Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước ở địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk

1,057 16 0
  • Loading ...
1/1,057 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH THU TH O HỒN THIN CƠNG TÁC QU N CHI NGÂN SÁCH NHÀ N C ðA BÀN HUYN KRÔNG NĂNG, T NH ðĂK LĂK LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà Nng, năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH THU TH O HỒN THIN CƠNG TÁC QU N CHI NGÂN SÁCH NHÀ N C ðA BÀN HUYN KRÔNG NĂNG, T NH ðĂK LĂK Chuyên ngành: Kinh t ᄉ phát tri ᄉ n Mã s: 60.31.01.05 LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Ng i h ng dn khoa hc: TS TRN PH C TR ðà Nng, năm 2016 L-I CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Nguyn Th Thu Tho MC LC M ðU 1 Tính cp thi t ca đ tài M c tiêu nghiên c u ð ᄂ i t ng phm vi nghiên c n thông 2012 Hà N!i, năm 2012 [5] PGS.TS Bùi Quang Bình (2013), TS Ninh Th Thu Thy, (2008), giáo trình Kinh t vĩ mơ, NXB Giáo d c năm 2008 [6] TS.Bùi Ti n Mnh (2010), giáo trình Qu n chi NSNN, H
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước ở địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước ở địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn