Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước ở địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk

104 39 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU THẢO HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ðỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ðĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN ðà Nẵng, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU THẢO HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ðỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ðĂK LĂK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN PHƯỚC TRỮ ðà Nẵng, năm 2016 LỜI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài Mục tiêu nghiên cứu ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NGÂN SÁCHQUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1.1 Khái niệm, ñặc ñiểm chi Ngân sách nhà nước 1.1.2 Chức chi Ngân sách nhà nước 1.1.3 Vai trò chi Ngân sách nhà nước 10 1.1.4 Nội dung chi ngân sách nhà nước 11 1.1.5 Khái niệm quản chi NSNN cấp huyện 13 1.2.NỘI DUNG QUẢN CHI NSNN CẤP HUYỆN 16 1.2.1 Lập, phân bổ giao dự toán chi NSNN cấp huyện 16 1.2.2 Chấp hành dự toán chi NSNN cấp huyện 21 1.2.3 Quyết toán chi NSN cấp huyện 28 1.2.4 Thanh tra, kiểm tra chi NSNN cấp huyện 31 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 33 Kết luận Chương 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ðĂK LĂK 36 2.1 ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - Xà HỘI CỦA HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ðĂK LĂK 36 2.1.1 ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên 36 2.1.2 ðặc ñiểm xã hội 37 2.1.3 Tình hình kinh tế 38 2.1.4 Thực trạng chi ngân sách huyện Krông Năng 2011 – 2015 42 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN KRÔNG NĂNG GIAI ðOẠN 2011 – 2015 46 2.2.1 Thực trạng công tác lập, phân bổ giao dự toán chi ngân sách huyện 46 2.2.2 Thực trạng cơng tác chấp hành dự tốn chi ngân sách huyện 51 2.2.3 Thực trạng công tác toán chi ngân sách huyện 60 2.2.4 Thực trạng công tác tra, kiểm tra chi ngân sách huyện 62 2.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản chi ngân sách huyện 65 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN KRÔNG NĂNG 67 2.3.1 Kết ñạt ñược 67 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 68 Kết luận Chương 71 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ðĂK LĂK 72 3.1 CĂN CỨ ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 72 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Krơng Năng đến năm 2020 72 3.1.2 ðịnh hướng hồn thiện cơng tác quản chi ngân sách ñịa bàn huyện Krông Năng 73 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI NSNN CẤP HUYỆN TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG 74 3.2.1 Hoàn thiện việc lập, phân bổ, giao chấp hành dự tốn 74 3.2.2 Hồn thiện chế độ kiểm sốt khoản chi NSNN 78 3.2.3 Hồn thiện nâng cao cơng tác tốn chi NSNN 80 3.2.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách đơn vị sử dụng ngân sách 81 3.2.5 Giải phápvề nhận thức, ý thức chấp hành quan sử dụng ngân sách nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức quản tài 82 3.2.6 Tăng cường mối quan hệ phối hợp quan tài chính, thuế, KBNN quan liên quan công tác quản chi NSNN triển khai Hệ thống thông tin quản ngân sách Kho bạc 83 3.2.7 ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ 86 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài 86 3.3.3 Kiến nghị tới UBND tỉnh 88 Kết luận Chương 89 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BMNN Bộ máy nhà nước CNTT Công nghệ thông tin CQNN Cơ quan Nhà nước ðVT ðơn vị tính ðTPT ðầu tư phát triển NSNN Ngân sách Nhà nước NSTƯ Ngân sách trung ương NSðP Ngân sách ñịa phương HðND Hội ñồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước QLNN Quản Nhà nước QLHC Quản hành QP – AN Quốc phòng – An ninh UBND Uỷ ban Nhân dân XDCB Xây dựng XH Xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Dân số huyện Krơng Năng giai đoạn 2011 – 2015 Tổng giá trị sản xuất huyện Krơng Năng giai đoạn 2011 – 2015 Tổng hợp chi ngân sách huyện Krông Năng (20112015) Dự tốn chi đầu tư phát triển huyện Krơng Năng giai đoạn 2011 – 2015 Tổng hợp dự tốn chi thường xun huyện Krơng Năng giai đoạn 2011 – 2015 Tình hình kiểm sốt, tốn vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN cấp huyện qua KBNN (2011 -2015) Kết kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN huyện Krơng Năng giai đoạn 2011 -2015 Trang 37 38 42 52 53 56 58 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ 2.1 Tổng sản phẩm huyện Krông Năng theo giá so sánh 2010 Trang 39 2.2 Cơ cấu kinh tế huyện Krông Năng 41 2.3 Cơ cấu chi thường xuyên ñịa bàn huyện Krơng Năng 43 MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài ðất nước ta ñang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ mặt Các ñiều kiện kinh tế, xã hội ñược cải thiện ñáng kể, sống nhân dân ngày khởi sắc, diện mạo ñất nước ngày vững bước ñi lên ðể ñạt ñược ñiều ñó, ðảng Nhà nước ñã có sách phát triển đắn, hợp gắn liền với thời Trong đó, phải kể tới quan ñiểm phát triển kinh tế dựa nội lực thu nhiều thành tựu Tạo dựng tài quốc gia vững mạnh, chế tài phù hợp, hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, phát triển kinh tế bảo vệ Tổ Quốc Mang ý nghĩa nguồn lực tài để phát triển, NSNN năm qua ñã khẳng ñịnh vai trò tồn kinh tế quốc dân Trên tinh thần phát triển kinh tế, NSNN nói chung Ngân sách huyện nói riêng lúc hết hiểu rõ trách nhiệm, sứ mệnh tình hình - động lực phát triển Với chủ trương phát triển toàn diện ðảng, ngân sách cấp huyện ngày thể rõ chức năng, vai trò, nhiệm vụ địa bàn địa phương Mặt khác, Ngân sách cấp huyện có vai trò cung cấp phương tiện vật chất cho tồn hoạt động quyền huyện cấp quyền sở trực thuộc, đồng thời cơng cụ để quyền huyện thực quản tồn diện hoạt động kinh tế - xã hội ñịa bàn huyện Tuy nhiên, Ngân sách huyện ngân sách trung gian ngân sách cấp tỉnh ngân sách cấp xã nên ñôi ngân sách huyện chưa thể ñược vai trò với kinh tế địa phương Do vậy, để quyền huyện thực thi có hiệu nhiệm vụ trị, thực tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa bàn cần có ngân sách huyện đủ mạnh phù hợp ... SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1.1 Khái niệm, ñặc ñiểm chi Ngân sách nhà nước a Khái niệm Ngân. .. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1.1 Khái niệm, ñặc ñiểm chi Ngân sách nhà. .. kiểm tra chi ngân sách huyện 62 2.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý chi ngân sách huyện 65 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN KRÔNG NĂNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước ở địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước ở địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn