Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ đối với lĩnh vực cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh quảng trị

131 40 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THỊ QUỲNH GIAO HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THỊ QUỲNH GIAO HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : TS Hồ Hữu Tiến Đà Nẵng, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN  Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Đà Nẵng, tháng năm 2016 HOÀNG THỊ QUỲNH GIAO MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Rủi ro cho vay ngân hàng thƣơng mại 12 1.2 HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHO VAY CỦA NHTM 14 1.2.1 Khái niệm kiểm soát nội lĩnh vực cho vay củaNHTM 14 1.2.2 Mục tiêu KSNB lĩnh vực cho vay NHTM 16 1.2.3 Nguyên tắc hoạt động hệ thống kiểm soát nội NHTM 17 1.2.4 Nội dung KSNB lĩnh vực cho vay 23 1.2.5 Các tiêu chí phản ánh kết hoạt động KSNB lĩnh vực cho vay NHTM 27 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động KSNB lĩnh vực cho vay NHTM 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHO VAY TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 34 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 34 2.1.1 Lịch sử hình thành Chi nhánh 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Chi nhánh 34 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh 40 2.2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHO VAY TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 41 2.2.1 Tình hình hoạt động cho vay Agribank Chi nhánh Quảng Trị 41 2.2.2 Công tác tổ chức máy quản lý hoạt động KTKSNB 43 2.2.3 Nguyên tắc hoạt động hệ thống KSNB Agribank Việt Nam 44 2.2.4 Tình hình thực hoạt động KSNB lĩnh vực cho vay Agribank Chi nhánh Quảng Trị 47 2.2.5 Kết công tác KSNB lĩnh vực cho vay Agribank Chi nhánh Quảng Trị 68 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHO VAY TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 75 2.3.1 Thành công 76 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHO VAY TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 82 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 82 3.1.1 Định hƣớng hoạt động cho vay Agribank Chi nhánh Quảng Trị thời gian tới 82 3.1.2 Định hƣớng hoạt động kiểm soát nội lĩnh vực cho vay Agribank Chi nhánh Quảng Trị thời gian tới 83 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHO VAY TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 84 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng mơi trƣờng kiểm sốt 84 3.2.2 Tuân thủ nghiêm túc quy định, quy trình cho vay Agribank ban hành 85 3.2.3 Xây dựng văn hƣớng dẫn quy trình kiểm sốt phù hợp với đặc điểm chi nhánh 86 3.2.4 Thực nghiêm túc công tác sửa sai sau đợt kiểm tra nội bộ, tra, kiểm tra đơn vị bên 87 3.2.5 Tăng cƣờng số lƣợng chất lƣợng công tác giám sát từ xa kiểm tra hồ sơ trực tiếp 88 3.2.6 Nâng cao nhận thức cơng tác kiểm tra, kiểm sốt cán Agribank Chi nhánh Quảng Trị 89 3.2.7 Nâng cao chất lƣợng nhân Agribank Chi nhánh Quảng Trị 90 3.3 KIẾN NGHỊ 92 3.3.1 Kiến nghị quan nhà nƣớc 92 3.3.2 Kiến nghị Agribank 94 KẾT LUẬN CHƢƠNG 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Basel Ủy ban Basel giám sát ngân hàng CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng COSO Committee of Sponsoring Organizations HĐTC Hợp đồng chấp HĐTV Hội đồng thành viên KTNB Kiểm toán nội KSNB Kiểm soát nội KTKSNB Kiểm tra kiểm soát nội NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NNNT Nơng nghiệp nơng thơn TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo RRTD Rủi ro tín dụng RRTN Rủi ro tác nghiệp XLRR Xử lý rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tên bảng Kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Quảng Trị từ năm 2013 đến năm 2015 Tình hình cho vay Agribank Chi nhánh Quảng Trị năm 2015 Kết chấm điểm rủi ro tín dụng Chi nhánh Quảng Trị năm 2013, 2014, 2015 Cảnh báo rủi ro năm 2014, 2015 Agribank Chi nhánh Quảng Trị Số lƣợng đoàn kiểm tra nội từ năm 2013-2015 Agribank Chi nhánh Quảng Trị Thống kê rủi ro tác nghiệp phát Agribank Chi nhánh Quảng Trị qua năm 2013-2015 Trang 40 41 52 69 70 71 Cơ cấu lỗi sai sót tác nghiệp theo 2.7 nguyên nhân Agribank Chi nhánh Quảng Trị qua 74 năm 2013-2015 2.8 Tình hình dƣ nợ cho vay từ 2013-2015 Agribank Chi nhánh Quảng Trị 75 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ 2.1 Cơ cấu, tổ chức Agribank Chi nhánh Quảng Trị 2.2 Quy trình giám sát từ xa thơng qua hệ thống IPCAS Trang 35 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động ngân hàng thƣơng mại phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro Vì vậy, để đem lại hiệu cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, bên cạnh vấn đề phát triển quy mô, nâng cao chất lƣợng dịch vụ, tăng trƣởng doanh số hồn thiện hệ thống kiểm soát nội vấn đề vơ quan trọng Một hệ thống kiểm sốt nội chặt chẽ nhƣng linh hoạt, phù hợp với hoạt động nghiệp vụ ngân hàng hạn chế đƣợc rủi ro giới hạn định, ổn định hoạt động kinh doanh tạo điều kiện để hoạt động ngân hàng phát triển Một rủi ro thƣờng xuyên xảy gây tổn thất nghiêm trọng cho hoạt động ngân hàng rủi ro lĩnh vực cho vay Rủi ro xuất phát từ nguyên nhân chủ quan ngân hàng (khả lãnh đạo, cấu tổ chức, quy trình nghiệp vụ ) nguyên nhân khách quan từ phía khách hàng (hoạt động kinh doanh thua lỗ, lừa đảo, thiệt hại thiên nhiên ) Bên cạnh đó, tình hình kinh tế khó khăn, cạnh tranh ngân hàng ngày khốc liệt, áp lực tiêu, doanh số, tăng trƣởng tín dụng, lợi nhuận làm rủi ro lĩnh vực cho vay ngày tăng Trƣớc hậu nghiêm trọng hoạt động cho vay xảy liên tục năm gần đây, Agribank nói chung Agribank Chi nhánh Quảng Trị nói riêng ln trọng việc thực biện pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội để hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động Tuy nhiên, đa dạng rủi ro phát sinh hoạt động kinh doanh ngày phức tạp làm cho hệ thống kiểm soát nội ngân hàng chƣa hạn chế đƣợc rủi ro lĩnh vực cho vay mức độ cho phép, đảm bảo an toàn hoạt động cho vay ngân hàng Vì vậy, tác giả định chọn đề tài: " Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội lĩnh PHỤ LỤC 02 MƠ TẢ QUY TRÌNH CHO VAY ĐANG ÁP DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Các giai đoạn quy trình cho vay Bộ phận thực Tiếp nhận thẩm định hồ sơ CBTD vay vốn Nhiệm vụ Hồ sơ/Chứng từ - Tiếp xúc , phổ Hoàn thiện hồ biến hƣớng sơ: hồ sơ pháp lý, dẫn khách hàng hồ sơ tài chính, lập hồ sơ vay hồ sơ tài sản bảo vốn đảm, hồ sơ kế - Thẩm định tính hoạch sản xuất hợp pháp, hợp lệ để chuyển sang hồ sơ giai đoạn sau - Tổ chức thẩm Thẩm định điều kiện vay vốn CBTD định mặt Báo cáo kết tài phi thẩm định để tài chính, biện chuyển sang pháp bảo đảm phận có thẩm tiền vay Trình quyền để Trƣờng phòng định cho vay KHKD xem xét Phê duyệt khoản vay Trƣởng phòng KHKD - Trƣởng phòng Các hồ sơ, tài liệu KHKD kiểm tra thông tin từ lại nêu ý kiến giai đoạn trƣớc đồng ý/không chuyển sang đồng ý cho vay báo cáo kết để trình Giám đốc thẩm định Các phê duyệt thơng tin bổ sung - Đối với khoản vay phải thông qua phận thẩm định độc lập sau Trƣởng phòng KHKD nêu ý kiến, chuyển hồ sơ sang phận thẩm định độc lập thực theo quy định Quyết định ký HĐTD Giám đốc Chi Quyết định cho nhánh vay từ chối định cho tùy thuộc theo kết từ chối cho vay thẩm định, Giám đốc Chi dựa vào kết tiến hành thủ nhánh thẩm định đề tục pháp lý nhƣ xuất Phòng ký HĐTD, hợp KHKD đồng công chứng phận thẩm định loại hợp độc lập đồng khác - CBTD kiểm tra lại hồ sơ vay, Giải ngân CBTD nhập thông tin vào hệ thống IPCAS - Chuyển hồ sơ Quyết định cho vay hợp đồng liên quan Các chứng từ làm sở giải ngân giải ngân cho phòng kế tốn ngân quỹ - Phòng kế tốn ngân quỹ thực Phòng kế tốn giải ngân ngân quỹ theo đối tƣợng phù hợp với chứng từ vay vốn - CBTD phân tích hoạt động tài khoản, báo cáo tài chính, kiểm tra mục đích sử Kiểm tra giám sát CBTD dụng vốn vay - Kiểm tra đôn đốc việc trả nợ định kỳ khách hàng - Tái xét xếp Các thông tin từ nội ngân hàng Các báo cáo tài theo định kỳ khách hàng Báo cáo kết giám sát đƣa biện pháp xử lý hạng tín dụng Lập thủ tục Thanh lý HĐTD CBTD lý hợp Các chứng từ thu đồng nợ tất nợ vay Giải chấp tài sản ngân hàng Lƣu hồ sơ vay PHỤ LỤC 03 MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT TỪ XA Bước 1: Lựa chọn khách hàng cần kiểm tra: Vì số lƣợng khách hàng lớn nên công việc giám sát thực 100% hồ sơ Tùy vào mục tiêu đợt giám sát đề để kê liệu từ hệ thống IPCAS chọn số lƣợng khách hàng cần kiểm tra theo tiêu chí nhƣ: nhóm khách có dƣ nợ lớn, nhóm khách có ngành nghề, khách hàng khơng có tài sản bảo đảm, khoản vay không thực phân kỳ trả nợ Bước 2: Thực kiểm tra khách hàng cụ thể Sau khoanh vùng, lựa chọn số khách hàng theo tiêu chí đặt ra, thực kiểm tra khách hàng cụ thể chọn Một số nội dung đƣợc kiểm tra thơng qua hình IPCAS, gồm: - Kiểm tra thơng tin khách hàng, thông tin tài sản bảo đảm: Việc kiểm tra thông tin khách hàng, thông tin TSBĐ không giúp phát sai sót việc đăng ký thơng tin IPCAS mà có ý nghĩa cung cấp thơng tin nhóm khách hàng có liên quan, hỗ trợ cho việc kiểm tra dòng tiền sau Nội dung kiểm tra nhƣ sau: + Các thông tin khách hàng đƣợc nhập đầy đủ chƣa? + Tính logic thông tin khai báo? Khai báo loại khách hàng chƣa phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay + Các TSĐB có đƣợc khai báo rõ ràng chi tiết không? - Kiểm tra việc chấm điểm, xếp hạng khách hàng: + Kiểm tra việc đăng ký thông tin khách hàng: Nhập thông tin khách hàng bƣớc quan trọng cho trình chấm điểm Việc lựa chọn sai số thông tin ảnh hƣởng lớn đến tiêu kết chấm điểm khơng xác + Kiểm tra việc nhập thơng tin tài khách hàng có xác khơng: báo cáo tài phải đảm bảo tính logic bảng tổng kết tài sản: Nguồn vốn chủ sở hữu bảng tổng kết tài sản phải phù hợp với nguồn vốn đăng ký kinh doanh, chênh lệch phải có thuyết minh hợp lý Các số dƣ tiêu bảng tổng kết tài sản phải số dƣ sổ kế toán tƣơng ứng (sổ sổ chi tiết tài khoản tuỳ theo tiêu) + Kiểm tra độ tin cậy thông tin tài (do khách hàng cung cấp - Hồ sơ kinh tế): doanh thu, chi phí trả lãi tiền vay số dƣ tiền vay khách hàng + Kiểm tra việc chấm điểm xếp hạng khách hàng + Kiểm tra việc phân loại nợ: đối chiếu lại kết phân loại nợ hệ thống liệu với quy định phân loại nợ NHNo xem quy định chƣa? - Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay: + Mục đích vay vốn sản xuất kinh doanh hình giải ngân khơng thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh đăng ký đƣợc đăng ký từ đầu + Mục đích vay vốn hình giải ngân thuộc danh mục ngành nghề hạn chế, cấm cho vay khơng khuyến khích đầu tƣ theo sách tín dụng thời kỳ + Dòng tiền chu chuyển khoản giải ngân chƣa phù hợp với mục đích vay vốn đƣợc khai báo hình giải ngân - Kiểm tra dòng tiền phƣơng thức giải ngân: nội dung nhằm phát trƣờng hợp giải ngân không với mục đích cho vay ban đầu, tiềm ẩn rủi ro cho Chi nhánh nhƣ sau: giải ngân tiền mặt với số tiền lớn 100 triệu đồng theo quy định Thông tƣ số 09/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012, cho vay để trả nợ cũ, giải ngân vào tài khoản tiền gửi khách hàng vay vốn - Kiểm tra biện pháp bảo đảm tiền vay: thực đối chiếu thơng tin tình hình tài chính, phân loại nợ doanh nghiệp phƣơng thức bảo đảm tiền vay đăng ký hệ thống IPCAS để đánh giá xem Chi nhánh Agribank đáp ứng đầy đủ điều kiện bảo đảm tài sản theo quy định Agribank chƣa Bước 3: Soạn thảo văn cảnh báo rủi ro Sau kiểm tra IPCAS, phát có dấu hiệu rủi ro cần cảnh báo, cán kiểm tra thực theo bƣớc sau để soạn thảo văn cảnh báo gửi cho Chi nhánh kiểm tra Bước 4: Kiểm tra lại phản hồi Chi nhánh Sau có văn trả lời Chi nhánh, cán kiểm tra thực vấn tin IPCAS để kiểm tra lại kết chỉnh sửa Chi nhánh Trƣờng hợp kết chỉnh sửa chƣa đạt yêu cầu báo cáo với lãnh đạo để xin ý kiến đạo xử lý PHỤ LỤC 04 MỘT SỐ NỘI DUNG VẤN ĐỀ CẦN LƢU Ý ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA HỒ SƠ CHO VAY TRỰC TIẾP 1) Khảo sát, thu thập thông tin đợn vị đƣợc kiểm tra/kiểm toán Bằng phƣơng pháp trao đổi, vấn, quan sát, thử nghiệm, thông qua tài liệu, báo cáo, biên kiểm tra đoàn trƣớc tiến hành thu thập thông tin sau: + Thông tin cấu tổ chức + Thông tin thuận lợi, khó khăn chủ yếu đơn vị: mơi trƣờng pháp lý, điều kiện thị trƣờng, tính cạnh tranh địa bàn + Thơng tin tình hình hoạt động tín dụng năm đƣợc kiểm tốn năm trƣớc liền kề: quy mơ tín dụng cấu tín dụng, mức độ tập trung hoạt động tín dụng (ngành nghề kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, khu vực kinh tế, địa lý, nhóm khách hàng có liên quan ) + Chất lƣợng tín dụng đơn vị đƣợc kiểm toán: tổng dƣ nợ, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ lãi thực thu, tỷ lệ nợ lãi, cấu tài sản bảo đảm tiền vay + Thơng tin hệ thống kiểm sốt nội bộ: sách, quy chế, chế quản lý kinh doanh, quản lý tài chính, kế tốn NHNN, Agribank đơn vị đƣợc kiểm tốn Thơng tin cấu máy, tổ chức kinh doanh hoat động ban Lãnh đạo phòng tín dụng Thơng tin tính dân chủ, minh bạch lãnh đọa đơn vị, đạo kiểm soát hoạt động cấp tín dụng ngƣời đứng đầu đơn vị 2) Phân tích, đánh giá thơng tin xác định thơng tin trọng yếu 3) Chọn mẫu hồ sơ vay cần kiểm tra: phƣơng pháp chọn mẫu quy mô mẫu đƣợc chọn phải đảm bảo địa diện cho tổng thể hoạt động cho vay đợn vị đƣợc kiểm tra đồng thời phảo phù hợp với nội dung thời gian, nhân đoàn kiểm tra 4) Kiểm tra chi tiết hồ sơ cho vay: I Kiểm tra việc thẩm định phê duyệt cấp tín dụng Nhận xử lý hồ sơ vay vốn: - Hồ sơ pháp lý: Tùy theo loại hình doanh nghiệp, hồ sơ pháp lý gồm giấy tờ sau: giấy phép thành lập doanh nghiệp, định bổ nhiệm, đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tƣ, giấy phép xuất nhập khẩu, điều lệ doanh nghiệp, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - Hồ sơ kinh tế: Các báo cáo tài khách hàng, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phƣơng án kinh doanh - Hồ sơ tài sản đảm bảo biện pháp chấp, cầm cố, ký quỹ, bảo lãnh - Những tài liệu khác liên quan * Nội dung kiểm toán: + Các tài liệu, mẫu biểu, hồ sơ vay vốn có tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy định Agribank hồ sơ vay vốn khách hàng không? + Việc quản lý hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ vay vốn có với thẩm quyền, trình tự theo quy định Agribank quản lý, tiếp nhận hồ sơ không? + Hồ sơ vay vốn phận bào quản lý? Có quy định khơng? + Hồ sơ vay vốn có đƣợc quản lý khoa học dễ tìm, dễ truy cập, dễ xem xét khoản vay khách hàng khơng? + Quy trình bảo quản, xuất nhập hồ sơ có trình tự, quy đinh khơng? + Hồ sơ vay vốn có đƣợc quản lý, lƣu trữ cách an tồn khơng? hồ sơ vay vốn có đƣợc cập nhật thông tin thay đổi khách hàng khơng? Thẩm định tín dụng: xem xét tồn nội dung hình thức báo cáo thẩm định - Pháp lý: kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp tƣ cách pháp lý, pháp nhân khách hàng Lƣu ý ngƣời vay tiền, ngƣời trả tiền? Ngƣời ký vay tiền có đƣợc đại diện hợp pháp cho tổ chức/doanh nghiệp/ hộ sản xuất khơng? Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp tƣ cách pháp lý Dự án (nếu cho vay dự án) Dự án đƣợc cấp thẩm quyền phê duyệt chƣa? Thuê đất hay giao đất? - Năng lực tài chính: + Nhằm đánh giá, phân tích rõ khả năng, lực trả nợ ngân hàng khách hàng vay vốn + Báo cáo thẩm định đơn vị đƣa đƣợc tiêu phân tích đánh giá tình hình tài khách hàng nhƣ nào? Thực tính tốn, phân tích tiêu nhƣ nào? Có quy định Agribank khơng? + Thơng rin phi tài (thơng tin định tính khơng đƣợc thể rõ ràng giấy tờ nên việc phân tích, thu nhập phụ thuộc vào độ nhạy khả khai thác cán tín dụng), nhƣ tình hình hoạt động khách hàng, sản phẩm chính, thị phần sản phầm, mức độ thị trƣờng đánh giá chất lƣợng sản phẩm, mức độ tiêu thụ sản phẩm, trình độ quản lý, đạo đức ứng xử, đạo đức kinh doanh cán chủ chốt doanh nghiệp - Tính khả thi dự án, phƣơng án vay vốn: + Đánh giá khả thực dự án doanh nghiệp, bao gồm khả thu xếp vốn (lƣu ý tỷ lệ vốn tự có tham gia); khả lựa chọn thiết bị, giá thiết bị so với thị trƣờng, khả vận hành, khả chiếm lĩnh thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm + Đánh giá tính đầy đủ hạng mục đƣợc đƣa vào để tính tốn tổng mức đầu tƣ dự án, tính hợp lý yếu tố đầu vào, việc tính tốn số NPV IRR dự án + Đánh giá tính cạnh tranh sản phẩm đầu + Đánh giá điểm mạnh sản phẩm dự án so với sản phẩm có sản phẩm thay thị trƣờng, tình hình thị trƣờng khả chiếm lĩnh thị trƣờng + So sánh giá thành sản phẩm loại đối thủ cạnh tranh + Các phƣơng án tiêu thụ sản phẩm điều kiện không thuận lợi khả giải khách hàng - Tài sản chấp: kiểm tra tính tuân thủ thro quy định, sách Agribank biện pháp bảo đảm tiền vay: tính đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp tài sản chấp, tỷ lệ cho vay tài sản chấp, tính khoản tài sản chấp, loại tài sản nhận chấp Quyết định cho vay, cam kết cho vay giải ngân *Nội dung kiểm toán việc xét duyệt cho vay: - Đơn vị có quy định thẩm quyền định cho vay hay khơng? - Có đảm bảo ngun tắc hay khơng? - Kiểm tra việc phân cấp, ủy quyền giám đốc đơn vị Phó giám đốc giám đốc đơn vị trực thuộc theo loại khách hàng theo dự án đầu tƣ - Việc định cho vay có đƣợc ghi thành văn khơng? Nếu khơng đồng ý đồng ý có điều kiện ghi văn bản? - Hình thức nội dung hợp đồng tín dụng: Đay bƣớc đánh giá quan trọng hợp đồng tín dụng cho biết cam kết ngân hàng khách hàng, quyền lợi nghĩa vụ bên * Nội dung kiểm tốn việc giải ngân: - Kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ giải ngân, chứng từ toán - Kiểm tra cắn phát tiền vay có hợp lý khơng, có tn thủ theo quy định Agribank khơng: Tờ trình giải ngân (đề xuất giải ngân), giấy nhận nợ có phê duyệt lãnh đạo khơng? Phê duyệt có thẩm quyền khơng? Phƣơng thức giải ngân có phù hợp quy định không? Chứng từ giải ngân có hợp lý khơng? - Cán tín dụng có theo dõi việc giải ngân thông qua việc đối chiếu thơng tin với phòng kế tốn để phát sai lệch kịp thời khơng? II- Kiểm tốn việc quản lý, xử lý nợ vay Giám sát nợ vay (Giám sát tín dụng, đơn đốc thu nợ, thu lãi) Cán tín dụng: theo dõi nhắc nhở khách hàng hạn trả nợ gốc lãi, thu thập thông tin khách hàng, phƣơng án kinh doanh cần thiết để kịp thời có biện pháp xử lý có dấu hiệu rủi ro - Kế toán cho vay: Chịu trách nhiệm ghi nhận khoản toán gốc lãi Nhân viên phân kế tốn có tn thủ quy trình thu nợ gốc, lãi quản lý hồ sơ gốc quy trình khơng * Nội dung kiểm tốn - Đơn vị có quy định rõ phạm vi, thời điểm, nội dung kiểm tra sử dụng vốn vay khách hàng (hàng tháng, định kỳ đột xuất) theo thực trang sử dụng vốn vay theo nội dung thỏa thuận hợp đồng tín dụng? - Ngồi việc kiểm tra hồ sơ vay vốn, đơn vị có thực kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay cở sở hoạt động khách hàng không? Đối với khoản cho vay có vấn đề, đơn vị có tăng cƣờng kiểm tra, giám sát khách hàng khơng? - Có quy định ghi thành văn việc cán tín dụng kiểm tra sử dụng vốn vay khách hàng theo quy định khơng có thực khơng? - Có quy định nguồn thơng tin bổ sung yêu cầu cập nhật thông tin không? Sự cộng tác phận nghiệp vụ khác ( phận kế toán, kinh doanh ngoại hối hay dịch vụ marketing …) nhƣ nào? - Kiểm tra việc tính lãi có thu đúng, đầy đủ khơng? Lãi suất áp dụng có quy định khơng? - Có kiểm soát viên kiểm soát giao dịch trƣợc nhập vào hệ thống cuối ngày có đối chiếu khơng? - Có giám sát hệ thống thơng tin nghiệp vụ tín dụng đầy đủ kịp thời khơng? Có phải thƣờng xuyên cung cấp: + Cơ cấu tín dụng đơn vị + Danh mục khách hàng vay lớn + Tổng dƣ nợ nhóm khách hàng có liên quan + Biến động giá thị trừng tài sản bảo đảm Có quy định thủ tục nhắc nhở nghĩa vụ khách hàng ngân hàng đến hạn trƣớc đến hạn không? Cơ cấu nợ vay: Đánh giá tuân thủ quy trình, tuân thủ thẩm quyền thủ tục cấu nợ vay Đánh giá nguyên nhân khách hàng phải gia hạn nợ; cấu lại khoản vay; đánh giá khả trả nợ khách hàng theo thời hạn cấu - Xem xét cụ thể phƣơng án cấu nợ khách hàng Phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng Hàng quý đơn vị phải thực phân loại nợ vào nhóm thích hợp theo quy định Agribank, sở trích lập dự phòng rủi ro tín dụng sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng dể xử lý nợ theo định Hội đồng xử lý rủi ro đơn vị theo đạo Agribank Đối với khoản nợ xấu phải đƣợc đánh giá khả trả nợ khách hàng phân loại nợ theo tháng * Nội dung kiểm tốn: - Việc phân lọa nợ đơn vị có thoe quy định Agribank quy định NHNN phân loại nợ không? - Nợ xấu đơn vị đƣợc theo dõi thực phân loại hàng tháng chƣa? - Đơn vị có theo dõi ghi nhận kịp thời việc thay đổi nhóm nợ khơng? Có xác đáng khơng? - Có tn thủ đạo HĐTV quy định hành xử lý nợ xấu khơng? - Ngân hàng có phận chuyên trách xử lý nợ xấu không? Việc phân định trách nhiệm cán tín dụng thực cấp tín dụng với cán phụ trách việc xử lý khoản nợ xấu sau có rõ ràng không? Bộ phận theo dõi nợ xấu đơn vị đƣợc tổ chức hoạt động nào, hiệu sao? - Quy định xử lý rủi ro đói với khoản nợ xấu: + Thực trạng nguồn để xử lý + VIệc bảo mật thông tin xử lý nợ ( có để khác hàng biết việc xử lý rủi ro khoản nợ khách hàng không?) + Đã tăng cƣờng công tác quản lý, giám sát nợ xấu, nợ đƣợc xử lý rủi ro để thu hồi cho đơn vị cho hệ thống Chấp hành quy định cụ thể Agribank đơn vị báo cáo thống kê tình hình nợ xấu xử lý nợ xấu đơn vị III -Quản lý hồ sơ, tài sản đảm bảo nợ vay Sự tuân thủ quy định Agribank pháp luật Nhà nƣớc quản lý Hồ sơ tín dụng hồ sơ tài sản bảo đảm: Kiểm tốn viên/thành viên đồn kiểm tốn Hơp đồng tín dụng giấy tờ có liên quan khác để xem xét việc bàn giao tài sản đảm bảo ( biên ghi nhận việc nhập xuất tài sản đảm bảo dƣới chứng kiến khách hàng, cán tín dụng, giám đốc, phó giám đốc trƣởng phòng tín dụng/KHKD) Các tài sản đảm bảo khách hàng phải đƣợc đơn vị hạch toán theo dõi ngoại bảng cách trung thực đầy đủ - Xem xét việc lƣu giữ quản lý tài sản bảo đảm, quy trình nhập xuất tài sản đảm bảo có trình tự quy định không? Bảo quản tài sản đảm bảo, mở sổ theo dõi đầy đủ khơng? So sánh số liệu kế tốn kho quỹ có khớp khơng? Kiểm tốn việc giám sát việc sử dụng tài sản đảm bảo, có kiểmtài sản đảm bảo theo quy định không? Các biên tài sản đảm bảo định kỳ, đột xuất? Tài sản đảm bảo phải đƣợc đơn vị cất giữ, bảo quản an toàn chặt chẽ, tuân thủ theo quy định Agribank pháp luật Nhà nƣớc 5) Lập báo cáo sau kiểm tra hồ sơ cho vay Trên sở soát xét vấn đề nêu nôi dung kiểm tra hồ sơ vay, kiểm tra viên đƣa nhận xét đánh giá hồ sơ vay vốn, cụ thể: + Thẩm định phê duyệt cho vay + Ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng chấp giải ngân + Việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn, giám sát sau cho vay + Tài sản đảm bảo + Xử lý ngân hàng + Đánh giá khả trả nợ, vấn đề khác (nếu có) + Kiến nghị đề xuất chỉnh sửa 6) Kiểm tra việc thực kiến nghị đồn kiểm tra/kiểm tốn nội nội - Kiểm tra nội dung báo cáo đơn vị đƣợc kiểm tra tình hình kết cơng việc mà đơn vị thực kiến nghị đoàn kiểm tra nội - Đánh giá thực tế mức độ hoàn thành mặt nội dung thời gian mà Chi nhánh thực chỉnh sửa sai sót kiến nghị - Kiểm tra thời hạn nộp báo cáo sửa sai so với yêu cầu đoàn kiểm tra ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THỊ QUỲNH GIAO HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ... luận hoạt động kiểm soát nội lĩnh vực cho vay ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động kiểm soát nội lĩnh vực cho vay Agribank Chi nhánh Quảng Trị Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động. .. xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội lĩnh vực cho vay Agribank Chi nhánh Quảng Trị Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung hoạt động kiểm soát nội lĩnh vực cho vay ngân hàng thƣơng mại bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ đối với lĩnh vực cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh quảng trị , Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ đối với lĩnh vực cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh quảng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn