Giải pháp marketing cho sản phẩm rau, hoa, quả xứ lạnh của công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thiện mỹ kom tum

115 23 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NHƢ KỲ GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM RAU, HOA, QUẢ XỨ LẠNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THIỆN MỸ KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NHƢ KỲ GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM RAU, HOA, QUẢ XỨ LẠNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THIỆN MỸ KON TUM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố công trình khoa học khác Tác giả luận văn Nguyễn Nhƣ Kỳ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING 11 1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ 11 1.1.1 Định nghĩa marketing 11 1.1.2 Tầm quan trọng hoạt động marketing hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 14 1.2 TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN MARKETING 15 1.2.1 Phân tích thị trƣờng lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 15 1.2.2 Xác định mục tiêu marketing 19 1.2.3 Định vị sản phẩm 19 1.2.4 Các sách marketing 21 1.2.5 Tổ chức thực 31 1.2.6 Kiểm tra, giám sát 33 1.2.7 Thiết lập ngân sách 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THIỆN MỸ KON TUM 36 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH SX VÀ DV THIỆN MỸ KON TUM 36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 36 2.1.2 Tổ chức máy Công ty TNHH SX DV Thiện Mỹ Kon Tum 38 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH SX VÀ DV THIỆN MỸ KON TUM 39 2.2.1 Phân tích thị trƣờng lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 39 2.2.2 Định vị sản phẩm 41 2.2.3 Chính sách marketing 41 2.2.4 Tổ chức thực 55 2.2.5 Kiểm tra, giám sát 56 2.2.6 Ngân sách cho hoạt động marketing 56 2.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY 58 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 58 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 59 KẾT KUẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM RAU, HOA, QUẢ XỨ LẠNH CỦA CÔNG TY THHH SX VÀ DV THIỆN MỸ KON TUM 63 3.1 CỞ SỞ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING CƠNG TY TNHH SX VÀ DV THIỆN MỸ KON TUM 63 3.1.1 Các yếu tố môi trƣờng 63 3.1.2 Xu hƣớng tiêu dùng 71 3.1.3 Chiến lƣợc kinh doanh công ty giai đoạn 2015-2020 77 3.2 MỤC TIÊU MARKETING 78 3.3 LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM 79 3.3.1 Phân tích thị trƣờng lựa chọn thị trƣờng 79 3.3.2 Định vị sản phẩm 82 3.4 CHÍNH SÁCH MARKETING 84 3.4.1 Chính sách sản phẩm 84 3.4.2 Chính sách giá bán 91 3.4.3 Chính sách phân phối 95 3.4.4 Chính sách truyền thơng - cổ động 97 3.5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT 99 3.5.1 Về tổ chức thực 99 3.5.2 Về kiểm tra, giám sát 100 3.5.3 Ngân sách cho hoạt động marketing 100 KẾT LUẬN CHƢƠNG 102 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn SX Sản xuất CB Chế biến DV Dịch vụ GCN Giấy chứng nhận GAP Good Agricultural Practices – Thực hành nông nghiệp tốt VietGAP Vietnamese Good Agricultural Practices - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam BRC British Retail Consortium - Tiêu chuẩn Hiệp hội nhà bán lẻ Anh (Cung cấp yêu cầu giúp kiểm soát dây chuyền cung cấp sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào việc cung cấp giống, trồng trọt, thu hoạch chế biến đến giao sản phẩm cho khách hàng) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Bốn công cụ phối thức marketing 14 1.2 Bảng loại hình kiểm tra marketing 33 2.1 Tổng hợp lƣợt khách đến với Vùng du lịch sinh thái 40 Măng Đen, huyện KonPlông, Tỉnh Kon Tum 2.2 Tiêu chuẩn tồn dƣ dƣ lƣợng vi sinh vật sản 42 phẩm rau, hoa, 2.3 Chuẩn loại sản phẩm rau, hoa, công ty 45 2.4 Giá bán sổ sản phẩm rau, hoa, thị 48 trƣờng 2.5 Số lƣợng cửa hàng bán sản phẩm số lƣợng mặt hàng 52 công ty qua năm 2012-2014 2.6 Kênh phân phối công ty thị trƣờng 52 2.7 Tần suất truyền thông, cổ động kênh truyền 53 thông 2.8 Phân bổ ngân sách cho hoạt động marketing 57 3.1 Cơ cấu sản phẩm sản lƣợng dự kiến đạt đƣợc sau 85 năm 2015 3.2 Bảng giá dự kiến cho kênh phân phối 93 3.3 Bảng chiết khấu theo doanh số bán 95 3.4 Mức trì tài dự kiến cho hoạt động marketing 101 3.5 Tỷ lệ phân bổ ngân sách cho hoạt động marketing 101 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Bốn P phối thức marketing 13 1.2 Các yếu tố q trình truyền thơng 31 2.1 Logo Cơng ty TNHH SX&DV Thiện Mỹ Kon Tum 36 2.2 Khu sản xuất dâu tây theo công nghệ nông nghiệp 44 2.3 Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm công ty 50 2.4 Du khách tham gia trải nghiệm hái dâu tây công ty 51 2.5 Gian hàng công ty Hội chợ xúc tiến thƣơng mại 54 2.6 Đồ thị chi phí hoạt động marketing 56 2.7 Khu nhà kính sản xuất rau, hoa, theo phƣơng pháp 58 canh tác nông nghiệp (Organic Farm) 3.1 Sản phẩm số công ty rau, hoa, xứ lạnh 69 Siêu thị Big C – Đà Nẵng 3.2 Sản phẩm cà chua bi đƣợc sản xuất thu hoạch 72 Công ty TNHH SX DV Thiện Mỹ Kon Tum 3.3 Sản phẩm rau, hoa xứ lạnh cơng ty 73 3.4 Quy trình sản xuất số sản phẩm rau, hoa, 74 công ty 3.5 Đề xuất mẫu logo cho sản phẩm rau, hoa, 83 3.6 Mẫu tem, nhãn sản phẩm đƣợc thiết kế 88 3.7 Sản phẩm cà chua bi đóng gói cơng ty 90 3.8 Mẫu túi xốp 91 3.9 Quy trình xây dựng giá 93 3.10 Kênh phân phối sản phẩm 96 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ kinh tế giới xu hội nhập kinh tế toàn cầu tác động đến kinh tế quốc gia, mang lại cho doanh nghiệp nhiều hội đồng thời khơng thách thức cạnh tranh trở nên ngày gay gắt khốc liệt Với sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh thị Kon Tum thị trƣờng khu vực Miền Trung tƣơng đối mẻ Sự cạnh tranh lĩnh vực sản xuất rau, hoa, xứ lạnh chƣa nhiều Những vấp phải nhiều khó khăn việc tiêu thụ hàng hóa Ngun nhân cơng ty chƣa thật quan tâm đến hoạt động marketing, nhƣ chƣa vận dụng sách marketing vào trình kinh doanh chƣa xem hoạt động quan trọng cho việc phát triển kinh doanh, mở rộng thị trƣờng tăng khả cạnh tranh cho sản phẩm Cùng với xu hƣớng phát triển đó, vai trò marketing ngày đƣợc khẳng định, giúp cho doanh nghiệp định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh Marketing định điều phối tất hoạt động doanh nghiệp, cầu nối doanh nghiệp với thị trƣờng Vì vậy, việc ứng dụng marketing vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đòi hỏi tất yếu khách quan Bên cạnh đó, việc đầu tƣ phát triển sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh địa bàn huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum đƣợc cấp, ngành quan tâm, kêu gọi đầu tƣ thực hỗ trợ sản xuất, quảng bá sản phẩm Công ty TNHH SX DV Thiện Mỹ Kon Tum doanh nghiệp tham gia thực đầu tƣ theo chủ trƣơng địa phƣơng Vì vậy, để hoạt động kinh doanh có hiệu phát triển bền vững doanh 92 Giá bán = Chi phí sản xuất + Trị giá hao hụt + Chi phí vận chuyển + Chi phí quản lý Trong đó: + Chi phí sản xuất: Bao gồm tất yếu tố đầu vào sản xuất, lãi vay, phi phí đóng gói loại khấu hao + Trị giá hao hụt: Tổng giá trị phẩm/Sản lƣợng thu hoạch Mỗi sản phẩm có tỷ lệ hao hụt khác tỷ lệ tuỳ thuộc vào thời vụ, loại sản phẩm + Chi phí quản lý: 5%/tổng chi phí + Chi phí vận chuyển đƣợc tính đơn vị tính kg với mức 2.000 đồng - 5.000 đồng/kg tuỳ thuộc vào thị trƣờng Để xác định đƣợc giá bán công ty cần tiến hành nghiên cứu thị trƣờng, ƣớc lƣợng quy mơ thị trƣờng đặc tính nhu cầu ngƣời tiêu dùng, khả tốn… thơng qua việc nghiên cứu định tính định lƣợng Việc định giá cao hay thấp không phụ thuộc vào chất lƣợng sản phẩm mà phụ thuộc vào chấp nhận khách hàng hay khơng Do đó, ngồi nâng cao chất lƣợng sản phẩm, công ty cần thƣờng xuyên xác định đƣợc cảm nhận khách hàng sản phẩm qua sản phẩm dùng thử Song song với việc thực định giá bán cho sản phẩm công ty cần thực việc tăng chiết khấu bán hàng, dịch vụ toán, vận chuyển, xúc tiến bán hàng Có sách ƣu đãi khác kênh phân phối thực phát triển sản phẩm 93 Giá trị cảm nhận từ khách hàng Xác định giá thành sản phẩm (trên yếu tố đầu vào) Điều chỉnh đƣa mức giá cuối Xác định giá dự kiến Giá trị cảm nhận từ khách hàng Hình 3.9 Quy trình xây dựng giá Qua tham khảo giá bán sản phẩm công ty kênh phân phối (freshshop, hƣơng vị xanh, Qnasafe), giá bán sản phẩm tƣơng tự công ty Đà Lạt, Buôn Mê Thuột… Giá bán sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh an toàn thƣờng cao từ 50% đến 300% so với sản phẩm rau, hoa, khác Bảng 3.2 Bảng giá dự kiến cho kênh phân phối STT Sản phẩm Dâu tây DT01: Dâu tây Măng Đen (Giống Mỹ) DT02: Dâu tây Măng Đen (Giống Nhật) Cà chua bi Đơn vị Giá bán dao động năm Thấp Giá bán Cao nhất TB kg 48.000 84.000 66.000 kg 144.000 216.000 180.000 94 STT Sản phẩm CH03:Cà chua Măng Đen (giống chocolate) CH04:Cà chua Măng Đen (giống đen) CH01:Cà chua Măng Đen (giống vàng) CH02:Cà chua Măng Đen (giống đỏ) OT01: Ớt chuông Măng Đen (quả màu đỏ) OT02: Ớt chuông Măng Đen (quả màu xanh) OT03: Ớt chuông Măng Đen (quả màu vàng) CN01:Cà nâu MT01: Măng tây Măng Đen Các loại MC01: Mắc ca Măng Đen Các loại rau CR01:Cà rốt Măng Đen BC01: Bắp cải Măng Đen SL01: Súp lơ xanh Măng Đen CN01:Cải Măng Đen CT01: Cải thảo Măng Đen CT02:Cải thìa Măng Đen XL01:Xà lách Măng Đen Rau gia vị CD01:Củ cải đỏ Baby Măng Đen Đơn vị Giá bán dao động năm Thấp Giá bán Cao nhất TB kg 35.000 55.000 45.000 kg 50.000 70.000 60.000 kg 42.000 55.000 48.500 kg 30.000 40.000 35.000 kg 20.000 25.000 22.500 kg kg 15.000 60.000 20.000 90.000 17.500 75.000 kg 120.000 200.000 160.000 kg kg kg kg kg kg kg kg 15.000 15.000 20.000 15.000 15.000 15.000 20.000 40.000 22.000 22.000 35.000 20.000 20.000 20.000 30.000 55.000 18.500 18.500 27.500 17.500 17.500 17.500 25.000 47.500 kg 20.000 25.000 22.500 95 Trong thời gian vừa qua, giá thành sản phẩm cơng ty đƣợc hình thành sở chi phí sản xuất có phần lợi nhuận Tuy nhiên thời gian tới để hoạt động marketing thực hiệu cơng ty cần có sách giá linh hoạt Trong sách giá bao gồm hoạt động nhƣ khuyến mãi, hàng mẫu dùng thử… Để khuyến khích nhóm khách hàng tiêu thụ sản phẩm cơng ty, cần có sách chiết khấu bán hàng hợp lý nguyên tắc tiêu thụ nhiều tỷ lệ chiết khấu cao Để đơn giản việc tính tốn công ty nên tạo khung giá mức mua hàng Cơ sở tính lấy giá gốc trừ số tiền chiết khấu, tỷ lệ chiết khấu tăng theo số lƣợng mua tƣơng ứng Để triển khai sách này, luận văn xin đƣợc đề xuất giải pháp cụ thể cách định giá theo khối lƣợng bán Bảng 3.3 Bảng chiết khấu theo doanh số bán Giá trị hàng bán (triệu đồng/năm) Tỷ lệ khấu (%) Dƣới 50 triệu Từ 50 đến 100 Từ 100 đến 200 Từ 200 đến 500 Trên 500 triệu 3.4.3 Chính sách phân phối Với mục tiêu tăng sản lƣợng bán, mở rộng thị trƣờng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thị trƣờng, việc cần thiết cần phải có cơng ty xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm cho phù hợp cung cấp sản phẩm đến ngƣời tiêu dùng nhanh chống, hiệu Việc lựa chọn định kênh phân phối vấn đề phức tạp mà công ty cân nhắc, kênh phân phối mà công ty lựa chọn ảnh hƣởng đến tất định hoạt động marketing 96 - Tổ chức kênh phân phối: Do đặc thù ngành sản xuất nông nghiệp, sản phẩm có thời gian bảo quản vận chuyển ngắn, cần nhanh vận chuyển đến nhà cung cấp - Quản trị kênh phân phối: Bên cạnh tìm kiếm nhà tiêu thụ sản phẩm mới, công ty cần phải củng cố hệ thống phân phối có nhằm mục đích tối đa hố hiệu bán hàng, thắt chặt mối quan hệ công ty, nhà phân phối khách hàng ngƣời tiêu dùng Do đó, để phát triển sản phẩm tiết kiệm chi phí hoạt động marketing Tập trung phát triển kênh phân phối gián tiếp cấp thị trƣờng: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi Quảng Nam với mơ hình nhƣ sau: Công ty TNHH SX&DV Thiện Mỹ KonTum Cửa hàng bán giới thiệu sản phẩm, siêu thị Ngƣời tiêu dùng Cửa hàng bán giới thiệu công ty Hình 3.10 Kênh phân phối sản phẩm Để triển khai thực sách phân phối cơng ty cần triển khai: Nhân viên phụ trách khu vực (Tuyển 04 nhân viên kinh doanh) để quản lý doanh số cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm, kiểm tra hàng tồn, lên đơn hàng, nhƣ tƣ vấn, giải đáp vấn đề sản phẩm Sử dụng kênh phân phối cấp đảm bảo sản phẩm đến với khách hàng thời gian nhanh 97 nhất, tiết kiệm đƣợc chi phí quản lý chung, đồng thời chênh lệnh giá vốn hàng bán với giá bán không nhiều, để tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm Ngoài ra, để phát triển triển sản công ty phù hợp với mục tiêu công ty xây dựng nông trại hữu gắn với du lịch địa phƣơng công ty cần tiến đến xây dựng cửa hàng công ty, để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch, khách hàng nhà hàng, khách sạn địa bàn Cửa hàng nơi thu thập thông tin khách hàng, chất lƣợng sản phẩm với đơn đặt hàng nhân viên kinh doanh thị trƣờng gởi Do cần phân cơng lại phận kinh doanh công ty tuyển thêm số nhân viên để đảm bảo hệ thống đƣợc vận hành: + Lãnh đạo công ty phụ trách chung quản lý cửa hàng + Nhân viên bán hàng (02nhân viên): Trực tiếp bán hàng hàng, giới thiệu sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh Đồng thời nhân viên bán hàng thực việc tiếp nhận đơn hàng từ nhân viên kinh doanh 04 khu vực Tiếp nhận phản hồi đóng góp ý kiến khách hàng sản phẩm công ty + Nhân viên giao hàng: Thực việc chuyển hàng theo yêu cầu khách hàng khu vực 3.4.4 Chính sách truyền thông - cổ động Mục tiêu truyền thơng - cổ động: Nhằm quảng bá hình ảnh cơng ty cung cấp thông tin công ty, sản phẩm đến nhóm khách hàng mục tiêu Để thực mục tiêu công ty cần phối hợp sử dụng công cụ truyền thông - cổ động linh hoạt bao gồm: Quảng cáo, marketing trực tiếp, khuyến mãi, bán hàng trực tiếp Quảng cáo: Thông điệp quảng cáo cần rõ ràng, dễ hiểu nhấn mạnh câu thông điệp: Quà tặng từ đại ngàn - Mang lại dinh dƣỡng cho sức khoẻ sống Bên cạnh cần phải cho khách hàng thấy đƣợc logo 98 (đã tác giả đề xuất phần trên) hình ảnh để tạo ghi nhớ khách hàng Hình thức quảng cáo cần phải lơi công ty thực video giới thiệu quy trình sản xuất sạch, thực video trải nghiệm du khách khu vực sản xuất công ty để đăng tải lên trang mạng, thức sử dụng, chế biến sản phẩm, hỗ trợ làm chƣơng trình nấu ăn ngon có sử dụng sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh Thị trƣờng mục tiêu công ty số khu vực riêng lẽ chủ yếu hàng rau sạch, siêu thị Vì vậy, để truyền thơng điệp quảng cáo tốt đến khách hàng hệ thống màng hình đƣợc cửa hàng, siêu thị trang bị sẵn, tận dụng công cụ truyền thông nhƣ: fanpage Facebook, youtube, google plus, ZingMe, Twitter… (đăng ký kênh thơng có trả phí để thực truyền tải thông điệp đến đối tƣợng khách hàng thị trƣờng mục tiêu) để chia hình ảnh công ty, sản phẩm, video phƣơng pháp canh tác sạch, cách thức chế biến sản phẩm… Marketing trực tiếp: In ấn sử dụng catalogue, leaflet gửi cho khách hàng, hệ thống phân phối thông qua hình thức email có sản phẩm thay đổi giá (đối với cửa hàng, kênh phân phối) Trong cần làm bật hình ảnh sản phẩm, logo công ty, thông tin sản phẩm, thông tin công ty hệ thống phân phối cơng ty Bên cạnh bổ sung tờ rơi thông tin sản phẩm, phƣơng thức canh tác, thức chế biến kiện hàng gởi cho hệ thống phân phối Khuyến mãi, chiết khấu hình thức kích thích nhu cầu mua hàng phát triển sản phẩm Công ty cần thƣờng xuyên cập nhật hình thức khuyến mãi, giảm giá đặt biệt theo thời vụ nhầm đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm vào thời điểm vụ, tránh sản xuất tồn dƣ Khi thực sách phải triển khai đồng loạt, chi tiết cho loại sản phẩm, thời gian áp dụng sách (đối với sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh mang 99 tính chất thời vụ, nên thời gian áp dụng sách từ 15 ngày đến tháng) Ngoài xây dựng sách chiết khấu, hoa hồng cần phải cao so với sản phẩm tiêu dùng khác thời gian bảo quản ngắn cần phải đƣợc đẩy mạnh công tác bán hàng hệ thống (mức chiết khấu, hoa hồng từ 5% đến 10 %, so với mặt hàng tiêu dùng khác từ 3% đến 5%, tuỳ thuộc vào thị trƣờng nhƣ mức chiết khấu đối thủ cạnh tranh) Sự kiện trải nghiệm: Tham gia vào hoạt động hội chợ hàng nông nghiệp để giới thiệu quy trình sản xuất sản phẩm sạch, chất lƣợng sản phẩm Để thực tế trải nghiệm thông qua việc dùng thử số sản phẩm, kết hợp với phƣơng tiện truyền thông liên kết, hƣớng dẫn chƣơng trình nấu ăn ngon rau, hoa, xứ lạnh Trong đó, cần ƣu tiên cho việc sử dụng sản phẩm mẫu, trải nghiệm thực tế công ty cách thức chăm sóc, thu hoạch kết hợp với làm video để truyền thông, tạo lôi khách hàng Bán hàng cá nhân: Hình thức áp dụng cửa hàng cơng ty, với mục tiêu quảng bá sản phẩm công ty thông qua lƣợng khách du lịch đến với địa phƣơng Để thực tế trải nghiệm thông qua việc dùng thử số sản phẩm tham quan quy trình sản xuất, sử dụng thử sản phẩm Bên cạnh hệ thống phân phối đƣợc hình thành, cộng với việc tuyển dụng thêm nhân viên phụ trách bán hàng, đẩy mạnh việc tƣ vấn sản phẩm, định kỳ tổ chức kiện cửa hàng có bán sản phẩm, rau, hoa, cơng ty, đẩy mạnh xây dựng hình ảnh sản phẩm, công ty đến với khách hàng 3.5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT 3.5.1 Về tổ chức thực Với mục tiêu đẩy mạnh tiêu thụ, mở rộng thị trƣờng phát triển thƣơng hiệu Tuy nhiên quy mơ cơng ty nhỏ nên cơng ty cần tuyển thêm 12 có nhân viên phụ trách cơng tác marketing hoàn thiện hoạt động 100 marketingcơng ty, để làm nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh công ty thị trƣờng, thiết kế quảng cáo, xây dựng chƣơng trình khuyến Nhân viên phụ trách marketing thực phân tích phản hồi thị trƣờng, khách hàng sản phẩm thông qua báo cáo kết kinh doanh cửa hàng, siêu thị hệ thống Khắc phục hạn chế, lập kế hoạch truyền thơng, quảng cáo cho phù hợp Thu thập hình ảnh sản phẩm cập nhật lên catalogue, leaflet gởi đến khách hàng Liên kết với đơn vị tuor, tuyến để giới thiệu sản phẩm, điểm dừng chân công ty 3.5.2 Về kiểm tra, giám sát Quá trình triển khai thực sách marketing có nhiều vấn đề xảy Nên hoạt động thực sách marketing, phận marketing cần thực việc kiểm tra sách thƣờng xuyên định báo cáo kết lên Phó giám đốc, Giám đốc - Đánh giá kết marketing: Căn vào kế hoạch năm, nhân viên phụ trách marketing thƣờng xuyên đánh giá sản lƣơng tiêu thụ, lợi nhuận, khoản chi marketing/doanh thu Để kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục phát huy điểm mạnh đạt đƣợc - Kiểm tra sách: Định kỳ kiểm tra hàng quý, tháng toàn việc triển khai thực cách sách marketing tìm hiểu mức độ phù hợp sách với mức độ thay đổi thị trƣờng, nâng cao khả cạnh tranh, thâm nhập thị trƣờng sản phẩm 3.5.3 Ngân sách cho hoạt động marketing Từ thực trạng cơng ty phân tích, cơng ty cần lập kế hoạch tài cho hoạt động marketingcơng ty hoạt động lĩnh vực sản xuất sản phẩm nông nghiệp thời gian đầu nên công ty cần đầu tƣ cho công tác thị trƣờng, quảng bá sản phẩm, xây dựng thƣơng hiệu… 101 mức chi phí bỏ nhiều cho việc thực sách marketing Khi vào hoạt động ổn định có thƣơng hiệu mức áp dụng chi ngân sách cho hoạt động marketing chiếm tỷ lệ thấp Cơng ty áp dụng theo hình thức sau: Bảng 3.4 Mức trì tài dự kiến cho hoạt động marketing Năm 2016 2017 2018 sau Mức trì ngân sách cho hoạt động marketing dựa doanh thu 25 % 20 % 15 % Ngân sách cho hoạt động marketing kế hoạch thiếu để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Nó phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh năm chiến lƣợc marketing năm Trên sở ngân sách hàng năm cho hoạt động marketing, công ty tiến hành phân bổ cho hoạt động thay đổi vào thời kỳ thực tế cho phù hợp, dự kiến phân bổ nhƣ sau: Bảng 3.5 Tỷ lệ phân bổ ngân sách cho hoạt động marketing STT Công cụ truyền thông Quảng cáo Marketing trực tiếp Khuyến Sự kiện trải nghiệm Bán hàng cá nhân Tổng Tỷ lệ (%) 10 20 30 20 20 100 102 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên cở sở lợi thị trƣờng, sản phẩm nhƣợc điểm hoạt động marketing công ty năm qua Tác giả xác định đƣợc vấn đề chƣa thực đƣợc sách vè sản phẩm, giá, phân phối, truyền thơng - cổ động Vì vậy, giai đoạn để hoạt động marketing thực có hiệu công ty cần thực đồng giải pháp có phối hợp nhuần nhuyễn phận việc triển khai Ngồi sách marketing cơng ty cần thực thêm sách hỗ trợ tài chính, tuyển dụng thêm nhân sự, sở vật chất… Song song với cơng tác kiểm tra, giám sát suốt q trình thực Từ việc phân tích thực trạng hoạt động marketing công ty TNHH SX DV Thiện Mỹ Kon Tum kết hợp vơi sở lý thuyết chƣơng 1, tác giả đề xuất số giải pháp để hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh công ty TNHH SX DV Thiện Mỹ Kon Tum 103 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Rau, hoa, sản phẩm thiếu bữa ăn hàng ngày Trong giai đoạn phát triển đô thị hố nhanh chóng, tăng trƣởng kinh tế nhanh mức sống tăng nhu cầu sản phẩm rau, hoa, nói chung ngày tăng, kéo theo nhu cầu phận khách hàng sản phẩm rau, hoa, chất lƣợng cao tăng theo Tuy nhiên, để khách hàng biết tới sản phẩm, định vị đƣợc thƣơng hiệu, có đầu cho sản phẩm ổn định khó khăn lớn doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất rau, hoa, Trên mục đích tác giả nghiên cứu lý thuyết tiếp cận với tình hình thực tế cơng ty TNHH SX DV Thiện Mỹ Kon Tum để tiến hành xây dựng nhóm giải pháp marketing cho sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh công ty TNHH SX DV Thiện Mỹ Kon Tum, luận văn đạt đƣợc kết nhƣ sau: - Hệ thống vấn đề lý luận marketing xây dựng sách marketing - Đánh giá kết hoạt động marketing công ty TNHH SX DV Thiện Mỹ Kon Tum năm gần - Xây dựng tiến trình thực hoạt động marketing để xuất giải pháp sách marketing cho cơng ty TNHH SX DV Thiện Mỹ Kon Tum, cơng ty áp dụng giai đoạn tới Để công ty triển khai thực giải pháp marketing có hiệu quả, tác giả luận văn xin đề xuất số kiến nghị sau: - Đối với công ty: + Tuyển dụng thêm nhân viên thực công tác làm thị trƣờng công tác marketing công ty 104 + Lựa chọn logo cho sản phẩm rau, hoa, quả, câu hiệu (slogan), lựa chọn mẫu tem, nhãn cho sản phẩm mẫu túi xốp, hộp cho sản phẩm + Cải tiến, mở rộng hệ thống phân phối, kết hợp mở rộng diện tích trồng nhà kính, lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo số lƣợng chất lƣợng sản phẩm theo đơn hàng, xây dựng sách giá linh hoạt, áp dụng chƣơng trình khuyến mãi, chiết khấu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền - cổ động sản phẩm, công nghệ sản xuất… - Đối với quan quản lý nhà nƣớc: + Tiến hành đăng ký nhãn hiệu chứng nhận xuất xứ cho nhóm sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh tồn địa bàn huyện với nhãn hiệu “Rau, hoa, xứ lạnh Măng Đen” Và thực cấp lại cho đơn vị sản xuất địa bàn, giảm tải chi phí đăng ký, thủ tục cho đơn vị sản xuất + Hỗ trợ tƣ vấn, xây dựng quy trình tiến hành đăng ký sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP Có đề xuất với quan chức thống logo chứng nhận VietGAP + Tƣ vấn, sách vay vốn phát triển sản xuất nơng nghiệp cho đơn vị, công ty, hợp tác xã… + Liên kết với doanh nghiệp việc xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm chủ lực gắn với phát triển du lịch sinh thái + Tạo điều kiện liên kết chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại với tham gia doanh nghiệp địa phƣơng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Chính phủ (2013), Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013, Quy định sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nơng nghiệp, nơng thơn [2] Trƣơng Đình Chiến, Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [3] Grahame Dixie, Sách hướng dẫn Marketing cho khuyến nông - số Marketing rau - hoa - quả, NXB Nông nghiệp [4] Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái, Quản trị Marketing Định hướng giá trị, NXB Lao Động Xã Hội [5] Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải, Quản trị chiến lược, NXB Dân trí [6] Lê Thế Giới (2006), Nghiên cứu Marketing lý thuyết ứng dụng, NXB Thống Kê [7] Lê Thế Giới, Phạm Thị Lan Hƣơng, Lê Thị Minh Hằng, Quản trị thương hiệu, NXB Tài Chính [8] Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Quản trị Marketing, NXB Lao Động [9] Quốc hội (2005), Luật thƣơng mại số 36/2005/QH11 [10] Quốc hội (2005), Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 [11] Quốc hội (2007), Luật chất lƣợng sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 [12] Quốc hội (2012), Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 [13] Quốc hội (2009), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 [14] Phan Thăng, Cẩm nang nghiệp vụ marketing dành cho doanh nghiệp, NXB Thống Kê [15] Tỉnh uỷ Kon Tum (2011), Nghị số 03–NQ/TU ngày 27/7/2011, Nghị Hội nghị lần thứ tƣ Ban chấp hành Đảng Tỉnh khoá XIV xây dựng, phát triển ngành kinh tế mũi nhọn sản phẩm chủ lực [16] Thủ tƣớng Chính phủ (2012), Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/1/2012, Quyết định số sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản [17] Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum (2011), Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 22/12/2011, Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển rau, hoa, loại trồng khác gắn với du lịch sinh thái huyện KonPlông năm 2015 [18] Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum (2013), Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 07/11/2013, Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện KonPlông đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2025 Tiếng Anh [19] Philip Kotler, A Genric Concept of Marketing, Journal of Marketing, Vol.36, No.2 (April,1972), pp.46-54 Các Trang website [20] http://konplong.kontum.gov.vn/Default.aspx [21] http://www.qnasafe.com.vn [22] http://huongvixanh.com/index.html [23] http://freshshop.vn/ [24] https://www.facebook.com/VietFreshShop [25]https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-ty-TNHH-N%C3%B4ngnghi%E1%BB%87p-C%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-cao-Qnasafe484983398270287/?fref=photo ... xây dựng giải pháp marketing cho sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh Công ty TNHH SX DV Thiện Mỹ Kon Tum Thực phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, hoạt động marketing mà công ty áp dụng thời... sở lý luận marketing doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động marketing Công ty TNHH SX DV Thiện Mỹ Kon Tum Chƣơng 3: Giải pháp marketing cho sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh Công ty TNHH SX DV... hoạt động marketing Công ty TNHH SX DV Thiện Mỹ Kon Tum đƣa giải pháp marketing cho sản phẩm rau, hoa, xứ lạnh giai đoạn tới Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động marketing mà công ty áp dụng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp marketing cho sản phẩm rau, hoa, quả xứ lạnh của công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thiện mỹ kom tum , Giải pháp marketing cho sản phẩm rau, hoa, quả xứ lạnh của công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thiện mỹ kom tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn