Hoàn thiện công tác kế toán hoạt động khám chữa bịnh đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa thành phố buôn mê thuột

1,159 38 0
  • Loading ...
1/1,159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH HỒI THU HỒN THIN CƠNG TÁC K TỐN HOT ð NG KHÁM CHA BNH ð IT NG TH B ᄂ O HIM Y T TI BNH VIN ðA KHOA THÀNH PH BUÔN MA THU T LUN VĂN THC SĨ K TOÁN ðà N ᄂ ng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH HỒI THU HỒN THIN CƠNG TÁC K TOÁN HOT ð NG KHÁM CHA BNH ð IT NG TH B ᄂ O HIM Y T TI BNH VIN ðA KHOA THÀNH PH BUÔN MA THU T Chuyên ngành: K toán Mã s: 60.34.03.01 LUN VĂN THC SĨ K TOÁN Ng i h ng dn KH: PGS.TS TRN ðÌNH KHƠI NGUN ðà N ᄂ ng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn hoàn toàn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Nguyn Th Hoài Thu M-C L-C M ðU 1 Tính cp thi tc tài M ᄂ c đích nghiên cu 3 ði t ng ph ᄂ m vi nghiên cu Phương pháp nghiên cu B c ᄂ c c Ph ᄉ l ᄉ c 2.1:Báo cáo vt tư y t toán BHYT Mu s 19/BHYT SO Y T# ð4K L4K NH VI B N ðA KHOA THÀNH PH BUÔN MA THU T TH NG VT TƯ Y T THANH TOÁN BHYT Tháng 02 quý năm 2016 STT Mã s theo Tên VTYT theo danh danh m/c m/c BYT ban hành BYT ban hành N03.01.024 Tên thương m2i Quy cách ð n v8 tính Giá mua vào Giá Thành ti.n S l 1ng toán Ngo2i N B ᄂ ch chB phiên B ᄂ ch linh phi n B ᄂ ch th c phi n ………… Tr,n bì phi n Tri m5u phi n Vin chí Xa tin t> Ung Ung B ᄂ ch chB B ᄂ ch linh phi n B ᄂ ch th c phi n …………… Tr,n bì Ung ………… Ung Ung Ung Ung 05V.226 Xuyên khung phi n T4ng Xuyên khung phi n Ung Hàm l 1ng/ nIng S ñăng ký ho:c ð n v8 S l 1ng ð n giá ñ< s GPNK tính Ngo2i trú N
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán hoạt động khám chữa bịnh đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa thành phố buôn mê thuột , Hoàn thiện công tác kế toán hoạt động khám chữa bịnh đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa thành phố buôn mê thuột

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn