Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đắk song tỉnh đắk nông

1,333 30 0
  • Loading ...
1/1,333 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN THANH DUY HOÀN THIN QU N CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN ðA BÀN HUYN ð K SONG T NH ð K NÔNG LU N VĂN THC SĨ KINH T ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN THANH DUY HOÀN THIN QU N CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN ðA BÀN HUYN ð K SONG T NH ð K NÔNG Chuyên ngành: Kinh t phát tri ᄉ n Mã s ᄉ: 60.31.01.05 LU N VĂN THC SĨ KINH T Ng i h ng dn khoa hc: TS NGUYN HIP ðà Nng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan lun văn: “Hồn thi n qun chi ngân sách nhà n c ña bàn huy n ðk Song – t nh ðk Nông” kt qu ca trình h c tp, nghiên c u cđ c lp, nghiêm túc ca riêng tơi Các s khoa h li ᄂ u lun văn có ngun g c rõ ràng, đáng tin cy ñ c x khách quan, trung th ᄂ c chưa t ᄂ ng đ c cơng b bt kỳ cơng trình khác Các gi i pháp nêu lun văn ñ c rút t ᄂ nhng s lun trình nghiên c u th ᄂ c tin Tác gi Nguyn Thanh Duy 10/12/2010, ðnh m ᄂ c phân b- d toán chi th "ng xuyên -n ñnh th"i kỳ 2011 – 2015 [24] TS Ph-m Văn Khoan (2007), Giáo trình Qun Tài Cơng, Nxb H c vi ᄂ n Tài [25] Tr-n Văn Lâm (2009), Hồn thi n qun chi NSNN nh ᄂ m thúc ñy phát trin kinh t xã hi ña bàn t nh Qung Ninh, Lun án tin sA kinh t, H c vi ᄂ n Tài Chính [26] Huỳnh Th6 C>m Liêm (2011), Hồn thi n cơng tác qun Ngân sách Nhà n c huy n ð ᄂ c Ph-, Lun văn Th-c sĩ kinh, ð-i h c ðà NXng [27] PGS TS Lê Chi Mai (2006), Phân cp ngân sách cho quyn đa phương th c tr ng gii pháp, Nxb Chính tr6 qu c gia Hà N i [28] TS Dương Th6 Bình Minh (2005), Qun chi tiêu công Vi t Nam Th c tr ng gii pháp, NXB Tài [29] GS – TS Dương Th6 Bình Minh, TS S ðình Thành (2004), thuy t tài tin t , Nxb Th ng kê, Hà N i [30] Ngh6 Quyt s 12/NQ-TU, ngày 11/6/2010 ca Ban Th ;ng v T
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đắk song tỉnh đắk nông , Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đắk song tỉnh đắk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn