tƣợng ph m vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghi n cứu: l ch nh s ch cổ tức tiền mặt v c c nhân tố ảnh hƣởng ến ch nh s ch cổ tức tiền mặt c c doanh nghiệp ng nh dầu kh ni m yết tr n thị trƣờng chứng kho n Việt Nam - Phạm vi nghi n cứu: Phạm vi kh ng gian nghi n cứu 32 doanh nghiệp ng nh dầu kh ni m yết tr n thị trƣờng chứng kho n Việt Nam Phạm vi thời gian nghi n cứu từ năm 2008 ến năm 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng ph p thống k , tổng hợp nh ng số liệu li n quan ể l m sở tính tốn phân tích - Phƣơng ph p m tả nhằm ƣa c i nhìn tổng quan ch nh s ch cổ tức ang ƣợc p dụng - Phƣơng ph p phân t ch ịnh lƣợng, sử dụng m hình ảnh hƣởng cố ịnh (FEM) v m hình ảnh hƣởng ng u nhi n (REM) th ng qua kiểm ịnh Hausman nhằm lƣợng hóa t c ộng c c nhân tố ảnh hƣởng ến ch nh s ch cổ tức c c doanh nghiệp ng nh dầu kh ni m yết tr n thị trƣờng chứng kho n Việt Nam Bố cục đề tài Ngo i phần mở ầu v kết luận, luận văn ƣợc trình y với kết cấu gồm chƣơng: - Chƣơng 1: sở lý luận v tổng quan c c nghi n cứu thực nghiệm c c nhân tố ảnh hƣởng ến ch nh s ch cổ tức - Chƣơng 2: Thiết kế nghi n cứu - Chƣơng 3: Kết nghi n cứu - Chƣơng 4: Khuyến nghị v hàm ý sách Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Nghi n cứu giúp cho c c nh hoạch ịnh t i ch nh v nh ầu tƣ c i nhìn tổng quan ch nh s ch cổ tức c c doanh nghiệp ng nh dầu kh ni m yết tr n thị trƣờng chứng kho n Việt Nam, ặc iệt l nhận ịnh ƣợc nh ng nhân tố ảnh hƣởng ến ch nh s ch cổ tức doanh nghiệp Từ ó, c c nh hoạch ịnh t i ch nh xây dựng ch nh s ch cổ tức phù hợp cho c ng ty mình, c c nh ầu tƣ cở sở khoa học ể ƣa ƣợc nh ng ịnh ầu tƣ úng ắn 79 - Hồn thiện khn khổ pháp lý thể chế thị trƣờng tài Sự ph t triển thị trƣờng t i ch nh nói chung v thị trƣờng chứng kho n nói ri ng ảnh hƣởng lớn ến kinh tế v hoạt ộng kinh doanh c c doanh nghiệp Vì vậy, Ch nh phủ cần: Nhanh chóng ho n thiện khu n khổ ph p lý v thể chế thị trƣờng t i ch nh nói chung v thị trƣờng chứng kho n nói ri ng; Tổ chức v iều h nh thị trƣờng chứng kho n theo úng chuẩn mực quốc tế, ảm ảo t nh minh ạch c c hoạt ộng thị trƣờng; Tăng cƣờng lực quản lý Nh nƣớc, ảo ảm quản lý linh hoạt, nhạy én gi a c ối với thị trƣờng chứng kho n; Phối hợp chặt chẽ ng t c gi m s t, tra, kiểm tra việc tuân thủ ph p luật c c th nh vi n thị trƣờng, p dụng nghi m c c chế t i ối với c c h nh vi vi phạm ph p luật chứng kho n v thị trƣờng t i ch nh trƣờng hoạt ộng c ch minh ạch v ể ảm ảo cho thị ổn ịnh - Cố gắng dự báo kiểm sốt khủng hoảng Khủng hoảng t c ộng gh gớm ến kinh tế Thực tế cho thấy, sau lần trải qua khủng hoảng, phải nhiều thời gian vực lại kinh tế nhƣ trƣớc xảy khủng hoảng Vì vậy, Ch nh phủ v quan quản lý vĩ m cần cố gắng dự o v kiểm so t khủng hoảng, tăng cƣờng hợp t c quốc tế, gi m s t chặt chẽ c c tổ chức tài ngân h ng nhằm hạn chế tối a ảnh hƣởng c c iến ộng kinh tế ến hoạt ộng kinh doanh c c doanh nghiệp nƣớc nói chung v ng nh dầu kh nói ri ng - Hỗ trợ t o điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển ngành dầu khí Dầu kh l nh Ng nh dầu kh mức ng ng nh kinh tế mũi nhọn nƣớc ta óng góp khoảng 20-25% GDP h ng năm 80 Việt Nam (Theo Tập o n Dầu kh Việt Nam) B n cạnh ó, ng nh dầu kh óng góp lớn v o kim ngạch xuất Việt Nam Cụ thể năm 2013, Việt Nam ã xuất 10 triệu dầu th với gi trị 10 tỷ USD Trong th ng ầu năm 2014, kim ngạch xuất dầu th ã ạt 5,37 tỷ USD, tăng 9,2% so với kỳ năm trƣớc Ngành dầu kh số t nh ng ng nh ph t triển cao v mức hai số nh ng ng nh kh c l ều ặn, t lệ ph t triển lu n ang tr n kiện tự nhi n Việt Nam ã cho thấy phần n o lợi v sụt giảm Điều tiềm ph t triển ngành dầu kh tƣơng lai Việt Nam ƣợc xếp thứ a khu vực Đ ng Nam Á v thứ 31 tr n giới sản lƣợng dầu kh Với ph t triển lớn mạnh kh ng ngừng ng nh n y, Nh nƣớc cần nhiều kế hoạch hỗ trợ v thúc ẩy ph t triển ng nh dầu kh 81 KẾT LUẬN Doanh nghiệp n n ịnh ch nh s ch cổ tức nhƣ n o? Câu hỏi kh ng ch li n quan ến ch nh s ch cổ tức m li n quan ến ch nh s ch tài trợ v ầu tƣ doanh nghiệp C c ịnh t i ch nh lu n lu n li n quan mật thiết với nhau, v chịu t c ộng nhiều nhân tố n v n ngo i doanh nghiệp Do vậy, việc c c ịnh t i ch nh l vấn ề phức tạp v khó khăn, òi hỏi c c gi m ốc t i ch nh phải c ch hiểu thấu o v p dụng th nh c ng c c kiến thức t i ch nh doanh nghiệp ại Trong ối cảnh c c c ng ty cổ phần nƣớc ta ặc ời v ời ng y c ng nhiều, iểm kinh tế nƣớc ta v n ang tr n ph t triển, nhiều ch nh s ch li n tục thay ổi, n cạnh ó l diễn iến kinh tế giới nhiều ất ổn, nh quản lý doanh nghiệp cần phân t ch v nghiệp ch nh s ch cổ tức d i hạn nhằm gia tăng gi xây dựng cho doanh trị doanh nghiệp Tuy nhiên, tr n thực tế thời gian qua phần lớn c c doanh nghiệp nƣớc ta v n chƣa xây dựng ƣợc ch nh s ch qu n, lâu d i Ch nh s ch cổ tức kh ng ƣợc xây dựng tr n sở khoa học, qu thi n nhu cầu nhà ầu tƣ nhằm mục ch tăng thị gi cổ phiếu tr n thị trƣờng kh ng phải l tối a hóa gi trị doanh nghiệp Nghi n cứu ý nghĩa quan trọng lĩnh vực nhƣ c ng t c quản trị doanh nghiệp, tƣ quan tâm ến cổ phiếu ng nh dầu kh ặc iệt l v ầu tƣ t i ch nh ối với nh ng nh ầu c c doanh nghiệp ng nh n y Nghi n cứu ã phần n o kh i qu t ƣợc thực trạng ch nh s ch cổ tức c c doanh nghiệp ng nh dầu kh ni m yết tr n thị trƣờng chứng kho n Việt Nam v x c ịnh nh ng nhân tố n o ã ảnh hƣởng ến 82 việc c c doanh nghiệp ịnh ch nh s ch cổ tức nhƣ Việc x c ịnh ƣợc nh ng nhân tố ảnh hƣởng ến ch nh s ch cổ tức ý nghĩa lớn ối với c c nh ầu tƣ, iều n y giúp họ xây dựng hợp lý Từ kết nghi n cứu, ể nhận ƣợc chiến lƣợc ầu tƣ ƣợc mức cổ tức cao, c c nh ầu tƣ cần lƣu ý ến tỷ lệ thu nhập tr n cổ phần doanh nghiệp, tỷ lệ cổ tức nh ng năm qua doanh nghiệp v tỷ lệ lạm ph t kinh tế Còn cho c c nh ối với doanh nghiệp, kết nghi n cứu n y giúp quản trị doanh nghiệp c i nhìn tổng quan v thấy ƣợc tầm quan trọng ch nh s ch cổ tức ối với gi trị doanh nghiệp, từ ó xây dựng ch nh s ch cổ tức phù hợp với ặc iểm v mục ti u ph t triển doanh nghiệp 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bùi Thị Ngọc nh (2009), Xây dựng sách cổ tức cho công ty cổ phần niêm yết Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế TP.HCM [2] Đặng Thị Quỳnh nh (2010), “Ch nh s ch cổ tức c c c ng ty ni m yết tr n thị trƣờng chứng kho n Việt Nam”, Tạp ch Công nghệ ngân hàng, (48), 46-48 [3]Dƣơng Kha (2012), "Ch nh s ch cổ tức c c doanh nghiệp Việt Nam m i trƣờng thuế, lạm ph t v diễn iến thị trƣờng vốn", Tạp ch Phát triển & Hội nhập, (2), 43-47 [4] TS Nguyễn Minh Kiều (2010), Tài doanh nghiệp bản, Nhà xuất ản Thống K [5] Trƣơng Đ ng Lộc (2013), “C c nhân tố ảnh hƣởng ến ch nh s ch cổ tức c c c ng ty ni m yết tr n Sở giao dịch chứng kho n H Nội”, Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng, 135, 37-45 [6] Trƣơng Đ ng Lộc & Phạm Ph t Tiến (2015), "C c nhân tố ảnh hƣởng ến ch nh sách cổ tức c c c ng ty ni m yết tr n Sở giao dịch chứng khoán TP HCM", Tạp ch Khoa học, Trƣờng Đại học Cần Thơ, (38), 6774 [7] Luật Doanh nghiệp 2014 [8] Luật sửa ổi, ổ sung số iều c c Luật thuế (hiệu lực thi h nh từ 01/01/2015) 84 [9] Nguyễn Duy Lƣơng (2008), Chính sách cổ tức cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế TP.HCM [10] Đinh Bảo Ngọc & Nguyễn Ch Cƣờng (2014), "C c nhân tố ảnh hƣởng ến ch nh cổ tức c c doanh nghiệp ni m yết tr n thị trƣờng chứng kho n Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế, (290), 42-60 [11] PGS.TS Trần Ngọc Thơ (2007), Tài doanh nghiệp đại, Nhà xuất ản Thống K [12] Mai Thị Ho i Thƣơng (2015), Nghiên cứu nhân tố tác động đến sách cổ tức doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Đ Nẵng [13] Đặng Thùy Vân Trang (2010), Những yếu tố tác động đến cổ tức doanh nghệp niêm yết sàn HOSE giai đoạn 2007-2009, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế TP.HCM [14] V Xuân Vinh (2013), "C c yếu tố t c ộng ến ch nh s ch cổ tức ằng tiền mặt", Tạp ch Kinh tế & Phát triển, 197, 36-43 [15] Phạm Thị Thanh Xuân (2007), Chính sách cổ tức_Lý thuyết thực tiễn số công ty cổ phần khu vực TP.HCM, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế TP.HCM 85 Tiếng Anh [1] Ahmed, H., & Javid, A Y (2009), "Dynamics and Determinants of Dividend Policy in Pakistan (Evidence from Karachi Stock Exchange Non-Financial Listed Firms)", International Research Journal of Finance and Economics, 25, 148-171 [2] l Sha i i, Badar Khalid & G Ramesh (2011), “ n empirical study on the determinants of dividend policy in the UK”, International Research Journal of Finance and Economics, 80, 105-120 [3] Gill, , N Biger & R Ti rewala (2010), “Determinants of dividend payout ratios: Evidence from United States”, The Open Business Journal, 8–14 [4] Lintner, J (1956), "Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings, and Taxes", The American Economic Review, 46(2), 97-133 [5] Sumaiya (2013), "Determinants of Dividend Policy of A Private Commercial Bank in Bangladesh: Which is the Strongest, Profitability, Growth or Size?", The 9th Asian Business Research Conference 20-21 December, BIAM Foundation, Dahaka, Bangladesh ISBN: 978-92206939-9 [6] Tsuji, Chikashi (2009), “What are the determinants of dividend policy? The case of the Japanese electrical appliances industry”, Business and Economic Journal, (9), 1-16 86 Website http://www.cafef.vn/ http://www.cophieu68.vn/ http:// www.data.worldbank.org/ http://www.vietstock.vn/ http://www.vnba.org.vn/ PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam STT Mã CK APP ASP CCL DPM PCT PDC PET PFL PHH 10 PIV 11 PLC 12 PPE 13 PPS 14 PSI 15 PTL 16 PVA 17 PVC 18 PVD 19 PVE 20 PVI 21 PVL 22 PVR 23 PVS 24 PVT 25 PVX 26 PXA 27 PXI 28 PXL 29 PXM 30 PXS 31 PXT 32 SDP Sàn CK HASTC HOSE HOSE HOSE HASTC HASTC HOSE HASTC HASTC HASTC HASTC HASTC HASTC HASTC HOSE HASTC HASTC HOSE HASTC HASTC HASTC HASTC HASTC HOSE HASTC HASTC HOSE HOSE HASTC HOSE HOSE HASTC Tên Công ty C ng ty cổ phần Ph t triển Phụ gia v Sản phẩm dầu mỏ C ng ty cổ phần Tập o n Dầu kh n Pha C ng ty cổ phần Đầu tƣ v Ph t triển Dầu kh Cửu Long Tổng c ng ty cổ phần Phân ón v Hóa chất dầu kh C ng ty cổ phần dịch vụ vận tải dầu kh Cửu Long C ng ty cổ phần Du lịch Dầu kh Phƣơng Đ ng Tổng C ng ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu kh C ng ty Cổ phần Dầu kh Đ ng Đ C ng ty cổ phần Hồng H Việt Nam C ng ty cổ phần PIV Tổng C ng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP C ng ty Cổ phần Tƣ vấn Điện lực Dầu kh Việt Nam C ng ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu kh Việt Nam C ng ty cổ phần Chứng kho n Dầu kh C ng ty cổ phần Đầu tƣ hạ tầng v Đ thị Dầu kh C ng ty cổ phần Tổng c ng ty Xây lắp Dầu kh Nghệ n Tổng c ng ty cổ phần Dung dịch khoan v Hóa phẩm Dầu kh Tổng c ng ty cổ phần Khoan v Dịch vụ khoan dầu kh Tổng c ng ty tƣ vấn thiết kế dầu kh -CTCP C ng ty Cổ phần PVI C ng ty cổ phần Địa ốc Dầu kh C ng ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu kh Việt Nam Tổng C ng ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu kh Việt Nam Tổng C ng ty cổ phần Vận tải dầu kh Tổng c ng ty cổ phần Xây lắp Dầu kh Việt Nam C ng ty cổ phần Đầu tƣ v Thƣơng mại Dầu kh Nghệ n C ng ty cổ phần Xây dựng C ng nghiệp v Dân dụng Dầu kh C ng ty Cổ phần Đầu tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Dầu kh - Idic C ng ty cổ phần Xây lắp Dầu kh miền Trung C ng ty cổ phần Kết cấu Kim loại v Lắp m y Dầu kh C ng ty cổ phần Xây lắp Đƣờng ống Bể chứa Dầu kh C ng ty cổ phần Đầu tƣ v Thƣơng mại Dầu kh S ng Đ Nguồn cophieu68.vn Phụ lục 2: Tỷ lệ chi trả cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết TTCK Việt Nam từ năm 2008-2013 Năm/T lệ% >= 30% 20% - 30% 10% - 20%
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn