Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh gia lai

1,400 15 0
  • Loading ...
1/1,400 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG PHÙNG TH NGUYÊN TRANG HOÀN THIN HOT ðNG KINH DOANH DCH V NGÂN HÀNG BÁN L TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIT NAM CHI NHÁNH GIA LAI LU N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ðà N ᄂ ng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG PHÙNG TH NGUYÊN TRANG HOÀN THIN HOT ðNG KINH DOANH DCH V NGÂN HÀNG BÁN L TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIT NAM CHI NHÁNH GIA LAI Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s: 60.34.02.01 LU N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ng i h ᄂ ng d ᄂ n khoa hc: PGS.TS ðNG VĂN M ðà N ᄂ ng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan đ tài nghiên cu ca riêng tơi Các s liu kt qu nên lu n văn trung th c chưa t ng đ c cơng b b ᄂ t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Phùng Th Nguyên Trang MC LC M ð-U 1 Tính cp thit ca đ tài Mc tiêu nghiên c u ca ñ tài ð it ng, ph ᄂ m vi nghiên c u ca ñ tài Phương pháp nghiên c u Ý nghĩa ca ñ tài B cc ca ñ tài Tng quan tài liu tình hình nghiên c u CHƯƠNG CƠ S LÝ LU giúp t ᄂ o ñi u kin ca quan qu-n lý Nhà n &c Ngành ngân hàng ñã v t qua khó khăn, đ ᄂ t đ c mt s thành qu- ñáng k: c- v v th l>n s-n ph4m ngân hàng cung cp Tuy nhiên th.i gian t&i ngân hàng v>n gp mt s khó khăn nht đnh Các ngân hàng t6n dng ngu5n ni l,c ca mình, kh3c phc khó khăn đ phc v cho khách hàng v dch v ngân hàng bán l- Trên s% nghiên c u qua ba chương, có cách nhìn tồn din v th,c tr ᄂ ng ñ a gi-i pháp phát trin dich v NHBL t ᄂ i Vietinbank Gia Lai, đ5ng th.i đ xut v&i Chính ph, Ngân hàng nhà n &c, cp ch qu-n Vietinbank Tác gi- ñã c g3ng làm sáng t8 s% lý lu6n, th,c tr ᄂ ng nh;m hòan thin n1a dch v NHBL t ᄂ i Vietinbank Gia Lai song khơng tránh kh8i nh1ng thiu sót Tác gi- rt mong nh6n đ c nh1ng ý kin đóng góp ca nhà khoa h'c, th2y cô giáo, nhà qu-n lý ngân hàng nh1ng ñ it ng quan tâm đn lĩnh v,c đ lu6n văn hồn thin n1a DANH MC TÀI LIU THAM KH#O [1] Báo th ng niên Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Gia Lai 2013, 2014, 2015 [2] Báo cáo kt qu- kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Gia Lai giai ño ᄂ n 2013 - 2015 [3] Nguy
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh gia lai , Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn