Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đak tô tỉnh kon tum

92 25 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐẮK TÔ, TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐẮK TÔ, TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng – Năm 2016 ỜI C Đ N Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦ NGÂN HÀNG THƢƠNG ẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái quát hoạt động cho vay NHTM 1.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.2.1 Khái niệm chất rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 10 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 11 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 12 1.2.4 Tác động rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 14 1.2.5 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 14 1.3 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 19 1.3.1 Khái niệm đặc điểm việc kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 19 1.3.2 Quan điểm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 21 1.3.3 Nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 22 1.3.4 Một số tiêu chí đánh giá kết cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 24 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG 28 1.4.1 Nhóm nhân tố bên ngân hàng 28 1.4.2 Nhóm nhân tố từ bên ngân hàng .29 KẾT LUẬN CHƢƠNG .31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI GRIB NK Đ K 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK ĐAK 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank Đak .32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động Agribank Đak 34 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Đak .34 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA AGRIBANK ĐAK 41 2.2.1 Đặc điểm chung cho vay tiêu dùng Agribank Đak 41 2.2.2 Qui trình cho vay tiêu dùng Agribank Đak 42 2.2.3 Thực trạng kiểm soát rủi ro cho vay tiêu dùng Agribank Đak 46 2.2.4 Kết kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng Agribank Đak 52 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA AGRIBANK ĐAK 56 2.3.1 Những kết đạt đƣợc công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng Agribank Đak .56 2.3.2 Thành công 56 2.3.3 Những hạn chế nguyên nhân 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG .63 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK Đ K 64 3.1 ĐỊNH HUỚNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA AGRIBANK ĐAK 64 3.1.1 Định hƣớng chung 64 3.1.2 Định hƣớng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Agribank Đak 64 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK ĐAK 66 3.2.1 Nhóm giải pháp né tránh rủi ro tín dụng 66 3.2.2 Nhóm giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng .68 3.2.3 Nhóm giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng .71 3.2.4 Nhóm giải pháp chuyển giao rủi ro tín dụng 72 3.2.5 Nhóm giải pháp đa dạng hóa danh mục cho vay: .73 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng .73 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 75 3.3.1 Kiến nghị Agribank 75 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 76 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG .80 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GI ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank Kon Tum Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kon Tum Agribank Đak Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Đak TMCP Thƣơng mại cổ phần CVTD Cho vay tiêu dùng RR Rủi ro NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc CBTD Cán tín dụng NQH Nợ hạn TS Tài sản TSBĐ Tài sản bảo đảm DPRR Dự phòng rủi ro XLRR Xử lý rủi ro NVTD Nhân viên tín dụng KH Khách hàng DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân CN Chi nhánh NH Ngân hàng TNHH Trách nhiệm hữu hạn CP Cổ phần RRTD Rủi ro tín dụng ĐVT Đơn vị tính D NH Số hiệu bảng ỤC BẢNG BIỂU Tên bảng Trang 1.1 Xếp hạng Moody’s Standard & Poor 17 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Agribank Đak 34 2.2 Tình hình huy động vốn Agribank Đak 35 2.3 Tình hình cho vay Agribank Đak 37 2.4 Kết kinh doanh Agribank Đak 39 2.5 Phân loại nợ theo định 493 NHNN VN 40 2.6 Phân nhóm nợ cho vay tiêu dùng 52 2.7 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng tiêu dùng Agribank Đak 54 2.8 Tỷ lệ trích lập dự phòng tín dụng tiêu dùng Agribank Đak 55 Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động bản, đem lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng thƣơng mại Tuy nhiên, với việc đem lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng hoạt động tín dụng lĩnh vực có rủi ro cao Khơng thể loại bỏ hồn tồn rủi ro tín dụng mà áp dụng biện pháp để hạn chế rủi ro tín dụng nhằm hạn chế, ngăn ngừa rủi ro Kinh tế thị trƣờng ngày phát triển, thu nhập ngƣời dân tăng theo nhƣ đời sống họ ln đƣợc cải thiện Cùng với đó, phát triển nhanh chóng thị trƣờng hàng tiêu dùng cơng ty nƣớc đầu tƣ sản xuất Việt Nam thúc đẩy công ty Việt Nam động việc cạnh tranh Chính điều tạo nên thị trƣờng hàng tiêu dùng phong phú, đa dạng nhƣng đòi hỏi chất lƣợng ngày cao Thu nhập gia tăng đồng hành với thị trƣờng hàng hoá đa dạng chắn tạo nên xu hƣớng tiêu dùng tăng Đây xu hƣớng chung nƣớc phát triển giới Cho vay tiêu dùng không mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng mà hữu dụng ngƣời tiêu dùng Chính vậy, Ngân hàng Nhà nƣớc đƣa chủ trƣơng kích cầu gói sản phẩm cho vay tiêu dùng thơng qua ngân hàng thƣơng mại nhận đƣợc hƣởng ứng tích cực từ phía ngƣời tiêu dùng Từ vấn đề nghiên cứu rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng nhằm kiểm sốt rủi ro thật trở thành vấn đề đƣợc quan tâm hệ thống ngân hàng Xuất phát từ lý luận thực tiễn nêu trên, chọn đề tài “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đak tỉnh Kon Tum” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ 2 ục tiêu đề tài - Hệ thống hóa lý luận kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng - Đánh giá thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đak tỉnh Kon Tum - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đak tỉnh Kon Tum Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu * Đối tƣợng nghiên cứu: Là lý luận thực tiễn cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đak tỉnh Kon Tum * Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đak tỉnh Kon Tum – nội dung công tác quản trị rủi ro nhằm phòng ngừa xử lý có hiệu quả, hạn chế tổn thất Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đak tỉnh Kon Tum Về không gian: nghiên cứu phạm vi Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đak tỉnh Kon Tum Về thời gian: giai đoạn 2013 – 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Khảo sát thực tế cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đak tỉnh Kon Tum; đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân; từ đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu 69 việc vay vốn cho đồng vốn phát huy hiệu cao Tn thủ quy trình tín dụng, hồ sơ vay vốn cần đƣợc thực cách độc lập từ cán tín dụng đến cấp phê duyệt khoản vay Chi nhánh cần trang bị cho nhân viên tín dụng thơng tin kinh tế, xã hội kịp thời, xác có kỹ để phân tích dự đốn đƣợc nguy rủi ro từ bên ngồi Giảm tỉ trọng cho vay khơng có tài sản đảm bảo, trƣờng hợp khoản vay cho khách hàng vay khơng có tài sản đảm bảo cần yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo Thành lập phận pháp chế đơn vị để hỗ trợ tín dụng việc thiết lập hợp đồng bảo đảm tiền vay luật Đảm bảo tính pháp lý cho ngân hàng - Nâng cao chất lƣợng tín dụng phân tích tín dụng trƣớc định phân tích thẩm định tín dụng khâu quan trọng nhằm giúp ngân hàng nhận diện rủi ro đo lƣờng đƣợc rủi ro tín dụng - Cần tuân thủ đầy đủ quy trình cho vay theo hƣớng dẫn Agribank - Nhân viên tín dụng cần phải thƣờng xun tăng cƣờng cơng tác kiểm tra kiểm soát sau cho vay để kịp thời phát dấu hiệu bất thƣờng khách hàng để kiểm sốt rủi ro Q trình giám sát giúp ngân hàng phát rủi ro mà lúc đầu cho vay chƣa phát sinh - Thực giải ngân vốn vay quy định theo hợp đồng tín dụng mục đích sử dụng vốn vay khách hàng Hạn chế giải ngân tiền mặt cho khách hàng, việc giải ngân phải sở có đủ chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tránh tình trạng hợp thức hóa chứng từ nhằm đối phó - Kiểm tra đánh giá lại tài sản đảm bảo cho khoản vay, cần ý đến giá trị tài sản, khả lý cần thiết, hồ sơ pháp lý tài sản 70 - Việc thẩm định khoản vay tập trung phân tích, đánh giá khía cạnh hiệu tài khả trả nợ khoản vay - Công tác thẩm định tiến hành sở thông tin thu thập đƣợc; Cần tiến hành nhiều biện pháp để thu thập thơng tin Bên cạnh đó, thiết tn thủ chặt chẽ quy trình cấp tín dụng cho vay tiêu dùng, việc định cho vay, giải ngân phải đảm bảo thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định Agribank quy định pháp luật b Tăng cường kiểm tra, giám sát cho vay - Công tác kiểm tra khoản cho vay sau giải ngân khâu quan trọng quy trình tín dụng Nhờ có kiểm tra sau cho vay mà ta biết đƣợc việc sử dụng vốn vay khách hàng có mục đích khơng, đồng thời nhờ có kiểm tra sau cho vay, chi nhánh phát kịp thời sai phạm việc sử dụng vốn vay đƣa biện pháp khắc phục phù hợp Từ hạn chế đƣợc rủi ro có Do đó, cần đẩy mạnh công tác quản lý sau cho vay, đƣa quy định kiểm tra chặt chẽ công tác Một số biện pháp chi nhánh nên áp dụng để công tác giám sát, kiểm tra khoản cho vay sau giải ngân đƣợc tốt là: + Kiểm soát xem xét định kì tất khoản cho vay cấp, đồng thời tiến hành kiểm tra bất thƣờng khoản vay có quy mơ nhỏ + Tổ chức q trình kiểm sốt cẩn thận nghiêm túc để đảm bảo xem xét đánh giá đƣợc tất đặc tính quan trọng khoản vay, bao gồm: + Đánh giá giải trình tốn khách hàng nhằm đảm bảo khách hàng không vi phạm kế hoạch toán + Đánh giá chất lƣợng tình trạng tài sản chấp + Xem xét đầy đủ khía cạnh pháp lý hợp đồng tín dụng để đảm bảo 71 ngân hàng có quyền hợp pháp sở hữu phần hay toàn tài sản chấp trƣờng hợp ngƣời vay khả tốn + Đánh giá thay đổi tài ngƣời vay thay đổi dự báo, đánh giá yếu tố làm tăng, giảm nhu cầu tín dụng ngƣời vay + Đánh giá xem liệu khoản cho vay có phù hợp với sách ngân hàng phù hợp với tiêu chuẩn đƣợc quan quản lý áp dụng kiểm tra danh mục cho vay ngân hàng hay khơng - Kiểm sốt theo dõi thƣờng xun khoản cho vay lớn việc khơng tn thủ hợp đồng tín dụng ảnh hƣởng tình hình tài ngân hàng - Tiến hành theo dõi thƣờng xuyên khoản vay có vấn đề 3.2.3 Nhóm giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng - Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đảm bảo tiền vay: Giá trị TS phải đƣợc định giá xác, với giá thị trƣờng tài sản, cần quan tâm đến việc định giá lại tài sản đảm bảo để có điều chỉnh kịp thời tài sản giảm nhanh giá trị theo thời gian - Xây dựng sách lãi suất hợp lý, cạnh tranh: Dựa vào uy tín trả nợ khách hàng, tính khả thi phƣơng án kinh doanh khách hàng vay vốn, ngƣợc lại với vay nhỏ, khoản vay tín chấp áp dụng mức lãi suất cao để bù đắp rủi ro xảy q trình cấp tín dụng - Cơng tác xử lí nợ xấu: + Thành lập tổ xử lí nợ xấu, định kỳ hàng tháng tổ chức làm việc chuyên đề xử lý nợ hạn nợ xấu Trong đó, cần nắm đƣợc thực trạng, diễn biến chất lƣợng nợ nhƣ tài sản bảo đảm kỳ hiệu biện pháp triển khai thực Từ có biện pháp khắc phục xử lí hữu hiệu 72 + Xây dựng kế hoạch giải pháp xử lí nợ xấu, nợ ngoại bảng Đình kỳ có báo cáo đánh giá Cần liệt công tác thu hồi nợ + Kiên sử dụng biện pháp chế tài, kể khởi kiện khách hàng thiếu thiện chí trả nợ khơng có khả trả nợ + Bộ phận xử lý nợ xấu cần xây dựng mối quan hệ tốt với quan pháp luật có liên quan để hỗ trợ ngân hàng xử lý nợ có kết cần thiết + Giao tiêu cho CBTD thu lãi treo, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng - Về phân loại nợ trích lập dự phòng + Việc phân loại nợ phải đƣợc thực công khai, minh bạch, chất khoản nợ, tránh trƣờng hợp mục tiêu đạt kế hoạch lợi nhuận mà phân loại nợ không + Agribank Đak cần thực phân loại nợ trích lập dự phòng theo quy định sở đánh giá lại khoản vay, phân loại nợ vay theo nhóm 3.2.4 Nhóm giải pháp chuyển giao rủi ro tín dụng Việc mua bảo hiểm tín dụng cách tốt để chuyển giao rủi ro, tổn thất sang ngƣời khác Ngân hàng vừa trích lập dự phòng hợp lý, đồng thời kết hợp bảo hiểm tín dụng tạo phƣơng án chuyển giao rủi ro hai lớp hiệu Cần áp dụng 100% việc mua bảo hiểm tồn vay tín chấp Bên cạnh cần vận động khách hàng nhiều để họ tham gia mua bảo hiểm với tâm lý tự nguyện, thấy đƣợc lợi ích việc mua bảo hiểm mang lại Giao tiêu cho CBTD thu phí bảo hiểm khoản vay địa bàn phụ trách 73 3.2.5 Nhóm giải pháp đa dạng hóa danh mục cho vay Chi nhánh cần đa dạng hóa danh mục cho vay, khơng tập trung cho vay loại khách hàng hay lĩnh vực mà cần mở rộng đối tƣợng cho vay nhằm giảm thiểu phân tán rủi ro nhƣ là: đa dạng hóa phƣơng thức cho vay loại hình cho vay, đa dạng hóa khách hàng Đa dạng hóa phương thức cho vay loại hình cho vay: Trong hoạt động cho vay có nhiều phƣơng thức cho vay nhƣ cho vay hạn mức tín dụng, cho vay thấu chi, cho vay lần Ngân hàng đặc điểm hoạt động vùng, ngành nghề mà lựa chọn hình thức cho vay phù hợp với nhu cầu khách hàng, nhằm dàn trải rủi ro Đa dạng hóa khách hàng: Để phân tán rủi ro đạt đƣợc mục tiêu lợi nhuận, tổ chức tín dụng mở rộng cho vay thành phần kinh tế, cho vay nhiều đối tƣợng khách hàng thay cho vay nhiều khách hàng 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng a Về nhân Trong tất nguồn lực nguồn nhân lực quan trọng thiếu Nguồn nhân lực đƣợc xem nhân tố bản, bền vững cho việc phát triển Chính vậy, xây dựng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ nhƣ đạo đức tiêu chuẩn khác luôn cần thiết tổ chức nào, kể ngân hàng NH cần phải xây dựng kế hoạch đào tạo lại cách số cán theo nhiều hình thức khác nhau, tốt tổ chức khóa ngắn hạn chỗ Hiện nay, nguồn nhân lực Agribank Đak thiếu hụt, CBTD phải đảm nhận lúc nhiều hồ sơ, chất lƣợng không đƣợc đảm 74 bảo, khả bám sát thực tiễn, bám sát khách hàng vay vốn ít, khả kiểm tra, giám sát khoản cho vay sau giải ngân thấp Do phải tăng nguồn nhân lực nhằm giảm tải áp lực cho nguồn nhân lực Đối với nhân viên đƣợc tuyển dụng, trƣớc làm việc thức Chi nhánh cần: - Đào tạo kỹ nghiệp vụ, kèm có hƣớng dẫn nhân viên cũ thử việc nhằm thực tạo cho nhân viên nhận biết thực tốt cơng việc - Huấn luyện kỹ giao tiếp nhằm tạo dấu ấn văn hóa cho Chi nhánh Đối với nguồn CBTD tại, Chi nhánh phải có kế hoạch bồi dƣỡng, đào tạo thƣờng xuyên hình thức nhƣ: - Sinh hoạt nghiệp vụ theo định kỳ, tổ chức hội thảo vấn đề phát sinh từ thực tiễn vận dụng văn bản, kiểm tra quy trình nghiệp vụ nhằm làm cho CBTD nắm bắt đƣợc số nghiệp vụ định - Cử học, cấp phí khuyến khích tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ nhằm hạn chế thiếu sót trình thẩm định nhƣ giám sát, kiểm tra khách hàng sau giải ngân lĩnh vực hoạt động tín dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề - Thực việc rà soát, đánh giá phân loại CBTD để có hƣớng đào tạo, bổ sung kịp thời tránh hững hụt đội ngũ CBTD - Tổ chức thi tay nghề hàng năm có khen thƣởng hợp lý để khuyến khích CBTD giỏi, có nhiều cống hiến Chi nhánh thực chế thƣởng, phạt nghiêm minh, tạo bầu khơng khí thi đua, khuyến khích, sáng tạo, phát huy trách nhiệm quyền hạn cá nhân hoạt động cho vay cho an toàn hiệu nhƣ: - Những CBTD có đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, có khả tiếp 75 thị, kinh doanh tốt, mang lại hiệu cao cho Chi nhánh có chế độ khen thƣởng xứng đáng nhƣ có sách đãi ngộ hợp lý tiền lƣơng, tiền thƣởng, hệ số tiền lƣơng - Những CBTD vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ tín dụng, làm thất vốn Chi nhánh phải xử lý nghiêm khắc nhƣ giảm tiền lƣơng, chuyển công tác, chí cho nghỉ việc đặc biệt CBTD thái hoá biến chất Chi nhánh thực chế độ phụ cấp bảo hiểm xã hội cho nhân viên, nhằm khuyến khích CBTD cống hiến nhiều hoạt động nhƣ: - Phụ cấp độc hại vi tính, phụ cấp chi phí lại, phụ cấp tai nạn lao động phụ cấp khác - Tham gia bảo hiểm nhân thọ cho cán - Rút ngắn thời gian luân chuyển địa bàn cán tín dụng nhằm phát kịp thời rủi ro tác nghiệp rủi ro lợi ích cá nhân gây b Về công nghệ Bất kỳ hoạt động quản lý ngày cần có hỗ trợ cơng nghệ, kiểm sốt rủi ro tín dụng Nếu NH đầu tƣ vào việc xây dựng phần mềm, công nghệ đại phục vụ cho cơng tác kiểm sốt RRTD hiệu đạt đƣợc tăng lên 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị gribank a Nâng cao chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo cán công nhân viên hệ thống ngân hàng Agribank cần quan tâm bồi dƣỡng cán lãnh đạo chủ chốt Chi nhánh mà cần phải tăng cƣờng mở rộng đào tạo kiến thức trình độ chun mơn cho cán có lực, triển vọng Chi nhánh hệ thống Agribank áp dụng nhiều hình thức đào tạo khác để nâng cao trình độ cán nhƣ cử cán nƣớc học, mở lớp 76 tín dụng bồi dƣỡng chuyên đề Cung cấp đầy đủ tài liệu văn pháp quy, cẩm nang hƣớng dẫn nghiệp vụ tín dụng… cho Chi nhánh để cán Chi nhánh tự học tập, trao dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ b Tăng cường cơng tác thơng tin tồn hệ thống Trung tâm thơng tin tín dụng Agribank khơng thu thập, phân tích lƣu trữ thơng tin mà thực ln việc xếp hạng tín nhiệm khách hàng Agribank Bên cạnh thông tin thu thập doanh nghiệp, Agribank cần cung cấp thêm cho chi nhánh thông tin hoạt động ngành nhƣ lợi nhuận bình quân, tiến công nghệ lĩnh vực ngân hàng, chủ trƣơng sách quản lý vĩ mơ Nhà nƣớc, tình hình hoạt động ngân hàng hệ thống Xây dựng mối quan hệ tốt với ngân hàng khác quan thông tin nhằm có thêm thơng tin cần thiết cho q trình xét duyệt giám sát cho vay chi nhánh hệ thống c Về công nghệ Thực báo cáo hệ thống Agribank gặp khó khăn, chậm trễ khơng xác, đặc biệt gặp khó khăn triển khai sản phẩm Vì hệ thống Agribank yêu cầu phải có chiến lƣợc phát triển cơng nghệ, phải xác định công nghệ công nghệ tiên tiến, đặc biệt công nghệ phần mềm, sau lựa chọn phải đƣợc tiến hành tổ chức thực toàn hệ thống tránh tình trạng có chi nhánh đƣợc thực hiện, có chi nhánh khơng đƣợc thực hiện, gây lãng phí làm giảm hiệu tồn hệ thống 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam a Nâng cao chất lượng trung tâm Thông tin tín dụng Đến hầu hết NHTM sử dụng liệu từ CIC, để thực quản trị rủi ro Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động CIC cần thiết chẳng hạn 77 nhƣ là: Thông tin tín dụng phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng TCTD, phải có phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lƣu ý NHTM Để thực đƣợc vấn đề đặt cho CIC bao gồm: - CIC phải cập nhật thƣờng xuyên, liên tục thông tin khách hàng chi tiết thông tin khách hàng nhƣ: phân loại khách hàng theo khoản nợ, đánh giá theo nhóm nợ khách hàng - Ngồi cung cấp thơng tin tác nghiệp cho TCTD, CIC phải đƣợc giao nhiệm vụ hỗ trợ tổ chức, đơn vị có chức nhiệm vụ phân loại, đánh giá khoản nợ khách hàng TCTD - Đòi hỏi khách quan CIC độ chuẩn xác giá trị pháp lý thông tin loại nợ khách hàng vay nhiều TCTD CIC quy định ràng việc cung cấp thơng tin tín dụng từ phía tổ chức, xử phạt TCTD cung cấp thông tin sai lệch, chậm trễ CIC đóng vai trò liên kết thơng tin tồn hệ thống thơng tin nƣớc để hình thành sở liệu hệ thống thơng tin hồn chỉnh, cập nhật đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng chung nƣớc - Xây dựng chƣơng trình tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán nhân viên CIC, đặc biệt đào tạo cho nhân viên biết cách sử dụng phƣơng tiện, cơng cụ để phân tích, xử lý lƣu trữ thông tin Phối hợp với đơn vị liên quan thƣờng xuyên tổ chức khóa đào tạo bồi dƣỡng kiến thức cập nhật cho phận quản lý rủi ro NHTM để nâng cao lực đánh giá, phân tích, kiểm sốt rủi ro tín dụng b Tăng cường công tác tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng NHNN cần phải tăng cƣờng tổ chức tra, giám sát hoạt động TCTD Hàng năm lên kế hoạch thực tra, kiểm tra lại tất 78 TCTD, kiểm tra việc thực báo cáo định kỳ theo quy định NHNN TCTD, có phản hồi văn TCTD thực không thời gian nội dung báo cáo, kiểm tra tuân thủ pháp luật hoạt động kinh doanh TCTD, đánh giá nguy cơ, tồn hoạt động, yếu tổ chức, chế hoạt động hệ thống kiểm toán nội TCTD Dựa kết công tác tra, giám sát, NHNN cần xây dựng biện pháp nhằm tăng cƣờng theo dõi, giám sát hoạt động TCTD để chấn chỉnh, xử lý cụ thể trƣờng hợp sai phạm Qua nâng cao tính an tồn, ổn định cạnh tranh quy định pháp luật TCTD c Tạo lập hệ thống pháp lý đầy đủ, đồng để TCTD thực tốt NHNN cần tạo lập hệ thống pháp lý đầy đủ để TCTD có điều kiện hoạt động an tồn hiệu Cụ thể tổ chức xem xét, rà soát tất văn pháp quy liên quan đến hoạt động tín dụng có biện pháp bổ sung, sửa đổi thay văn nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, hợp lý, ràng, khơng có chồng chéo, mâu thuẫn, xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu mang tính ổn định lâu d Đưa dự báo tình hình kinh tế, có sách kinh tế vĩ mơ hiệu NHNN cần có chủ trƣơng, sách tạo mơi trƣờng để tổ chức tín dụng kinh doanh công bằng, minh bạch Cung cấp thông tin, dự báo tình hình biến động kinh tế xu hƣớng hoạt động ngân hàng kịp thời để ngân hàng hoạt động hƣớng tránh rủi ro Đồng thời NHNN có sách nhạy bén, hiệu để ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu 79 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ Chính phủ tạo mơi trƣờng khuyến khích đầu tƣ, phát triển công nghiệp, dịch vụ, tập trung xây dựng phát triển nhanh mạnh sở hạ tầng khu cơng nghiệp, khu chế xuất góp phần đẩy mạnh tiến độ cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế đất nƣớc, từ tạo động lực hoạt động, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chính phủ cần kịp thời phối hợp ngành liên quan xử lý vấn đề pháp lý phức tạp nhƣ đăng ký giao dịch bảo đảm, quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất vấn đề vốn mang tính đa ngành, liên có liên quan đến xử lý rủi ro tín dụng Chính phủ cần trọng chủ động tăng cƣờng phối hợp với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam việc ban hành chế định hƣớng phù hợp dẫn việc thực biện pháp xử lý tồn đọng trích lập dự phòng rủi ro, qua tạo khung pháp lý đồng có hiệu lực cho hoạt động phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Chính phủ cần tạo điều kiện cho cơng ty kinh doanh mua bán nợ Hoạt động công ty giúp cho Ngân hàng nhanh chóng thu hồi đƣợc vốn, giảm đƣợc chi phí việc quản lý phát mại tài sản chấp gây công việc đƣợc chuyên giá công ty mua bán nợ đảm nhận 80 KẾT UẬN CHƢƠNG Trong chƣơng tác giả nêu lên số kiến nghị Chính phủ, NHNN, Hội sở Agribank Kon Tum để thúc đẩy hoạt động kinh doanh NHTM, tạo điều kiện để Agribank Đak nói riêng nâng cao chất lƣợng kiểm sốt RRTD cho vay tiêu dùng, góp phần vào hiệu hoạt động kinh doanh chung Agribank Đak hệ thống Ngân hàng 81 KẾT UẬN Hoạt động cho vay hoạt động đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng thƣơng mại Ngồi ra, đóng góp vào q trình thực thi, bình ổn sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nƣớc, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Thực tế hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank – Huyện Đak thời gian qua tăng trƣởng tƣơng đối cao nhƣng tồn số mặt hạn chế, hiệu hoạt động chƣa cao, rủi ro cho vay tiêu dùng tiềm ẩn Việc tìm giải pháp để kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng vấn đề quan trọng Chi nhánh Trên sở vận dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu, đề tài trình bày đƣợc vấn đề sau: - Trình bày sở lý luận kiểm soát rủi ro cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại, nội dung cơng tác kiểm sốt rủi ro cho vay tiêu dùng - Trình bày phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank - Chi nhánh huyện Đak Từ đó, nêu mặt đạt đƣợc, tồn đƣa số nguyên nhân dẫn đến tồn - Trên sở phân tích thực trạng đó, đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Các gợi ý, giải pháp đề xuất luận văn dựa sở lý luận nhƣ tính thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Tuy nhiên, trình độ thời gian hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi số thiếu sót định Tơi mong đƣợc đóng góp ý kiến Quý thầy, bạn bè để đề tài đƣợc hồn chỉnh D NH ỤC TÀI IỆU TH KHẢ [1] Agribank Chi nhánh huyện Đak (2013, 2014,2015), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh kinh doanh, Đak [2] TS Hồ Diệu (chủ biên) (2000), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất tống kê, Thành phố Hồ Chí Minh [3] TS Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên) (2012), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất phương đông, Thành phố Hồ Chí Minh [4] NHNN Việt Nam (2013), Thơng tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi [5] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2011), Quyết định số 1197/QĐ-NHNo-XLRR ngày 18/10/2011 Về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm điểm xếp hạng khách hàng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam [6] Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội [7] Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức Tín dụng, Hà Nội ... rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 11 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 12 1.2.4 Tác động rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 14 1.2.5 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng. .. Agribank Kon Tum Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kon Tum Agribank Đak Tô Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Đak Tô TMCP Thƣơng... ro tín dụng cho vay tiêu dùng - Đánh giá thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đak tô tỉnh Kon Tum - Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đak tô tỉnh kon tum , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đak tô tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn