Hoàn thiện công tác kế toán hoạt động khám chữa bịnh đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa thành phố buôn mê thuột

109 32 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒI THU HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HOẠT ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA THÀNH PHỐ BN MA THUỘT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN ðà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HOÀI THU HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HOẠT ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT Chuyên ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Người hướng dẫn KH: PGS.TS TRẦN ðÌNH KHƠI NGUN ðà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hoài Thu MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục ñề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HOẠT ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI VỚI ðỐI TƯỢNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 1.1 ðẶC ðIỂM HOẠT ðỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 1.1.1 Bệnh viện cơng lập mối quan hệ với đơn vị nghiệp công lập 1.1.2 Cơng tác quản lý tài Bệnh viện cơng lập 1.1.3 ðặc điểm hoạt động khám chữa bệnh bệnh viện cơng lập 13 1.2 NỘI DUNG CƠNG TÁC KẾ TỐN ðỐI VỚI HOẠT ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 14 1.2.1 Ý nghĩa tổ chức cơng tác kế tốn bệnh viện công lập 14 1.2.2 Yêu cầu, nguyên tắc tổ chức cơng tác kế tốn hoạt ñộng khám chữa bệnh ñối tượng thẻ BHYT 15 1.2.3 Tổ chức chứng từ kế toán KCB BHYT 17 1.2.4 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán KCB BHYT 20 1.2.5 Tổ chức hạch toán kế toán KCB BHYT 22 1.2.6 Tổ chức hệ thống sổ kế toán KCB BHYT 23 1.2.7 Tổ chức hệ thống báo cáo ñối với hoạt ñộng khám chữa bệnh đối tượng thẻ BHYT 26 1.2.8 Tổ chức cơng tác kiểm tra kế tốn KCB BHYT 28 1.2.9 Tổ chức máy kế toán KCB BHYT 30 1.2.10 Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác kế tốn KCB BHYT 32 Kết luận Chương 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN HOẠT ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG THẺ BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 36 2.1 TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN ðA KHOA TP BN MA THUỘT 36 2.1.1 ðặc điểm hoạt động cấ tổ chức bệnh viện ða khoa TP.BMT 36 2.1.2 cấu tổ chức bệnh viện ða khoa thành phố Buôn Ma Thuột 38 2.1.3 cấu tổ chức phòng tài kế toán bệnh viện ða khoa TP.BMT 40 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG THẺ BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA TP BMT 42 2.2.1 Quy trình hoạt ñộng khám chữa bệnh, giám ñịnh tốn đối tượng khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế 42 2.2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn hoạt động KCB ñối tượng thẻ BHYT BV ða khoa TP BMT 53 2.3 ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN KHÁM CHỮA BỆNH BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA TP.BMT 67 2.3.1 Những kết ñạt ñược công tác khám chữa bệnh BHYT bệnh viện ða khoa TP.BMT 67 2.3.2 Những hạn chế, tồn ngun nhân cơng tác kế tốn khám chữa bệnh BHYT Bệnh viện ða khoa TP.BMT 73 Kết luận Chương 81 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HOẠT ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNGTHẺ BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA TP.BUÔN MA THUỘT 82 3.1 NGUN TẮC ðỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HOẠT ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNGTHẺ BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA TP BUÔN MA THUỘT 82 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HOẠT ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG THẺ BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA TP BUÔN MA THUỘT 83 3.2.1 Giải pháp hồn thiện chứng từ kế tốn, biểu mẫu sổ sách kế toán 83 3.2.2 Giải pháp công tác luân chuyển lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán 84 3.2.3 ðề xuất công tác kiểm tra kế tốn hoạt động khám chữa bệnh đối tượng thẻ 84 3.2.4 Giải pháp phân công cơng việc hoạt động khám chữa bệnh BHYT 85 3.2.5 Giải pháp công tác giám ñịnh KCB BHYT 86 3.2.6 Giải pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 86 3.3 MỘT SỐ ðỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 87 Kết luận Chương 89 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHYT : Bảo hiểm y tế KCB : Khám chữa bệnh NSNN : Ngân sách Nhà Nước TSCð : Tài sản cố ñịnh PTTT : Phương thức toán DVYT : Dịch vụ y tế BV : Bệnh viện TP.BMT : Thành phố Buôn Ma Thuột CMND : Chứng minh nhân dân BHXH : Bảo hiểm xã hội DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Quy trình tốn bệnh viện với quan BHXH Trang 52 Quy trình luân chuyển chứng từ kế tốn đối tượng 2.2 KCB thẻ BHYT ñối với bệnh nhân BHYT ngoại 53 trú 2.3 2.4 Quy trình ln chuyển chứng từ kế tốn ñối tượng KCB thẻ BHYT ñối với bệnh nhân BHYT nội trú Bảng chi tiết công tác lưu trữ hồ sơ kế toán bệnh viện 54 55 DANH MỤC HÌNH VẼ, ðỒ THỊ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Quy trình tổ chức ln chuyển chứng từ kế tốn KCB BHYT Sơ đồ hạch tốn kế tốn đối tượng khám chữa bệnh BHYT Sơ ñồ tổ chức máy quản lý bệnh viện ða khoa TP.BMT Sơ ñồ tổ chức phòng Tài -Kế tốn bệnh viện ða khoa TP.BMT Quy trình khám chữa bệnh đối tượng thẻ BHYT ngoại trú Quy trình khám chữa bệnh đối tượng thẻ BHYT nội trú Trách nhiệm kế tốn BHYT cơng tác giám định chi phí khám chữa bệnh ngoại trú BV ða khoa TP BMT Trang 18 23 38 40 43 43 45 Trách nhiệm của kế toán BHYT nghiệp vụ 2.6 giám ñịnh BHYT ñối với ñối tượng bệnh nhân ñiều trị nội trú BHYT BV ða khoa TP BMT 46 MỞ ðẦU Tính cấp thiết đề tài Con người nguồn tài nguyên quý báu ñịnh phát triển đất nước sức khỏe vốn quý người toàn xã hội Vì vậy, đầu tư cho sức khỏe ñầu tư cho phát triển kinh tế xã hội ñất nước, nâng cao chất lượng sống cá nhân gia đình Tham gia vào hoạt động đóng góp nhiều bên khác Nhà nước, sở khám chữa bệnh, người dân thụ hưởng Tuy nhiên sở y tế phận trung tâm định mức độ hiệu qủa cơng việc Chính vậy, quốc gia, hoạt ñộng sở y tế ln vấn đề đựơc quan tâm ý nhằm đem laị đóng góp to lớn cho nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Tuy nhiên, nguồn lực tài giới hạn nên nước tự tìm ñường tài y tế riêng cho hoạt ñộng chăm sóc sức khỏe nói chung BHYT nói riêng Việt Nam xu hội nhập nằm ngồi quy luật phát triển chung giới Vì phát triển sách BHYT ln quan tâm ðảng Nhà nước Nghị ðại hội X ðảng năm 2006 ghi rõ: “Xây dựng hệ thống an sinh xã hội ña dạng, phát triển mạnh hệ thống BHXH, BHYT, tiến tới BHYT toàn dân” Trên đường xây dựng y tế cơng bằng, phát triển hiệu Việt Nam ñang quan tâm nhiều cơng tác khám chữa bệnh, ngồi việc xây dựng mạng lưới ñưa dịch vụ ñến gần người dân, cần thiết phải nguồn lực tài đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân BHYT nước ta xác định chế tài tương lai, thực mục tiêu công bằng, hiệu phát triển ngành y tế ðể 86 3.2.5 Giải pháp cơng tác giám định KCB BHYT Cần nâng cao trách nhiệm cán bộ, công nhân viên bệnh viện cơng tác tun truyền sách BHYT điều góp phần đáng kể giúp cho ñối tượng ñến khám chữa bệnh bệnh viện nắm bắt thông tin quyền lợi trách nhiệm người tham gia BHYT Về phía nhân viên bệnh viện cần cập nhật kịp thời sách liên quan đến tốn BHYT ñể phục vụ tốt cho công tác giám ñịnh BHYT đầy đủ, xác kịp thời Quy trình giám định BHYT khơng phức tạp hệ thống máy móc bệnh viện ñầu tư quan tâm, nâng cấp phần ñó chưa ñáp ứng ñược hết yêu cầu cung cấp số liệu cơng tác giám định BHYT Bệnh viện cần xác ñịnh ñược tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị máy móc, để phục vụ tốt tất hoạt ñộng ñơn vị 3.2.6 Giải pháp tổ chức ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác kế tốn Bệnh viện cần tập trung nâng cao chất lượng hệ thống máy vi tính, hệ thống mạng nội dùng bệnh viện; bố trí nguồn nhân lực trình độ để việc triển khai phần mềm quản lý đơn vị hiệu Việc áp dụng nhiều phần mềm kế toán tách rời thiếu liên kết để tổng hợp thơng tin chung gây lãng phí thời gian cơng sức đồng thời tạo thêm gánh nặng chi phí cho bệnh viện Phòng Tài - Kế tốn cần tham mưu cho cấp lãnh ñạo, nên ñưa giải pháp liên kết phần mềm kế tốn thu viện phí, phần mềm kế tốn tổng hợp, phần mềm BHYT ðể tránh vất vả việc nhập số liệu, kiểm tra in toán BHYT, bệnh viện nên phối hợp với nhà cung cấp phần mềm cung cấp xử lý file excel ñể kế tốn viên kết xuất liệu thơng tin bệnh nhân, 87 số liệu khác liên quan, để cập nhật vào phần mềm BHYT mà khơng thêm thời gian nhập lại thông tin vào phần mềm khác, để in báo cáo tốn mà cấp yêu cầu ñột xuất, phục vụ cho công tác báo cáo hàng tháng, hàng quý với quan BHXH 3.3 MỘT SỐ ðỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ - Thứ nhất, ñối với Bộ Y tế: cầnthực lộ trình tăng viện phí tính tiền lương, quy định cụ thể, chi tiết phần thu thêm, phần tính vào giá, trừ chi phí vật tư, hố chất, phần chênh lệch giũa toán với quan BHXH giá khám bệnh theo yêu cầu; % từ nguồn thu ñể bệnh viện nâng cấp, cải tạo sở khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú; ðiều phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh; vừa giúp bệnh viện hoạch ñịnh ñược kế hoạch xây dựng dự tốn; nâng cao vai trò tự chủ tài bệnh viện vừa ñảm bảo ñược quỹ lương cho cán bộ, nhân viên bệnh viện - Thứ hai, ñối với bệnh viện: + Cần quan tâm hợp lý, mức cơng tác Tài - kế tốn củơn vị Bệnh viện cần quan tâm ñến tổ chức bố trí cán nhân viên kế tốn thực cơng việc để thu nhận, xử lý, kiểm tra, phân tích cung cấp thơng tin hoạt ñộng nghiệp BV cách cụ thể, phục vụ cho nhà quản lý việc lập kế hoạch, ñiều hành, tổ chức thực quản lý hoạt ñộng nghiệp nội BV + Bệnh viện cần xác ñịnh ñược tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị máy móc, để phục vụ tốt tất hoạt ñộng ñơn vị - Thứ ba: cơng tác Tài - kế tốn: + Cần phải xây dựng quy trình cụ thể công tác kiểm tra chứng từ luân chuyển chứng từ, công tác lưu trữ bảo quản chứng từ cách hợp lý cho phát kịp thời sai sót cơng tác kiểm tra; đảm bảo 88 tính khép kín, liên tục; phân cơng bố trí cán phụ trách lưu trữ hợp lý để bbố trí xếp chứng từ khoa học tính hệ thống Kịp thời tham mưu, báo cáo, ñề xuất lãnh ñạo việc nâng cao cải thiện sở vật chất ñảm bảo cho hoạt ñộng lưu trữ chứng từ ñược hiệu + ðối với phân hệ kế tốn BHYT: Phòng Tài - Kế tốn cần tham mưu cho cấp lãnh đạo phối hợp vớiñơn vị phát hành phần mềmnghiên cứu nhằm liên kết hệ thống phân hệ quản lý bệnh viện, toán BHYT quản lý báo cáo thống 89 Kết luận Chương Trên sở nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn khám chữa bệnh đối tượng thẻ BHYT bệnh viện ða khoa thành phố Bn Ma Thuột, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện, đảm bảo phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, phù hợp với quy định pháp luật kế tốn, chế ñộ kế toán BHYT gắn liền với ñặc ñiểm hoạt động đơn vị Các nội dung hồn thiện bao gồm: Hồn thiện cơng tác quản lý cơng tác kế tốn hồn thiện cơng tác kế tốn hoạt động khám chữa bệnh đối tượng BHYT Bệnh viện ða khoa thành phố Buôn Ma Thuột, từ ñó ñưa số kiến nghị, ñề xuất ñối với Bệnh viện 90 KẾT LUẬN Hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị HCSN cơng lập nói chung, đặc biệt với đơn vị bệnh viện đơn vị đặc thù ln u cầu cấp thiết quản lý ñiền hành quan ñơn vị Nhà nước, ñặc biệt giai ñoạn nay, yêu cầu hệ thống quản lý bệnh viện ñược ñặt lên bàn cân với đòi hỏi chất lượng, hiệu quả, tính quốc tế, ưu việt vấn đề hồn thiện công tác quản lý, công tác tài kế tốn bệnh viện lại u cầu cấp thiết thể nói, với đề tài hồn thiện cơng tác kế tốn khám chữa bệnh đối tượng thẻ BHYT phần hành nhỏ cơng tác kế tốn chung đơn vị bệnh viện, nhiều vấn đề phải nêu ra, nhiều vấn ñề cần phải giải quyết, vừa phải thiết thực phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động đơn vị Qua luận văn này, tác giả mong muốn nghiên cứu ñược lãnh ñạo bệnh viện ða khoa thành phố Buôn Ma Thuột quan tâm, xem xét ñưa vào áp dụng nhằm đảm bảo cho cơng tác Tài - kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn khám chữa bệnh đối tượng thẻ BHYT nói riêng đơn vị ngày hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực Nghị ñịnh 43/2006/Nð-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy ñịnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài ñối với ñơn vị nghiệp công lập, Hà Nội [2] Bộ Tài (2007), Quyết định số 90/2007/ Qð-BTC ngày 30/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành quy định mã số đơn vị quan hệ với ngân sách, Hà Nội [3] Bộ Y tế, Quy chế Bệnh viện theo Quyết ñịnh số 1895/1997/Qð- BYT ngày 19/09/1997, Hà Nội [4] Bộ Y Tế (2006), Tổng quan hệ thống bệnh viện Việt Nam, nhà xuất Y học, Hà Nội [5] ðàm Viết Cương (2004), ðảm bảo tài y tế Việt Nam, viện phí hay Bảo hiểm y tế, Tạp chí bảo hiểm xã hội [6] ðoàn Nguyên Hồng(2010), Hoàn thiện cơng tác kế tốn tài Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – CuBa ðồng Hới, ðai học ðà Nẵng [7] Hồ Thị Như Minh(2014), Hồn thiện cơng tác kế toán bệnh viện Mắt Thành phố ðà Nẵng, ðại học ðà Nẵng [8] ðoàn Thị Xuân Mỹ(2011), Phát triển dịch vụ y tế huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, ðại học ðà Nẵng [9] http://www.luatbaohiemyte.com/ Phụ lục 2.1:Báo cáo vật tư y tế toán BHYT Mẫu số 19/BHYT SỞ Y TẾ ðẮK LẮK BỆNH VIỆN ðA KHOA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT THỐNG VẬT TƯ Y TẾ THANH TOÁN BHYT Tháng 02 quý năm 2016 STT Mã số theo Tên VTYT theo danh danh mục mục BYT ban hành BYT ban hành Giá mua vào Tên thương mại Quy cách ðơn vị tính Số lượng Giá Thành tiền tốn Ngoại (đồng) Nội trú BHYT trú 10 11 N03.01.024 Bơm tiêm 20 Bơm tiêm 20ml Cái Cái 2.244 52 2.244 116.928 N03.01.010 Bơm tiêm 50 Bơm tiêm 50ml Cái Cái 6.259 6.259 25.036 N07.06.058 Nẹp cẳng bàn tay ðai cẳng tay Các số Cái 32.802 32.802 98.406 N07.06.020 Áo cột sống lưng ðai cột sống Các số Cái 171.325 171.325 342.650 N07.06.051 ðai xương ñòn ðai xương ñòn Size 2-9 Cái 25.400 25.400 50.800 N07.06.051 ðai xương đò ðai xương đòn(đai số) Size 2-9 Cái 25.400 25.400 76.200 N03.05.010 Dây truyền dịch Dây truyền dịch Bộ Bộ 11.500 406 11.500 4.669.000 10 N03.05.010 Dây truyền dịch Dây truyền dịch Brau Bộ Sợi 19.600 55 19.600 1.078.000 11 N03.05.030 Dây truyền máu Dây truyền máu Bộ sợi 23.000 23.000 230.000 12 N03.02.070 Kim luồn Kim luồn Veflonpro G20,G22 Cái 20.100 505 20.100 10.150.500 14 N08.00.310 Mặt nạ oxy túi người lớn Mask oxy túi người lớn Các số Cái 29.400 29.400 117.600 15 N07.06.066 Nẹp chống xoay dài Nẹp cẳng bàn chân Các số Cái 118.676 118.676 118.676 16 N07.06.057 Nẹp ñùi vai Nẹp ñùi Size 55-70 Cái 74.324 74.324 148.648 17 N07.06.065 Nẹp chống xoay ngắn Nẹp đùi 1cái /gói Cái 118.676 118.676 118.676 18 N07.06.052 Nẹp ñùi bàn chân Nẹp ñùi lỗ lỗ Cái 511.800 511.800 511.800 N07.04.040 Thiết bị phẫu thuật trĩ Thiết bị phẫu thuật trĩ Hộp/bộ 5.350.000 5.350.000 19 TỔNG CỘNG Người lập biểu (Ký, họ tên) 5.350.000 23.202.932 Trưởng phòng TCKT (Ký, họ tên) BMT, ngày 01 tháng 03 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.2: Báo cáo thuốc toán BHYT Mẫu số 20/BHYT SỞ Y TẾ ðẮK LẮK BỆNH VIỆN ðA KHOA THÀNH PHỐ BN MA THUỘT THỐNG THUỐC THANH TỐN BHYT Tháng 02 quý 01 năm 2016 STT STT theo DMT BYT Tên hoạt chất Tên thuốc thành phẩm Acyclovir 5% Adalat Adipin ………… Vitamin pp Xatral Tân duợc 260 519 491 ………… 318 1064 319 412 ðường Hàm lượng/ nồng dùng, dạng ñộ bào chế Số lượng Số ñăng ký số GPNK ðơn vị tính Ngoại trú Bôi Uống Uống ………… Uống Uống 5g 10mg 5mg ……………… 500mg 5mg VD-16647-12 VN-14010-11 VD-9380-09 VN-5617-10 Tube Viên Viên ……… Viên Viên Zadirex Uống 50mg+12.5mg VD-10200-10 750.000IU/125mg 320 513 Acyclovir Nifedipine Amlodipine …………… Vitamin PP Alfuzosin Losartan50mg+hydroclorothiazid 12,5mg 321 225 Spiramycin + Metronidazol Zolgyl Uống Nội trú ðơn giá (ñồng) Thành tiền (ñồng) 10 11 12 13 …… 3.948 464 ………… 18 Viên 19.962 VD-15121-11 Viên …………… …………… VD-13565-10 6.690 2.253 156 ……… 285 7.500 86.970 15.771 156 …………… 1.126.890 3.615.000 1.000 19.961.980 4.226 1.092 4.614.792 gram gram gram gram ……… 60 60 2.890 3.450 …… 0 0 ………… 659 121 200 204 ……… 39.564 7.245 576.555 702.765 …………… Vị thuốc YHCT 2 05V.312 05V.1 05V.236 05V.295 ………… Ba kích Bạch Bạch linh phiến Bạch thược phiến …………… Ba kích Bạch phiên Bạch linh phiến Bạch thược phiến ………… Uống Uống Uống Uống ………… 30 05V.208 Trần bì Trần bì phiến Uống gram 390 43 16.871 30 05V.109 Tri mẫu Tri mẫu phiến Uống gram 100 155 15.451 31 05V.189 Viễn chí Viễn chí Uống gram 980 636 623.574 31 05V.257 Xa tiền tử Xa tiền tử Uống gram 50 200 9.975 32 05V.226 Xuyên khung phiến Xuyên khung phiến Uống gram 3.235 194 628.399 ……………… Tổng Người lập biểu (ký, ghi rõ họ tên) 914.953.270 102.696.421 Kế Toán Trưởng (ký, ghi rõ họ tên) 1.017.649.691 BMT, ngày 01 tháng 03 năm 2016 Giám ñốc (Ký tên, đóng dấu) Phụ lục 2.3a : Báo cáo dịch vụ kỹ thuật tốn BHYT người bệnh BHYT ñăng ký ban ñầu Mẫu số 21/BHYT SỞ Y TẾ ðẮK LẮK BỆNH VIỆN ðA KHOA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT THỐNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH TỐN BHYT ðối với người bệnh BHYT đăng ký ban ñầu Tháng 02 Quý Năm 2016 Số lượng STT Mã số theo danh mục BYT Tên dịch vụ y tế Ngoại trú Nội trú ðơn giá (ñồng) I Khám bệnh Thành tiền (ñồng) 58.457.000 04.1.A1.3 Công khám bệnh viện 04.1.A1.5 Công khám phường xã 8.351 7.000 II Giường bệnh 58.457.000 45.147.000 Ngày giường Nội khoa (Các khoa : Nội, Nhi, Tiêu hóa, Thận học, 04B3.1.3 Nơi tiết )., ……………… ………………………… ………… 841 ……… 25000 ……… 21025000 ……… Ngày giường Nội Khoa (Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu,TMH, 04B3.2.3 RHM, Ngoại, Sản - không mổ) 421 25000 10525000 100 39000 3900000 Ngày giường ngoại khoa (Sau phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 04B4.2.3 từ 25 -70% diện tích thể;) III Xét nghiệm 343.762.000 50.23.0049 CRP định lượng., 145 64 50000 50.23.0028 Calci., 288 12000 3540000 50.22.0121 Tổng phân tích tế bào máu máy đếm Laser., 1161 570 40000 69240000 ……………… ………………………… ………… ……… ……… 10450000 ……… 47 50.22.0630 Dengue NS1Ag test nhanh., 110000 330000 48 50.22.0125 Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động)., 60000 60000 26000 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ 49 50.22.0119 công)., 26000 182.494.000 IV Chẩn đốn hình ảnh, thăm dò chức 50.18.0015 Siêu âm ổ bụng., 796 193 25000 24725000 50.18.0123 Chụp XQ - CR - Tim phổi thẳng., 206 70 46000 12696000 50.18.0125 Chụp XQ - CR - bụng không chuẩn bị., 11 16 46000 ……………… ………………………… 64 50.18.0090 Chụp XQ - CR - Các đốt sống ngực thẳng., 65 50.21.0014 Điện tim đồ/ECG., ………… ……… ……… 1242000 ……… 46000 46000 509 223 20000 14640000 V Thủ thuật, phẫu thuật 170.689.000 50.15.0222 Khí dung (chưa bao gồm thuốc khí dung)., 347 8000 2824000 50.01.0164 Đặt ống thông bàng quang 321000 963000 50.10.1032 Nẹp bột loại, không nắn ……………… ………………………… 17 ………… ……… 269000 ……… 6456000 ……… 86 50.15.0143 Lấy dị vật mũi không gây mê., 84000 84000 87 50.16.0046 Điều trị tuỷ số 6,7 hàm dưới., 600000 600000 TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V) 456.787.000 BMT, ngày 29 tháng 02 năm 2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) Trưởng phòng TCKT (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.3b: Thống dịch vụ ký thuật tốn BHYT người bệnh BHYT ña tuyến ñến Mẫu số 21/BHYT SỞ Y TẾ ðẮK LẮK BỆNH VIỆN ðA KHOA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT THỐNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH TOÁN BHYT ðối với người bệnh BHYT ña tuyến ñến Tháng 02 Quý 1Năm 2016 STT Mã số theo danh mục BYT Tên dịch vụ y tế Số lượng ðơn giá Ngoại trú Nội trú (ñồng) I Khám bệnh 04.1.A1.3 Thành tiền (ñồng) 5.096.000 Công khám bệnh viện 728 7.000 5.096.000 14.416.000 II Giường bệnh Ngày giường Nội khoa (Các khoa : Nội, Nhi, Tiêu hóa, Thận 04B3.1.3 học, Nơi tiết )., 330 25000 8250000 04B2.3 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc , 22 42000 924000 …………………… …………………… ……… ……… ………… ………… Ngày giường ngoại khoa (Sau phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, 04B4.4.3 độ 30% diện tích thể) 15 22000 330000 64.391.000 III Xét nghiệm 50.23.0049 CRP định lượng., 37 36 50000 3650000 50.23.0072 Định lượng máu chất Glucose., 83 105 22000 4136000 …………………… …………………… 32 50.18.0086 Chụp XQ - CR - Các đốt sống cổ thẳng+nghiêng., 33 50.18.0086 Chụp XQ - CR - Các đốt sống cổ thẳng., 34 50.21.0014 Điện tim đồ/ECG., ……… ……… ………… ………… 70000 46000 92000 60 50 20000 2200000 V Thủ thuật, phẫu thuật 70000 132.277.000 50.15.0222 Khí dung (chưa bao gồm thuốc khí dung)., 50.02.0495 Xã hội hóa - Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng lần 50.10.0699 77 8000 616000 224 460000 105800000 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm., 1 136000 272000 50.13.0033 Đỡ đẻ thường chỏm., 15 378000 5670000 50.13.0002 Phẫu thuật lấy thai lần thứ trở lên., 1200000 3600000 …………………… …………………… ……… ……… ………… ………… 41 50.15.0056 Chọc hút dịch vành tai., 15000 15000 42 50.15.0054 Lấy dị vật tai đơn giản., 30000 30000 TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V) 237.691.000 BMT, ngày 29 tháng 02 năm 2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) Trưởng phòng TCKT (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.4 Báo cáo tổng hợp danh sách người bệnh BHYT khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú ñề nghị toán Mẫu số: C79a - HD (Ban hành theo Thơng tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 Bộ Tài chính) SỞ Y TẾ ðẮK LẮK BỆNH VIỆN ðA KHOA THÀNH PHỐ BUÔN MA DANH S ÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ ðỀ NGHỊ THANH TỐN TẠI BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ BN MA THUỘT Tháng 02 quý 01 năm 2016 (Gửi với file liệu hàng tháng) ðơn vị: đồng Chi phí đề nghị BHXH tốn TỔNG CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT Năm sinh STT M ã thẻ BHYT Họ tên Nam A A Mã ðK Bð Mã bệnh Ngày khám C Tổng cộng Nữ B E G H I Xét nghiệm CðHA TDCN Thuốc dịch M áu Thủ thuật VTYT Phẫu thuật Người bệnh Trong chi chi trả Vận Tổng cộng phí ngồi quỹ chuyển định suất Tiền khám 11 12 13 14 15 BỆNH NHÂN NỘI TỈNH KCB BAN ðẦU C ng B Không áp dụng tỷ lệ toán 0 0 0 0 BỆNH NHÂN NỘ I TỈNH ðẾN C ng BỆNH NHÂN NGO ẠI TỈNH ðẾN C ng : T n g C n g A+B + C Tổng số tiền ñề nghị toán (viết chữ): BMT, ngày 29 tháng 02 năm 2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) Trưởng phòng Kế hoạch TH (Ký, họ tên) Kế tốn trưởng Thủ trưởng ñơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, ñóng dấu) 0 Phụ lục 2.5 Báo cáo tổng hợp danh sách người bệnh BHYT khám bệnh, chữa bệnh nội trú đề nghị tốn Mẫu số: C80a – HD SỞ Y TẾ ðẮK LẮK BỆNH VIỆN ðA KHOA THÀNH PHỐ BN MA THUỘT (Ban hành theo Thơng tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 Bộ Tài chính) DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ ðỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠI BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT Tháng 02 quý 01 năm 2016 (Gửi với file liệu hàng tháng) ðơn vị: ñồng CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT Năm sinh STT Họ tên Mã thẻ BHYT Nữ A A Mã Mã ðKBð bệnh B BỆNH NHÂN NỘI TỈNH KCB BAN ðẦU E G H I K L Chi phí đề nghị BHXH tốn Khơng áp dụng tỷ lệ tốn Tổng cộng Xét nghiệm CðHA TDCN Thuốc Máu Thủ thuật Phẫu thuật VTYT Vận Tiền gường chu yển 11 Người bệnh chi trả Tổng cộng 12 13 14 Trong ngồi QðS 15 Nguyễn T hị T hu 1948 gd4660101706194 66003 f48.8; 31/01/2016 01/02/2016 169.220 40.000 91.000 13.220 0 25.000 0 169.220 Nguyễn T hị Dung 1955 ta4660100627729 66003 j15; 22/01/2016 01/02/2016 10 2.926.095 566.000 91.000 1.924.295 0 94.800 250.000 802.899 2.123.196 454 Lê T ài ……… hs4660000411684 …… 455 Huỳnh T ấn Dũng 1968 gd4660101508411 66003 t00; k29.1; 66003 k29 456 Y T hăng Eban 2013 te1660101502967 66054 a09; 1998 T rần Ng Bảo T rân 2012 te1660100703403 ……… 125 Ngơ T rí Niê hra gd4661200100884 1950 286.236 26/02/2016 29/02/2016 477.904 25/02/2016 27/02/2016 213.521 1.670 396.394.367 40.000 0 165.000 5.836 25.400 22.000 380.904 0 40.000 25.000 98.521 0 125.202.000 31.093.000 73.947.655 103.548.000 18.509.712 50.000 57.247 228.989 75.000 95.581 382.323 50.000 0 213.521 44.094.000 67.414.291 328.980.076 j20;k2 66010 9; 26/01/2016 01/02/2016 487.074 180.000 66.000 91.074 0 150.000 97.415 389.659 66001 a09; 27/01/2016 30/01/2016 354.007 144.000 25.000 78.407 0 31.600 75.000 106.202 247.805 …… te1660101205313 66001 a09; 03/02/2016 05/02/2016 471.240 209.000 25.000 112.540 0 74.700 50.000 0 471.240 2015 te1660100705177 66001 j02; 23/02/2016 25/02/2016 161.102 65.000 46.102 0 50.000 0 161.102 458 87.849.562 27.590.000 5.959.000 21.645.709 17.137.000 3.829.853 11.688.000 9.634.757 78.214.805 2014 126 T rần Bình An ……… 25/02/2016 27/02/2016 Cộng BỆNH NHÂN NỘ I TỈNH ðẾN Nguyễn Sanh Chinh C Ngày Nam ……… B Ngày vào Số ngày ñiều trị Cộng BỆNH NHÂN NGO ẠI TỈNH ðẾN H Ren Êban 1994 dn4792051078836 79411 o80; 26/01/2016 30/01/2016 1.119.139 470.000 25.000 114.539 378.000 31.600 100.000 492.421 626.718 Phan T hị Minh Quý 1983 dn4792875400003 79055 a09; 29/01/2016 30/01/2016 166.580 40.000 25.000 44.980 0 31.600 25.000 49.974 116.606 ……… ……… 15 T rần T hị T hanh 1988 hc4750601500171 16 Hà T hị ðào 1994 dn4670801200154 …… 75002 o82; o82;o8 67074 2; 19/02/2016 25/02/2016 2.442.444 470.000 45.000 471.244 1.195.000 63.200 198.000 1.074.675 1.367.769 2.396.031 470.000 50.000 427.830 1.195.000 63.201 190.000 1.054.252 1.341.779 72 21.564.713 5.468.000 1.077.000 4.773.674 7.365.000 670.039 2.211.000 6.856.219 14.708.494 0 83.905.267 421.903.375 2.200 505.808.642 158.260.000 Tổng Cộng A+B+ C 38.129.000 100.367.038 128.050.000 23.009.604 57.993.000 Bốn trăm hai mươi mốt triệu chín trăm lẻ ba ngàn ba trăm bảy mươi lăm ñồng BMT, ngày 29 tháng 02 năm 2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) 19/02/2016 25/02/2016 Cộng: Tổng số tiền ñề nghị tốn (viết chữ): Trưởng phòng Kế hoạch TH (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.6a: Biên lai thu tiền Sở y tế tỉnh ðắk Lắk Bệnh viện ðK TP BMT Mẫu số: C38-BB (Ban hành theo Qð số: 19/2006/Qð-BTC ngày 30/03/2006 Bộ trưởng BTC) BIÊN LAI THU TIỀN Ngày 09 tháng 12 năm 2015 Số: 12597 - Họ, tên người nộp: H Ktul Niê Năm sinh: 1987 - ðịa chỉ: Cấp cứu - Nội dung thu: Thu tạm ứng (nằm viện) Hạch toán ngày: 09/12/2015 - Số tiền thu: 1.000.000 ñồng (Viết chữ): Một triệu ñồng chẵn Người nộp tiền (Ký, họ tên) Ngươi thu tiền (Ký, họ tên) CHÚ Ý: NỘP NGAY BIÊN LAI NÀY CHO ðIỀU DƯỠNG KHOA, PHÒNG- TRÁNH THẤT LẠC - Tờ trắng: Lưu phòng Tài - Kế tốn - Tờ hồng: Bệnh nhân giữ (Khơng giá trị toán) Mang theo toán viện - Tờ xanh: Lưu hồ sơ toán ðiều dưỡng nhận dán vào hồ sơ toán Ký nhận: ………… Phụ lục 2.6b: Phiếu ñịnh ( Kế toán BHYT lưu) Sở Y tế ðắk Lắk Bệnh viện ða khoa TP BMT Mã số bệnh nhân : :19054678 Số BHYT: HN266010089765 PHIẾU CHỈ ðỊNH CẬN LÂM SÀNG Họ tên: Nguyễn Thị Bình ðịa chỉ: 08 Săm BRăm,Phường EaTam,TP Bn Ma Thuột, ðắk Lắk Nơi định: PK Sản khoa Chẩn đốn: Thai 17-18 tuần- thiếu máu STT Nội dung SIÊU ÂM Siêu âm thai (màu) Giá tiền 40.800 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC Tổng phân tích tế bào máu ðịnh nhóm máu ABO (Ngoại trú) ðịnh nhóm máu Rh (Ngoại trú) Tổng Ngày 25 tháng năm 2015 BS HOÀNG THỊ MAI 8.960 30.000 25.000 104.760 ... CƠNG TÁC KẾ TỐN KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG CÓ THẺ BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA TP BMT 42 2.2.1 Quy trình hoạt động khám chữa bệnh, giám định tốn đối tượng khám chữa bệnh có thẻ bảo hiểm y tế ... TƯỢNG CÓ THẺ BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA TP BUÔN MA THUỘT 82 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HOẠT ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG CÓ THẺ BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA TP BUÔN MA THUỘT... HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HOẠT ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG CÓ THẺ BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA TP.BUÔN MA THUỘT 82 3.1 NGUYÊN TẮC ðỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HOẠT ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán hoạt động khám chữa bịnh đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa thành phố buôn mê thuột , Hoàn thiện công tác kế toán hoạt động khám chữa bịnh đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa thành phố buôn mê thuột

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn