Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố buôn ma thuột

759 21 0
  • Loading ...
1/759 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:37

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðNG TH XUÂN CHUYN DCH CƠ C U KINH T THÀNH PH BUÔN MA THU T LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðNG TH XUÂN CHUYN DCH CƠ C U KINH T THÀNH PH BUÔN MA THU T Chuyên ngành: Kinh t phát trin Mã s ᄉ: 60.31.01.05 LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS Bùi Quang Bình ðà Nng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi ðng Th Xuân MC LC M ðU 1 Tính cp thi t ca ñ tài M c tiêu ca ñ tài Câu h u t p trung vào Phát tri#n ngành cơng nghip có nhi u li th , t p trung vào ngành công 81 nghip ch bi n nht nông sn, ch bi n tài nguyên, nâng cao s ᄂ c cnh tranh ca hàng hóa ca ña phương tham gia sâu vào chuKi giá tr tồn c%u; Phát tri#n nơng nghip theo h "ng tái cu trúc li; ðEy mnh phát tri#n ngành thương mi dch v ð-ng th.i phi hoàn thin môi tr ng kinh doanh phát tri#n mnh kinh t tư nhân u th+c hin tt gii pháp kinh t thành ph sG CDCC tt năm t"i N DANH MC TÀI LI#U THAM KH!O Ting Vi%t [1] ðào Th Anh, ðào Th Tun, Lê Quc Doanh (2005), Báo cáo ca ñ tài nghiên cu khoa h-c c p nhà n c KC.07.17: Nghiên cu lun c khoa h-c ca chuyn ñi c u kinh t nông nghip nông thôn theo h ng cơng nghip hố, hin đ ᄉ i hố Vin khoa h>c nơng nghip Vit Nam 2005 [2] Bùi Quang Bình (2010), “Mơ hình tăng tr "ng kinh t Vit Nam nhìn t góc đ chuyn dch c u”, Tp chí khoa h>c cơng ngh ði h>c ðà NOng, s 5/2010 [3] Võ Tn Danh (2011), “Chuyn dch c u kinh t T%nh ð$k L$k”, Lu n văn cao h>c Kinh t Phát tri#n 2011 [4] Lê Du Phong, NguyJn Thành ð$ (1999), Chuyn dch c u kinh t ñiu kin hi nhp vi nn kinh t th gii, NXB Chính tr quc gia, Hà N$i [5] Bùi Tt Th@ng (2003), “Tip cn nghiên cu v n ñ chuyn dch c u kinh t th ᄉ i kỳ cơng nghip hóa”, Vin Kinh t [6] Bùi Tt Th@ng (2006), “Chuyn dch c h>c, Hà N$i u ngành kinh t " Vit Nam”, Nhà Xut bn Khoa h>c xã h$i Ting Anh [7] A Lewis (1954), “Economic Development with Unlimited Supplies of Labor”, Manchester School [8] A Lewis (1955), “The Theory of Economic Growth”, Homewood, Illinois, Richard D Irwin [9] Chenery H., 1988 Structural transformation, Handbook of development economics, Volume 1, North -Holland, 197-202 [10] H Chenery and M Syrquin (1975), “Patterns of Development”, Oxford University Press, London [11] H Oshima (1987), “Economic growth in Monsoon Asia: A comparative Survey”, Tokyo University Press, Tokyo [12] Hollis Chenery (1979), “Structural Change and Development Policy”, World Bank Research Publication [13] Fisher A.G.B., The clash of progress and security, London, Macmillan, 1935 Clark c, The conditions of economic progress, London, Macmillan, 1940 [14] Kawakami, T., 2004, “Structural Changes In China's Economic Growth During The Reform Period.”, Review of Urban & Regional Development Studies, July, Vol 16, Issue [15] Simon Kuznet (1969), Modern Economic Growth, New Haven and London Yale University Press [16] Shenggen Fan, Xiaobo Zhang Sherman Robinson (2003) “Structural Change and Economic Growth in China”, Review of Development Economics, 7(3), 360-377, 2003 [17] Wang, Z & Wei, J., 2004, “Structural Change, Capital's Contribution, and Economic Efficiency: Sources of China's Economic Growth Between 1952-1998”, Stockholm University - Center for Pacific Asia Studies (CPAS) and Gưteborg University ... 38 2.2.1 CDCC ngành kinh t Thành ph Buôn Ma Thu$t 39 2.2.2 CDCC n$i b$ ngành Thành ph Buôn Ma Thu$t 44 2.2.3 CDCC theo thành ph%n kinh t Thành ph Buôn Ma Thu$t 47 K t lu n chương... CHƯƠNG CƠ S LÝ THUYT V CDCC KINH T 1.1 CƠ S LÝ LUN V CƠ CU VÀ CHUYN DCH CƠ CU KINH T- 1.1.1 Cơ s lý lu n v cu kinh t 1.1.2 Cơ s lý lu n v CDCC kinh t... cu CDCC kinh t theo ngành ca Thành ph Bn Ma Thu$t 39 2.6 Tình hình cu CDCC tăng tr ng kinh t theo ngành ca Thành ph Buôn Ma Thu$t 40 2.7 Cơ cu doanh nghip phân theo ngành kinh t ñ Tp Bn Ma Thu$t
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố buôn ma thuột , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố buôn ma thuột

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn