Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình

90 30 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG VIỆT HÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN TẠI HUYỆN TUN HĨA, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG VIỆT HÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN TẠI HUYỆN TUN HĨA, TỈNH QUẢNG BÌNH Chun ngành: Kinh tế phát triển Mã số : 60.34.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng n ho họ : PGS TS B I QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tá giả luận văn Hoàng Việt Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾNHÂN 1.1.1 Khái niệm kinh tếnhân 1.1.2 Các thành phần kinh tếnhân 1.1.3 Các loại hình kinh tếnhân 10 1.1.4 Đặc điểm, ƣu hạn chế kinh tếnhân 12 1.2 VAI TRÒ KINH TẾNHÂN 13 1.2.1 Góp phần phục hồi thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế 14 1.2.2 Kinh tếnhân góp phần giải việc làm cho ngƣời lao động 14 1.2.3 Kinh tếnhân góp phần xố đói giảm nghèo 16 1.2.4 Đóng góp huy động nguồn vốn xã hội, nộp ngân sách cho nhà nƣớc 17 1.2.5 Khu vực kinh tếnhân góp phần thúc đẩy q trình chuyển đổi chế đổi chế quản lý kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế 18 1.3 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN 18 1.3.1 Khái niệm phát triển kinh tếnhân 19 1.3.2 Tăng trƣởng kinh tếnhân cao ổn định 19 1.3.3 Chuyển dịch cấu kinh tếnhân tích cực 22 1.3.4 Huy động nguồn lực kinh tếnhân 23 1.3.5 Tạo nhiều chuyển biến tích cực xã hội 25 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 26 1.4.1 Điều kiện tự nhiên tài nguyên 26 1.4.2 Điều kiện kinh tế xã hội 27 1.4.3 Chính sách phát triển cho kinh tếnhân 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN TẠI HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA HUYỆN TUYÊN HÓA VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN 32 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 32 2.1.2 Đặc điểm xã hội 32 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 33 2.1.4 Các sách huyện 36 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN TẠI HUYỆN TUYÊN HÓA TRONG THỜI GIAN QUA 40 2.2.1 Tình hình tăng trƣởng kinh tế khu vực kinh tếnhân huyện Tuyên Hóa 40 2.2.2 Tình hình chuyển dịch cấu kinh tếnhân huyện Tuyên Hóa 44 2.2.3 Tình hình huy động nguồn lực cho kinh tếnhân huyện Tuyên Hóa 45 2.3 NHỮNG YẾU KÉM, HẠN CHẾ CỦA KINH TẾNHÂN HUYỆN TUYÊN HÓA VÀ NGUYÊN NHÂN 53 2.3.1 Những yếu kém, hạn chế kinh tếnhân huyện Tuyên Hóa 58 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế phát triển kinh tếnhân huyện Tuyên Hóa 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN TẠI HUYỆN TUN HĨA, TỈNH QUẢNG BÌNH 67 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 67 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2011 – 2015, định hƣớng đến năm 2020 67 3.1.2 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2011 – 2015, định hƣớng đến năm 2020 67 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN 67 3.2.1 Giải pháp huy động nguồn lực lao động cho kinh tếnhân 67 3.2.2 Giải pháp sửa đổi, bổ sung số chế, sách cho kinh tếnhân 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản s o) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tốc độ tăng GDP khu vực kinh tếnhân giai đoạn 2011 - 2015 41 2.2 Tăng trƣởng kinh tế huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2011 – 2015 42 2.3 Quy mơ GDP khu vực kinh tếnhân giai đoạn 2011 – 2015 43 2.4 Tăng trƣởng kinh tế huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2011 – 2015 44 2.5 Lao động khu vực kinh tếnhân huyện Tuyên Hóa 45 2.6 Tình hình sử dụng đất năm 2013, năm 2015 48 2.7 Vốn đầu tƣ phát triển huyện Tuyên Hóa năm 2014 – 2015 51 2.8 Vốn đăng ký thành phần doanh nghiệp huyện Tuyên Hóa năm 2011 – 2015 52 2.9 Tổng vốn thực tế sử dụng doanh nghiệp huyện Tuyên Hóa 52 2.10 GDP GNP bình qn đầu ngƣời huyện Tun Hóa giai đoạn 2011 – 2015 54 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 2.1 Tên hình Cơ cấu kinh tế huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2011 - 2015 Trang 34 MỞ ĐẦU Tính ấp thiết ủ đề tài Huyện Tun Hóa huyện miền núi phía Tây Bắc tỉnh Quảng Bình Với diện tích đất 8.037 km2, đƣợc chia thành 19 xã thị trấn, có dòng sơng Gianh chảy dọc theo địa hình Ngành nghề chủ yếu huyện Tuyên Hóa: lâm nghiệp (khai thác lâm sản, làm đồ gỗ), nông nghiệp (trồng lúa, lạc, ngơ, thuốc lá, ăn quả; chăn ni bò, trâu, dê, ong mật), công nghiệp khai thác Những năm vừa qua, kinh tế - xã hội tỉnh đạt đƣợc thành tựu to lớn Kinh tế tiếp tục tăng trƣởng với tốc độ cao, cấu kinh tế có chuyển dịch mạnh mẽ theo xu hƣớng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp Cùng với sách chung tỉnh Quảng Bình, huyện Tuyên Hóa quan tâm tới phát triển thành phần kinh tếnhân loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần Dù cấp toàn cầu, quốc gia hay địa phƣơng, kinh tếnhân đã, ngày phát triển đảm nhận vị quan trọng tồn q trình phát triển kinh tế - xã hội Kinh tế phát triểnnhân phát triển kinh tếnhân tất yếu khách quan kinh tế thị trƣờng dù kinh tếnhân trình độ sơ khai, phát triển hay phát triển Thực tế chứng tỏ không quốc gia giới có kinh tế phát triển mà không tồn thành phần kinh tếnhân Trong kinh tế nhiều thành phần định hƣớng xã hội chủ nghĩa nƣớc ta kinh tếnhân ngày có vai trò, vị trí quan trọng, tỏ rõ động, tính hiệu đóng góp đáng kể tăng trƣởng phát triển kinh tế đất nƣớc năm gần Bởi vậy, em chọn đề tài “Giải pháp phát triển kinh tế nhân huyện Tun Hóa Tỉnh Quảng Bình” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ 2 Mụ tiêu nghiên ứu Luận văn có mục tiêu sau: Hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan đến phát triển kinh tếnhân Phân tích thực trạng việc phát triển kinh tếnhân huyện Tun Hóa, tỉnh Quảng Bình thời gian vừa qua Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện việc phát triển kinh tếnhân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên ứu - Đối tƣợng nghiên cứu đề tài phát triển kinh tếnhân huyện Tun Hóa, tỉnh Quảng Bình - Phạm vi nghiên cứu đề tài: + Nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu số nội dung phát triển kinh tếnhân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình thơng qua loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp tƣ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần + Về không gian: đề tài tập trung nghiên cứu nội dung huyện Tun Hóa, tỉnh Quảng Bình + Về thời gian: giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa từ đến năm 2025 Phƣơng pháp nghiên ứu Mô tả h thứ tiếp ận - Tiếp cận trực tiếp thông tin, số liệu thu thập đƣợc - Tiếp cận gián tiếp qua nghiên cứu, phân tích ngƣời trƣớc, từ kinh nghiệm, kết đúc rút đƣợc từ nghiên cứu khoa học, luận văn thạc sỹ, luận văn cử nhân … để tìm đƣợc điểm mấu chốt giải đề tài 68 số lƣợng lao động lớn nhƣ huyện Tun Hóa nên ý đến chất lƣợng lao động Chất lƣợng lao động đƣợc tập hợp gồm trình độ thể chất, trình độ học vấn, trình độ chun mơn lực phẩm chất ngƣời lao động Nếu trình độ chuyên môn, tay nghề, sức khỏe ngƣời lao động tốt tạo suất lao động cao, tức thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Tuy nhiên, điều lại phụ thuộc vào hoạt động giáo dục đào tạo, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe địa phƣơng Do đó, chất lƣợng nguồn lao động muốn đƣợc nâng lên, cần trình đầu tƣ tác động vào hoạt động Trƣớc hết, huyện Tuyên Hóa cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhận thức rõ tầm quan trọng việc xây dựng, phát triển nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực địa phƣơng trình đổi mới, phát triển kinh tế thời ký cơng nghiệp hóa – đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn nhƣ hội nhập quốc tế Để thực mục tiêu giải việc làm, hạn chế lao động ly hƣơng, chuyển dịch cấu lao động, giảm nghèo hay thu hút nguồn nhân lực, cơng việc quan trọng hàng đầu phải mở nhiều hội việc làm địa phƣơng, thực thu hút nhiều thành phần kinh tế nhằm tạo thêm nhiều việc làm thu nhập cho ngƣời lao động Cần tiếp tục điều chỉnh sách việc thu hút nguồn vốn đầu tƣ theo hƣớng trƣớc hết ƣu tiên vào số ngành nghề có khả đào tạo sử dụng lực lƣợng lao động chất lƣợng cao, ngành nghề có khả đào tạo sử dụng lực lƣợng lao động chất lƣợng cao, ngành nghề có khả hợp tác trao đổi lao động quốc tế Đẩy mạnh việc xuất nhập lao động theo chƣơng trình cán bộ, ngành, địa phƣơng Phát huy hoạt động tổ chức đoàn thể việc động viên ý chí tự vƣơn lên ngƣời dân, xóa mạnh tâm lý trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ Nhà nƣớc Chất lƣợng dân số, giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, văn hóa cần đƣợc 69 nâng lên để đáp ứng yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hóa, đại hóa Mở rộng lớp học đào tạo ngành nghề để đáp ứng cho doanh nghiệp thành phần kinh tế, cụm công nghệ địa bàn khu công nghiệp lân cận Xúc tiến công tác đào tạo nông dân niên nông thôn kỹ thuật sản xuất quản lý kinh doanh giúp họ chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, tiếp cận thị trƣờng Tăng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo cấu lao động Nội dung đào tạo cần quan tâm vào việc giúp cho ngƣời đƣợc đào tạo tự tạo việc làm cho cho ngƣời khác Cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành địa phƣơng Mọi phẩm giá hay cấp, danh hiệu hay chức vụ, tài cống hiến phải đƣợc kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn Phong trào sở, cọ xát thực tiễn trƣờng học lớn cán Phải dựa vào dân để phát hiện, giám sát kiểm tra cán Trong công tác xây dựng đội ngũ cán cần phát huy truyền thống yêu nƣớc, đoàn kết, tập hợp rộng rãi, trọng dụng nhân tài Tất cán có tài năng, có tâm huyết, có cống hiến, đóng góp đƣợc trọng dụng, khơng cục bè phái Kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp đội ngũ cán trƣớc để xây dựng hệ cán tƣơng lai Tiếp tục rà sốt đội ngũ cán bộ, cơng chức có huyện, đánh giá sát thực để có sở khoa học xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo phù hợp Việc quy hoạch cán phải mang tính chiến lƣợc thực phù hợp giai đoạn, thời kỳ Công tác phải đƣợc chuẩn bị chu đáo, quy hoạch đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý phải gắn với nhiệm vụ trị, với đối tƣợng cụ thể phù hợp với tình hình thực tế nơi cơng tác Quy hoạch phải dựa trình độ chun mơn, q trình cơng tác, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức nhu cầu vị trí chức danh; gắn kết chặt chẽ quy hoạch với đào tạo sử dụng cán bộ, công chức 70 - Xây dựng đội ngũ cán đáp ứng cho công đổi chuyển dịch cấu kinh tế: nay, cấp huyện đội ngũ cán nhiều bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ, việc đào tạo cán cấp huyện cần đƣợc trọng chun mơn, nghiệp vụ Cần thực tốt sách tuyển chọn, đào tạo bố trí sinh viên đại học có chun mơn phù hợp cơng tác xã, thị trấn với sách tài hỗ trợ lần hàng tháng Trong thời gian tới, để chuyển dịch cấu kinh tế cấp huyện có hiệu cần bổ sung độ ngũ cán có trình độ khoa học – kỹ thuật, am hiểu công nghệ mới, đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao kiến thức, lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội Củng cố hệ thống khuyến nông, khuyến lâm nhƣ đội ngũ cán làm công tác để nhanh chóng đƣa việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp 3.2.2 Giải pháp sử đổi, bổ sung số hế, hính sá h ho inh tếnhân Sửa đổi, bổ sung số chế, bảo đảm bình đẳng thành phần kinh tế hội khả lực chọn điều kiện để phát triển; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc, sửa đổi quy định chƣa phù hợp với quy mơ trình độ kinh doanh để kinh tếnhân có điều kiện thụ hƣởng sách ƣu đãi Nhà nƣớc ngành, vùng, sản phẩm dịch vụ cần ƣu tiên khuyến khích phát triển, khơng phân biệt thành phần kinh tế; trọng tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa a Chính sách đất đai, tài nguyên môi trường Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên môi trƣờng nội dung quan trọng công tác quản lý Nhà nƣớc đất đai, đƣợc quy định Khoản 2, Điều Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2009 Chính phủ quy định bổ sung quy 71 hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Theo đó, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhiệm vụ trọng tâm cấp, ngành; sở để thực giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất chủ động tạo quỹ đất để thu hút đầu tƣ dự án, đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nhà nƣớc quan tâm đến vấn đề sách đất đai sản xuất nông nghiệp Tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân thực đầy đủ pháp luật quyền sử dụng đất đai; khuyến khích nơng dân thực khai thác diện tích đất chƣa sử dụng diện tích đồi núi; nơng dân đƣợc sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn cổ phần tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết, Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật Đặc biệt, hƣớng vào giải sách đất đai tạo động lực cho phát triển kinh tế nông nghiệp, với mục tiêu phƣơng pháp cụ thể: “Tiếp tục thực sách tạo điều kiện đất đai cho ngƣời có nhu cầu sản xuất đất nơng, lâm nghiệp”, “tiếp tục thực hình thức giao đất khơng thu tiền đất dùng vào mục đích sản xuất nông, lâm, làm rừng hộ nông dân Theo đó, sách đất đai huyện đƣợc thực đạt hiệu tốt Hoàn thành kế hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn 2011 – 2015, quy hoạch sử dụng đất chi tiết cho tất xã, thị trấn lập kế hoạch sử dụng đề xuất nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2015 – 2020 Thực tốt công tác thống kê diện tích đất đai năm Đất sản xuất phân tán manh mún, hộ có từ ba đất trở lên Manh mún đất đai đƣợc coi rào cản phát triển sản xuất nông nghiệp Ngƣời nông dân lại sản xuất khó khăn hơn, làm gia tăng khả mâu thuẫn hộ, khó triển khai cơng tác thủy lợi giới hóa nhƣ ứng dụng kỹ thuật công nghệ 72 Xây dựng chiến lƣợc sử dụng đất dài hạn địa bàn huyện, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, huyện, ngành, lĩnh vực địa phƣơng Tập trung nguồn lực sẵn có địa phƣơng, huy động nguồn lực từ bên ngoài, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ Ƣu tiên đầu tƣ sở hạ tầng, phân bố đất đai hợp lý, thực tốt công tác đồn điền thửa, đầu tƣ phát triển nơng thơn mới, giải hài hòa mối quan hệ ngƣời với đất đai Sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, hiệu kinh tế, xã hội, môi trƣờng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất bền vững Sử dụng đất gắn với mục tiêu bào vệ môi trƣờng sinh thái, cải thiện mơi trƣờng đất, nƣớc khơng khí Đầu tƣ có hiệu quỹ đất chƣa sử dụng để chuyển sang sử dụng vào mục đích nơng nghiệp, phi nơng nghiệp Phân bổ cách hợp lý, hiệu quỹ đất đai cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng Đảm bảo quỹ đất sử dụng cho mục đích xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển thị, khu dân cƣ với mức sống có chất lƣợng cao, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh sở chuyển đổi mục đích điều chỉnh bất hợp lý sử dụng đất Sử dụng hợp lý, hiệu bền vững quỹ đất sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp sở bảo vệ đất sản xuất nơng nghiệp có suất cao, đặc biệt đất chuyên trồng lúa nƣớc Đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cơng trình phúc lợi cơng cộng, phát triển đô thị, khu dân cƣ nông thôn Đáp ứng đất đai cho an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định trị xã hội giai đoạn phát triển Việc khai thác sử dụng đất, khoáng sản phải đôi với bảo vệ môi trƣờng đất, môi trƣờng tự nhiên, nâng cao chất lƣợng môi trƣờng sống, bảo đảm cho phát triển bền vững Quy hoạch sử dụng đất lâu dài có tính đến biến đổi khí hậu khu vực 73 Sử dụng hợp lý quỹ đất đai phục vụ lợi ích phát triển kinh tế - xã hội việc quan trọng mà ngành, địa phƣơng cần quan tâm Đối với ngành nông nghiệp cần quỹ đất đai rộng lớn, phụ thuộc nhiều vào điều kiện đất đai, thổ nhƣỡng, yếu tố khí hậu thời tiết; ngành công nghiệp, dịch vụ cần quỹ đất nhỏ nhƣng phải có mặt thơng thống, thuận lợi sở hạ tầng Do vậy, trình sử dụng đất đòi hỏi có chiến lƣợc cụ thể dài hạn, quy hoạch chi tiết, lựa chọn loại hình sử dụng đất thích hợp gắn với mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực b Chính sách tài tín dụng Thực sách tài chính, tín dụng kinh tếnhân bình đẳng với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác Bảo đảm để kinh tếnhân tiếp cận đƣợc hƣởng ƣu đãi Nhà nƣớc cho kinh tế hộ, doanh nghiệp nhỏ vừa, cho đầu tƣ theo mục tiêu đƣợc Nhà nƣớc khuyến khích Nhà nƣớc hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng chung (giao thông, điện, nƣớc, thông tin liên lạc…) tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tếnhân phát triển Sớm ban hành quy định Nhà nƣớc chế tài doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp tƣ nhân Tiếp tục đổi chế độ kê khai nộp thuế phù hợp với đặc điểm hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ vừa, vừa tạo thuận lợi cho ngƣời kinh doanh, vừa chống thất thu thuế c Chính sách lao động tiền lương Kinh tếnhân phải thực quy định Bộ luật Lao động việc ký hợp đồng lao động, tiền lƣơng, tiền công, thời gian làm việc, bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn lao động… bổ sung chế tài cần thiết để xử lý vi phạm 74 Sớm ban hành đồng quy định bảo hiểm xã hội để ngƣời lao động hộ kinh doanh cá hể doanh nghiệp tƣ nhân đƣợc tham gia Tiến tới hình thành đa dạng mơ hình tổ chức thực sách bảo hiểm xã hội phù hợp với nhóm đối tƣợng có nhiều mức đóng, mức hƣởng khác d Chính sách hỗ trợ đào tạo, khoa học công nghệ Nhà nƣớc trợ giúp đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ hiểu biết đƣờng lối, chủ trƣơng Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc, trình độ chun môn kỹ thuật, lực kinh doanh cho chủ doanh nghiệp ngƣời lao động Đối với chủ doanh nghiệp cần quan tâm bồi dƣỡng, giáo dục phát huy tinh thần yêu nƣớc trách nhiệm trƣớc cộng đồng xã hội, có đạo đức kinh doanh, tơn trọng chữ tín, tự giác chấp hành sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc, chăm lo đời sống điều kiện làm việc cho ngƣời lao động doanh nghiệp Phát triển trung tâm dạy nghề Nhà nƣớc đặt biệt khu vực nông thôn, miền núi; khuyến khích, hỗ trợ tổ chức cá nhân trong, nƣớc mở sở đào tạo, bồi dƣỡng quản lý, cán kỹ thuật cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, có kinh tếnhân dạy nghề cho ngƣời lao động e Chính sách hỗ trợ thơng tin, xúc tiến thương mại Có chế phƣơng tiện đảm bảo cho khu vực kinh tếnhân nhận đƣợc thông tin cần thiết luật pháp, sách, quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc, ngành, vùng; tông tin dự báo trung hạn, dài hạn ngành, sản phẩm nƣớc giới; dự án phát triển có nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc nguồn vốn đầu tƣ từ nƣớc 75 Nhà nƣớc khuyến khích hỗ trợ kinh doanh, doanh nghiệp tƣ nhân hiệp hội đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thƣơng mại thị trƣờng ngồi nƣớc f Các sách liên kết, thu hút đầu Coi trọng việc phát huy vai trò thành phần kinh tế vào trình chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn huyện Cần nhân rộng mơ hình kinh tế thành phần kinh tế, lấy thƣớc đo hiệu kinh tế làm tiêu đánh giá Có chế, sách để hỗ trợ, tạo điều kiện cho mơ hình hoạt động sản xuất kinh doanh Liên kết với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế để tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Thực tế cho thấy, nhiều huyện tạo điều kiện mặt kinh doanh, vốn vay, hỗ trợ lãi suất để doanh nghiệp, trang trại phát triển Có nhiều mơ hình chuyển đất lúa sang ni trồng thủy sản có hiệu kinh tế cao Đây mơ hình tốt cần đƣợc nhân rộng để góp phần xóa đói giảm nghèo Mặt khác, cần xử lý tốt việc tích tụ ruộng đất, phân cơng lại lao động nơng nghiệp, nơng thơn để có mơ hình sản xuất nơng nghiệp hiệu kinh tế cao Ngồi áp dụng khoa học – kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới, đầu tƣ thâm canh, cần khuyến khích tích tụ ruộng đất nông nghiệp, nông thôn g Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành Cải cách hành nhà nƣớc đóng vai trò quan trọng tiến trình phát triển xã hội Đảng Nhà nƣớc ta nhận thức rõ phải đẩy mạnh công cải cách hành chính, coi nguồn lực quan trọng phát triển đất nƣớc Nội dung cải cách hành rộng, nhiều vấn đề phức tạp, có tính chất nhạy cảm, liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực; đòi hỏi huyện Tun Hóa cần tiến hành cách liên tục, với tâm cao, vừa làm vừa nghiên cứu, tổng kết thử nghiệm mơ hình tổ chức quản lý Cần thực số nội dung nhƣ sau: 76 - Tăng cƣờng lãnh đạo, đạo quyền địa phƣơng cơng tác cải cách thủ tục hành địa bàn - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cải cách thủ tục hành - Tiếp tục rà soát, làm rõ chức nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức máy bên ban, ngành cấp huyện xã để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp Hƣớng mạnh vào việc xếp kiện toàn tổ chức nội quan, đơn vị không tập trung xếp đầu mối tổ chức Kiện toàn phòng, ban chun mơn cấp huyện theo quy định Chính phủ, nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, hợp đồng lao động quan để đảm bảo thực công việc liên tục, hiệu phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nƣớc địa phƣơng tình hình - Tăng cƣờng việc thực chƣơng trình đại hóa hành theo quy định Chính phủ, trƣớc mắt thực tin học hóa hoạt động quản lý hành nhà nƣớc Muốn cần đầu tƣ, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, máy vi tính, đảm bảo yêu cầu, điều kiện cho việc nối kết mạng tin học Đồng thời, tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao kiến thức tin học, sử dụng chƣơng trình phần mềm ứng dụng quản lý hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, kể cán lãnh đạo quan, đơn vị toàn huyện - Thông qua hoạt động thực tiễn phong trào sở, nâng cao trình độ dân trí để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dƣỡng cán Cán phong trào cách mạng quần chúng có mối quan hệ biện chứng nên xây dựng cán phải kết hợp với hoạt động thực tiễn phong trào cách mạng quần chúng có hiệu Thực tiễn phong trào cách mạng quần chúng làm sản sinh cán tốt Đó môi trƣờng rèn luyện, thử thách sàng lọc cán Mặt khác, cán ngƣời tuyên truyền, tổ chức, 77 trì phong trào cách mạng quần chúng Tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, cơng chức có huyện, đánh giá sát thực để có sở khoa học xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng phù hợp Việc quy hoạch cán phải mang tính chiến lƣợc thực phù hợp giai đoạn, thời kỳ Công tác phải đƣợc chuẩn bị chu đáo, quy hoạch đội ngũ cán lãnh đạo phải gắn với nhiệm vụ trị, với đối tƣợng cụ thể phù hợp với tình hình thực tế nơi cơng tác Quy hoạch phải dựa trình độ chun mơn, q trình cơng tác, phẩm chất đạo đức cán bộ, cơng chức nhu cầu vị trí chức danh; gắn kết chặt chẽ quy hoạch với đào tạo, bồi dƣỡng sử dụng cán bộ, công chức - Gắn cải cách hành với việc thực quy chế dân chủ sở giải tốt khiếu nại, tố cáo công dân 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tếnhân địa bàn huyện, chƣơng đƣa giải pháp cụ thể nhƣ giải pháp huy động nguồn lực cho kinh tế tƣ nhân; giải pháp sửa đổi, bổ sung số chế, sách cho kinh tếnhân Các giải pháp vào thực trạng việc phát triển kinh tếnhân năm qua, đồng thời vào mục tiêu, định hƣớng phát triển kinh tế xã hội huyện giai đoạn 2011 – 2015 định hƣớng đến năm 2020 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Thực tiễn lý luận cho thấy vai trò quan trọng thành phần kinh tếnhân giải việc làm, huy động nguồn vốn, khai thác tài nguyên làm nhiều cải phục vụ nâng cao đời sống nhân dân đóng góp cho đất nƣớc Những sách lớn bƣớc đầu tạo điều kiện, môi trƣờng cho phát triển khu vực kinh tếnhân khu vực kinh tế đạt đƣợc thành tựu định Nhìn chung, khu vực kinh tếnhân doanh nghiệp tƣ nhân huyện Tun Hóa nhỏ, yếu Trên địa bàn chƣa thu hút vốn đầu tƣ nƣớc tƣơng xứng với tiềm năng, mạnh địa phƣơng, chƣa hình thành đƣợc ngành kinh tế mũi nhọn, chƣa có sản phẩm chủ lực Sản xuất cơng nghiệp - tiểu thủ cơng nghiệp phân tán, nhỏ lẻ, chƣa có ngành mũi nhọn, mặt sản xuất chật hẹp, thiếu ổn định không đảm bảo vệ sinh môi trƣờng Các sở sản xuất kinh tếnhân số lƣợng nhỏ lẻ, manh mún, quy mô sản xuất nhỏ, trang thiết bị kỹ thuật lạc hậu nên khả cạnh tranh thấp Các ngành dịch vụ chƣa đƣợc quan tâm mức nên phát triển chậm, lĩnh vực thƣơng mại chủ yếu thành phần kinh tế dân doanh phát triển tự phát, chƣa có sức cạnh tranh Để phát huy đƣợc vai trò vị trí kinh tếnhân giai đoạn cơng nghiệp hố, đại hố đất nƣớc, huyện Tun Hóa nói riêng tỉnh Quảng Bình nói chung cần tiếp tục đổi mới, hồn thiện môi trƣờng thể chế để tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinhnhân phát triển, đồng thời thân doanh nghiệp phải nổ lực tái cấu để phát triển phù hợp với trình độ kinh tế đại 80 KIẾN NGHỊ Phát triển kinh tếnhân vấn đề quan trọng, phức tạp, lâu dài, thu hút nhiều quan tâm xã hội Để giải pháp đề xuất thực đƣợc, thân xin đề xuất số kiến nghị sau: Đối với Nhà nƣớ Những năm qua, Chính phủ ban hành nhiều sách nhằm khuyến khích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tếnhân Tuy nhiên đến sách chƣa phát huy hết tác dụng Để sách phát huy tác dụng, thời gian tới Chính phủ cần ban hành thơng tƣ, thị, văn để cụ thể hố hƣớng dẫn thực Nghị định, sách ban hành Ngoài cần thành lập tổ chức giám sát, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tƣ nhân, giúp cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phát triển theo định hƣớng Nhà nƣớc 2 Về phí tỉnh Quảng Bình Trên sở quy hoạch tổng thể thành phần kinh tế định hƣớng phát triển kinh tế đến năm 2010, tỉnh cần có sách cụ thể nhằm trợ giúp cho doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tếnhân phát triển Các sách khuyến khích đầu tƣ, sách tài tín dụng phù hợp nhằm cởi bỏ khó khăn cho doanh nghiệp, sách đất đai quy hoạch tổng thể tạo điều kiện môi trƣờng pháp lý, giúp doanh nghiệp khu vực kinh tếnhân phát triển ngày nhanh chóng bền vững Cần có quan chuyên trách chuyên theo dõi trợ giúp cho doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh 81 Về phí huyện Tun Hó Những năm qua thành phố có nhiều cố gắng việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tếnhân Tuy nhiên thực tế doanh nghiệp gặp khơng khó khăn q trình tồn phát triển Để phát triển nhanh doanh nghiệp khu vực kinh tếnhân thời gian tới, huyện cần: - Thành lập nhanh tổ chức trợ giúp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tƣ nhân, sở định hƣớng phát triển tỉnh - Đơn giản tối đa thủ tục hành việc thành lập doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp khu vực kinh tếnhân nói riêng - Có hình thức vận dụng phù hợp việc thực sách tài tín dụng nhƣ dùng quỹ bảo lãnh tín dụng để chấp doanh nghiệp thuộc kinh tếnhân vay vốn mà không đủ tài sản chấp, nâng cao tỷ trọng cho vay doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất, doanh nghiệp đánh bắt, nuôi trồng chế biến thuỷ hải sản, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất - Vận dụng uyển chuyển sách đất đai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm đƣợc vị trí kinh doanh thuận lợi phù hợp với quy hoạch phát triển huyện - Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc kinh tếnhân việc đào tạo nguồn nhân lực, khai thác xử lý thông tin, đặc biệt thông tin thị trƣờng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Bùi Quang Bình (2010), “Giáo trình kinh tế phát triển”, NXB Giáo dục Việt Nam [2] TS Vũ Hùng Cƣờng, “Một số vấn đề phát triển khu vực nhân với cách động lực mơ hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2020”, Viện Kinh tế Việt Nam [3] Nguyễn Anh Dũng (2004), “Phát triển khu vực kinh tế nhân - Thực trạng, nguyên nhân giải pháp”, tạp chí nghiên cứu kinh tế số 319 [4] Phan Đình Dũng (2010), “Hồn thiện mơi trường kinh doanh nhằm phát triển kinh tế nhân tỉnh Quảng Bình” [5] Hồng Lê Duy (2011), “Phát triển kinh tế nhân tỉnh Quảng Trị” [6] “Phát triển khu vực kinh tế nhân quốc gia có thu nhập thấp (1995)”, tạp chí ngân hàng giới [7] Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Sở Kế hoạch Đầu tƣ Thành phố Đà Nẵng (2004), “Hồn thiện mơi trường đầu nhằm phát triển kinh tế nhân địa bàn Thành phố Đà Nẵng” [8] Hà Huy Thành (2002), “Thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ nhân - Lý luận sách” [9] Hà Huy Thành (2002), “Thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ nhân - Lý luận sách”, NXB Chính Trị Quốc gia [10] Hồ Văn Vĩnh (2003), “Kinh tế nhân quản lý Nhà nước kinh tế nhân nước ta nay”, NXB Chính trị Quốc Gia ... luận phát triển kinh tế tƣ nhân Chƣơng 2: Thực trạng phát triển kinh tế tƣ nhân huyện Tun Hóa, tỉnh Quảng Bình thời gian qua Chƣơng 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế tƣ nhân huyện Tun Hóa, tỉnh. .. trạng việc phát triển kinh tế tƣ nhân huyện Tun Hóa, tỉnh Quảng Bình thời gian vừa qua Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện việc phát triển kinh tế tƣ nhân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình thời gian... TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN TẠI HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA HUYỆN TUYÊN HÓA VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình , Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn