Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ minh dũng

898 27 0
  • Loading ...
1/898 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

B GIÁO DC ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN PHƯƠNG M DUNG HỒN THI N CƠNG TÁC ðÀO TO NGUN NHÂN L C TI CÔNG TY TRÁCH NHI M H U HN M T THÀNH VIÊN THƯƠNG MI D CH V ᄂ MINH DŨNG LUN VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH ðà N ᄂ ng – Năm 2016 B GIÁO DC ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN PHƯƠNG M DUNG HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO TO NGUN NHÂN L C TI CÔNG TY TRÁCH NHI M H U HN M T THÀNH VIÊN THƯƠNG MI D CH V ᄂ MINH DŨNG Chuyên ngành : Qun tr kinh doanh Mã s : 60.34.01.05 LUN VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa h-c GS.TS Võ Xuân Tin ðà N ᄂ ng – Năm 2016 L I CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b a anh/ ch- không? R t thi t thc t thc □ Khá thi Thi t thc t thc □ Ít thi Không thi t thc 12 ði'u ki ᄂ n tham gia khóa đào to, bi d @ng? □ Cơng ty t t ᄂ chc T túc Công ty hD tr kinh phí 13 Mc đ& to đi'u ki ᄂ n c a công ty anh/ch- tham gia chương trình đào to đó? R t tt □ Tt Khơng tt l:m □R t Khơng có 14 Ngun nhân khơng phù hp? Do chương trình đào to 15 □ Nguyên nhân khác Vi ᄂ c t ᄂ chc ki.m tra, đánh giá hi ᄂ u qu cơng vi ᄂ c c a anh/ch- sau ñ c ñào to, bi d @ng? Th (ng xuyên □ Th7nh thong Hoàn tồn khơng 16 Sau đ c đào to, cơng ty b trí cơng vi ᄂ c c a anh/ch- ñúng v4i chuyên môn ñào to hay không? R t ñúng □ ðúng Không ñúng l:m □ Không ñúng R t khơng 17 khơng? R Trong tương lai, anh/ch- có mun tham gia kháo đào to t mun □ Mun Không mun l:m □ Không mun R t khơng mun 18 N u đ c đào to, anh/ch- chn phương pháp sau ñây? ðào to ti nơi làm vi ᄂ c ðào to bên nơi làm vi ᄂ c 19 Hình thc đào to mà anh /ch- la chn? Chương trình dài hn □ Tp hu n, bi d @ng Chng ch7 ng:n hn □ H 4ng d8 trc ti p công vi ᄂ c 20 ð ñào to tt ngun nhân lc cơng ty, anh/ch- có ý ki n góp ý ñ' xu t khác? Xin cm ơn s c&ng tác c a anh/ch-! ... 2.1 ð)C ðI*M CƠ B!N CA CÔNG TY CÔNG TY TNHH MTV TM & DV MINH DŨNG !NH H #NG ð$N CÔNG TÁC ðÀO TO 33 2.1.1 ð-c đi.m cơng tác t ᄂ chc c a Công ty TNHH MTV TM & DV Minh Dũng 33... NGUYN PHƯƠNG M DUNG HỒN THI N CƠNG TÁC ðÀO TO NGUN NHÂN L C TI CÔNG TY TRÁCH NHI M H U HN M T THÀNH VIÊN THƯƠNG MI VÀ D CH V ᄂ MINH DŨNG Chuyên ngành : Qun tr kinh doanh Mã s : 60.34.01.05 LUN... 27 1.3.2 Nhân t thu&c v' doanh nghi ᄂ p 29 1.3.3 Nhóm nhân t thu&c ng (i lao ñ&ng 31 CHƯƠNG TH C TRNG CÔNG TÁC ðÀO TO NGUN NHÂN L C TI CÔNG TY TNHH MTV TM & DV MINH DŨNG 33
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ minh dũng , Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ minh dũng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn