Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước ngành thương mại trên địa bàn tỉnh đắk lắk

579 20 0
  • Loading ...
1/579 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

.B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH THANH THƠM HỒN THI N CƠNG TÁC QU N NHÀ N C NGÀNH THƯƠNG MI TRÊN ðA BÀN T ᄂ NH ðK LK LUN VĂN THC SĨ KINH T ᄂ PHÁT TRI ᄂ N ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH THANH THƠM HỒN THI N CƠNG TÁC QU N NHÀ N C NGÀNH THƯƠNG MI TRÊN ðA BÀN T ᄂ NH ðK LK Chuyên ngành: Kinh t phát trin Mã s: 60.31.01.05 LUN VĂN THC SĨ KINH T ᄂ PHÁT TRI ᄂ N Ng i h ng d-n khoa hc: GS TS NGUYN TRƯ ðà Nng – Năm 2016 NG SƠN L I CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Nguyn Th Thanh Thơm M!C L!C M" ð#U 1 Tính c p thit c tài M 99 K ᄂ T LUN Trong giai ñon hin nay, qun Nhà n -c v kinh t nói chung hot đ ng thương mi nói riêng m t t t yu khách quan, ñm bo cho s& phát tri1n kinh t - xã h i Th&c hin tt ch ᄂ c qun Nhà n -c ngành thương mi s@ to ñi u kin ñ1 thương mi phát tri1n, thúc đ:y q trình sn xu t, cung ᄂ ng hàng hóa dch v phát tri1n, to s& tăng tr *ng kinh t ngày cao, góp ph7n chuy1n dch c u kinh t theo h -ng cơng nghip hóa, hin hóa Qun Nhà n -c ngành thương mi ña bàn t2nh ð3kL3k m t v n ñ tương ñi ph ᄂ c có ý nghĩa r t quan tr ᄂ ng s& t%n ti phát tri1n kinh t - xã h i T2nh Xu t phát t8 mà h ᄂ c viên l&a ch ᄂnđ tài “Hồn thin cơng tác qun Nhà n -c ngành thương mi ña bàn t2nh ð3kL3k” làm lu+n văn Thc sĩ ð tài ñã ñt ñ c m t s kt qu sau: - ðã h thng hóa làm rõ s* lu+n v qun Nhà n -c lĩnh v&c thương mi t2nh ð3kL3k vai trò c a thương mi ð3kL3k ñi v-i s& phát tri1n kinh t c a T2nh - Nghiên c ᄂ u n i dung qun Nhà n -c ngành thương mi ña bàn t2nh ð3kL3k - Phân tích th&c trng qun Nhà n -c ngành thương mi ña bàn t2nh ð3kL3k giai ñon 2011-2014 -ð xu t phương h -ng, gii pháp vic th&c hin qun Nhà n -c ngành thương mi t2nh ð3kL3k th'i gian ñn Nh4ng kt qu nghiên c ᄂ u hy v ᄂ ng s@ góp ph7n tăng c 'ng l&c hiu l&c qun Nhà n -c ngành thương mi ña bàn t2nh ð3kL3k th'i gian ñn DANH M!C TÀI LI U THAM KH O [1] C c Thng kê t2nh ð3kL3k (2011, 2012, 2013, 2014), Niên giám thng kê tnh ð&kL&k năm 2011, 2012, 2013, 2014 [2] ð0ng ðình ðào, Hồng ð ᄂ c Thân (2008), Giáo trình Kinh t Ngoi thương Giáo trình Kinh thương mi, Nhà xu t bn h ᄂ c kinh t quc dân [3] Nguyn Mnh Hoàng (2008), Hoàn thin n ᄉ i dung qun nhà n c v ᄉ thương mi hàng hóa đa bàn hà n ᄉ i ñn năm 2020, Lu+n án tin sĩ Kinh t [4] Võ ði L c (1997), Vit Nam sách thương mi đ%u tư,, Nhà xu t bn khoa hoc xã h i, Hà N i [5] ðA Hoàng Toàn - Mai Văn Bưu (2005), Giáo trình Qun Nhà n c v ᄉ kinh t, Nhà xu t bn Lao ñ ng – Xã h i [6] GS.TS H% VLn Tĩnh (2006), Thương mi dch v- M ᄉ t s v n ñ ᄉ lun thc tin, H ᄂ c vin Chính tr Quc gia H% Chi Minh [7] Nguyn Th Thu Vân (2012), Qun nhà n c ngành thương mi thành ph H ᄉ i an- Tnh Qung Nam, lu+n văn thc s> kinh t Các văn b(n pháp luEt: [8] B Công Thương - B N i V (2015), Thông tư liên tch s 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 h ng d/n chc năng, nhim v, quy ᄉ n hn c u t- chc ca quan chuyên môn v ᄉ công thương thu ᄉ c 0y ban nhân dân c p tnh, c p huyn [9] Chính ph (2012), Ngh ñnh s 95/2012/Nð-CP ngày 12/11/2012 Quy ñnh chc năng, nhim v, quy ᄉ n hn c u t- chc ca B ᄉ Công Thương [10] Lu+t Thương mi (2005) ban hành ngày 14 tháng năm 2005, NXB Chính tr Quc gia Hà N i [11] Ngh ñnh s 02/2003/Nð-CP ngày 14/01/2003, Phát trin qun ch , Chính ph [12] Ngh đnh s 114/2009/Nð-CP ngày 23/12/2009, S'a ñ-i, b- sung m ᄉ t s ñi ᄉ u ca Ngh ñnh s 02/2003/Nð-CP ca Chính ph, Chính ph [13] S* Cơng Thương ð3kL3k (2013), Báo cáo s 211/BC-SCT ngày 12/12/2013 báo cáo t-ng kt Tình hình thc hin k hoch năm 2013 k hoch phát trin ngành công thương năm 2014 M?t s báo [14] C c xúc tin thương mi - B Cơng thương (2014), Hi đáp Qun nhà n c lĩnh vc xúc tin thương mi, S* công thương t2nh ð3kL3k [15] Nguyn Th Dung (2006), T hóa thương mi v n đ ᄉ Qun nhà n c ñi vi hot ñ ᄉ ng xúc tin thương mi, Báo Nhà n -c pháp lu+t s 6/2006 Tài li*u website ww.daklak.gov.vn ww.daklak.gdt.gov.vn ww.gso.gov.vn www.socongthuong.daklak.gov.vn ... ð& LÝ LU NHÀ NƯ C NGÀNH THƯƠNG M N CƠ B N V& QU N LÝ I 1.1 TNG QUAN V QUN LÝ NHÀ N C NGÀNH THƯƠNG MI 1.11 Khái nim qun lý Nhà n -c 1.1.2 Khái nim qun lý Nhà n -c ngành thương. .. 1.1.3 Vai trò c a qun lý Nhà n -c ngành thương mi 1.1.4 Ch ᄂ c c a qun lý Nhà n -c v thương mi 11 1.2 N I DUNG, CÔNG C QUN LÝ NHÀ N C NGÀNH THƯƠNG MI ... 14 1.2.1 N i dung qun lý Nhà n -c ngành thương mi 14 1.2.2 Công c qun lý ch yu c a Nhà n -c ñi v-i thương mi 19 1.3 PHƯƠNG PHÁP QUN LÝ NHÀ N C NGÀNH THƯƠNG MI 23 1.3.1 Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước ngành thương mại trên địa bàn tỉnh đắk lắk , Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước ngành thương mại trên địa bàn tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn