Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần bia sài gòn tây nguyên tại đăk lăk

875 23 0
  • Loading ...
1/875 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðNG THNG LI HỒN THIN CƠNG TÁC QU N TR KÊNH PHÂN PH IC A CÔNG TY C PH N BIA SÀI GÒN TÂY NGUYÊN TI ðĂK LĂK LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH ðà Nng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðNG THNG LI HỒN THIN CƠNG TÁC QU N TR KÊNH PHÂN PH IC A CÔNG TY C PH N BIA SÀI GÒN TÂY NGUYÊN TI ðĂK LĂK Chuyên ngành: Qu ᄉ n tr ᄉ kinh doanh Mã s: 60.34.01.02 LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS ðÀO HU HÒA ðà Nng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng d i s h ng dn ca PGS.TS ðào H u Hòa Các s li u, k t qu nêu lu n văn trung thc chưa tng đ c cơng b bt kỳ cơng trình khác Tác gi Lun văn ðng Th ng Li M-C L-C Mð t ñánh giá thái ñ" nhân viên bán hàng công ty th ? L ch s3 thân thin Nhanh chóng đáp ng ñ c nhu cIu Tn tình chu ñáo Khác Anh/ch bi tđ n sn ph#m c a cơng ty thông qua phương tin ? L3c l ng ti p th , nhân viên bán hàng Tivi, internet Băng rơn, hình nh tun truy ᄂ n Khác Nhãn hiu bia khác anh ch sP dng bên c ᄂ nh bia Sài Gòn? VBL: Bia Tiger, Heineken, Larue Bia Huda Bia Sapporo Khác Anh/ch ñánh giá kh xP lý s3 c c a công ty th 10 ? R t tt Tt Bình th &ng Y u đánh giá ho ᄂ t ñ"ng giao hàng c a h thng phân phi bia Sài Gòn th 11 Anh/ch ? R t tt Bình th &ng Tt Y u K#T QU KH O SÁT PH- L-C TT Tiêu chí ð" tui LDa chn TO 18-24 TO 25-30 Trên 30 Ngh ᄂ nghip Nhân viên văn phòng Lãnh đ ᄂ o Lao đ"ng ph thơng Sinh viên Khác Mc đ" đn lIn th &ng xuyên ñn lIn mua bia Sài > lIn Gòn Nơi mua T ᄂ p hóa sn ph#m bia Qn ăn/Nhà hàng Sài Gòn Nhà phân phi, đ ᄂ i lý Hình thc Ti ᄂ n mt toán Th] toán Khác ðánh giá sn ða d ᄂ ng phong phú v ᄂ ph#m m\u mã, kích cT bao bì ch t l ng cao đm bo an tồn th3c ph#m Khác Giá bán Phù hp Cao Ít bin đ"ng Khác Ho ᄂ t đ"ng Q tng đính kèm khuyn HN tr giá Th] cào, bt n p trúng th Lng Khác S l 1ng TT l% (%) 48 62 40 44 37 22 38 92 52 32,0% 41,3% 26,7% 29,3% 6,0% 24,7% 14,7% 25,3% 61,3% 34,7% 56 74 20 139 4,0% 37,3% 49,3% 13,3% 92,7% 6,0% 1,3% 84 56,0% 76 12 125 21 101 78 23 50,7% 8,0% 83,3% 14,0% 67,3% 0,0% 52,0% 15,3% 97 64,7% 31 20,7% 10 11 12 13 Thái ñ" nhân L ch s3 thân thin viên bán Nhanh chóng ñáp ng hàng công ty ñ c nhu cIu Tn tình chu đáo Khác Nhn bit sn L3c l ng tip th , nhân ph#m c viên bán hàng a cơng ty thơng Tivi, internet qua phương Băng rơn, hình nh tin tuyên truy ᄂ n Khác Nhãn hiu VBL: Bia Tiger, bia sP dng Heineken, Larue bia Sài Huda Gòn Sapporo Khác XP lý s3 c R t tt Tt Bình th &ng Yu Giao hàng R t tt Tt Bình th &ng Yu 108 72,0% 83 79 46 55,3% 52,7% 30,7% 89 59,3% 38 25,3% 34 56 22,7% 37,3% 140 78 56 42 93,3% 52,0% 37,3% 28,0% 5,3% 33 103 11 22,0% 68,7% 4,0% 7,3% 24 102 13 16,0% 68,0% 8,7% PH LC 3: BNG KHO SÁT TIÊU CHÍ HOT ð NG & L6A CHcN NHÀ PHÂN PHI I THÔNG TIN CHUNG: - Tên nhà phân phi : Lo ᄂ i hình: - ð a chM ñăng ký kinh doanh : - ðin tho ᄂ i/Fax : - Ng &i liên h : II N I DUNG KHÁO SÁT: TÂM HUY$T : TÂM HUY#T KINH DOANH BIA SÀI GÒN ðang NPP c p1c a th c ᄂ nh tranh kinh doanh nhãn hàng bia khác ChM kinh doanh bia Sài Gòn Thang đi:m KINH DOANH VÀ PHÂN PHI: (ñi%m ti ña 20) 2.1 H thng ñi%m bán: (đính kèm danh sách khách hàng) H TH NG ði'M BÁN D !i 50 D !i 100 ñi%m TO 100- 200 ñi%m 200 -300 ñi%m 300-400 ñi%m 400 ñi%m trL lên 2.2 Sn l ng tiêu th : Thang ñi:m SNL NG TIÊU TH(k,th)/tuUn 12 15 Thang ñi:mDư!i 1.500 TO 1.500 -> dư!i 3.000 TO 3.000 -> dư!i 5.000 TO 5.000 -> dư!i 7.000 TO 7.000 -> dư!i 10.000 TO 10.000 trL lên KH NĂNG CUNG _NG C)A NPP: (đi%m ti đa 10) 3.1 Din tích kho kín : (sP dng 100% kinh doanh bia Sài Gòn) Thang ñi:m DIN TÍCH D !i 100 m2 TO 100- d !i 150 m2 TO 150 - d !i 250 m2 TO 250- d !i 350 m2 TO 350- d !i 500 m2 TO 500 m2 trL lên ð a chM kho bãi (nVm vùng qui ho ᄂ ch):………………………… ………………………… 3.2 Phương tin chuy%n kinh doanh SP bia Sài Gòn: S l 1ng xe S l 1ng Khơng xe ti 01 xe ti xe ti xe ti xe ti xe ti trL lên ði:m T ᄉ i trng xe T ᄉ i trng (t*n) ði:m 10 12 ði:m TB Ghi chú: Ti trJng xe ti trJng sP dng đ% chun trL bia Sài Gòn Lit kê bi%n s xe-trJng ti g2m:………………………………………… … NGU`N L6C C)A NPP (ñi%m ti ña 7): 4.1 Tng s l ng nhân s3 : ………………… Thang ñi:m NHÂN S" NHÀ PHÂN PH I D !i nhân viên TO 3- d !i nhân viên TO 5- d !i nhân viên đIy đ trí nhân viên bán hàng v ñIy ñ trí nhân viên bán hàng v đIy đ trí nhân viên bán hàng trL lên v 4.2 Phương tin làm vic t ᄂ i NPP: Máy vi tính, máy in, máy fax, đin tho ᄂ i, email PHƯƠNG TI N LÀM VI C ðin tho ᄂ i + máy tính ðin tho ᄂ i + máy tính + máy in + máy fax + email Thang ñi:m …………… , ngày… tháng… năm 2016 NHÀ PHÂN PHI NG bI ðÁNH GIÁ ... TH"C TRNG CÔNG TÁC QU PH IC N LÝ KÊNH PHÂN A CÔNG TY C PH N BIA SÀI GÒN TÂY NGUYÊN TI ðK LK 31 2.1 ð'C ðI(M CH) Y$U C)A CÔNG TY NH H NG ð$N CÔNG TÁC QUN TR- KÊNH PHÂN PHI ... 48 2.3 TH6C TRNG CÔNG TÁC QUN TR- KÊNH PHÂN PHI TI ð7K L7K C)A CƠNG TY C4 PH5N BIA SÀI GỊN TÂY NGUYÊN 49 2.3.1 Thi tk kênh phân phi 49 2.3.2 T chc kênh phân phi 50... xung ñ"t kênh phân phi 57 2.3.4 Thúc ñ#y ho ᄂ t ñ"ng kênh phân phi 60 2.3.5 Qun tr dòng chy kênh phân phi 63 2.4 ðÁNH GIÁ CHUNG V CÔNG TÁC QUN TR- KÊNH PHÂN PHI BIA SÀI GÒN TI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần bia sài gòn tây nguyên tại đăk lăk , Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần bia sài gòn tây nguyên tại đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn