Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP ngoại thương VIỆT NAM chi nhánh GIA LAI

105 24 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU LOAN KIỂM SO T R RO T N D N TRON C OV N ẮN T ẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI ƢƠN V ỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN T ẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU LOAN KIỂM SO T R RO T N D N TRON C OV N ẮN T ẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI ƢƠN V ỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN T ẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2016 LỜ C M ĐO N Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khoa học khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Loan M CL C MỞ ĐẦU 1 T nh cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu ngh a khoa học thực ti n đề tài Bố cục đề tài T ng quan tài liệu nghiên cứu C ƢƠN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT R I RO TÍN D NG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP C A NHTM 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG 1 Hoạt động cho vay ngân hàng 1.1.2 Cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 11 1.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 14 1 Quản trị rủi ro t n dụng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 19 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 21 1.2.1 Khái niệm yêu cầu hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 21 1.2.2 Nội dung kiểm soát rủi ro t n dụng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp: 23 1.2.3 Tiêu chí phản ánh kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 32 Nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác kiểm sốt rủi ro t n dụng cho vay doanh nghiệp 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 39 C ƢƠN T ỰC TRẠNG KIỂM SOÁT R I RO TÍN D NG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠ T ƢƠN V ỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI 40 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH GIA LAI 40 1 Quá trình hình thành phát triển 40 2 Bối cảnh kinh doanh chi nhánh 44 Kết hoạt động kinh doanh VCB Gia Lai 03 năm (2013 - 2015) 46 2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RRTD TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VCB GIA LAI 51 2 Biện pháp nhằm né tránh rủi ro 51 2 Thực biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro .59 2 Biện pháp chuyển giao phân tán rủi ro 65 THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VCB GIA LAI 66 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VCB GIA LAI 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 C ƢƠN Ả P P OÀN T ỆN K ỂM SO T R D N TRON C O N ẮN ẠN ĐỐ VỚ DO N N N ÂN ÀN TMCP N OẠ T ƢƠN RO T N ỆP TẠ V ỆT N M – CHI NHÁNH GIA LAI 79 ĐỊNH HƢỚNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VCB GIA LAI TRONG THỜI GIAN TỚI 79 1 Định hƣớng chung Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 79 Định hƣớng cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay ngắn hạn doanh nghiệp VCB Gia Lai 80 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VCB GIA LAI 81 Các giải pháp nhằm né tránh rủi ro 81 2 Các biện pháp nhằm hạn chế giảm thiểu rủi ro 86 3 Biện pháp nhằm chuyển giao phân tán rủi ro 87 Giải pháp b trợ 88 3 KIẾN NGHỊ 92 3 Đối với ch nh phủ 92 3 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 92 3 Đối với ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 93 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊN O ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) 95 DANH M C CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng Thƣơng Mại TMCP : Thƣơng mại C phần VCB Gia Lai : Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Gia Lai XHTD : Xếp hạng tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : T chức tín dụng CVDN : Cho vay doanh nghiệp NVKH : Nhân viên khách hàng PAKD/DAĐT : Phƣơng án kinh doanh/dự án đầu tƣ DANH M C CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn VCB Gia Lai 47 2.2 Tình hình dƣ nợ tín dụng VCB Gia Lai 49 2.3 Kết hoạt động kinh doanh VCB Gia Lai 50 2.4 Phân loại mức độ rủi ro theo XHTD Vietcombank 53 2.5 Quy định tỷ lệ TSBĐ/t ng dƣ nợ Vietcombank 58 2.6 Biến động cấu nhóm nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 67 2.7 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu khoản CVDN 68 2.8 Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 69 2.9 Tỷ lệ tr ch lập dự phòng rủi ro khoản cho vay doanh nghiệp 70 2.10 Mức giảm lãi treo 70 MỞ ĐẦU T nh p thi t tài Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung NHTM c phần Ngoại thƣơng Việt Nam nói riêng Tuy nhiên, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng l nh vực tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro Nếu quản lý tín dụng yếu kém, cấu danh mục tín dụng không hiệu quả, ngân hàng phải gánh chịu rủi ro Hậu rủi ro tín dụng thƣờng gây ảnh hƣởng xấu ngân hàng nhƣ tăng chi phí, giảm thu nhập, làm xấu tình hình tài ch nh uy t n ngân hàng; Nếu RRTD mức độ lớn làm phát sinh rủi ro trầm trọng nhƣ khả toán, tạo nên hiệu ứng dây chuyền bất lợi cho hệ thống ngân hàng Rủi ro hoạt động tín dụng khơng thể tránh khỏi, tồn khách quan với tồn hoạt động tín dụng xảy nguyên nhân chủ quan nhƣ khách quan Do đó, ngân hàng cần phải xây dựng cho sách quản trị RRTD phù hợp hiệu nhằm hạn chế đến mức thấp t n thất xảy Từ năm 2013 đến nay, phải ảnh hƣởng nhiều khó khăn kinh tế, sách điều hành v mô nhà nƣớc, thời gian qua việc xử lý nợ xấu vấn đề nóng hệ thống NHTM mà tất ngân hàng phải đối mặt, tìm cách xử lý, giảm thiểu ảnh hƣởng rủi ro,… Từ vấn đề nghiên cứu kiểm soát RRTD cho vay ngắn hạn thật trở thành vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu Mặc khác, năm 2015, ngân hàng Vietcombank thành công việc giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dƣới 2,1% sau lên gần 3% hồi đầu năm 2015, với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, bán buôn hàng thứ hai vào năm 2018, ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất, Vietcombank tiếp tục củng cố hoạt động bán buôn đẩy mạnh hoạt động bán lẻ làm sở tảng phát triển bền vững Xuất phát từ thực tế trên, đề tài “Kiểm soát rủi ro t n n tron ov n n n t i n ân àn T ươn m i ổ p ần N o i t ươn Việt N m - Chi nhánh Gia Lai” đƣợc chọn làm đề tài nghiên cứu Mụ tiêu nghiên ứu tài - Hệ thống hóa sở l luận kiểm soát RRTD cho vay ngắn hạn NHTM - Phân t ch, đánh giá thực trạng kiểm soát RRTD cho vay ngắn hạn VCB Gia Lai - Đề xuất giải pháp nhằm kiểm soát RRTD cho vay ngắn hạn VCB Gia Lai Đối tƣợng phạm vi nghiên ứu * Đối tƣợng nghiên cứu: vấn đề l luận kiểm soát RRTD NHTM thực ti n kiểm soát RRTD cho vay ngắn hạn VCB Gia Lai * Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề kiểm soát RRTD cho vay ngắn hạn, nhƣng khuôn kh tài liệu cho phép việc nghiên cứu iới n k àn o n n iệp - Về không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung VCB Gia Lai - Về thời gian: Thực trạng kiểm soát RRTD phân t ch khoảng thời gian từ năm 2013 - 2015 Phƣơng pháp nghiên ứu - Phƣơng pháp luận: Chủ ngh a vật biện chứng 83 Cần lƣu khách hàng hoạt động nhiều l nh vực khác việc t chức phƣơng án SXKD khác Vì sở mẫu tờ trình thẩm định mà Vietcombank thiết kế sẵn, chi nhánh nghiên cứu đƣa thêm nội dung đặc thù l nh vực phần thẩm định phƣơng án SXKD để xây dựng thành biểu mẫu tờ trình đa dạng cụ thể cho đối tƣợng nhƣ tờ trình thẩm định dành cho khách hàng kinh doanh thƣơng mại, tờ trình thẩm định l nh vực sản xuất hay xây dựng (cần phân t ch công suất, lực sản xuất, thi công nhƣ nào, kế hoạch tiến độ sản xuất thi công …) từ vừa có sở cho cán thẩm định thực phân t ch hƣớng, trọng tâm, vừa đảm bảo nội dung cần thiết việc thẩm định sở xác định đƣợc ch nh xác nhu cầu vay vốn khách hàng Bên cạnh đó, chi nhánh cần nghiên cứu ban hành danh sách loại hồ sơ tài liệu mà cán thẩm định cần thu thập để phục vụ cho việc thẩm định phƣơng án SXKD khách hàng Trên sở thẩm định yếu tố đầu vào, đầu ra, khả tiêu thụ số liệu dự kiến khách hàng cung cấp, CBTD xây dựng lại PAKD sát với thực tế khách hàng, từ có sở đánh giá nhu cầu vay vốn nhƣ khả trả nợ khách hàng c Hồn thiện cơng tác thu thập, xử lý thơng tin xếp hạng tín dụng nội  Thành lập hệ thốn lưu trữ thông tin riêng VCB Gia Lai Để hạn chế tình trạng thơng tin bất đối xứng gây ảnh hƣởng không tốt đến ngân hàng việc thẩm định quản lý khoản vay khách hàng, công tác cập nhật thông tin phải đƣợc thực thƣờng xuyên liên tục, đảm bảo tính xác thực, minh bạch khách quan Một giải pháp cụ thể thành lập hệ thống thu thập lƣu trữ thông tin 84 riêng chi nhánh Hiện ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam có hệ thống thông tin cảnh báo rủi ro, hàng tuần hàng tháng có tin cập nhật thơng tin kinh tế, nhóm ngành … nhiên CBTD khơng phải lúc có thời gian cập nhật đầy đủ Vì thiết lập hệ thống thông tin phận t ng hợp thông tin điều cần thiết, vừa phục vụ cho chiến lƣợc kinh doanh chi nhánh, vừa phục vụ cho cơng tác quản trị rủi ro Trong t chức hệ thống thông tin kiểu ngân hàng liệu lƣu trữ thông tin nhƣ sau: - Cần có thơng tin khách hàng có quan hệ vay vốn với chi nhánh Hiện cán trực tiếp phụ trách nhóm khách hàng nhƣng thông tin ngƣời đƣợc tập trung lại tạo thuận lợi cho cấp quản lý cần, đồng thời CBTD vắng mặt ngƣời phụ trách thay tiếp cận nhanh chóng Phân cơng định kỳ hàng tháng lấy thơng tin CIC khách hàng vay vốn quản l để phục vu cho việc đánh giá tình hình quan hệ tín dụng Một tập hợp thơng tin nhƣ phát huy tối đa hiệu phục vụ cho công tác theo dõi khách hàng - Các thông tin liên quan nhƣ thị trƣờng hàng hóa, đặc điểm cạnh tranh đối thủ, thông tin nhà cung cấp, biến động tầm v mô vi mơ ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Hiện ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam thƣờng xuyên có tin theo định kỳ hàng tuần đáp ứng yêu cầu nêu trên, bên cạnh việc thu thập thơng tin từ website uy tín kinh tế tài chính, bên chuyên san kinh tế ngân hàng… chi nhánh nên giao cho phòng t ng hợp chi nhánh theo dõi, cập nhât đƣa lên hệ thống thông tin chi nhánh để CBTD truy cập, xem xét lúc cần thiết - Ngồi cần cập nhật thƣờng xun văn pháp luật mới, thị ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam, thông tin đạo 85 nội chi nhánh thông tin quan trọng khác Sau tập hợp thông tin cần đƣợc so sánh sàng lọc để phục vụ cho công tác thẩm định khách hàng, nhƣ theo dõi, kiểm soát rủi ro cho vay Để phục vụ cho mục đ ch này, thông tin cần đƣợc xếp biên soạn cho d tìm kiếm so sánh Bên cạnh chi nhánh cần t chức bu i họp ngắn đầu tuần để ph biến thông tin cập nhật cần thiết quan trọng T chức tập huấn cho CBTD nhạy bén việc thu thập, xử lý sàng lọc thông tin  Tuân thủ nội dung, tần suất chấm điểm nghiên cứu đề xuất tự động cập nhật thông tin phi tài vào hệ thống chấm điểm Từ áp dụng hệ thống chấm điểm xếp hạng nội bộ, đến chi nhánh đạt đƣợc số kết định, góp phần vào cơng tác quản trị rủi ro Vietcombank Trên sở dựa vào phƣơng pháp định lƣợng (thông tin tài ch nh) phƣơng pháp định tính (thơng tin phi tài chính), Vietcombank xây dựng cho hệ thống đánh giá rủi ro tài có hiệu quả, việc chấm điểm có t nh đến yếu tố nhƣ ngành nghề kinh doanh, quy mơ hoạt động, loại hình sở hữu khách hàng Tuy nhiên vấn đề đáng măc dù Vietcombank đƣa hƣớng dẫn việc chấm điểm tín dụng, đặc biệt cách cho điểm tiêu phi tài ch nh, nhƣng thực tế công tác chấm điểm tiêu phi tài chi nhánh chịu ảnh hƣởng nhiều từ ý kiến chủ quan CBTD Khả xảy khác biệt, thiếu xác thiếu quản hạng khách hàng cao nhƣ khách hàng đƣợc chuyển giao qua cá nhân quản lý, nhập liệu khác Vì để đảm bảo khắc phục phần tính chủ quan việc đánh giá tiêu phi tài ch nh nhƣ hạn chế CBTD việc cập nhật thông tin v mô nhƣ triển vọng ngành, sách nhà nƣớc đối 86 với ngành hoạt động (thƣờng CBTD cho điểm cao cho khách hàng), lịch sử vay trả Vietcombank nên đƣợc nghiên cứu cập nhật sẵn hệ thống chấm điểm CBTD tick chọn vào thông tin nhóm ngành hoạt động lúc thực chấm điểm thơng tin phi tài nhóm ngành tự động cập nhật điểm khách hàng Ngồi Vietcombank kết nối hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng với thơng tin khách hàng CIC để cập nhật đầy đủ tình hình quan hệ tín dụng, nợ xấu ngân hàng… Từ đảm bảo thơng tin đƣợc phản ánh ch nh xác Cần thƣờng xuyên t chức lớp tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức phƣơng pháp nhận xét đánh giá khách hàng cho cán làm cơng tác thẩm định Hình thành cho đội ngũ nhân viên cách nhìn nhận khoa học, tồn diện khách quan khách hàng nhƣ đặc trƣng nhóm ngành hoạt động Nhƣ trình bày nội dung trƣớc, kết xếp hạng khách hàng sở tham khảo để áp dụng sách khách hàng, khách hànghạng tốt đƣợc hƣởng ƣu đãi lãi suất cho vay, sách tín dụng … Sự chênh lệch mức độ ƣu đãi ch nh sách hạng gần lớn, việc CBTD chấm điểm cao cho khách hàng để tăng khả cạnh tranh mặt lãi suất điều khó tránh khỏi Do để đảm bảo cho hệ thống vận hành với nguồn nhập liệu “sạch”, đảm bảo thông tin phục vụ công tác quản lý RRTD với thực tế, Ban Lãnh đạo đạo chi nhánh cần có chế độ khảo sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm mức độ trung thực, xác CBTD việc chấm điểm phân loại khách hàng 3.2.2 Các biện pháp nhằm hạn h giảm thiểu r i ro  Tăn ườn kiểm tr , kiểm soát s u o v o n n iệp Nhằm kiểm soát việc doanh nghiệp vay vốn sử dụng vốn sai mục đ ch, sử dụng vốn vào hoạt động kinh doanh có mức độ rủi ro cao, VCB Gia 87 Lai cần tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp dƣ nợ lớn hoạt động ngành nông sản (cà phê, cao su, ) để kiểm soát rủi ro Khi khách hàng yêu cầu nhận nợ vay, CBTD phải kiểm tra chặt chẽ trình giải ngân, đối chiếu mục đ ch yêu cầu giải ngân với tài liệu chứng minh mục đ ch sử dụng vốn vay (Hợp đồng mua bán, hóa đơn giá trị gia tăng, biên đối chiếu công nợ, biên nghiệm thu, phiếu giao nhận hàng hóa, ) khách hàng, đảm bảo việc sử dụng vốn vay có đầy đủ chứng từ chứng minh hợp lệ Kiểm tra, kiểm sốt sau cho vay khơng nhằm ngăn ngừa tình trạng khách hàng kinh doanh sử dụng vốn sai mục đ ch, thơng qua nhắc nhỏ, đơn đốc việc hồn thành cơng tác trả nợ, trả lãi đến hạn tốn Cơng tác kiểm tra, kiểm soát sau cho vay phải đƣợc thực định kỳ, đột xuất kiểm tra theo quy định Vietcombank đƣa Để việc kiểm tra sử dụng vốn vay có hiệu giúp phát sớm dấu hiệu rủi ro, cán tín dụng cần chủ động sử dụng kết hợp phƣơng thức kiểm tra khác Kết kiểm tra phải đƣợc cán tín dụng thể biên kiểm tra sử dụng vốn vay Đối với khoản vay có dấu hiệu bất thƣờng cán tín dụng phải báo cáo với lãnh đạo nhằm có biện pháp xửlý kịp thời Việc phát xử lý kịp thời khoản vay có vấn đề, khoản vay có biểu khả thu hồi biện pháp hữu hiệu góp phần hạn chế rủi ro hoạt động cho vay kinh doanh Chi nhánh 3.2.3 Biện pháp nhằm chuyển giao phân tán r i ro Hiện VCB Gia Lai việc yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tín dụng hầu nhƣ chƣa đƣợc triển khai Mặc dù Vietcombank thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank-Cardif (VCLI) triển khai sản phẩm “bảo an tín dụng” Hầu hết CBTD đƣợc đào tạo lớp 88 chứng bảo hiểm ngắn hạn nắm bắt đƣợc sản phẩm, nội dung gói sản phẩm bảo hiểm nhƣ mức phí, cách thức đền bù rủi ro xảy Tuy nhiên qua năm triển khai hầu nhƣ sản phẩm bán đƣợc cho khách hàng cá nhân Vì nhằm giảm bớt thiệt hại RRTD xảy ra, VCB Gia Lai cần thực biện pháp sau: Quy định cụ thể trƣờng hợp bắt buộc phải mua bảo hiểm tín dụng, chi nhánh cần xác định đối tƣợng, l nh vực có nợ xấu tập trung nhiều, từ đƣa quy định trƣờng hợp bắt buộc phải mua bảo hiểm, trƣờng hợp không bắt buộc nhƣng khuyến khích mua bảo hiểm để đảm bảo có bù đắp định rủi ro xảy 3.2.4 Giải pháp b trợ a Đối với người  Nâng o trìn độ u ên mơn đ o đức nghề nghiệp cho cán làm cơng tác tín d ng - Về trình độ chun mơn: Con ngƣời nhân tố định thành công doanh nghiệp nào, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, thƣờng xuyên tiếp xúc với khách hàng Con ngƣời yếu tố then chốt định thành công ngân hàng Vì cơng tác đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán ngân hàng điều cần thiết Lợi VCB Gia Lai có đội ngũ nhân làm cơng tác tín dụng trẻ, động, nhiệt huyết đƣợc trang bị đầy đủ kiến thức tài ngân hàng, đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác môi trƣờng hoạt động ngân hàng đại Tuy nhiên đa phần nhân viên trẻ nên kinh nghiệm công tác hạn chế, cách nhìn nhận đánh giá vấn đề, vấn đề quản trị rủi ro thiếu chiều sâu Mặc khác kinh nghiệm kiến thức nhận xét, đánh giá khách hàng đội ngũ nhân viên làm công tác t n dụng 89 chƣa đồng Do để góp phần hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro, VCB Gia Lai cần trọng nhiều đến việc kiện toàn chất lƣợng đội ngũ nhân sự, lực lƣợng làm công tác thẩm định Thƣờng xuyên t chức đào tạo lực lƣợng làm công tác khách hàng, cung cấp cho họ kinh nghiệm thực tế từ khâu tìm kiếm khách hàng phân tích liệu… Đào tạo cho nhân viên kỹ thu thập chọn lọc thông tin, kỹ đàm phán khách hàng vấn đề liên quan đến việc tuân thủ điều khoản hợp đồng tín dụng ký kết Khi có tảng kiến thức vững rủi ro chắn giảm nhiều - Về đạo đức nghề nghiệp ý thức tuân thủ việc thực công tác cho vay: Hầu hết cán làm việc VCB Gia Lai cán có đạo đức nghề nghiệp tốt, truyền thống lâu đời mà Ban Lãnh đạo VCB Gia Lai quán triệt cho hệ cán Đặc biệt cán Phòng khách hàng doanh nghiệp, nơi có doanh số cho vay đạt 50% doanh số cho vay tồn chi nhánh, cán có nhiệt huyết, không d bị sa ngã trƣớc cám dỗ vật chất hay lợi dụng kẽ hở nghiệp vụ để tƣ lợi cá nhân, Tuy nhiên áp lực doanh số nhƣ cạnh tranh thị trƣờng tài chính, tâm lý sợ khách hàng tốt có nhiều ảnh hƣởng đến cơng tác kiểm sốt RRTD Việc ƣu đãi lãi suất thƣờng gắn với hạng khách hàng nên CBTD thƣờng chấm tiêu phi tài cao để nâng hạng khách hàng, từ chi nhánh d dàng việc cạnh tranh lãi suất giữ chân khách hàng Hay điều kiện ràng buộc hợp đồng tín dụng quản lý dòng tiền khách hàng chƣa đƣợc tn thủ triệt để Bên cạnh đó, cơng tác kiểm tra kiểm soát sau cho vay thực 90 hình thức biên kiểm tra sử dụng vốn vay chƣa thực kiểm tra, có kiểm tra nhƣng dừng mức độ thăm hỏi khách hàng chƣa thực yêu cầu kiểm tra sử dụng vay vốn Vì việc cần thiết VCB Gia Lai sớm khắc phục tình trạng trên, cần quán triệt tƣ tƣởng bng lỏng điều kiện tín dụng cạnh tranh nhằm lôi kéo khách hàng để đạt tiêu kế hoạch giao dẫn tới khơng đảm bảo chất lƣợng tín dụng Quán triệt yêu cầu cán làm cơng tác tín dụng cần chấp hành quy trình nghiệp vụ trƣớc, sau cho vay; khơng hạ thấp điều kiện hợp đồng tín dụng gây rủi ro cho ngân hàng Bên cạnh cần có chế độ đãi ngộ, thƣởng phạt thích hợp gắn liền với hiệu công việc đội ngũ t n dụng, khách hàng b Đối với công nghệ thông tin Công nghệ thông tin tập hợp phƣơng pháp khoa học, phƣơng tiện công cụ k thuật đại chủ yếu k thuật máy tính vi n thông nhằm t chức khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài ngun thơng tin phong phú tiềm l nh vực hoạt động ngƣời xã hội Ngân hàng thuộc l nh vực dịch vụ tài chính, hầu hết mảng hoạt động khu vực ngân hàng gắn liền với việc tiếp nhận xử lý thông tin, việc ứng dụng công nghệ thơng tin có ngh a quan trọng phát triển bền vững có hiệu ngân hàng nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng Thực tế chứng minh nhờ ứng dụng công nghệ thơng tin việc xử lý tốn nghiệp vụ ngân hàng, mở rộng dịch vụ điện tử góp phần nâng cao lực quản l , điều hành ngân hàng, nâng cao chất lƣợng tiện ích ngân hàng; quản trị điều hành quản trị rủi ro ngân hàng, qua mà hệ thống ngân hàng Việt Nam có bƣớc phát triển vƣợt bậc kể từ đ i đến 91 Tại VCB Gia Lai công nghệ thông tin chƣa hỗ trợ đáng kể vào việc phát triển dịch vụ ngân hàng thƣơng mại Số ngƣời sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến nhƣ Home Banking, Phone Banking, Mobile banking Internet Banking khiêm tốn Ngun nhân thói quen sử dụng tiền mặt ngƣời Việt Nam, Vietcombank kết nối liên thông hệ thống điểm chấp nhận thẻ POS ngân hàng Mặc khác dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking ngân hàng có phƣơng thức thực giao dịch phức tạp, điều làm cho doanh nghiệp cá nhân không mặn mà với dịch vụ tiên tiến Ngoài niềm tin khách hàng vào an toàn việc sử dụng dịch vụ điện tử chƣa cao, nên giao dịch có giá trị lớn thƣờng đƣợc thực qua kênh dịch vụ truyền thống Vì VCB Gia Lai cần tiếp tục lấy cơng nghệ thơng tin làm nòng cốt đại hóa sản phẩm nghiệp vụ ngân hàng sở cơng nghệ hóa, đại hóa t ng thể sản phẩm nghiệp vụ ứng dụng quản trị Tăng cƣờng cơng tác an tồn bảo mật, đáp ứng u cầu kinh doanh, cụ thể: - Tập trung xây dựng hệ thống sở liệu thống (với phần mềm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, quản l ), đảm bảo quy trình hoạt động xuyên suốt toàn hệ thống Nâng cao chất lƣợng quản trị doanh nghiệp, giảm thiểu đƣợc nguy rủi ro hoạt động kinh doanh hỗ trợ việc đƣa định nhanh chóng, xác - Tiếp tục đầu tƣ, hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin phục vụ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử đại (nghiệp vụ toán nƣớc quốc tế…) - Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, tạo mạnh cạnh tranh riêng thông qua việc cạnh tranh cơng nghệ Trong tập trung triển khai hệ thống tiện ích phục vụ khách 92 hàng nhƣ: Xây dựng trung tâm chăm sóc khách hàng, c ng thơng tin điện tử tích hợp dịch vụ điện tử mạng Internet - Nâng cao lực xử lý hệ thống mạng LAN, WAN, thiết bị chuyển mạch…; nâng cấp hệ thống an ninh, bảo mật mức cao… - Xây dựng, bồi dƣỡng đội ngũ cán IT chun nghiệp, có trình độ nghiệp vụ cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành làm chủ hệ thống công nghệ đại 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với ph Trong hoạch định ch nh sách, cần cân đối mục tiêu phát triển kinh tế n định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền vững NHTM, tránh tình trạng thắc chặt nới lỏng mức, thay đ i định hƣớng đột ngột ảnh hƣởng không nhỏ đến lợi ch NHTM Cần ban hành quy định mang t nh chặt chẽ điều kiện để đƣợc thành lập Công ty thẩm định giá trách nhiệm Công ty tài sản bảo đảm mà NHTM thuê Công ty định giá t nh ch nh xác, trung thực giá trị định giá tài sản Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến quyền chủ nợ Ngân hàng bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho Ngân hàng thuận lợi phải thực biện pháp xử l tài sản nhằm giúp Ngân hàng nhanh chóng thu hồi đƣợc nợ từ tài sản đảm bảo, tránh tình trạng dây dƣa, kéo dài tốn kém, ảnh hƣởng đến tình hình tài ch nh Ngân hàng 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Hoàn thiện phát triển chức CIC: Trung tâm thông tin t n dụng CIC kênh thông tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thơng tin khơng cân xứng, từ góp phần nâng cao chất lƣợng phân t ch 93 t n dụng Tuy nhiên thông tin CIC cung cấp năm qua số hạn chế số lƣợng chất lƣợng Vì cần tiếp tục hoàn thiện cải thiện chức CIC, mặc khác cần tiếp tục xây dựng trung tâm trở thành trung tâm độc lập, chuyên cung cấp thông tin liên quan đến l nh vực tài ch nh - ngân hàng Ngoài trung tâm cần phối hợp với quan, Bộ ban ngành ch nh phủ để thu thập đa dạng, phong phú thông tin ngành, l nh vực khác kinh tế, bảo đảm kịp thời, ch nh xác thơng tin Ngồi phân t ch liệu khứ kết hợp với quan quản l nhà nƣớc, quan chuyên môn để cung cấp thông tin dự báo, đáp ứng tốt nhu cầu NHTM 3.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank) Hệ thống chấm điểm xếp hạng t n dụng nội cần phải xây dựng thang điểm chi tiết tiêu phi tài ch nh, đồng thời đƣa công thức t nh toán khoa học tiêu tài ch nh không đƣợc dựa quan điểm chủ quan cán t n dụng Xây dựng quy chế, văn phù hợp với tình hình thực tế, làm khung pháp lý cho cán kiểm sốt theo thực hiện, giúp cơng tác kiểm tra, kiểm sốt đƣợc thuận lợi Hồn thiện quy trình cho vay, rút ngắn đơn giản hóa thủ tục không cần thiết để giảm bớt khối lƣợng công việc cho cán quan hệ khách hàng, giúp họ có nhiều thời gian cho cơng tác kiểm tra kiểm sốt tín dụng Trong tiêu xếp hạng tín dụng đánh giá doanh nghiệp để đo lƣờng RRTD, Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam chƣa đề cập đến tiêu báo cáo lƣu chuyển tiền tệ báo cáo khơng bắt buộc doanh nghiệp lập Tuy nhiên, thời gian tới, có quy định 94 quan có thẩm quyền lập báo cáo lƣu chuyển tiền tệ, đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam b sung tiêu phân t ch đánh giá doanh nghiệp nhƣ Hệ số dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh so với t ng dòng tiền vào; Hệ số dòng tiền vào từ hoạt động đầu tƣ so với t ng dòng tiền vào; Hệ số dòng tiền để trả nợ ngắn hạn so với t ng dòng tiền vào; Hệ số dòng tiền để trả c tức so với dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam xem xét thành lập Công ty mua bán nợ trực thuộc Ngân hàng để chun mơn hóa hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng, qua thực chun nghiệp việc chuyển giao rủi ro tín dụng, giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu rủi ro tín dụng Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam xem xét xây dựng quy chế, quy trình, văn phù hợp với tình hình thực tế nhằm hồn thiện hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng nhƣ: Chuyển nợ thành vốn góp c phần, chứng khốn hóa khoản nợ vay sử dụng hợp đồng tín dụng phái sinh nhƣ hợp đồng hốn đ i tín dụng, hợp đồng quyền chọn tín dụng 95 KẾT LUẬN Qua q trình nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ mà mục tiêu nghiên cứu đề Cụ thể, luận văn giải đƣợc nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Trình bày sở lý luận kiểm soát RRTD cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM - Đánh giá, phân t ch thực trạng cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay ngắn hạn doanh nghiệp VCB Gia Lai - Luận văn tiến hành đánh giá, phân tích thực trạng triển khai, biện pháp kiểm soát RRTD phân tích kết kiểm sốt RRTD cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chi nhánh Qua t ng kết thành tựu hạn chế cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chi nhánh thời gian qua, đồng thời phân tích nguyên nhân hạn chế nói - Trên sở lý thuyết thực ti n đó, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm kiểm soát RRTD cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chi nhánh Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai giải pháp, luận văn đề xuất kiến nghị với Chính phủ, với Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam với VCB Gia Lai Kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro rủi ro song hành với hoạt động tín dụng, điều quan trọng ngân hàng cần có giải pháp, có chiến lƣợc nhằm kiểm sốt chặt RRTD nhƣ nợ xấu Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài có đóng góp phần nhỏ vào việc giúp VCB Gia Lai nâng cao cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay ngắn hạn doanh nghiệp, kiểm soát đƣợc khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, nhận diện đƣợc sớm RRTD để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, bƣớc nâng cao lực cạnh tranh để tiếp tục phát triển bền vững DANH M C TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguy n Minh Kiều (2007), Tín d ng thẩm định tín d ng ngân hàng, [2] Nguy n Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê [3] Lâm Ch Dũng, Tài liệu giản “Quản trị N ân àn t ươn m i” [4] Peter S.Rose (2004), Quản trị n ân àn t ươn m i, Nhà xuất Tài [5] Quốc Hội (2010), Luật Tổ chức tín d ng, Nhà xuất Chính trị Quốc gia [6] Ngân hàng Nhà nƣớc (2014), Quyết định số 22/VBHN-NHNN ngày 04/6/2014 b n àn qu định phân lo i nợ, trích lập sử d ng dự p òn để xử lý rủi ro tín d ng ho t động ngân hàng tổ chức tín d ng [7] Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam, tài liệu tập huấn (2013), Hệ thống xếp h ng tín d ng nội bộ, sách phân lo i nợ trích lập dự phòng rủi ro [8] Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam, Cẩm nang tín d ng [9] Ngân hàng thƣơng mại c phần ngoại thƣơng Việt Nam, Báo áo t ường niên năm 2013, 2014, 2015 [10] Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Gia Lai, Báo cáo tổng kết ho t độn kin on năm 2013, 2014, 2015 [11] Website Ngân hàng nhà nƣớc http://www.sbv.gov.vn/vn [12] Website Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Http://www.vietcombank.com.vn ... KIỂM SOÁT R I RO TÍN D NG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠ T ƢƠN V ỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI 40 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI. .. chuyển giao phân tán rủi ro 65 THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VCB GIA LAI 66 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO. .. trị rủi ro t n dụng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 19 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 21 1.2.1 Khái niệm yêu cầu hoạt động kiểm soát
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP ngoại thương VIỆT NAM chi nhánh GIA LAI , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP ngoại thương VIỆT NAM chi nhánh GIA LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn