Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại trường đại học tây nguyên

1,546 16 0
  • Loading ...
1/1,546 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG VŨ MNH C NG HỒN THIN CƠNG TÁC ðÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI TR NG ðI HC TÂY NGUYÊN LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH ðà N ng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG VŨ MNH C NG HỒN THIN CƠNG TÁC ðÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI TR NG ðI HC TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.01.02 LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng ᄉ i h ᄉ ng dn khoa hc: PGS.TS ðÀO HU HÒA ðà N ng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Vũ Mnh Cư ng MC LC M ðU 1 Tính cp thi tc 2.2 Tính khoa hc c&a h thng đánh giá thành tích Nhà tr ᄉ ng - ði vi lãnh ñ o; Statistics QuyTrinhCoKhoaHoc N Valid 50 Missing Mean Mode 3.42 Valid tb kha QuyTrinhCoKhoaHoc Valid Frequency Percent Percent 18.0 18.0 15 30.0 30.0 Cumulative Percent 18.0 48.0 tot 22 44.0 44.0 92.0 xs 8.0 8.0 100.0 50 100.0 100.0 Total - ði vi nhân viên; Statistics QuyTrinhCoKhoaHoc N Valid 99 Missing 48 Mean Mode 3.26 Valid yeu tb QuyTrinhCoKhoaHoc Valid Frequency Percent Percent 1.0 16 10.9 16.2 Cumulative Percent 1.0 17.2 kha 43 29.3 43.4 60.6 tot 34 23.1 34.3 94.9 xs Total 99 3.4 67.3 5.1 100.0 100.0 48 147 32.7 100.0 Missing System Total 2.3 Tính khách quan c&a k%t qu đánh giá thành tích Nhà tr ᄉ ng - ði vi lãnh ñ o; Statistics KetQuaCongBang N Valid Missing Mean Mode 50 2.84 Valid yeu tb KetQuaCongBang Valid Frequency Percent Percent 10.0 10.0 13 26.0 26.0 Cumulative Percent 10.0 36.0 kha 18 36.0 36.0 72.0 tot 13 26.0 26.0 98.0 xs Total 50 2.0 100.0 2.0 100.0 100.0 - ði vi nhân viên; Statistics KetQuaCongBang N Valid Missing 100 47 Mean Mode 2.82 KetQuaCongBang Valid yeu tb Frequency Percent 4.8 33 22.4 Valid Percent 7.0 33.0 Cumulative Percent 7.0 40.0 kha 35 23.8 35.0 75.0 tot 21 14.3 21.0 96.0 100 2.7 68.0 4.0 100.0 100.0 47 147 32.0 100.0 xs Total Missing System Total 2.4 S6 phù h4p v ᄉ i chuyên môn yêu cIu công vi c Nhà tr ᄉ ng - ði vi lãnh ñ o; Statistics PhuHopYeuCauCongViec N Valid 50 Missing Mean Mode 3.70 Valid tb kha PhuHopYeuCauCongViec Valid Frequency Percent Percent 14.0 14.0 14 28.0 28.0 Cumulative Percent 14.0 42.0 tot 16 32.0 32.0 74.0 xs 13 26.0 26.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 - ði vi nhân viên; Statistics PhuHopYeuCauCongViec N Valid 100 Missing 47 Mean Mode 3.20 Valid yeu tb PhuHopYeuCauCongViec Valid Frequency Percent Percent 2.7 4.0 25 17.0 25.0 Cumulative Percent 4.0 29.0 kha 30 20.4 30.0 59.0 tot 29 19.7 29.0 88.0 12 100 8.2 68.0 12.0 100.0 100.0 47 147 32.0 100.0 xs Total Missing System Total 2.5 M3c đ7 hài lòng v' th ᄉ i đi@m đánh giá thành tích Nhà tr ᄉ ng - ði vi lãnh ñ o Statistics ThoiGianHopLy N Valid Missing 50 Mean Mode 3.60 ThoiGianHopLy Valid tb kha Frequency Percent 16.0 13 26.0 Valid Percent 16.0 26.0 Cumulative Percent 16.0 42.0 tot 20 40.0 40.0 82.0 xs 18.0 18.0 100.0 50 100.0 100.0 Total - ði vi nhân viên; Statistics ThoiGianHopLy N Valid Missing 100 47 Mean Mode 3.37 ThoiGianHopLy Frequency 20 Percent 2.0 13.6 Valid Percent 3.0 20.0 kha 29 19.7 29.0 52.0 tot 33 22.4 33.0 85.0 15 100 10.2 68.0 15.0 100.0 100.0 47 147 32.0 100.0 Valid yeu tb xs Total Missing System Total Cumulative Percent 3.0 23.0 2.6 Phn h#i k%t qu đánh giá thành tích nhân viên nhà tr ᄉ ng - ði vi lãnh ñ o; Statistics KetQuaPhanHoi N Valid Missing Mean Mode 50 3.68 KetQuaPhanHoi Valid yeu tb Frequency Percent 2.0 12.0 Valid Percent 2.0 12.0 Cumulative Percent 2.0 14.0 kha 13 26.0 26.0 40.0 tot 18 36.0 36.0 76.0 xs Total 12 50 24.0 100.0 24.0 100.0 100.0 - ði vi nhân viên; Statistics KetQuaPhanHoi N Valid Missing 100 47 Mean Mode 3.55 KetQuaPhanHoi Valid yeu tb Frequency Percent 1.4 10 6.8 Valid Percent 2.0 10.0 Cumulative Percent 2.0 12.0 kha tot 33 41 22.4 27.9 33.0 41.0 45.0 86.0 xs 14 9.5 14.0 100.0 100 68.0 100.0 47 147 32.0 100.0 Total Missing System Total 2.7 SP d2ng k%t qu ñánh giá ñ@ tr lương, khen thưEng - ði vi lãnh ñ o; Statistics KetQuaTraLuong N Valid Missing Mean Mode 50 3.58 Valid yeu tb KetQuaTraLuong Valid Frequency Percent Percent 2.0 2.0 12.0 12.0 Cumulative Percent 2.0 14.0 kha 14 28.0 28.0 42.0 tot 21 42.0 42.0 84.0 xs 16.0 16.0 100.0 50 100.0 100.0 Total - ði vi nhân viên; Statistics KetQuaTraLuong N Valid Missing 100 47 Mean Mode 3.42 KetQuaTraLuong Valid yeu tb kha Frequency Percent 1.4 15 10.2 31 21.1 Valid Percent 2.0 15.0 31.0 Cumulative Percent 2.0 17.0 48.0 tot 43 29.3 43.0 91.0 xs 6.1 9.0 100.0 100 68.0 100.0 47 147 32.0 100.0 Total Missing System Total 2.8 Vi c sP d2ng k%t qu ñánh giá ñ@ quy ho0ch ñ' b0t nhân viên - ði vi lãnh ñ o; Statistics KetQuaDeBat N Valid Missing Mean Mode 50 3.46 KetQuaDeBat Valid tb kha Frequency Percent 10 20.0 14 28.0 Valid Percent 20.0 28.0 Cumulative Percent 20.0 48.0 tot 19 38.0 38.0 86.0 xs 14.0 14.0 100.0 50 100.0 100.0 Total - ði vi nhân viên; Statistics KetQuaDeBat N Valid Missing Mean Mode 100 47 2.94 KetQuaDeBat Valid yeu tb kha Frequency Percent 12 8.2 24 16.3 30 20.4 Valid Cumulative Percent Percent 12.0 12.0 24.0 36.0 30.0 66.0 tot 26 17.7 26.0 92.0 xs 5.4 8.0 100.0 100 68.0 100.0 47 147 32.0 100.0 Total Missing System Total 2.9 ðánh giá q trình kh;c ph2c như4c đi@m Nhà trư ng - ði vi lãnh ñ o; Statistics KhacPhucNhuocDiem N Valid 50 Missing Mean Mode 3.44 Valid yeu tb KhacPhucNhuocDiem Valid Frequency Percent Percent 2.0 2.0 14.0 14.0 Cumulative Percent 2.0 16.0 kha 16 32.0 32.0 48.0 tot 21 42.0 42.0 90.0 xs 10.0 10.0 100.0 50 100.0 100.0 Total - ði vi nhân viên; Statistics KhacPhucNhuocDiem N Valid 100 Missing 47 Mean Mode 3.00 Valid yeu tb kha KhacPhucNhuocDiem Valid Frequency Percent Percent 6.1 9.0 23 15.6 23.0 31 21.1 31.0 Cumulative Percent 9.0 32.0 63.0 tot 33 22.4 33.0 96.0 xs 2.7 4.0 100.0 100 68.0 100.0 47 147 32.0 100.0 Total Missing System Total ... a đánh giá thành tích nhân viên 10 1.1.3 Vai trò c a đánh giá thành tích nhân viên 11 1.1.4 Các li thư ng mc q trình đánh giá thành tích nhân viên 11 1.2 N I DUNG CÔNG TÁC... cơng tác đánh giá thành tích nhân viên ti Trư ng ðHTN 97 3.2.2 Hồn thin tiêu chu n đánh giá thành tích nhân viên .97 3.2.3 Hồn thin phương pháp đánh giá thành tích nhân viên. .. thân nhân viên 39 CHƯƠNG TH-C TRNG CÔNG TÁC ðÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI TR NG ðI HC TÂY NGUYÊN 40 2.1 ð-C ðI.M TR /NG %NH H 'NG ð(N CÔNG TÁC ðÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại trường đại học tây nguyên , Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại trường đại học tây nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn