Hoạch định chiến lược kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn buôn hồ

565 22 0
  • Loading ...
1/565 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

B GIÁO DC ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN ðC VI T HOCH ðNH CHI N L C KINH DOANH TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P PHÁT TRI N NÔNG THÔN BUÔN H LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN ðC VI T HOCH ðNH CHI N L C KINH DOANH TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P PHÁT TRI N NÔNG THÔN BUÔN H Chuyên ngành: Qu ᄉ n tr ᄉ kinh doanh Mã s: 60.34.01.02 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN THANH LIÊM ðà Nng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi NGUYN ð C VIT MC LC M- ðU 1 Tính c p thit c añ tài M 95 K T LU N KI N NGH K T LU N Daklak ñ c coi th ph c a Tây Nguyên vùng ñ t giàu ti m phát tri4n Vì vy đ!a bàn Daklak có đ"y đ ngân hàng thương m ᄂ i nhà n 8c, ngân hàng thương m ᄂ i c7 ph"n, quK tín d ng nhân dân ho ᄂ t ñ2ng M3t khác trình h2i nhp kinh t kinh t quc a t7 t ñ3c ch bi't ᄂ c Vi't thương Nam m ᄂ tr( i thành th thành gi8i, viên Chính c ph Vi't Nam có cam kt v8i t7 ch ᄂ c tài quc t v vi'c m( cLa th! )ng tr tài ngân hàng c a Vi't Nam Trong tương lai g"n t ᄂ i Daklak sN xu t hi'n s ho ᄂ t ñ2ng c a t7 ch ᄂ đ!nh c ch tài c a n 8c ngồi, c ᄂ nh tranh lĩnh vc ngân hàng hi'n gay g;t sN gay g;t khc li't n
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn buôn hồ , Hoạch định chiến lược kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn buôn hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn