Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần phát triển xây dựng tân thành đô

110 32 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG LÊ THỊ HUYỀN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ðÔ LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN ðà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG LÊ THỊ HUYỀN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ðÔ Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRẦN ðÌNH KHÔI NGUYÊN ðà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Huyền MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài Mục đích nghiên cứu ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục ñề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm 1.1.2 Bản chất, ñặc ñiểm kế toán trách nhiệm 10 1.1.3 Vai trò kế tốn trách nhiệm Doanh nghiệp 13 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – SỞ HÌNH THÀNH KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM 14 1.2.1 Sự phân cấp quản lý 14 1.2.2 Mối quan hệ phân cấp quản lý kế toán trách nhiệm 17 1.3 NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 18 1.3.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp 18 1.3.2 Chỉ tiêu ñánh giá thành trung tâm trách nhiệm 24 1.3.3 Hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 31 Kết luận Chương 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÊN SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ðÔ 37 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ðÔ 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 37 2.1.2 cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần phát triển xây dựng Tân Thành ðô 39 2.1.3 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần phát triển xây dựng Tân Thành ðô 41 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TR ONG ðI ỀU KIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ðÔ 44 2.2.1 Tình hình phân cấp quản lý Cơng ty Cổ Phần Phát triển Xây dựng Tân Thành ðô 44 2.2.2 Tổ chức báo cáo ñánh giá thành theo yêu cầu phân cấp quản lý Công ty 48 2.3 ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRÊN SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ðÔ 64 2.3.1 Những mặt ñạt ñược 64 2.3.2 Những hạn chế 65 Kết luận Chương 68 CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ðÔ 69 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN VÀ TỔ CHỨC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XD TÂN THÀNH ðÔ 69 3.1.1 Mơ hình trung tâm trách nhiệm Cơng ty 69 3.1.2 Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm 71 3.2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ BÁO CÁO ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 74 3.2.1 Trung tâm chi phí 74 3.2.2 Trung tâm doanh thu 79 3.2.3 Trung tâm lợi nhuận 82 3.2.4 Trung tâm ñầu tư 85 3.3 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ ðÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ðÔ 87 3.3.1 Tổ chức công tác lập dự toán theo trung tâm trách nhiệm 87 3.3.2 Phân loại chi phí theo phân cấp quản lý 91 Kết luận Chương 96 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp KTQT Kế toán quản trị KTTN Kế toán trách nhiệm PCQL Phân cấp quản lý ROI Return on investment RI Residual income TNDN Thu nhập Doanh nghiệp TTTN Trung tâm trách nhiệm TSCð Tài sản cố ñịnh DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí 32 1.2 Báo cáo trách nhiệm trung tâm doanh thu 33 1.3 Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận 34 1.4 Báo cáo trách nhiệm trung tâm ñầu tư 35 2.1 Kết sản xuất kinh doanh năm 2015 54 2.2 Báo cáo tình hình tài năm 2015 55 2.3 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh 59 2.4 Bảng tổng hợp doanh thu – Giá vốn 62 2.5 Báo cáo kết kinh doanh 63 2.6 Kết sản xuất kinh doanh năm 2015 66 2.7 Báo cáo kết phận kinh doanh năm 2015 68 2.8 Báo cáo tình hình tài năm 2015 69 3.1 Báo cáo chi phí – xí nghiệp xây dựng Tân Thành ðơ số 76 3.2 Báo cáo chi phí – Phòng kế tốn tài vụ 79 3.3 Báo cáo doanh thu thi công xây lắp - Quý IV/2015 81 3.4 Báo cáo doanh thu công ty quý IV/2015 82 3.5 Báo cáo lợi nhuận xí nghiệp khai thác đá 83 3.6 Báo cáo lợi nhuận cơng ty 85 3.7 Báo cáo hiệu đầu tư công ty năm 2015 86 3.8 Bảng phân loại chi phí theo khả kiểm sốt 92 3.9 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử 93 DANH MỤC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang Mối quan hệ ñầu vào ñầu củatrung tâm trách nhiệm 19 hình 1.1 1.2 1.3 Mối quan hệ đầu vào ñầu trung tâm chi phí ñịnh mức Mối quan hệ ñầu vào ñầu củatrung tâm chi phí linh hoạt 20 20 1.4 Mối quan hệ đầu vào ñầu trung tâm doanh thu 21 1.5 Mối quan hệ ñầu vào ñầu trung tâm lợi nhuận 22 1.6 Mối quan hệ ñầu vào ñầu trung tâm ñầu tư 23 DANH MỤC SƠ ðỒ Số hiệu Tên bảng sơ ñồ 1.1 Sơ ñồ quan hệ cấu tổ chức quản lý hệ thống kế toán trách nhiệm Trang 23 2.2 Sơ ñồ tổ chức máy quản lý Cơng ty 39 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty 42 3.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm Công ty 71 86 thực tế với dự tốn giá trị tỷ lệ để ñánh giá việc tăng giảm ñộ lệch qua tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận Chỉ tiêu ñể ñánh giá trung tâm ñầu tư: tỷ lệ hồn vốn đầu tư ROI ROI = Lợi nhuận trước thuế Vốn đầu tư bình qn Số vòng quay vốn ñầu tư = x 100% Doanh thu Vốn ñầu tư bình qn Báo cáo hiệu đầu tư trung tâm ñầu tư phải thể ñược kết hoạt động kinh doanh Cơng ty số phản ánh hiệu sử dụng vốn ñầu tư số vòng quay vốn đầu tư, tỷ lệ hồn vốn ñầu tư ROI Báo cáo ñược lập vào cuối niên ñược sử dụng ñể ñánh giá trách nhiệm quản lý nhà quản trị trung tâm Bảng 3.7 Báo cáo hiệu đầu tư cơng ty năm 2015 ðVT: ñồng TT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Vốn đầu tư bình qn Số vòng quay vốn đầu tư (lần) Tỷ lệ hồn vốn đầu tư (%) Dự tốn Chênh lệch Thực tế 92.523.146.015 1.307.728.685 287.700.310 1.020.028.375 19.000.000.000 4,86 6,88 Giá Tỷ lệ trị % 87 3.3 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ ðÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ðƠ 3.3.1 Tổ chức cơng tác lập dự tốn theo trung tâm trách nhiệm Hiện tại, Cơng ty tổ chức lập kế hoạch chưa triển khai ñầy ñủ nội dung Công tác lập kế hoạch dừng lại số nội dung kế hoạch sản lượng sản xuất tiêu tài chung chung Kế hoạch đưa dựa ước đốn chủ quan Ban lãnh đạo chưa ðể hồn thiện hệ thống dự tốn, nhà quản lý trung tâm phải trách nhiệm việc ñạt ñược mục tiêu cho hoạt ñộng trung tâm Cơng việc lập dự tốn khoa học sở để đánh giá kết trung tâm trách nhiệm cách xác Hệ thống dự tốn lập theo tiến trình sau: Bước 1: Cần tăng cường tính tự chủ đơn vị việc lập dự tốn, phân cơng cụ thể cho đơn vị Cơng ty Dựa vào chiến lược phát triển chung lãnh đạo Cơng ty ñề năm ñến, ñơn vị trực thuộc lập dự tốn đơn vị - Tổng Giám đốc Cơng ty: định hướng mục tiêu chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Phòng Kế hoạch lập kế hoạch sản lượng sản xuất toàn Cơng ty Dựa vào phòng Kế tốn lập kế hoạch hoạt động kinh doanh Cơng ty tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận tồn Cơng ty - Các Xí nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: ñơn vị trưởng xác ñịnh mục tiêu sản xuất năm tới lập kế hoạch chi phí sản xuất, kết kinh doanh cho đơn vị - Các Xí nghiệp thi cơng xây lắp: lập kế hoạch chi phí sản xuất cho cơng trình tổng hợp chi phí Xí nghiệp 88 - Các phòng ban chức năng: dựa vào mức sử dụng chi phí kỳ trước lập kế hoạch cho kỳ Bước 2: Lập dự tốn tổng hợp tồn Cơng ty Sau đơn vị trực thuộc gởi báo cáo dự tốn Cơng ty, phòng Kế tốn nhiệm vụ tổng hợp báo cáo dự tốn Trên sở với mục tiêu tồn Cơng ty, phòng Kế tốn ñiều chỉnh, tiến hành lập kế hoạch tổng thể toàn Công ty gửi lên tư vấn cho Ban Giám đốc Cơng ty phê duyệt dự tốn Bước 3: Thống ngân sách Ban Giám đốc thơng qua Hội đồng quản trị phê duyệt dự tốn sở đánh giá tình hình tổng quan Cơng ty thảo luận quản lý với ñơn vị trực thuộc Trên sở kế hoạch ñược giao ñơn vị trực thuộc triển khai thực a Lập dự toán trung tâm chi phí - Trung tâm chi phí linh hoạt: lập dự tốn chi phí sở phân loại chi phí kiểm sốt chi phí khơng kiểm sốt nhằm mục đích hướng phòng ban chức giảm chi phí kiểm sốt được, thuận tiện việc phân tích chi phí định xử lý, góp phần xem xét trách nhiệm phận - Trung tâm chi phí định mức: thực tế nay, hầu hết Cơng ty xây lắp tổ chức giao khốn cơng trình lại cho Xí nghiệp trực thuộc sau thắng thầu ðể kiểm soát chi phí khơng lập dự tốn chi phí theo quy định mà phải phân loại chi phí theo quan điểm kế tốn quản trị Với dự tốn chi phí xây lắp, cần dựa sở khối lượng xây lắp thực với ñịnh mức theo hồ sơ thiết kế, cần phải lập dự toán linh hoạt cho mức sản lượng khác ðể ñáp ứng u cầu này, đòi hỏi chi phí phải phân loại theo cách ứng xử chi phí 89 - Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp: Căn vào kế hoạch khối lượng thi công cơng trình, hạng mục cơng trình lập xác định nhu cầu khối lượng nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn giá thành công trình, tỷ lệ tiêu hao ln phải tn theo định mức thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng Việc lập dự tốn chi phí ngun vật liệu dựa vào ñịnh mức tiêu hao, giá nguyên vật liệu lập cho cơng trình Từ xác định nhu cầu chi phí nguyên vật liệu sử dụng tháng, quý, năm Xí nghiệp - Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp: Chi phí nhân cơng trực tiếp Xí nghiệp xây lắp xác định dựa vào định mức chi phí nhân cơng trực tiếp khối lượng công việc thực ðịnh mức chi phí nhân cơng trực tiếp hao phí nhân cơng cần thiết để thực khối lượng ñơn vị công việc ñược ño thời gian sản xuất bậc thợ, loại thợ phù hợp với điều kiện cụ thể cơng trình Việc lập dự tốn chi phí nhân cơng lập cho cơng trình, từ dự tốn chi phí nhân cơng tháng, q, năm - Dự tốn chi phí máy thi cơng: Chi phí máy thi cơng dùng để lập dự tốn xác định định mức ca máy x giá ca máy Trong đó, định mức ca máy thời gian cần thiết sử dụng thiết bị ñể thi cơng xây lắp đơn vị khối lượng cơng việc, giá ca máy theo bảng giá ca máy quy ñịnh ñịa phương Dựa vào khối lượng công việc thực xác định chi phí máy thi cơng cho cơng trình tổng hợp chi phí máy thi cơng tháng, q, năm - Dự tốn chi phí sản xuất chung: phân tích thành biến phí sản xuất chung định phí sản xuất chung Việc phân tích giúp cho nhà quản lý kiểm sốt chi phí bắt buộc phải tính vào chi phí năm tới, khơng phụ thuộc vào khối lượng thực 90 b Lập dự toán trung tâm doanh thu ðối với hoạt động thi cơng xây lắp: sau thi cơng xong cơng trình, hạng mục cơng trình chủ đầu tư nghiệm thu thu khối lượng thi cơng hồn thành Trên sở khối lượng ñược nghiệm thu kết hợp ñơn giá trúng thầu, chủ đầu tư lập hồ sơ tốn cho đơn vị thi cơng Căn để lập dự toán doanh thu xây lắp dựa khối lượng xây lắp ñược chủ ñầu tư nghiệm thu tốn nhân với đơn giá trúng thầu ðối với hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: Công ty chưa thực lập kế hoạch doanh thu cho hoạt động Do việc đánh giá kết kinh doanh Cơng ty chưa xác, hiệu quả, chưa gắn với trách nhiệm nhà quản lý Dự tốn doanh thu quan trọng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, cần giao cho nhân viên kinh doanh Xí nghiệp Việc lập dự toán dựa vào số liệu năm trước, nhu cầu thị trường Từ dự toán doanh thu Xí nghiệp tổng hợp doanh thu tồn Cơng ty c Lập dự tốn trung tâm lợi nhuận Dự tốn lợi nhuận nên lập theo phương pháp trực tiếp ñể thuận tiện việc ñánh giá doanh thu, chi phí, lợi nhuận sở để lập dự tốn lợi nhuận dựa vào dự toán doanh thu trung tâm doanh thu dự tốn chi phí trung tâm chi phí Việc lập dự tốn trung tâm lợi nhuận cần phân loại chi phí theo khả kiểm sốt để đánh giá kết hoạt động trung tâm xác d Lập dự tốn trung tâm đầu tư Hiện Cơng ty chưa thực ñánh giá hiệu ñầu tư, việc lập dự toán hiệu ñầu tư ñược lập làm sở ñể ñánh giá kết hoạt ñộng trung tâm ñầu tư Dự tốn hiệu đầu tư lập cấp cao Công ty Chủ tịch Hội ñồng quản trị chịu trách nhiệm trực tiếp Dự toán cần đưa hiệu đầu tư Cơng ty tỷ lệ hồn vốn đầu tư 91 3.3.2 Phân loại chi phí theo phân cấp quản lý ðể ứng dụng thực quy trình kế tốn trách nhiệm cần phải xác lập hệ thống phân loại chi phí phù hợp với yêu cầu quản lý, kiểm soát theo cấp bậc quản lý a Phân loại chi phí theo khả kiểm sốt Một khoản chi phí xác định kiểm sốt ñược hay không ñối với nhà quản lý cấp tùy thuộc vào quyền ñịnh trách nhiệm nhà quản lý cấp khoản chi phí Với cấu tổ chức Cơng ty phân loại theo khả kiểm sốt sau: - ðối với trung tâm chi phí ñịnh mức: khoản chi phí phát sinh trung tâm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí máy thi cơng, chi phí sản xuất chung Các khoản chi phí ñều giám sát, phê duyệt chịu trách nhiệm đơn vị trưởng Xí nghiệp thi cơng xây lắp chi phí kiểm sốt ñơn vị - ðối với trung tâm chi phí linh hoạt: chi phí kiểm sốt khoản chi phí thuộc phòng, ban chức trưởng phòng, ban chức giám sát, phê duyệt chịu trách nhiệm - ðối với trung tâm lợi nhuận: chi phí kiểm sốt chi phí thuộc thẩm quyền ký duyệt phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñơn vị mà ñơn vị trưởng quyền phê duyệt Các chi phí khơng kiểm sốt chi phí chung Cơng ty phân bổ xuống cho ñơn vị thành viên đơn vị khơng quyền tác động - ðối với trung tâm đầu tư: chi phí kiểm sốt ñược khoản chi phí thuộc quyền ký duyệt ban Giám đốc Cơng ty thể phân loại chi phí theo khả kiểm sốt đơn vị sau: 92 Bảng 3.8 Bảng phân loại chi phí theo khả kiểm sốt ðơn vị Các phòng ban chức Chi phí kiểm sốt Chi phí khơng kiểm sốt Chi phí phát sinh phòng, -Chi phí tiền lương ban gồm: -Các khoản trích theo -Các chi phí văn phòng phẩm lương theo quy định -Cơng tác phí Nhà nước -Chi phí dịch vụ điện, nước, điện -Chi phí khấu hao TSCð thoại… -Các chi phí tiền khác Các xí nghiệp thi cơng xây lắp Các chí phí liên quan trực tiếp -Các khoản trích theo đến thi cơng cơng trình: lương theo quy định -Chi phí ngun vật liệu trực tiếp Nhà nước -Chi phí nhân cơng trực tiếp -Chi phí khấu hao TSCð -Chi phí máy thi cơng -Chi phí quản lý Cơng ty -Chi phí sản xuất chung phân bổ Các chí phí liên quan trực tiếp -Các khoản trích theo đến hoạt động sản xuất kinh lương theo quy định doanh: Nhà nước Các xí nghiệp sản -Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp -Chi phí khấu hao TSCð xuất kinh doanh vật liệu xây dựng -Chi phí nhân cơng trực tiếp -Chi phí quản lý Cơng ty -Chi phí máy thi cơng phân bổ -Chi phí sản xuất chung -Chi phí bán hàng -Chi phí quản lý phận quản lý đơn vị Ban Giám đốc Cơng ty -Chi phí sản xuất -Các khoản trích theo -Chi phí bán hàng lương theo quy định -Chi phí quản lý doanh nghiệp Nhà nước -Chi phí khấu hao TSCð 93 b Phân loại chi phí theo cách ứng xử ðể đáp ứng u cầu lập kế hoạch, kiểm sốt chủ động điều tiết chi phí cho phù hợp, kiểm tra biến ñộng chi phí mức ñộ hoạt ñộng thay ñổi ñể từ ñó biện pháp quản lý chi phí nhà quản trị cần phân loại chi phí theo ứng xử chi phí ðối với kế tốn trách nhiệm, tác dụng cách phân loại ñể thiết kế, xây dựng báo cáo chi phí, báo cáo lợi nhuận cho trung tâm trách nhiệm hợp lý Bên cạnh đó, thơng tin cung cấp theo cách phân loại chi phí dùng để lập dự tốn năm hợp lý Việc phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí tương đối phức tạp, nhiên phân loại chi phí theo tiêu thức cách tương ñối sau: Bảng 3.9 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử Khoản mục Biến ðịnh chi phí phí phí Diễn giải Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cấu thành nên giá trị sản phẩm, chiếm tỷ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trọng 60% tổng giá thành biến X ñổi tỷ lệ với giá trị sản xuất sản phẩm Chi phí nguyên vật liêu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu… Nhân công tham gia trực tiếp vào hoạt Chi phí nhân cơng trực tiếp X ñộng sản xuất bao gồm khoản lương chính, lương phụ, khoản phụ cấp Chi phí sử dụng máy thi cơng Chi phí nhân cơng X Tiền lương cơng nhân điều khiển, 94 Khoản mục Biến ðịnh chi phí phí phí Diễn giải cơng nhân phục vụ máy Chi phí vật liệu Chi phí cơng cụ dụng cụ Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Nhiên liệu xăng dầu phục vụ cho hoạt X động máy thi cơng X X Chi phí th máy thi cơng X Chi phí sản xuất chung Chi phí nhân viên Chi phí vật liệu quản lý Chi phí cơng cụ dụng cụ Chi phí khấu hao TSCð Chi phí dịch vụ mua ngồi X X X Chi phí lương phận lao động gián tiếp Chi phí văn phòng phẩm phục vụ văn phòng Xí nghiệp Chi phí cơng cụ dụng cụ xuất dùng cơng trình giàn giáo, cuốc, xẻng… X X Chi phí điện, nước… Chi phí liên quan đến việc chuyển Chi phí huy ñộng giải thể thiết bị, người quân, tập kết máy móc thiết bị X chuẩn bị thi cơng sau cơng trình hồn thành 95 Khoản mục Biến ðịnh chi phí phí phí Diễn giải Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên X quản lý Chi phí vật liệu X quản lý Chi phí khấu hao X TSCð Chi phí dịch vụ X mua ngồi Chi phí khác X Chi phí bán hàng Chi phí bảo hành cơng trình Chi phí vận chuyển Chi phí nhân viên Chi phí phát sinh bảo hành cơng X trình Chi phí th xe vận chuyến ñi bán vật X liệu xây dựng X Tiền lương nhân viên bán hàng 96 Kết luận Chương ðể hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần phát triển xây dựng Tân Thành ðơ ngày hồn thiện hoạt động hiệu quả, chương kết hợp thực tế lý luận chương luận văn, tác giả ñưa số quan ñiểm ñể tổ chức xây dựng mơ hình phân quyền, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm, hoàn thiện việc lập dự tốn hệ thống báo cáo đánh giá đánh giá trách nhiệm Qua nội dung luận văn, ta thấy hệ thống kế tốn trách nhiệm vai trò quan trọng, cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời cho nhà quản lý cấp phục vụ cho việc ñịnh ñúng ñắn ban Giám đốc Cơng ty Các báo cáo trách nhiệm khơng đánh giá xác kết thực phận mà thể trách nhiệm kiểm soát lực quản lý nhà quản trị phận 97 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập toàn cầu kinh tế ñang diễn mạnh mẽ cạnh tranh kinh tế thị trường ngày cao, Doanh nghiệp phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt Do đó, Doanh nghiệp cần phải nâng cao lực, hiệu quản lý, tiết kiệm tối đa chi phí để tồn phát triển Kế tốn trách nhiệm giúp cho doanh nghiệp hệ thống cung cấp thơng tin tin cậy để kiểm sốt chặt chẽ đánh giá hiệu phận, ñơn vị trực thuộc Việc vận dụng kế tốn trách nhiệm vào cơng tác quản trị DN coi công cụ giúp nhà quản lý cấp cao giám sát, ñánh giá trách nhiệm quản trị cấp cơng việc giao, qua hành động điều chỉnh kịp thời nhằm cải tiến hoạt ñộng chưa ñạt hiệu nhằm hướng đến hồn thành mục tiêu chung tồn DN Qua đánh giá cơng tác kế tốn trách nhiệm Công ty với lý luận bản, luận văn xây dựng giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn trách nhiệm Cơng ty như: tổ chức trung tâm trách nhiệm theo phân cấp quản lý Công ty, xây dựng hệ thống tiêu báo cáo ñánh giá kết trung tâm trách nhiệm, tổ chức hệ thống thơng tin phục vụ đánh giá trách nhiệm Từ cung cấp thơng tin trách nhiệm xác, thiết thực cho nhà quản trị để ñưa ñịnh ñúng ñắn Vì vậy, hệ thống kế tốn trách nhiệm cần trọng ngày hồn thiện để nâng cao hiệu hoạt động Cơng ty Qua luận văn này, mong đóng góp ý kiến dẫn Thầy bạn nhằm giúp luận văn hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phan ðức Dũng (2009), Kế toán quản trị, NXB Thống [2] Phạm Văn Dược, TS Trần Văn Tùng (2011), Kế toán quản trị, NXB [3] Phạm Văn ðăng (2011), Một số vấn đề Kế tốn trách nhiệm Doanh nghiệp niêm yết [4] Nguyễn Văn ðông (2012), Kế tốn trách nhiệm Cơng ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, ðà Nẵng [5] Trần ðình Khơi Ngun (2013), Bài giảng Kế toán trách nhiệm [6] ðào Văn Tài, TS Võ Văn Nhị (2003), Kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, NXB Tài Chính [7] Ngô Hà Tấn, TS ðường Nguyễn Hưng (2013), “Quan hệ phân cấp quản lý kế toán trách nhiệm”, Tạp chí Kế Tốn Kiểm Tốn, (số 118), trang 10 [8] Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế tốn quản trị, NXB Giáo Dục [9] ðinh Thị Bích Thuận (2012), Tổ chức kế toán trách nhiệm VNPT Ninh Thuận, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, ðà Nẵng [10] Nguyễn Thị Ngọc Thúy năm (2013) “Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng tổ chức hệ thống kế tốn trách nhiệm tổng công ty xây dựng thuộc giao thông vận tải” [11] Tiến sĩ Huỳnh Lợi 2009 “ Bài giảng kế toán trách nhiệm” [12] http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/ke-toantrach-nhiem-va-moi-quan-he-voi-cau-truc-to-chuc-cua-doanhnghiep-58306.html PHỤ LỤC CTY CP PTXD TÂN THÀNH ðÔ Báo cáo thực sản lượng NĂM 2015 STT Tên cơng trình CP CP CP Máy CP Vật liệu Nhân công Thi công Khác Thầu phụ Cộng …… ðường Lê Thánh Tơng BV tỉnh 1.197.258.463 789.654.157 224.516.487 58.468.945 42.576.149 2.312.474.201 Trung tâm Pháp Y tỉnh ðắk Lắk 1.089.145.215 789.548.124 57.894.254 12.548.289 1.949.135.882 Trung tâm Y tế thành phố 946.879.325 786.245.012 61.658.415 8.609.615 1.803.392.367 Trạm y tế xã Ea Kao 987.548.215 875.142.048 45.218.245 9.875.695 1.917.784.203 …… Tổng cộng 9.246.872.136 6.215.487.401 1.548.725.198 187.659.248 198.248.264 24.368.975.152 ( Nguồn: số liệu Công ty cổ phần phát triển xây dựng Tân Thành ðô) ... HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ðÔ 69 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN VÀ TỔ CHỨC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XD TÂN THÀNH ðÔ 69... CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ðÔ 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần phát triển xây dựng Tân Thành. .. chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần phát triển xây dựng Tân Thành ðô 41 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TR ONG ðI ỀU KIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ðÔ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần phát triển xây dựng tân thành đô , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần phát triển xây dựng tân thành đô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn