Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước ngành thương mại trên địa bàn tỉnh đắk lắk

113 30 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

.BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THANH THƠM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN ðà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THANH THƠM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðẮK LẮK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Người hướng dẫn khoa học: GS TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN ðà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Thanh Thơm MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Bố cục ñề tài Tổng quan tài liệu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ðỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI 1.11 Khái niệm quản Nhà nước 1.1.2 Khái niệm quản Nhà nước ngành thương mại 1.1.3 Vai trò quản Nhà nước ngành thương mại 1.1.4 Chức quản Nhà nước thương mại 11 1.2 NỘI DUNG, CÔNG CỤ QUẢN NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI 14 1.2.1 Nội dung quản Nhà nước ngành thương mại 14 1.2.2 Công cụ quản chủ yếu Nhà nước ñối với thương mại 19 1.3 PHƯƠNG PHÁP QUẢN NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI 23 1.3.1 Phương pháp hành 23 1.3.2 Phương pháp kinh tế 24 1.3.3 Phương pháp tuyên truyền, giáo dục 25 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 25 1.4.1 Yếu tố nguồn lực 25 1.4.2 Yếu tố thị trường 27 1.4.3 Môi trường kinh tế - xã hội sách Nhà nước 27 1.5 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI CỦA NƯỚC TA 28 1.5.1 Bộ Công Thương 28 1.5.2 Sở Công Thương 29 1.5.3 Phòng Tài – Thương mại 30 Kết luận Chương 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðẮKLẮK 32 2.1 ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN – KINH TẾ - Xà HỘI CỦA TỈNH ðẮKLẮK 32 2.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên 32 2.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 33 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI CỦA TỈNH ðẮKLẮK GIAI ðOẠN 2012- 2015 34 2.2.1 ðặc ñiểm thương mại tỉnh ðắkLắk 34 2.2.2 Những lợi khó khăn q trình phát triển thương mại tỉnh ðắkLắk 35 2.2.3 Khái quát ngành thương mại tỉnh ðắkLắk 36 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðẮKLẮK GIAI ðOẠN 2012 - 2015 49 2.3.1 Thực trạng xây dựng ban hành văn quản thương mại 49 2.3.2 Thực trạng xây dựng quy hoạch, kế hoạch chương trình, ñề án phát triển ngành thương mại 52 2.3.3 Thực trạng thực dịch vụ cơng địa bàn tỉnh ðắkLắk 53 2.3.4 Thực trạng quản nhà nước ñối với loại hình kinh doanh địa bàn tỉnh ðắkLắk 56 2.3.5 Thực trạng cơng tác quản hoạt động Xúc tiến thương mại 65 2.3.6 Thực trạng công tác ñào tạo ñội ngũ cán công chức quản hoạt ñộng thương mại 68 2.3.7 Công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách, pháp luật ngành thương mại ñịa bàn tỉnh ðắkLắk 69 2.4 ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðẮKLẮK 71 2.4.1 Thành tựu ñạt ñược 71 2.4.2 Hạn chế, thiếu sót nguyên nhân 72 Kết luận Chương 74 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH ðẮKLẮK ðẾN NĂM 2020 75 3.1 QUAN ðIỂM, MỤC TIÊU VÀ ðỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH ðẮKLẮK ðẾN 2020 75 3.1.1 Quan ñiểm phát triển 75 3.1.2 Mục tiêu phát triển 76 3.1.3 ðịnh hướng phát triển 78 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðẮKLẮK 79 3.2.1 Hồn thiện cơng tác xây dựng ban hành văn bản, chế sách quản thương mại 79 3.2.2 Hồn thiện cơng tác quy hoạch chương trình, đề án phát triển ngành thương mại 81 3.2.3 Nâng cao tinh thần trách nhiệm ñạo ñức cơng vụ cán bộ, cơng chức ngành Cơng thương 83 3.2.4 Hồn thiện cơng tác xúc tiến thương mại tỉnh ðắkLắk 86 3.2.5 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách, pháp luật thương mại địa bàn tỉnh ðắkLắk 89 3.2.6 Nhóm giải pháp khác 91 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 95 3.3.1 Kiến nghị Bộ Công Thương 95 3.3.1 Kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh ðắkLắk 95 Kết luận Chương 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH.HðH : Cơng nghiệp hố, đại hố DNTMNN : Doanh nghiệp thương mại nhà nước DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ ðTNN : ðầu tư nước HTX : Hợp tác xã KH-CN : Khoa học - Công nghệ KT-XH : Kinh tế - Xã hội NK : Nhập Khẩu NSNN : Ngân sách Nhà nước TTHC : Thủ tục hành UBND : Ủy ban Nhân dân Qð : Quyết ñịnh WTO : Tổ chức thương mại giới XK : Xuất XNK : Xuất Nhập XTTM : Xúc tiến thương mại DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Số lượng hộ kinh doanh cá thể ñịa bàn tỉnh ðắkLắk Số lao ñộng hộ kinh doanh cá thể ñịa bàn tỉnh ðắkLắk Số lượng doanh nghiệp ñịa bàn tỉnh ðắkLắk Số lượng chợ địa bàn Thành phố Bn Ma Thuột – tỉnh ðắLắk Cửa hàng kinh doanh xăng dầu ñịa bàn tỉnh ðắkLắk Trang 37 38 39 40 40 2.6 Cơ cấu GDP tỉnh ðắkLắk (tính theo giá hành) 42 2.7 Tổng mức bán lẻ hàng hóa giai đoạn 2012-2015 44 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 so với kỳ năm trước tháng 12 năm trước Kim ngạch xuất tỉnh ðắkLắk giai ñoạn 20122015 Kim ngạch nhập tỉnh ðắkLắk giai ñoạn 20122015 Số lao ñộng ngành kinh tế ñịa bàn tỉnh ðắkLắk Các văn quản ngành thương mại tỉnh ðắkLắk giai ñoạn 2013-2015 45 47 48 49 51 Số hiệu Tên bảng bảng 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 Bảng khảo sát ñánh giá dịch vụ hành Sở Cơng thương Mức tăng trưởng doanh nghiệp năm ñịa bàn tỉnh ðắkLắk Thực trạng phân bố mạng lưới chợ tỉnh tính đến 31/12/2015 Phân bố mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu tỉnh tính đến 31/12/2015 Những vi phạm pháp luật hoạt ñộng thương mại ðắkLắk giai ñoạn 2012 – 2015 Trang 54 58 61 64 70 88 mạnh tiêu thụ sản phẩm; trọng việc tiêu thụ sản phẩm ñặc trưng như: Cá ngừ ñại dương, hải sản sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; + Xây dựng nâng cao uy tín cho doanh ngiệp thương mại: uy tín doanh nghiệp giúp doanh ghiệp cố khách hàng truyền thống thu hút thêm nhiều khách hàng + Tăng cường hoạt ñộng xúc tiến bán hàng: nhận thức Marketing thương mại có nhiều tiến song tồn ñịnh chưa nhận thức rõ vai trò xúc tiến bán hàng hiểu biết chưa sâu vấn ñề Do chưa ñược doanh nghiệp quan tâm ñúng mức ðẩy mạnh xúc tiến bán hàng sở ứng dụng khoa học ñại Nhờ khoa học phát triển mà ý tưởng xúc tiến bán hàng doanh nghiệp trình bày rõ nét, sắc sảo có độ thuyết phục cao hơn, xúc tiến bán hàng ñược ñẩy mạnh + Hồn thiện cơng tác tổ chức, thực quảng cáo: ðể quảng cáo hiệu doanh nghiệp cần phải xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng từ khâu chuẩn bị ñến khâu thực ñể quảng cáo gây ấn tượng mà chi phí thấp; tổ chức tốt cơng tác trưng bày, quảng cáo, giao tiếp hội chợ triển lãm: công tác trưng bày, quảng cáo, giao tiếp hoạt ñộng xúc tiến bán hàng hội chợ triển lãm Nếu trưng bày gian hàng ñẹp dễ dàng ñược khách hàng ý tới tạo ñược ấn tượng tốt ñối với khách hàng ý tới tạo ñược ấn tượng tốt với khách hàng + Bồi dưỡng nâng cao lực quản kỹ kinh doanh nước: Hợp tác, liên kết với tổ chức, đơn vị ngồi nước mở khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho ñội ngũ cán quan quản nhà nước, cán chuyên trách doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế tỉnh nhằm nâng cao chun mơn nghiệp vụ thương mại điều kiện hội nhập quốc tế 89 + Tăng cường sở vật chất phục vụ hoạt ñộng xúc tiến thương mại: Nghiên cứu quy hoạch xây dựng sở hạ tầng trung tâm hội chợ triển lãm tỉnh thành phố Tuy Hòa, thực xã hội hóa cơng tác đầu tư, giao cho Trung tâm khuyến cơng xúc tiến thương mại ðắkLắk quản để thực hoạt ñộng xúc tiến thương mại tỉnh - Lợi ích mang lại giải pháp: Trung bình hàng năm có khoảng 15% doanh nghiệp hỗ trợ xúc tiến thương mại giúp nâng cao sức cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ khả hội nhập kinh tế nước quốc tế; góp phần tăng thu ngân sách, nâng cao tốc ñộ tăng trưởng kinh tế tỉnh 3.2.5 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách, pháp luật thương mại ñịa bàn tỉnh ðắkLắk - Căn giải pháp: công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách, pháp luật thương mại chưa thường xuyên, chưa ñạt hiệu cao - Mục tiêu giải pháp: nhằm ñiều chỉnh hành vi người kinh doanh thực kinh doanh ñúng quy ñịnh pháp luật, đồng thời phát phòng ngừa hoạt ñộng gian lận thương mại, ñầu gây nhiễu thị trường - Nội dung giải pháp: Việc kiểm tra, giám sát thực văn pháp luật thương mại địa bàn Tỉnh ðắkLắk Sở Cơng Thương trực tiếp thực Do vậy, việc kiểm tra, giám sát phải tổ chức thực thường xun có kế hoạch cụ thể Việc kiểm tra phải ñảm bảo tính dân chủ, cơng khai, pháp luật, khơng gây phiền hà khơng cản trở đến hoạt động bình thường tổ chức/cá nhân kinh doanh Trong trình kiểm tra, phát sai phạm cần đề xuất cấp thẩm quyền xử theo ñúng pháp luật 90 Khi kết thúc ñợt kiểm tra, quan chủ trì (Sở Cơng Thương) phải báo cáo kết với UBND tỉnh ðắkLắk; phát có sai phạm ñề xuất xử theo ñúng quy ñịnh pháp luật Yếu tố người giữ vị trí quan trong, khối lượng cơng việc nhiều, đối tượng quản đa dạng phức tạp nên Sở cơng thương cần bổ sung thêm nhân cho phòng tra, tăng cường ñào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ñội ngũ tra ñể chuyên theo dõi, kiểm sốt hoạt động thương mại, trọng đào tạo kỹ xác ñịnh giá thị trường, trang bị kiến thức kinh tế ngành, kỹ tin học, ngoại ngữ Cần tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ cơng chức q trình thực thi cơng vụ, trọng vào khâu có rủi ro lãng phí, tham nhũng nhằm phát kịp thời kiên xử nghiêm trường hợp vi phạm Chỉ ñạo lực lượng Quản thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm sốt thị trường nhằm ñiều chỉnh hành vi người kinh doanh phải thực kinh doanh ñúng quy ñịnh pháp luật ðồng thời, phát phòng ngừa có hiệu hoạt ñộng gian lận thương mại, ñầu gây nhiễu thị trường ñịa bàn tỉnh Chỉ ñạo lực lượng quản thị trường, đấu tranh chống bn lậu, bn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng chất lượng, hàng vi phạm quy định sở hữu trí tuệ; chống hành vi ñầu cơ, lũng ñoạn thị trường, gian lận thương mại hành vi khác vi phạm pháp luật thương mại tổ chức cá nhân kinh doanh ñịa bàn Tỉnh Xây dựng sở liệu, lưu trữ hồ sơ; cập nhật văn quy phạm pháp luật, tài liệu liên quan hệ thống phần mền quản để trao đổi thơng tin hoạt ñộng kết tra quan tra lĩnh vực thương mại 91 Nhìn chung, cơng tác tra nhà nước lĩnh vực thương mại năm gần ñây có đóng góp tích cực định việc tăng cường hiệu thực Vai trò, tầm quan trọng công tác tra nhà nước lĩnh vực thương mại ñối với việc bảo vệ quyền lợi hai bên, trì phát triển hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Thanh tra chức thiếu quản Nhà nước ðiều khẳng định hình thái quản Nhà nước nào, quốc gia Những năm qua, công tác tra, kiểm tra lĩnh vực thương mại ñã ñạt ñược thành tựu quan trọng, góp phần đáng kể vào cơng bảo vệ đất nước đặc biệt cơng đổi kinh tế ðảng ta khởi xướng Tăng cường công tác tổ chức tiếp dân giải khiếu nại công dân giải vấn ñề phát sinh người tiêu dùng hàng hóa kinh doanh thương mại Ngồi ra, có văn ñạo Ủy ban nhân dân Tỉnh giao việc xử ñơn khiếu nại, kiến nghị cần phải tập trung giải kịp thời theo ñúng quy ñịnh pháp luật ðồng thời, cần phải trân trọng lắng nghe ý kiến cơng dân để cải tiến, nâng cao hiệu cơng tác 3.2.6 Nhóm giải pháp khác a Hồn thiện cơng tác cải cách thủ tục hành - Thủ tục hành hình thức pháp thể cụ thể nội dung chế, sách, thể chế quản lĩnh vực, công cụ thực chức năng, thẩm quyền trách nhiệm quản quan hành quan hành với với công dân, tổ chức Nhưng thân thủ tục hành có nội dung u cầu riêng, phải bảo đảm tính cơng khai, minh bạch, đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ thực người dân 92 - Gắn liền ñồng cải cách thủ tục hành với đổi phương thức đạo, ñiều hành quan hành nhà nước Nghiên cứu áp dụng hình thức quản chất lượng vào hoạt động quan hành nhà nước Từng bước thực việc tiếp nhận xử cơng việc quan hành thơng qua mạng tin học, kể việc đạo xử công việc thuộc thẩm quyền lãnh ñạo Tập trung cải cách thể chế, thủ tục hành theo hướng thị trường đại, phù hợp với cam kết quốc tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cơng khai, minh bạch, hiệu Trong xu tồn cầu hóa, ranh giới phân định thị trường ngồi nước ngày khơng cách biệt, Hiệp định thương mại tự mà Việt Nam ñã ký kết ñang ñàm phán ký kết không tạo hội thuận lợi thị trường, ñầu tư, mà khẳng định vị Việt Nam trường quốc tế Sở cơng thường cần phải chủ động, tích cực kiến nghị hồn thiện thể chế, chế, sách, thủ tục hành cơng khai minh bạch, giảm chế xin - cho, nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt ñộng kinh doanh hiệu Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng với khơng khó khăn thách thức, doanh nghiệp cần phải ñổi ñể tự vươn lên, quản trị ñại, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao suất, chất lượng, sức cạnh tranh doanh nghiệp sản phẩm Sở cơng thương xây dựng đội ngũ cán trở thành nhà ngoại giao kinh tế giỏi, nắm chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao tiêu, kế hoạch hành ñộng cụ thể, trở thành cầu nối tin cậy giúp doanh nghiệp ñẩy mạnh xuất khẩu, kể khuyến khích triển khai dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 93 ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút phát huy vai trò nhân dân, tổ chức xã hội, hiệp hội vào cơng cải cách thủ tục hành chính, trước hết phát bất hợp thủ tục hành giám sát quan hành nhà nước, giám sát người thi hành cơng vụ việc thực thủ tục hành ðể cải cách thủ tục hành thực trở thành khâu đột phá, thúc đẩy tiến trình cải cách hành nói chung, cần tổ chức nghiên cứu cách tồn diện để hình thành cho ñược hệ thống nguyên tắc, giải pháp ñồng cải cách thủ tục hành b Hồn thiện cơng tác quản nhà nước số loại hình kinh doanh - ðối với hệ thống chợ: Ban hành đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành sách đầu tư, xây dựng, khai thác quản hoạt ñộng chợ Quản chặt chẽ hoạt ñộng chợ, cần thiết phải có hệ thống chế sách từ Trung ương đến địa phương Các sách phải dựa thực tiễn hoạt ñộng cảu chợ phải trọng đến tính đặc thù địa bàn Chợ trung tâm khác với chợ vùng sâu vùng xa Cụ thể ñầu tư xây dựng, quản thương nhân, thuế, giá thuê ñiểm kinh daonh chợ, mơ hình quản chợ Hiệu sách mang lại hệ thống chợ bước ñược ñầu tư theo hướng văn minh Chỉ ñạo, hướng dẫn ban quản chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác quản chợ sách, nghiệp vụ quản chợ; bố trí xếp ngành hàng kinh doanh, bảo đảm an tồn thực phẩm vệ sinh mơi trường Tổ chức, kiểm tra giám sát xử trường hợp vi phạm việc tổ chức bố trí xếp cấu quản hay lựa chọn mơ hình quản cho phù hợp với loại chợ; thực nghiêm chỉnh quy ñịnh Nhà nước đảm bảo an tồn phòng chống cháy nổ vệ sinh môi trường chợ.Quản 94 hoạt ñộng mua bán hàng hóa, thực nghĩa vụ kinh doanh chợ Bênh cạnh kịp thời xử trường hợp vi phạm pháp luật vi phạm quy ñịnh kinh doanh chợ, ñảm bảo cho hoạt động trao đổi, mua bàn hàng hóa thuận lợi Tun truyền chủ trương, đường lối, sách luật pháp Nhà nước cho người kinh doanh chợ - ðối với hệ thống cửa hàng xăng dầu:Xăng dầu mặt hàng thiết yếu phục vụ hàng ngày cho đời sống xã hội, có tác động lớn ñến thị trường tiêu dùng Thực tế cho thấy, chế cạnh tranh nay, việc kinh doanh xăng dầu khơng độc quyền khối doanh nghiệp nhà nước mà có tham gia doanh nghiệp tư nhân, tăng thêm tính tiện ích, cạnh tranh lành mạnh tạo cho khách hàng có nhiều lựa chọn dùng sản phẩm ðể siết chặt công tác quản nhà nước lĩnh vực xăng dầu, bảo đảm cơng bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, thời ñiểm thời gian tới, Sở Công thương cần tăng cường công tác quản giá cả, sở vật chất, trang thiết bị, chứng mặt nghiệp vụ, ñiều kiện cần ñủ ñể kinh doanh mặt hàng xăng dầu doanh nghiệp Về phía Sở Khoa học Cơng nghệ cần phối hợp với ngành chức tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cộng ñồng xã hội việc thực quy ñịnh pháp luật tiêu chuẩn ño lường chất lượng hoạt ñộng kinh doanh xăng dầu, ñồng thời tăng cường ñầu tư trang thiết bị kỹ thuật ñại ñể nâng cao chất lượng hoạt ñộng thanh, kiểm tra, kịp thời phát trường hợp gian lận, rút túi người tiêu dùng ðặc biệt, ñể hoạt ñộng kinh doanh xăng dầu ñịa bàn tỉnh phát triển lành mạnh, ngành chức phải thực giải pháp ñồng ñể 95 ngăn chặn nguồn xăng dầu khơng rõ nguồn gốc, khơng có hóa đơn chứng từ vào địa bàn tỉnh, có biện pháp xử nghiêm trường hợp ñại lý/thương nhân nhận quyền, tổng ñại lý/thương nhân phân phối xăng dầu tiếp nhận hàng xăng dầu trơi khơng rõ nguồn gốc từ địa bàn khác làm rối loạn thị trường, ảnh hưởng ñến tâm khách hàng, gây thiệt hại cho nguồn thu ngân sách tỉnh, bảo ñảm cạnh tranh lành mạnh đầu mối Ngồi giải pháp quan chức năng, thiết nghĩ, doanh nghiệp sở kinh doanh ñịa bàn tỉnh phải có nhận thức đắn tn thủ quy định pháp luật kinh doanh xăng dầu theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP ngày 3-9-2014 Chính phủ 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Bộ Công Thương - Do xuất phát ñiểm mặt khu vực Tây Nguyên nói chung ðắk Lắk nói riêng so với vùng khác nước ñiều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn đề nghị Chính phủ Bộ, ngành có chế đặc thù nhằm thu hút ñầu tư cho khu vực Tây Ngun nói chung ðắk Lắk nói riêng để tỉnh khu vực phát triển theo kịp với vùng khác nước - Cửa quốc gia ðắk R Chính phủ phê duyệt từ đầu năm 2007 cho ñến chưa ñược ñầu tư khai thơng đề nghị Chính phủ Bộ Cơng Thương quan tâm đầu tư hỗ trợ ñể thúc ñẩy giao thương hàng hóa - Kiến nghị Bộ Cơng Thương tham mưu Chính phủ ban hành Nghị ñịnh quy ñịnh cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tra ngành Công Thương ñạo tra Bộ thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ tra chuyên ngành cho tra Sở Công Thương thuộc tỉnh 96 - Kiến nghị Bộ Công Thương - Cục Quản thị trường mở thêm nhiều lớp tập tuấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng quản thị trường kiểm tra phân bón, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng… - Nhằm tạo ñiều kiện ñể lực lượng Quản thị trường kiểm soát hành vi, vi phạm lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón có hiệu quả, đề nghị Bộ Cơng Thương trình Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành quan Quản thị trường lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón Nghị định 163/2013/Nð-CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hóa chất, phân bón vật liệu nổ cơng nghiệp theo quy định, Quản thị trường chưa có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hóa chất, phân bón vật liệu nổ cơng nghiệp - Nghiên cứu giảm thiểu thủ tục, hồ sơ ñăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia thủ tục tốn; có hướng dẫn cụ thể ñiểm tư vấn khuyến công chỗ như: Cơ sở vật chất, biên chế, chế ñộ phụ cấp,… ban hành định mức chi phí cho việc lập, thẩm ñịnh, kiểm tra, giám sát, toán ñề án khuyến công 3.3.2 Kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh ðắkLắk - ðề nghị UBND tỉnh xem xét cân ñối, bố trí nguồn kinh phí ñối ứng ñể triển khai cơng tác chuẩn bị đầu tư; trình Bộ Cơng Thương, Bộ Tài Bộ Kế hoạch đầu tư, cân đối nguồn vốn Chính phủ để triển khai đầu tư xây dựng, dự án thơn, bn chưa có ñiện, triển khai ñầu tư xây dựng năm 2015 2016 - ðề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn hàng năm để thực hỗ trợ ñầu tư xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiệp ñịa bàn tỉnh theo chế sử dụng ngân sách ñịa phương ñầu tư cụm, ñiểm cơng nghiệp ban hành theo Quyết định số 1331/Qð-UBND, ngày 05/7/2006 UBND tỉnh chế hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh 97 đầu tư bổ sung số hạng mục cơng trình bên hàng rào cụm cơng nghiệp theo Quyết định số 43/2007/Qð-UBND, ngày 08/11/2007 UBND tỉnh - ðề nghị UBND tỉnh xem xét, ñạo: ðơn giản thủ tục hành thu hút đầu tư Tạo ñiều kiện ñể tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho dự án ñầu tư mới, ñang ñầu tư hoạt động; có chế ưu đãi riêng ñối với dự án ñầu tư ñịa phương đặc biệt khó khăn địa bàn Tỉnh - Chỉ ñạo Ban ñạo ñổi doanh nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Trung tâm giao dịch cà phê Bn Ma Thuột - Chỉ đạo ngành liên quan xem xét rà sốt quy trình thủ tục ñầu tư, phân loại dự án ñầu tư ñể rà soát kỹ dự án nhạy cảm như: ảnh hưởng lớn tới mơi trường, sử dụng đất ñô thị, … , tạo ñiều kiện thuận lợi tối ña cho dự án khác nhằm phát triển kinh tế - Xây dựng dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm cấp vùng khu vực Tây Nguyên Buôn Ma Thuột - Tăng cường vốn ngân sách cho ñầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp ñịa bàn, tập trung cho số khu, cụm công nghiệp trọng ñiểm / 98 Kết luận Chương Trên sở phân tích đánh giá chương ñưa hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản nhà nước ngành Thương mại ñịa bàn tỉnh ðắkLắk, tác giả ñề số giải pháp khả thi nhằm tăng cường công tác quản nhà nước ngành Thương mại ñịa bàn tỉnh ðắkLắk: - Giải pháp xây dựng ban hành văn bản, hồn thiện chế sách quản thương mại; - Giải pháp nâng cao tinh trần trách nhiệm đạo đức cơng vụ cho cán bộ, công chức ngành Công Thương; - Giải pháp tăng cường đẩy mạnh cơng tác xúc tiến thương mại tỉnh ðắkLắk; - Nhóm giải pháp khác Ngồi việc ñưa giải pháp tăng cường công tác quản nhà nước ngành Thương mại, chương tác giải đề xuất số kiến nghị với Bộ Cơng Thương, UBND tỉnh ðắkLắk tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại ñịa bàn tỉnh ðắkLắk 99 KẾT LUẬN Trong giai ñoạn nay, quản Nhà nước kinh tế nói chung hoạt động thương mại nói riêng tất yếu khách quan, ñảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội Thực tốt chức quản Nhà nước ngành thương mại tạo ñiều kiện ñể thương mại phát triển, thúc đẩy q trình sản xuất, cung ứng hàng hóa dịch vụ phát triển, tạo tăng trưởng kinh tế ngày cao, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Quản Nhà nước ngành thương mại địa bàn tỉnh ðắkLắk vấn ñề tương ñối phức tạp có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Xuất phát từ mà học viên lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản Nhà nước ngành thương mại ñịa bàn tỉnh ðắkLắk” làm luận văn Thạc sĩ ðề tài ñã ñạt ñược số kết sau: - ðã hệ thống hóa làm rõ sở luận quản Nhà nước lĩnh vực thương mại tỉnh ðắkLắk vai trò thương mại ðắkLắk phát triển kinh tế Tỉnh - Nghiên cứu nội dung quản Nhà nước ngành thương mại địa bàn tỉnh ðắkLắk - Phân tích thực trạng quản Nhà nước ngành thương mại ñịa bàn tỉnh ðắkLắk giai ñoạn 2011-2014 - ðề xuất phương hướng, giải pháp việc thực quản Nhà nước ngành thương mại tỉnh ðắkLắk thời gian ñến Những kết nghiên cứu hy vọng góp phần tăng cường lực hiệu lực quản Nhà nước ngành thương mại ñịa bàn tỉnh ðắkLắk thời gian ñến DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Cục Thống kê tỉnh ðắkLắk (2011, 2012, 2013, 2014), Niên giám thống kê tỉnh ðắkLắk năm 2011, 2012, 2013, 2014 [2] ðặng ðình ðào, Hồng ðức Thân (2008), Giáo trình Kinh tế Ngoại thương Giáo trình Kinh thương mại, Nhà xuất ñại học kinh tế quốc dân [3] Nguyễn Mạnh Hoàng (2008), Hoàn thiện nội dung quản nhà nước thương mại hàng hóa ñịa bàn hà nội ñến năm 2020, Luận án tiến sĩ Kinh tế [4] Võ ðại Lược (1997), Việt Nam sách thương mại đầu tư,, Nhà xuất khoa hoc xã hội, Hà Nội [5] ðỗ Hoàng Toàn - Mai Văn Bưu (2005), Giáo trình Quản Nhà nước kinh tế, Nhà xuất Lao ñộng – Xã hội [6] GS.TS Hồ Vẵn Tĩnh (2006), Thương mại dịch vụ- Một số vấn ñề luận thực tiễn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chi Minh [7] Nguyễn Thị Thu Vân (2012), Quản nhà nước ngành thương mại thành phố Hội an- Tỉnh Quảng Nam, luận văn thạc sỹ kinh tế Các văn pháp luật: [8] Bộ Công Thương - Bộ Nội Vụ (2015), Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLTBCT-BNV ngày 30/6/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện [9] Chính phủ (2012), Nghị ñịnh số 95/2012/Nð-CP ngày 12/11/2012 Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương [10] Luật Thương mại (2005) ban hành ngày 14 tháng năm 2005, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội [11] Nghị định số 02/2003/Nð-CP ngày 14/01/2003, Phát triển quản chợ, Chính phủ [12] Nghị ñịnh số 114/2009/Nð-CP ngày 23/12/2009, Sửa ñổi, bổ sung số ñiều Nghị ñịnh số 02/2003/Nð-CP Chính phủ, Chính phủ [13] Sở Cơng Thương ðắkLắk (2013), Báo cáo số 211/BC-SCT ngày 12/12/2013 báo cáo tổng kết Tình hình thực kế hoạch năm 2013 kế hoạch phát triển ngành công thương năm 2014 Một số báo [14] Cục xúc tiến thương mại - Bộ Cơng thương (2014), Hỏi đáp Quản nhà nước lĩnh vực xúc tiến thương mại, Sở công thương tỉnh ðắkLắk [15] Nguyễn Thị Dung (2006), Tự hóa thương mại vấn ñề Quản nhà nước ñối với hoạt ñộng xúc tiến thương mại, Báo Nhà nước pháp luật số 6/2006 Tài liệu website ww.daklak.gov.vn ww.daklak.gdt.gov.vn ww.gso.gov.vn www.socongthuong.daklak.gov.vn ... ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI 1.11 Khái niệm quản lý Nhà nước 1.1.2 Khái niệm quản lý Nhà nước ngành thương. .. phát triển ngành thương mại công tác quản lý Nhà nước ngành thương mại tỉnh ðắkLắk giai ñoạn 20122015 ñề xuất giải pháp chủ yếu công tác quản lý nhà nước ngành Thương mại tỉnh ðắkLắk ñến năm... chức quản lý Nhà nước 1.2 NỘI DUNG, CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI 1.2.1 Nội dung quản lý Nhà nước ngành thương mại a Xây dựng ban hành văn quản lý ngành thương mại Các văn pháp luật thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước ngành thương mại trên địa bàn tỉnh đắk lắk , Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước ngành thương mại trên địa bàn tỉnh đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn