Nghiên cứu ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến quyết định đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

119 18 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC NGA NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Nga MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 Bố cục nghiên cứu .3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN .6 1.1 ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN 1.1.1 Đòn bẩy tài 1.1.2 Một số lý thuyết cấu trúc vốn 1.2 QUYẾT ĐỊNH ĐẦU CỦA CÔNG TY VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU 10 1.2.1 Quyết định đầu công ty 10 1.2.2 Một số lý thuyết đầu 12 1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU 13 1.3.1 Đòn bẩy tài vấn đề đầu mức 14 1.3.2 Đòn bẩy tài vấn đề đầu mức 15 1.3.3 Đòn bẩy tài chính, định đầu tăng trưởng 15 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRƯỚC ĐÂY 16 1.4.1 Nhóm nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng nghịch chiều đòn bẩy tài đến định đầu 16 1.4.2 Nhóm nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng vừa thuận chiều, vừa nghịch chiều đòn bẩy tài đến định đầu 21 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 24 2.2 LỰA CHỌN MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 24 2.2.1 Ảnh hưởng đòn bẩy tài đến định đầu 24 2.2.2 Đòn bẩy tài chính, hoạt động đầu tăng trưởng 26 2.3 MÔ TẢ BIẾN 28 2.3.1 Biến phụ thuộc .28 2.3.2 Biến giải thích 28 2.4 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU .34 2.4.1 Nguồn liệu 34 2.4.2 Phương pháp xử lý liệu 35 2.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.5.1 Vấn đề nội sinh biến 39 2.5.2 Các phương pháp ước lượng liệu bảng 41 2.5.3 Phương pháp hồi quy biến công cụ .46 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý .48 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ .48 3.2 KIỂM ĐỊNH SỰ VI PHẠM GIẢ THIẾT CỦA MƠ HÌNH 49 3.2.1 Kiểm định tính dừng cho biến .49 3.2.2 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 50 3.2.3 Kiểm định tượng tự tương quan 51 3.2.4 Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi .52 3.3 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY FIXED EFFECT MODEL .55 3.3.1 Ảnh hưởng đòn bẩy tài đến định đầu công ty 56 3.3.2 Ảnh hưởng đòn bẩy tài đến định đầu cơng ty có hội tăng trưởng khác 59 3.4 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BIẾN CÔNG CỤ (IV) 65 3.4.1 Ảnh hưởng đòn bẩy tài đến định đầu công ty 67 3.4.2 Ảnh hưởng đòn bẩy tài đến định đầu công ty có hội tăng trưởng khác 69 3.5 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .73 3.6 MỘT SỐ HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 75 3.6.1 Đánh giá toàn diện xây dựng cấu trúc vốn công ty 75 3.6.2 Đánh giá đắn hội tăng trưởng công ty để tận dụng tác động đòn bẩy tài đến định đầu 77 3.6.3 Cân nhắc đến yếu tố đòn bẩy tài cơng ty ngân hàng đưa định cấp tín dụng 78 KẾT LUẬN .80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 Tên bảng Trang Kỳ vọng dấu hệ số hồi quy biến giải thích biến tương tác Kết thống kê mô tả biến Kết kiểm định chuỗi dừng biến giải thích Ma trận hệ số tương quan biến giải thích Kết kiểm định tự tương quan phương trình (1) Kết kiểm định tự tương quan phương trình (2) Kết kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi phương trình (1) Kết kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi phương trình (2) Kết kiểm định phân phối chuẩn tính dừng phần dư Kết hồi quy phương trình (1) Kết hồi quy phương trình (2) Kết hồi quy phương trình (3) Kết hồi quy phương trình (4) Kết hồi quy phương trình (5) Kết hồi quy phương trình (6) Kết kiểm định biến nội sinh Ma trận hệ số tương quan biến nội sinh biến công cụ Kết phương pháp hồi quy biến công cụ kết hợp fixed effect phương trình (2) Kết phương pháp hồi quy biến công cụ kết hợp fixed effect phương trình (4) Kết phương pháp hồi quy biến cơng cụ kết hợp fixed effect phương trình (6) 34 48 50 50 51 51 53 54 54 57 58 60 61 63 64 66 67 68 70 72 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tài trợ đầu hai ba định tài mà nhà quản lý quan tâm nhằm điều hành gia tăng giá trị công ty Các định ln có tác động lẫn Chẳng hạn việc gia tăng sử dụng đòn bẩy tài làm thay đổi chi phí sử dụng vốn, tác động đến việc lựa chọn dự án đầu Do đó, nhà quản lý cần hoạch định kế hoạch đầu tài trợ cho hợp lý phù hợp với mục tiêu hoạt động công ty Những lý thuyết kinh điển trước cho định đầu đưa độc lập với định tài trợ điều kiện thị trường hoàn hảo Tuy nhiên, thực tế thị trường hoạt động cơng ty ln tồn chi phí thị trường, vấn đề thơng tin bất đối xứng, tình trạng độc quyền…nên lập luận lý thuyết khơng đảm bảo Những nghiên cứu ảnh hưởng đòn bẩy tài định đầu tiến hành số thị trường nước ngoài, thị trường phát triển Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ…Ở Việt Nam có vài nghiên cứu đề cập vấn đề này, nhiên theo tìm hiểu tác giả, nghiên cứu hạn chế mẫu thời gian nghiên cứu Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng đòn bẩy tài đến định đầu công ty niêm yết TTCK Việt Nam” thực nhằm mục đích kiểm tra lập luận kết thực nghiệm kinh tế khác giới có với trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 - 2014 Trong phạm vi nghiên cứu mình, tác giả thực nghiên cứu mẫu gồm 255 công ty niêm yết hai sàn chứng khoán HOSE HNX thời gian năm để xem xét ảnh hưởng đòn bẩy tài đến định đầu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 2 Mục tiêu nghiên cứu Bài nghiên cứu nhằm mục tiêu giải hai vấn đề sau: - Thứ nhất, xem xét có tồn hay khơng ảnh hưởng đòn bẩy tài tới định đầu công ty Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 - Thứ hai, kiểm tra khác biệt mối quan hệ đòn bẩy tài định đầu cơng ty có hội tăng trưởng khác Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Ảnh hưởng đòn bẩy tài đến định đầu công ty niêm yết TTCK Việt Nam giai đoạn từ 2010 đến 2014 - Phạm vi nghiên cứu: § Về thời gian: từ năm 2010 đến năm 2014 § Về khơng gian: 255 công ty niêm yết hai sàn HOSE HNX dựa tiêu chí lựa chọn sau: o Loại trừ công ty thuộc lĩnh vực tài chính, chứng khốn (ngân hàng, quỹ đầu tư, cơng ty bảo hiểm, cơng ty chứng khốn…) cơng ty dịch vụ tiện ích điện, nước, khí, lượng… o Loại trừ công ty niêm yết sau năm 2010, cơng ty có thơng tin cơng bố thiếu sót hay thơng tin chưa kiểm tốn Phương pháp nghiên cứu Bài nghiên cứu sử dụng liệu bảng (Panel data), gồm 1275 quan sát Để giải mục tiêu nghiên cứu đầu tiên, tác giả tiến hành hồi quy phương trình đầu cho tồn mẫu để xem xét tồn tác động đòn bẩy tài đến định đầu Để xem xét mục tiêu nghiên cứu lại, tác giả sử dụng thêm biến giả D vào mơ hình D nhận giá trị biến đại diện tăng trưởng lớn giá trị trung bình ngành, tức cơng ty đánh giá có hội tăng trưởng cao so với công ty ngành, D trường hợp ngược lại Để giải vấn đề nội sinh thiếu biến, phương pháp hồi quy Random Effect, Fixed Effect đưa vào sử dụng bên cạnh phương pháp Panel Least Square Các kiểm định LM test Breusch & Pagan (1980) kiểm định Hausman (1978) tiến hành để lựa chọn phương pháp hồi quy thích hợp Vấn đề nội sinh mối quan hệ qua lại đòn bẩy định đầu giải cách sử dụng phương pháp hồi quy biến công cụ Bố cục nghiên cứu Dựa mục tiêu định hướng cụ thể việc triển khai đề tài, nội dung nghiên cứu gồm nội dung: - Mở đầu gồm giới thiệu lý lựa chọn đề tài, mục tiêuvà bố cục nghiên cứu - Chương 1: Trình bày sở lý thuyết giải thích cho vấn đề xoay quanh mối quan hệ đòn bẩy tài định đầu Một số nghiên cứu thực nghiệm thị trường nước tác động đòn bẩy tài đến định đầu công ty đề cập đến chương - Chương 2: Mô tả liệu, xây dựng giả thuyết mơ hình định lượng trình bày phương pháp nghiên cứu cụ thể - Chương 3: Trình bày kết nghiên cứu hàm ý - Kết luận: Trình bày ngắn gọn đóng góp, hạn chế nghiên cứu hướng phát triển đề tài tương lai Tổng quan tài liệu nghiên cứu Các nghiên cứu thực nghiệm nhiều thị trường khác cho thấy có nhiều ý kiến khác mối quan hệ đòn bẩy tài định đầu công ty (i) Trường phái thứ cho thấy đòn bẩy tài định đầu có tương quan âm Do thị trường khơng hồn hảo, tồn chi phí đại diện nhà quản lý, cổ đông chủ nợ nên đòn bẩy làm xuất vấn đề đầu mức đầu mức Cơng ty sử dụng nhiều nợ vay có khả đầu vào hội có giá trị họ có xu hướng đầu mức làm giảm giá trị cơng ty Ở khía cạnh khác, đòn bẩy tài công cụ giúp hạn chế đầu mức số công ty Các lập luận ủng hộ nghiên cứu Lang & cộng (1996), Aivazian cộng (2005), Mohun Prasadising Odit, Hemant B Chittoo (2008), Abd Ghafar B.Ismail & cộng (2009), Khursheed Ahmad & cộng (2011)…Theo đó, tồn khác mối quan hệ nghịch biến đòn bẩy tài đầu cơng ty có hội tăng trưởng cao cơng ty có hội tăng trưởng thấp Vấn đề lại có quan điểm trái ngược Theo đó, quan điểm thứ cho mối quan hệ nghịch biến cơng ty có hội tăng trưởng rõ rệt cơng ty có hội tăng trưởng cao Họ giải thích dựa vào số Tobin’s Q đại diện cho hội tăng trưởng công ty, thể khả tiếp cận nguồn vốn phân khúc công ty tăng trưởng cao thấp Quan điểm thứ hai ngược lại, họ cho cơng ty có hội tăng trưởng cao có quan hệ nghịch biến đòn bẩy tài đầu lớn so với cơng ty có hội tăng trưởng thấp (ii) Trường phái thứ hai lại cho tồn mối quan hệ vừa thuận chiều, vừa nghịch chiều đòn bẩy tài định đầu cơng ty Theo đó, nghiên cứu tiến hành phân nhóm cơng ty dựa số tiêu chí hội tăng trưởng, quy mô vốn…và kết mối quan hệ đòn bẩy tài đầu nhóm cơng ty trái ngược Các nghiên cứu ủng hộ trường phái Seoungpil Ahn, David J.Denis, Diane K Denis (2006), Franklin John.S & Muthusamy K (2011) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.383514 0.383029 0.080908 8.326565 1396.679 791.3073 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.27E-05 0.103005 -2.189449 -2.181364 -2.186413 1.979777 Bảng 3.9: · Kết hồi quy phương trình (1) theo phương pháp PLS Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 18:41 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q LEV -0.000318 -0.000720 -0.000482 0.049790 -0.027467 0.010437 0.027018 0.002256 0.009372 0.012154 -0.030464 -0.026635 -0.213424 5.312477 -2.259949 0.9757 0.9788 0.8310 0.0000 0.0240 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.024584 0.021512 0.083477 8.849909 1359.416 8.002102 0.000002 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.124574 -2.104375 -2.116988 1.524811 · Kết hồi quy phương trình (1) theo phương pháp FEM Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 18:42 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q LEV 0.053118 0.006007 0.009118 0.043169 -0.139181 0.024052 0.041243 0.007251 0.012760 0.034528 2.208456 0.145655 1.257478 3.383069 -4.031011 0.0274 0.8842 0.2089 0.0007 0.0001 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.351788 0.187184 0.076083 5.881196 1619.928 2.137169 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.134790 -1.088490 -1.741837 2.006392 · Kết hồi quy phương trình (1) theo phương pháp REM Dependent Variable: I Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/16/15 Time: 18:42 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q LEV 0.006053 -0.001010 0.000558 0.047731 -0.038290 0.012078 0.029783 0.002770 0.010011 0.014747 0.501128 -0.033922 0.201591 4.767935 -2.596537 0.6164 0.9729 0.8403 0.0000 0.0095 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.033691 0.076083 Rho 0.1639 0.8361 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.021167 0.018084 0.076437 6.865888 0.000018 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.018880 0.077138 7.420134 1.725696 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.023685 8.858064 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.026570 1.522315 Bảng 3.10: · Kết hồi quy phương trình (2) theo phương pháp PLS Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 18:47 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q LONGLEV -0.019329 0.010016 0.001157 0.042997 0.062247 0.008820 0.026379 0.002314 0.009261 0.018237 -2.191558 0.379694 0.499850 4.642604 3.413177 0.0286 0.7042 0.6173 0.0000 0.0007 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) · 0.029563 0.026507 0.083264 8.804733 1362.679 9.672210 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.129692 -2.109493 -2.122106 1.534004 Kết hồi quy phương trình (2) theo phương pháp FEM Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 18:47 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q LONGLEV -0.013600 0.010835 0.012568 0.038446 -0.091138 0.015187 0.041458 0.007237 0.012761 0.042341 -0.895551 0.261354 1.736637 3.012741 -2.152491 0.3707 0.7939 0.0828 0.0027 0.0316 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) · 0.344411 0.177933 0.076514 5.948130 1612.714 2.068806 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.123473 -1.077174 -1.730520 1.999829 Kết hồi quy phương trình (2) theo phương pháp REM Dependent Variable: I Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/16/15 Time: 18:48 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q LONGLEV -0.017535 0.011264 0.001632 0.042237 0.044189 0.009790 0.029074 0.002793 0.009876 0.021467 -1.791193 0.387418 0.584231 4.276853 2.058506 0.0735 0.6985 0.5592 0.0000 0.0397 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.031858 0.076514 Rho 0.1477 0.8523 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.019575 0.016487 0.076965 6.339190 0.000047 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.019446 0.077608 7.523034 1.715780 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.028617 8.813320 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.026570 1.531254 Bảng 3.11: · Kết hồi quy phương trình (3) theo phương pháp PLS Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 18:50 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q LEV DQ*LEV 0.016073 0.002220 -0.000439 0.034356 -0.050456 0.032273 0.011375 0.026909 0.002246 0.010299 0.013733 0.009121 1.412960 0.082507 -0.195511 3.335749 -3.673997 3.538318 0.1579 0.9343 0.8450 0.0009 0.0002 0.0004 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.034113 0.030307 0.083101 8.763451 1365.675 8.963688 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.132823 -2.108584 -2.123720 1.518648 · Kết hồi quy phương trình (3) theo phương pháp FEM Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 18:50 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q LEV DQ*LEV 0.073826 -0.003132 0.010354 0.025460 -0.167372 0.034128 0.024673 0.041111 0.007222 0.013700 0.035313 0.009936 2.992148 -0.076175 1.433726 1.858338 -4.739729 3.434817 0.0028 0.9253 0.8290 0.0634 0.0000 0.0006 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.359236 0.195731 0.075682 5.813620 1627.296 2.197095 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.144778 -1.094439 -1.750308 2.012906 · Kết hồi quy phương trình (3) theo phương pháp REM Dependent Variable: I Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/16/15 Time: 18:50 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q LEV DQ*LEV 0.023246 -0.001057 0.000737 0.032011 -0.061851 0.032141 0.012951 0.029654 0.002760 0.010891 0.016093 0.008990 1.794839 -0.035645 0.267079 2.939172 -3.843268 3.575238 0.0729 0.9716 0.7895 0.0034 0.0001 0.0004 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.033648 0.075682 Weighted Statistics Rho 0.1650 0.8350 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.030821 0.027002 0.076059 8.071030 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.018843 0.077107 7.341094 1.722398 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.033090 8.772736 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.026570 1.515557 Bảng 3.12 · Kết hồi quy phương trình (4) theo phương pháp PLS Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 18:52 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q LONGLEV DQ*LONGLEV -0.007539 0.023358 0.001156 0.028560 -0.029616 0.147917 0.009047 0.026267 0.002293 0.009615 0.025725 0.029487 -0.833246 0.889244 0.504156 2.970218 -1.151287 5.016276 0.4049 0.3740 0.6142 0.0030 0.2498 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.048432 0.044682 0.082483 8.633539 1375.196 12.91759 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.147758 -2.123520 -2.138655 1.551184 · Kết hồi quy phương trình (4) theo phương pháp FEM Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 18:52 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q LONGLEV DQ*LONGLEV 0.002710 -0.002841 0.012552 0.025826 -0.204201 0.141228 0.015614 0.041294 0.007184 0.013052 0.050604 0.035204 0.173537 -0.068791 1.747234 1.978667 -4.035281 4.011766 0.8623 0.9452 0.0809 0.0481 0.0001 0.0001 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.354644 0.189967 0.075952 5.855286 1622.743 2.153575 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.137636 -1.087297 -1.743166 2.013261 · Kết hồi quy phương trình (4) theo phương pháp REM Dependent Variable: I Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/16/15 Time: 18:52 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q LONGLEV DQ*LONGLEV -0.006002 0.018142 0.001635 0.029182 -0.043355 0.138190 0.009960 0.028686 0.002739 0.010147 0.028450 0.029821 -0.602555 0.632451 0.597078 2.875921 -1.523929 4.634002 0.5469 0.5272 0.5506 0.0041 0.1278 0.0000 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.030629 0.075952 Rho 0.1399 0.8601 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.035984 0.032186 0.076586 9.473727 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.019732 0.077849 7.443209 1.722633 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.047245 8.644310 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.026570 1.545319 Bảng 3.13: · Kết hồi quy phương trình (5) theo phương pháp PLS Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 18:54 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE SGROW LEV DS*LEV 0.033757 0.015468 -0.000317 0.001283 -0.032962 0.036104 0.008947 0.026711 0.002271 0.002502 0.012661 0.008713 3.773231 0.579070 -0.139443 0.512784 -2.603505 4.143558 0.0002 0.5626 0.8891 0.6082 0.0093 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.018394 0.014526 0.083775 8.906073 1355.383 4.755769 0.000261 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.116679 -2.092441 -2.107576 1.505725 · Kết hồi quy phương trình (5) theo phương pháp FEM Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 18:54 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE SGROW LEV DS*LEV 0.072611 -0.001189 0.016001 0.000497 -0.132784 0.026982 0.023037 0.041780 0.007513 0.002503 0.034431 0.009263 3.152006 -0.028461 2.129691 0.198454 -3.856528 2.912843 0.0017 0.9773 0.0334 0.8427 0.0001 0.0037 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.350487 0.184749 0.076197 5.893002 1618.650 2.114709 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.131216 -1.080877 -1.736746 1.981909 · Kết hồi quy phương trình (5) theo phương pháp REM Dependent Variable: I Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/16/15 Time: 18:54 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE SGROW LEV DS*LEV 0.039062 0.009840 0.001163 0.000712 -0.041542 0.030870 0.010374 0.029433 0.002766 0.002375 0.014976 0.008411 3.765313 0.334310 0.420441 0.299947 -2.773965 3.670122 0.0002 0.7382 0.6742 0.7643 0.0056 0.0003 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.033016 0.076197 Rho 0.1581 0.8419 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.015367 0.011487 0.076859 3.960993 0.001438 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.019082 0.077304 7.496328 1.695809 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.016984 8.918865 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.026570 1.500493 Bảng 3.14: · Kết hồi quy phương trình (6) theo phương pháp PLS Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 18:55 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE 0.012407 0.023206 0.001266 0.005962 0.026142 0.002326 2.081038 0.887716 0.544344 0.0376 0.3749 0.5863 SGROW LONGLEV DS*LONGLEV R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.002070 0.026764 0.101475 0.024692 0.020849 0.083505 8.848929 1359.487 6.425477 0.000007 0.002457 0.021966 0.028720 0.842622 1.218420 3.533256 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.3996 0.2233 0.0004 0.026570 0.084390 -2.123116 -2.098878 -2.114013 1.521078 Kết hồi quy phương trình (6) theo phương pháp FEM · Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 18:56 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE SGROW LONGLEV DS*LONGLEV 0.013369 0.015149 0.015562 0.001126 -0.112735 0.057662 0.012100 0.041644 0.007370 0.002495 0.044779 0.030928 1.104903 0.363763 2.111618 0.451144 -2.517567 1.864395 0.2695 0.7161 0.0350 0.6520 0.0120 0.0626 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.341282 0.173195 0.076735 5.976522 1609.678 2.030392 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.117143 -1.066803 -1.722672 1.976271 Kết hồi quy phương trình (6) theo phương pháp REM · Dependent Variable: I Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/16/15 Time: 18:56 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.013978 0.006646 2.103056 0.0357 CF SALE SGROW LONGLEV DS*LONGLEV 0.023052 0.001894 0.001580 0.018569 0.080859 0.028567 0.002757 0.002350 0.024317 0.028040 0.806939 0.687015 0.672289 0.763611 2.883693 0.4199 0.4922 0.5015 0.4452 0.0040 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.030410 0.076735 Rho 0.1357 0.8643 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.013655 0.009769 0.077598 3.513588 0.003693 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.019886 0.077980 7.641226 1.685597 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.023285 8.861693 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.026570 1.515870 Bảng 3.15: Kết kiểm định biến nội sinh · Kết hồi quy phương trình (i) với U phần dư mơ hình hồi quy biến LEV theo biến ngoại sinh mô hình (1) Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 19:01 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q U -0.013386 0.069581 0.007881 0.025007 -0.139181 0.014374 0.043710 0.007321 0.013048 0.034528 -0.931257 1.591883 1.076499 1.916475 -4.031011 0.3519 0.1117 0.2820 0.0556 0.0001 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.351788 0.187184 0.076083 5.881196 1619.928 2.137169 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.134790 -1.088490 -1.741837 2.006392 · Kết hồi quy phương trình (ii) với Z phần dư mơ hình hồi quy biến LONGLEV theo biến ngoại sinh mơ hình (2) Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 19:02 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q Z -0.022218 0.008184 0.015324 0.033748 -0.091138 0.014218 0.041479 0.007132 0.012865 0.042341 -1.562731 0.197317 2.148651 2.623153 -2.152491 0.1184 0.8436 0.0319 0.0088 0.0316 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.344411 0.177933 0.076514 5.948130 1612.714 2.068806 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.123473 -1.077174 -1.730520 1.999829 Bảng 3.16: Ma trận hệ số tương quan biến nội sinh biến công cụ KH TSHH LEV LONGLEV I KH 1.000000 0.382975 0.077588 0.215098 -0.070810 TSHH 0.382975 1.000000 0.249801 0.102803 -0.203043 LEV 0.077588 0.249801 1.000000 0.398140 -0.042661 LONGLEV 0.215098 0.102803 0.398140 1.000000 0.107881 I -0.070810 -0.203043 -0.042661 0.107881 1.000000 · Kết hồi quy biến LONGLEV theo biến chắn thuế phi nợ KH Dependent Variable: LONGLEV Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 19:08 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q 0.070949 -0.155872 -0.036842 0.068996 0.012808 0.041696 0.003335 0.013555 5.539226 -3.738294 -11.04659 5.090003 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 KH R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 1.323997 0.158576 0.155926 0.121753 18.82626 878.2019 59.83650 0.000000 0.113465 11.66878 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.0000 0.104803 0.132523 -1.369728 -1.349530 -1.362143 0.688749 Khi đó, biến IVQLONGLEV = 0.0709486211188 - 0.155871957492*CF - 0.0368419509595*SALE + 0.0689964355282*Q + 1.32399707833*KH Dependent Variable: LONGLEV Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 19:09 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE SGROW KH 0.121017 -0.114881 -0.036997 0.004655 1.267447 0.007989 0.041245 0.003373 0.003540 0.113969 15.14857 -2.785345 -10.96799 1.315216 11.12096 0.0000 0.0054 0.0000 0.1887 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.142579 0.139878 0.122905 19.18419 866.1954 52.79637 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.104803 0.132523 -1.350895 -1.330696 -1.343309 0.659597 Khi đó, biến IVSLONGLEV = 0.121016864436 - 0.114881096393*CF - 0.0369973886272*SALE + 0.00465544352599*SGROW + 1.26744704856*KH Bảng 3.17: Kết hồi quy phương trình (2) theo phương pháp biến cơng cụ hết hợp mơ hình FEM Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 19:10 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q IVQLONGLEV 0.018001 -0.055047 0.003721 0.062021 -0.399805 0.018804 0.045422 0.007829 0.014525 0.114369 0.957292 -1.211908 0.475246 4.269995 -3.495736 0.3386 0.2258 0.6347 0.0000 0.0005 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.349249 0.183999 0.076232 5.904240 1617.435 2.113458 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.130879 -1.084580 -1.737926 2.033115 Bảng 3.18: Kết hồi quy phương trình (4) theo phương pháp biến cơng cụ hết hợp mơ hình FEM Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 19:12 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE Q IVQLONGLEV DQ*IVQLONGLEV 0.036392 -0.062154 0.005237 0.037903 -0.463889 0.158117 0.019727 0.045311 0.007816 0.016588 0.115952 0.053188 1.844793 -1.371733 0.670073 2.284890 -4.000693 2.972784 0.0654 0.1704 0.5030 0.0225 0.0001 0.0030 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.354866 0.190245 0.075939 5.853276 1622.962 2.155659 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.137980 -1.087641 -1.743510 2.036623 Bảng 3.19: Kết hồi quy phương trình (6) theo phương pháp biến cơng cụ hết hợp mơ hình FEM Dependent Variable: I Method: Panel Least Squares Date: 12/16/15 Time: 19:13 Sample: 2010 2014 Periods included: Cross-sections included: 255 Total panel (balanced) observations: 1275 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CF SALE SGROW IVSLONGLEV DS*IVSLONGLEV 0.065839 -0.041456 0.005500 0.002889 -0.443565 0.057494 0.021098 0.044573 0.008181 0.002623 0.119747 0.047611 3.120666 -0.930076 0.672358 1.101232 -3.704182 1.207571 0.0019 0.3526 0.5015 0.2711 0.0002 0.2275 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.345888 0.178977 0.076466 5.934731 1614.152 2.072286 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.026570 0.084390 -2.124160 -1.073821 -1.729689 2.013227 ... định đầu tư công ty Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 - Thứ hai, kiểm tra khác biệt mối quan hệ đòn bẩy tài định đầu tư công ty có hội tăng trưởng khác Đối tư ng phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng nghiên. .. ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU TƯ 1.2.1 Quyết định đầu tư công ty Đầu tư phát triển xem hoạt động quan trọng cơng ty có đầu tư phát triển trì mở rộng tiềm lực sản xuất cơng ty Để... giữ lại Bài nghiên cứu phân chia mẫu thành ba nhóm cơng ty dựa quy mơ vốn: công ty nhỏ, công ty vừa công ty lớn Kết cho thấy tồn mối quan hệ dương đáng kể đòn bẩy tài đầu tư công ty cỡ nhỏ Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến quyết định đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến quyết định đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn