Tổ chức báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần mía đường 333 đăk lăk

99 25 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀO VIỆT HÙNG TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀO VIỆT HÙNG TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 ĐẮK LẮK Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phương Đà Nẵng - năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đào Việt Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn .2 Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ VÀ VAI TRỊ CỦA BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Bản chất kế toán quản trị 1.1.2 Vai trò kế tốn quản trị chi phí với chức quản 1.2 TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ .10 1.2.1 Yêu cầu thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị 10 1.2.2 Tổ chức báo cáo dự toán 11 22 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 ĐẮK LẮK .37 2.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢNTẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 ĐẮK LẮK 37 2.1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty .37 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quảnCông ty 37 2.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 ĐẮK LẮK 40 40 52 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 66 3.1 SỰ CẦN THIẾT HỒN THIỆN BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 ĐẮK LẮK 66 3.2 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 ĐẮK LẮK 69 3.2.1 Hồn thiện báo cáo dự tốn 69 3.3.2 Hoàn thiện báo cáo thực 71 3.3.3 Tổ chức báo cáo kiểm soát đánh giá 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế HĐKD : Hoạt động kinh doanh HĐQT : Hội đồng quản trị KTTC : Kế tốn tài KTQT : Kế toán quản trị QLDN : Quản lý doanh nghiệp SDĐP : Số dư đảm phí TGĐ : Tổng Giám đốc XHCN : Xã Hội Chủ Nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Mẫu báo cáo dự toán doanh thu 13 1.2 Mẫu báo cáo dự toán sản xuất 15 1.3 Mẫu báo cáo dự toán kết HĐKD theo PP SDĐP 22 1.4 Mẫu báo cáo theo dõi tình hình doanh thu 24 1.5 Mẫu báo cáo tình hình sản xuất 25 1.6 Mẫu báo cáo kết hoạt động kinh doanh 30 2.1 Quy trình lập dự tốn 42 2.2 Dự tốn sản lượng tiêu thu - doanh thu 44 2.3 Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 46 2.4 Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 47 2.5 Dự tốn chi phí sản xuất chung 47 2.6 Dự toán đầu tư 49 2.7 Dự toán vốn tiền 51 2.8 Báo cáo sản lượng sản xuất 53 2.9 Báo cáo doanh thu - chi phí 55 2.10 Báo cáo tình hình nợ phải thu 56 2.11 Phiếu tính giá thành sản phẩm đường RS 57 2.12 Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm 58 2.13 Kết kinh doanh xăng dầu tháng 59 2.14 Báo cáo thu chi tháng 11/2014 61 3.1 Dự toán sản lượng tiêu thụ 70 3.2 Dự toán sản xuất 71 3.3 Báo cáo doanh thu hàng tháng 72 3.4 Báo cáo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 73 3.5 Báo cáo theo dõi chi phí nhân cơng trực tiếp 73 3.6 Báo cáo chi phí sản xuất chung 74 3.7 Báo cáo chi phí bán hàng QLDN 74 3.8 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo SDĐP 75 3.9 Phân tích doanh thu theo phương thức bán hàng 76 3.10 Phân tích chi phí hàng tháng 77 3.11 Bảng phân tích suất nguồn nguyên liệu mía 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xu hướng phát triển hội nhập kinh tế Quốc tế tạo nhiều hội thách thức cho kinh tế cho doanh nghiệp Đứng trước thực trạng đó, kinh tế đất nước nhiều biến đổi nhằm tạo hội thúc đẩy nhanh trình phát triển kinh tế Để hội nhập xu hướng chung, doanh nghiệp Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ số lượng lẫn chất lượng Nhưng mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp để lợi nhuận đạt tối đa Muốn phải tăng doanh thu, đồng thời tiết kiệm chi phí Vì định sản xuất, kinh doanh cần cân nhắc cẩn trọng thông tin kế toán quản trị trở nên cần thiết Do đó, kế tốn quản trị trở thành cơng cụ đắc lực cho nhà quản trị, tổ chức báo cáo kế tốn quản trị, cung cấp thơng tin hỗ trợ nhà quản trị việc lập kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch, kiểm tra đánh giá tình hình thực kế hoạch từ đưa định sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk quy mơ lớn địa bàn tỉnh Đăk Lăk mía đường, cung cấp công ăn việc làm cho 500 lao động, đặc biệt đóng góp lớn tiền thuế vào ngân sách hàng năm tỉnh Tuy nhiên, kế toán quản trị nói chung hệ thống báo cáo kế tốn quản trị nói riêng Cơng ty chưa quan tâm mức.Vì việc tổ chức cơng tác kế tốn quản trị nói chung tổ chức báo cáo kế tốn quản trị nói riêng Cơng ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quản lý, hiệu hoạt động đổi công tác kế toán doanh nghiệp Từ lập luận trên, thực nghiên cứu đề tài “Tổ chức báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk” 75 d) Tổ chức báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo phương pháp số dư đảm phí Căn vào sổ chi tiết sổ tổng hợp doanh thu, chi phí kỳ lập báo cáo Theo phương pháp số dư đảm phí, báo cáo lập theo cách lấy doanh thu trừ biến phí để tính số dư đảm phí, sau lấy số dư đảm phí trừ định phí để tính lợi nhuận Bảng 3.8 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo phương pháp số dư đảm phí Năm 2014 3.3.3 Tổ chức báo cáo kiểm soát đánh giá a Báo cáo phân tích doanh thu Với quy mơ lớn số lượng nhân nhiều Công ty dường không lo ngại việc thiếu nhân sự, quan trọng sử dụng nhân cho hợp lý mang lại hiệu tốt cho doanh nghiệp Cơng ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk chọn phương pháp phân tích doanh thu cách so sánh phương thức bán hàng Cách lập: Tổng hợp doanh thu cho sản phẩm theo hình thức bán hàng, xác định tỷ lệ hình thức bán tổng doanh thu sản phẩm 76 Bảng 3.9 Phân tích doanh thu theo phương thức bán hàng tháng 3/2014 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ Ký gửi đại lý tiêu Bán trực tiếp tỷ lệ Doanh thu Tổng Doanh thu tỷ lệ 87,654,876 17.64% 34,098,065 6.86% 375,090,875 75.49% 496,843,816 Nhân điều 736,576 3.02% 570,000 2.34% 23,078,648 94.64% 24,385,224 Nước lọc 2,098,765 64.10% 98,750 3.02% 1,076,520 32.88% 3,274,035 90,490,217 17.25% 34,766,815 6.63% 399,246,043 76.12% 524,503,075 Đường RS Doanh thu Hợp đồng tỷ lệ … Tổng Lợi ích mang lại: phương pháp so sánh doanh thu qua hình thức bán hàng giúp cho doanh nghiệp xác định hình phức bán phù hợp với sản phẩm, từ phương án đầu tư marketing, nhân sự, chi phí phù hợp b Báo cáo phân tích chi phí Hiện Cơng ty báo cáo thống tổng hợp số liệu cung cấp thông tin cho nhà quản trị, thiếu báo cáo đánh giá, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh để giúp nhà quản trị đưa chiến lược, định hướng cho doanh nghiệp đặc biệt việc chi tiêu cho hợp lý cần phải bổ sung báo cáo phân tích chi phí hàng quý, năm Cách lập: Dựa vào sổ chi tiết khoản chi phí cho sản phẩm để xác định thực so với kế hoạch tiết kiệm hay vượt kế hoạch đưa ra, lập theo bảng sau: 77 Bảng 3.10 Phân tích chi phí hàng tháng Hàng quý, năm Sản phẩm Kế hoạch Quý I Thực Chênh lệch % A) SP Đường I Nguyên vật liệu TT NVL - Mía ruộng - CP Vận chuyển … B) Nhân điều … C) Nước lọc … Tổng Ghi Tiết kiệm vượt Lợi ích mang lại: Cho biết đường tình hình chi phí theo sản phẩm, số chi phí vượt so với kế hoạch để phận sản xuất, nhà quản lý điều chỉnh kịp thời c Báo cáo phân tích suất nguồn nguyên liệu mía Cách lập: Căn phiếu nhập xuất kho nguyên liệu mía thành phẩm, kế tốn cập nhập vào bảng phân tích ngun liệu mía, lập tiêu bảng sau: 78 Bảng 3.11 Bảng phân tích suất nguồn nguyên liệu mía Lợi ích mang lại: Cho biết nguyên liệu nguồn gốc từ đâu mang lại hiệu thông qua tỷ lệ cho sản phẩm Từ nhà quản lý xem xét điều chỉnh nguồn cung cấp nguyên liệu cho phù hợp Cần đánh giá phân tích chất lượng mía nơng trường tự trồng so với thu mua từ nơng dân để từ xem xét việc đầu tư cách hiệu Hiện công ty quy trình ni trồng theo quy chuẩn, từ việc chọn giống theo mùa vụ, cách chăm sóc, thời gian thu hoạch cho mía mang lại hiệu cao Nếu quy trình nhân rộng cơng ty cam kết mua mía nơng dân, thay vào nơng dân phải cam kết ứng dụng quy trình kỹ thuật cơng ty đề q trình đánh giá kiểm tra công ty Như tiết kiệm chi phí thời gian cho Cơng ty thay thời gian đầu tư thêm nông trường 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ lý thuyết tổ chức báo cáo kế toán quản trị Chương việc tìm hiểu đánh giá thực trạng tổ chức báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk Chương 2, Chương đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk Các ý kiến đề xuất tổ chức lại báo cáo dự toán sản lượng tiêu thụ, chi tiết sản lượng tiêu thụ theo quý giúp cho nhà quản trị vào thực trạng hàng tháng điều chỉnh tháng, quý cho phù hợp để hướng đến mục tiêu hàng năm doanh nghiệp Tổ chức lại báo cáo doanh thu bổ sung thêm số liệu kế hoạch tỷ lệ hoàn thành giúp cho đội ngủ thực nhà quản lý hướng mục tiêu đề ra, tỷ lệ hoàn thành thấp với kế hoạch đưa kịp thời phân tích ngun nhân để tìm giải pháp khắc phục hạn chế kỳ sau Tổ chức báo cáo chi phí theo chức chi phí, tổ chức báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí Tổ chức báo cáo phân tích doanh thu bán hàng theo phương pháp, phân tích chi phí theo sản phẩm, phân tích nguồn ngun liệu mía nhằm giúp nhà quản trị nhìn tổng quan tình hình kinh doanh doanh nghiệp sở định 80 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu, phân tích lý luận, thực tiễn, luận văn giải số nội dung sau Thứ nhất, hệ thống hóa lý thuyết báo cáo kế tốn quản trị, làm tiền đề cho cơng tác đánh giá thực trạng tìm giải pháp khắc phục tồn báo cáo kế toán quản trị Cơng ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk Thứ hai, tìm hiểu thực trạng báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk, từ nhận thấy mặt hạn chế cần phải hoàn thiện đưa giải pháp hoàn thiện Thứ ba, để hoàn thiện báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk, tác giả đưa giải pháp: bổ sung báo cáo dự toán, báo cáo thực theo nhu cầu nhà quản lý thông qua thông tin khảo sát thu thập Căn vào nhu cầu thực tế nhà quản lý đơn vị, thiết kế lại báo cáo thực hiện, bổ sung kế hoạch tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch giúp phân tích tốt tình hình thực dự toán, tổ chức báo cáo dự toán sản lượng tiêu thụ nhằm cung cấp thơng tin hữu ích cho quản lý, bổ sung bảng phân tích doanh thu theo phương thức bán hàng để đánh giá tìm phương án tối ưu, bổ sung báo cáo phân tích suất nguồn nguyên liệu mía để xác định nguồn nguyên liệu mang lại xuất cao cần đầu tư, phát triển tăng hay giảm nhập từ nguồn ngun liệu mía DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Văn Dược (1998), "Hướng dẫn tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp", NXB Thống [2] Hoàng Thị Hồng Nga (2012), "Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế tốn quản trị Cảng hàng khơng quốc tế Đà Nẵng", Luận văn thạc sỹ [3] Nguyễn Thị Diễm Phương (2015), "Hồn thiện báo cáo kế tốn quản trị công ty cổ phần dược Danapha", Luận văn thạc sỹ [4] Đào Văn Tài, Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa (2003), Kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, NXB Tài [5] Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình kế tốn quản trị, NXB giáo dục [6] Lê Thị Ánh Tuyết (2013), "Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị công ty TNHH Khởi Phát", Luận văn thạc sỹ [7] Đồn Xn Tiên (2007), Giáo trình kế tốn quản trị doanh nghiệp, NXB tài [8] Trương Bá Thanh – Trần Đình Khơi Ngun (2001), Phân tích hoạt động kinh doanh phần II, NXB giáo dục [9] Saga Team, nguyên tắc giúp quản lý chi phí hiệu quả, Saga.vn, ngày 27/05/2015, địa chỉ: http://www.saga.vn/4-nguyen-tac-coban-giup-quan-ly-chi-phi-hieu-qua~42355 , 2015 [10] Thơng tư 53/2006/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 12/06/2006, việc hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp PHỤ LỤC Phụ lục số - Báo cáo dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp sản xuất Kỳ: (tháng/năm/vụ) TT Sản phẩm Số lượng sản xuất Định mức NVL tồn Tổng nhu NVL tồn Khối lượng Đơn giá Chi phí dự tốn NVL cuối cầu đầu NVL NVL kỳ NVL kỳ cần TT mua Tổng Phụ lục số - Báo cáo dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Kỳ: (tháng/năm/vụ) TT Sản phẩm Số lượng SP dự Định mức lao toán sản động cho xuất đơn vị kỳ SP Tổng Tổng công lao Đơn giá Chi phí nhân động lương cơng hao phí trực tiếp công Phụ lục số - Báo cáo dự tốn chi phí sản xuất chung Kỳ (tháng/quý/năm): TT Chỉ tiêu Thời gian lao động trực tiếp Biến phí sản xuất chung cho sản xuất trực tiếp Tổng biến phí sản xuất chung Tổng định phí sản xuất chung Tổng chi phí sản xuất chung Giá trị Phụ lục số - Báo cáo dự tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Kỳ (tháng, quý, năm,vụ): STT CHỈ TIÊU Số lượng sản phẩm dự toán tiêu thụ kỳ Biến phí bán hàng đơn vị Biến phí quản lý doanh nghiệp đơn vị Tổng biến phí bán hàng quản lý doanh nghiệp đơn vị Tổng biến phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Định phí bán hàng Định phí quản lý doanh nghiệp Tổng chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Giá trị Phụ lục số - Báo cáo dự toán giá thành thành phẩm Kỳ (tháng,quý,năm,vụ): Đối tượng Giá thành đơn vị Kế hoạch Thực tế Chênh lệch Tổng giá thành Kế hoạch Thực tế Phân xưởng Sản phẩm Chi phí NVL TT Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng Phụ lục số - Báo cáo dự toán giá vốn hàng bán Kỳ (tháng, quý, năm,vụ): Chỉ tiêu Dự tốn tổng chi phí sản xuất a Chi phí ngun vật liệu trực tiếp b Chi phí nhân cơng trực tiếp c Chi phí sản xuất chung Thành phẩm tồn đầu kỳ Giá thành đơn vị dự toán Dự toán giá trị thành phẩm tồn đầu kỳ = (2) x (3) 5.Dự toán giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ Dự toán giá vốn hàng bán Chênh lệch Phụ lục số - Báo cáo sản lượng tiêu thụ Kỳ (tháng, quý, năm, vụ) TT Sản phẩm Đơn vị Số lượng So với dự toán Chênh lệch TỔNG Phụ lục số - Báo cáo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất Kỳ (tháng, quý, năm, vụ) STT Sản phẩm Số lượng sản xuất Đơn giá mua Chi phí NVL trực tiếp sản xuất TỔNG Phụ lục số - Báo cáo theo dõi chi phí nhân cơng trực tiếp Kỳ (tháng, quý, năm, vụ): TT Sản phẩm Số lượng sản phẩm thực tế sản xuất kỳ Định mức lao động cho đơn vị sản phẩm Tổng cơng lao động hao phí Chi phí Đơn giá lương công nhân công trực tiếp TỔNG Phụ lục số 10 - Báo cáo chi phí sản xuất chung Kỳ (tháng, quý, năm, vụ) STT Chỉ tiêu Thời gian lao động trực tiếp Biến phí sản xuất chung cho sản xuất trực tiếp Tổng biến phí sản xuất chung Tổng định phí sản xuất chung Tổng chi phí sản xuất chung Thành tiền Phụ lục số 11 - Báo cáo chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Kỳ (tháng, quý, năm, vụ) STT Chỉ tiêu Số lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ Biến phí bán hàng đơn vị Biến phí quản lý doanh nghiệp đơn vị Tổng biến phí bán hàng quản lý doanh nghiệp đơn vị Tổng biến phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Định phí bán hàng Định phí quản lý doanh nghiệp Tổng chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Thành tiền Phụ lục số 12 - Báo cáo kiểm sốt đánh giá tình hình thực dự tốn Kỳ Thực Các tiêu Thực Chênh Kế hiền kỳ lệch so hoạch trước với KH Tỷ lệ hoàn thành KH Chênh lệch so với kỳ trước Tỷ lệ hoàn thành so với kỳ trước Doanh thu Sản lượng Phụ lục 13 - Sơ đồ tổ chức máy kế toán Quan hệ trực tuyến KẾ TOÁN TRƯỞNG Quan hệ chức PHĨ PHỊNG KẾ TỐN Kế tốn vốn tiền Kế tốn vật tư Kế tốn tốn Kế tốn cơng nợ Kho quỹ Phụ lục số 14: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Xưởng Xưởng Đội TCHC Kế tốn Kỹ thuật KHKD Nơng vụ Kiểm nghiệm Đường Điều Bảo vệ Tổ sản Tổ Tổ sản xuất nước lọc kinh doanh xăng dầu xuất phân vi sinh ... thuyết tổ chức báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk Chương 3: Hồn thiện tổ chức báo cáo kế toán quản trị. .. cáo kế tốn quản trị Cơng ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk ? - Cần phải tổ chức báo cáo kế toán quản trị Cơng ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk để cung cấp thông tin hữu ích cho quản trị Công ty. .. Cơng ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk Do tơi định chọn đề tài "Tổ chức báo cáo kế toán quản trị Cơng ty cổ phần mía đường 333 Đắk Lắk" 7 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần mía đường 333 đăk lăk , Tổ chức báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần mía đường 333 đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn