Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh đắk lắk

1,458 22 0
  • Loading ...
1/1,458 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HỒNG ANH SƠN HỒN THIN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIP VAY V N TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PHN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH DAKLAK LU N VĂN THC SĨ K TOÁN ðà N ᄂ ng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HOÀNG ANH SƠN HỒN THIN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIP VAY V N TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PHN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH DAKLAK Chuyên ngành: K toán Mã s: 60.34.03.01 LU N VĂN THC SĨ K TOÁN Ng ᄂ i h ᄂ ng dn khoa hc: TS ðOÀN NGC PHI ANH ðà N ᄂ ng – Năm 2016 MC LC M ðU 1 Tính cp thit c tài Mc tiêu nghiên c u ð it ng ph ᄂ m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u B cc lun văn Tng quan v u tài li ᄂ u nghiên c CHƯƠNG S LÝ LU N V PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIP VAY V N CA NHTM 1.1 T ᄂ NG QUAN V NHTM & HOT ð NG TÍN DNG CA NHTM 1.1.1 Tng quan v Ngân hàng thương m ᄂ i 1.1.2 Ho ᄂ t ñng tín dng c a ngân hàng thương m ᄂ i 10 1.2 NHNG VN ð CHUNG V PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIP VAY VN CA NHTM 14 1.2.1 Khái ni ᄂ m phân tích báo cáo tài doanh nghi ᄂ p c a NHTM 14 1.2.2 S c-n thit c a công tác phân tích BCTC doanh nghi ᄂ p vay v n c a NHTM 15 1.2.3 Ngun thông tin phc v phân tích BCTC khách hàng 15 1.2.4 Phương pháp phân tích 18 1.3 N I DUNG PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIP 20 1.3.1 Phân tích khái quát BCTC c a doanh nghi ᄂ p 20 1.3.2 Phân tích nhóm ch tiêu tài 26 1.4 CÁC NHÂN T !NH H #NG ð$N PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIP VAY VN TI NHTM 30 1.4.1 Các nhân t thuc v 1.4.2 Các nhân t doanh nghi ᄂ p 30 n t ᄂ i ngân hàng • ð xut kin ngh- mt s gi(i pháp góp ph-n c(i thi ᄂ n cơng tác phân tích báo cáo tài doanh nghi ᄂ p vay v n t ᄂ i ngân hàng DANH MC TÀI LIU THAM KHO Ting Vi"t [1] Võ Th- Thúy Anh, Lê Phương Dung (2010), Nghip v ngân hàng hin đ i, NXB Tài [2].Báo cáo kt qu( ho ᄂ t ñng kinh doanh năm 2014 ñ-nh h ng ho ᄂ t ñng năm 2015- Sacombank [3].Hồng Ng,c Minh Hiu( 2013), Hồn thin cơng tác phân tích báo cáo tài doanh nghip vay t i Ngân hàng TMCP Phương ðông - Chi nhánh Trung Vit, lun văn th ᄂ c sĩ, tr 0ng ð ᄂ i h,c Kinh T ðà NDng [4] Lưu Th- Hương (2004), Giáo trình tài doanh nghip, ð ᄂ i h,c kinh t qu c dân Hà Ni [5] NguyCn Minh Ki u (2006), Tín dng thm đnh tín dng ngân hàng, NXB Tài [6] NguyCn Văn Nam (2003), Giáo trình qun tr tài doanh nghip, ð ᄂ i h,c kinh t qu c dân Hà Ni [7] Qu c hi n c CHXHCNVN (2010), Lut t ᄂ ch ᄂ c tín dng 2010 (lut s 47/2010/QH12), ði u 4, Cng thơng tin ᄂ n tB B tư pháp [8] Trương Bá Thanh, Tr-n ðình Khơi Ngun (2009), Giáo trình phân tích ho t đ ᄂ ng kinh doanh, Khoa K toán-ð ᄂ i h,c kinh t ðà Nng [9] Lê Văn T (2008), Nghip v ngân hàng thương m i, NXB Th ng kê Website: Http://voer.edu.vn/m/cac-hoat-dong-co-ban-cua-nganhang-thuongmai/5a619bed Http://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-phan-loai-tindung-ngan-hang/75354f92 https://luattaichinh.wordpress.com/2009/04/23/ch -s -z-cng-c-pht-hi ᄂ nnguy-cơ-ph-s(n-v-xp-h ᄂ ng-d-nh-m c-tn-dng/ Http://www.doko.vn/luan-van/cac-hinh-thuc-tin-dung-ngan-hang-theo cac- tieu-thuc-phan-chia-sau-phan-loai-theo-thoi-gian-cap-tin-dung-38861 http://bizlive.vn https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%A7i_ro_t%C3%ADn_d%E1%BB %A5ng http://kdtqt.duytan.edu.vn/Home/ArticleDetail/vn/33/1103/bai-1-timhieu-xep-hang-tin-nhiem ... ng phân tích BCTC c a doanh nghi ᄂ p vay t ᄂ i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- CN Daklak 45 2.3 ðÁNH GIÁ CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIP VAY VN TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN... TRNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIP VAY VN TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - CN DAKLAK 44 2.2.1 Tng quan v quy trình cp tín dng t ᄂ i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. .. GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HOÀNG ANH SƠN HỒN THIN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIP VAY V N TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PHN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH DAKLAK Chuyên ngành: K
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh đắk lắk , Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn