Tạo động lực thúc đẩy cán bộ công chức, viên chức trường đại học quảng nam

134 30 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHÂU ANH THƢ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Võ Xuân Tiến Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Châu Anh Thƣ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨYTẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1.1 Một số khái niệm .6 1.1.2 Ý nghĩa việc tạo động lực thúc đẩy 1.1.3 Các lý thuyết liên quan đến động lực thúc đẩy 1.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực sở giáo dục đào tạo ảnh hƣởng đến việc tạo động lực thúc đẩy làm việc 18 1.2 CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƢỜI LAO ĐỘNG 20 1.2.1 Công tác tiền lƣơng 20 1.2.2 Môi trƣờng làm việc 24 1.2.3 Đánh giá thành tích 25 1.2.4 Công tác đào tạo 26 1.2.5 Văn hóa tổ chức 28 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƢỜI LAO ĐỘNG 29 1.3.1 Nhân tố từ phía xã hội .29 1.3.2 Nhân tố từ phía tổ chức .30 1.3.3 Nhân tố từ phía ngƣời lao động 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM 33 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM CÓ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 33 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức 33 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực 35 2.1.3 Tình hình hoạt động nhà trƣờng 40 2.2 THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM THỜI GIAN QUA 41 2.2.1 Thực trạng công tác tiền lƣơng 43 2.2.2 Thực trạng môi trƣờng làm việc 53 2.2.3 Thực trạng cơng tác đánh giá thành tích 57 2.2.4 Thực trạng công tác đào tạo 62 2.2.5 Thực trạng xây dựng văn hóa tổ chức .65 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM 69 2.3.1 Đánh giá chung 69 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 72 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM THỜI GIAN TỚI 74 3.1 CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .74 3.1.1 Sự biến động yếu tố môi trƣờng 74 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển nhà trƣờng thời gian tới 78 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc đề xuất giải pháp .79 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM 81 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tiền lƣơng 81 3.2.2 Cải thiện môi trƣờng làm việc 87 3.2.3 Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích 90 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đào tạo 92 3.2.5 Xây dựng văn hóa tổ chức 94 3.3 KIẾN NGHỊ 97 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB cán CĐ cao đẳng ĐH đại học ĐHQN Đại học Quảng Nam ĐLTĐ động lực thúc đẩy ĐT đào tạo GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV giáo viên NLĐ ngƣời lao động NNL nguồn nhân lực SV sinh viên ThS Thạc sĩ TS Tiến sĩ VHTC văn hóa tổ chức DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Các yếu tố tác động thúc đẩy đến ngƣời lao động 17 2.1 Tình hình lao động trƣờng ĐH Quảng Nam giai đoạn 2012- 2014 35 2.2 Các khoản thu – chi trƣờng Đại học Quảng Nam 38 2.3 Nguồn lực sở v t chất – k thu t năm học 2013 – 2014 39 2.4 Số lƣợng sinh viên theo học trƣờng Đại học Quảng Nam 40 2.5 Kết khảo sát động lực làm việc NLĐ trƣờng ĐHQN 42 2.6 Qu lƣơng CB, GV Đại học Quảng Nam 20122014 44 2.7 Quy mô tiền lƣơng Đại học Quảng Nam 2012-2014 45 2.8 Mức chi trả tiền lƣơng bình quân qua năm 20122014 46 2.9 Kết khảo sát sách tiền lƣơng 46 2.10 Hệ số phụ cấp chức vụ 47 2.11 Đánh giá ngƣời lao động mức chi trả tiền lƣơng có khoa học, công 48 2.12 Đánh giá ngƣời lao động mức chi trả tiền tăng thu nh p có khoa học 49 2.13 Cơ cấu tiền lƣơng qua năm 2012-2014 50 2.14 Kết khảo sát cấu tiền lƣơng 51 2.15 Đánh giá ngƣời lao động hình thức trả lƣơng phù hợp với đặc điểm công việc 53 2.16 Kết khảo sát điều kiện v t chất có đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy, công tác CB, GV 54 2.17 Kết khảo sát môi trƣờng làm việc 56 2.18 Quy trình đăng ký thi đua đề nghị khen thƣởng 58 2.19 Các tiêu chí xét danh hiệu thi đua cá nhân 58 2.20 Kết nh n xét ngƣời lao động đánh giá thành tích 61 2.21 Kết khảo sát ngƣời lao động công tác đào tạo 64 2.22 Kết đánh giá ngƣời lao động sách khuyến khích đào tạo nhà trƣờng 65 2.23 Kết khảo sát văn hóa tổ chức 68 3.1 Số lƣợng trƣờng cao đẳng, đại học nƣớc 75 3.2 Số lƣợng sinh viên cao đẳng, đại học nƣớc 77 3.3 Bảng mô tả công việc mẫu 82 3.4 Các nhân tố sử dụng để định giá cơng việc 83 3.5 Bảng phân nhóm CB, GV 83 3.6 Định giá công việc 84 3.7 Hệ số quy đổi làm tính tăng thu nh p 85 3.8 Cơ cấu tiền lƣơng Đại học Quảng Nam 86 3.9 Bảng theo dõi tình hình sở v t chất hàng tháng 88 3.10 Các tiêu chuẩn chung xét danh hiệu thi đua 90 3.11 Các tiêu chuẩn riêng xét danh hiệu thi đua 91 3.12 Xác định trình độ có ngƣời lao động 93 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Hệ thống cấp b c nhu cầu Maslow 10 1.2 Mơ hình kỳ vọng Porter – Lawer 16 1.3 Khung phân tích nội dung tạo động lực thúc đẩy 18 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực ln đóng vai trò quan trọng, nhân tố định tồn phát triển tổ chức Tổ chức phát huy đƣợc mạnh vƣợt trội giành đƣợc lợi cạnh tranh khác biệt thị trƣờng nhờ biết cách khai thác sử dụng nguồn nhân lực phù hợp hiệu Tuy nhiên, làm để huy động sử dụng có hiệu nguồn nhân lực vấn đề tổ chức thực đƣợc Trên thực tế, nhiều tổ chức có nguồn nhân lực đông số lƣợng, tốt chất lƣợng nhƣng nguồn lực tiềm Vì v y, để khai thác có hiệu nguồn nhân lực vấn đề quan trọng tìm kiếm giải pháp tạo không ngừng nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên làm việc hết khả Trải qua gần năm hoạt động, Trƣờng Đại học Quảng Nam nỗ lực không ngừng để xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với định hƣớng phát triển tổ chức Thời gian qua trƣờng quan tâm phát triển nguồn nhân lực số lƣợng chất lƣợng, mặt khác có giải pháp tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức Tuy nhiên, với yêu cầu nay, giải pháp chƣa phát huy hết tiềm ngƣời lao động, nhiều vần đề cần phải hồn thiện Vì lẽ đó, nghiên cứu để tạo động lực thúc đẩy ngƣời lao động cần thiết mang tính cấp bách Đây lý tác giả chọn đề tài “Tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức trường đại học Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu cho lu n văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý lu n liên quan đến việc tạo động lực thúc đẩy ngƣời lao động - Đánh giá thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức trƣờng Đại học Quảng Nam PHỤ LỤC THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM TT Tiêu thức đánh giá Trả lời I Về công tác tiền lương Chính sách tiền lƣơng đƣợc quy định hợp lý, cơng 37 61 56 10 20 83 Lƣơng đƣợc tính tốn có khoa học 47 Mức trả tăng thu nh p đƣợc tính tốn có khoa học 20 61 45 32 Phụ cấp lƣơng đƣợc xác định rõ ràng, phù hợp 12 28 75 47 Chính sách phúc lợi hợp lý 16 43 55 44 Tỷ trọng lƣơng bản, phụ cấp lƣơng, tiền 37 45 41 27 thƣởng phúc lợi cấu tiền lƣơng phù 17 14 hợp Hình thức trả lƣơng phù hợp với đặc điểm cơng việc 12 45 103 II Về môi trƣờng làm việc Điều kiện v t chất đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy 13 17 48 49 40 Điều kiện v t chất đáp ứng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 33 48 42 33 11 10 Mối quan hệ đồng nghiệp thân thiện, cởi mở 12 28 63 62 11 Mối quan hệ nhân viên quản lý thân thiện 13 34 55 57 12 Các hoạt động tinh thần đƣợc tổ chức thƣờng xuyên, hợp lý 30 72 57 III Về cơng tác đánh giá thành tích 13 Mục tiêu đánh giá rõ ràng, phù hợp 16 54 51 37 14 Phƣơng pháp đánh giá phù hợp 15 41 61 42 15 Quy trình đánh giá rõ ràng, khoa học 14 73 50 24 16 Tiêu chí đánh giá thành tích phù hợp, phản ánh tình hình thực tế 30 80 34 19 17 Kết đánh giá đƣợc công khai, minh bạch 12 28 52 72 18 Mối quan hệ đánh giá thành tích công tác 78 tiền lƣơng 50 22 15 19 Mối quan hệ đánh giá thành tích công tác thăng tiến 12 50 74 23 IV Về cơng tác đào tạo 20 Chính sách đào tạo phù hợp với chiến lƣợc phát triển nhà trƣờng 15 19 33 65 35 21 Nhà trƣờng có sách khuyến khích đào tạo 21 91 24 20 11 22 Đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng k cần thiết 74 47 18 14 14 23 Mối quan hệ đào tạo công tác thăng tiến 17 32 31 82 24 Mục tiêu sứ mệnh đƣợc xây dựng rõ ràng có sức hút 15 58 64 25 25 Cách thức giao tiếp, chia sẻ giá trị thành viên tổ chức mục đích phát triển nhà trƣờng 10 59 50 26 14 26 Chuẩn hóa quy tắc đạo đức ứng xử 23 48 58 25 13 27 Tuyên truyền phổ biển, chia sẻ giá trị văn hóa 17 41 51 33 25 28 Sự quan tâm mức lãnh đạo VHTC 30 62 54 15 V Về văn hóa doanh nghiệp PHỤ LỤC MẪU TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN GIẢNG VIÊN (Tham gia công tác lãnh đạo từ trƣởng môn trở lên đơn vị) Họ tên:…………………………………………… Chức vụ:……………………………… Thang điểm Thang TT Tiêu chí thi đua điểm Cơng tác giảng dạy 250 Đổi phƣơng pháp giảng dạy biên soạn chƣơng 100 trình, giáo trình Bồi dƣỡng nâng cao trình độ 50 Nghiên cứu KH CGCN 150 Tham gia sinh hoạt chuyên môn 30 Công tác lãnh đạo 150 Công tác quản lý sinh viên 30 Quản lý sở v t chất 50 Thực tốt quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống 100 CBVC đoàn kết nội 10 Tham gia hoạt động t p thể 40 11 Chế độ báo cáo, hội họp 50 Tổng điểm 1000 Nội dung chi tiêt tiêu chí TT Nội dung tiêu chí Cơng tác giảng dạy 1.1 Giảng dạy phân công,đủ khối lƣợng định mức trở lên (trƣờng hợp không đủ định mức phải có giải trình cụ thể) - Đủ vƣợt định mức;100% lớp dạy kế hoạch phân công - Đủ vƣợt định mức;có lớp dạy khơng kế hoạch phân công (1 lớp không kế hoạch phân công trừ 10 điểm) - Không đủ định mức;100% lớp dạy kế hoạch Thang điểm 250 80 80 60 40 Điểm tự chấm 1.2 1.4 1.5 2.1 2.2 phân cơng - Khơng đủ định mức; có lớp dạy không kế hoạch phân công (1 lớp không kế hoạch phân công trừ 10 điểm) -Không có khối lƣợng giảng dạy Giảng dạy thời khố biểu - 100% số dạy thời khoá biểu nghỉ dạy có lý bù đủ 100% - Nghỉ dạy có lý dạy bù từ 90% trở lên - Nghỉ dạy có lý dạy bù dƣới 90% - Bỏ 3-4 tiết không lý Tổ chức thi chấm thi kế hoạch - 100% lớp thi chấm kế hoạch (1 lớp thi chấm thi không kế hoạch trừ điểm) - Coi thi, chấm thi không nghiêm túc Tổ chức thí nghiệm, thực hành, thực t p kế hoạch - 100% lớp thí nghiệm,thực hành, thực t p thời khố biểu - Có lớp thực hành ,thí nghiệm, thực t p khơng thời khố biểu - Có lớp khơng thực đƣợc kế hoạch thí nghiệm,thực hành, thực t p Kết giảng dạy (Đƣợc thông qua dự đánh giá môn phiếu thăm dò sinh viên) - Đạt loại tốt - Đạt loại - Đạt loại trung bình Đổi phƣơng pháp giảng dạy biên soạn chƣơng trình, giáo trình Thực tốt phƣơng pháp giảng dạy tích cực (Có minh chứng) - Thực áp dụng phƣơng pháp giảng dạy tích cực (Có minh chứng) - Khơng áp dụng phƣơng pháp giảng dạy tích cực Biên soạn giáo trình tài liệu tham khảo (kể GT in GT điện tử) - Chủ trì biên soạn giáo trình - Có tham gia biên soạn đề cƣơng,giáo trình tài liệu 20 40 40 10 0 40 40 40 40 20 50 50 40 30 100 40 40 60 60 30 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 6.1 6.2 6.3 tham khảo - Không tham gia Bồi dƣỡng nâng cao trình độ đạt tiêu chí sau: Bồi dƣỡng chuyên môn ( Cao học,NCS) - Tham gia học t p -Có Quyết định cơng nh n từ Thạc s trở lên - Cao học,NCS hạn Bồi dƣỡng chun mơn nghiệp vụ, ngoại ngữ (Có chứng chỉ,chứng nh n) - Bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ -Đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học - Khơng đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Số lƣợng đề tài nghiên cứu khoa học năm - CN đề tài cấp đại học trở lên, tiến độ - Có tham gia đề tài cấp đại học trở lên, tiến độ - CN đề tài cấp trƣờng , tiến độ - Có tham gia đề tài cấp trƣờng, tiến độ - Không tham gia Số lƣợng báo đăng - Có báo đăng tạp chí nƣớc ngồi - Có báo đăng tạp chí nƣớc kỷ yếu hội nghị hội thảo - Không có Số lƣợng hợp đồng chuyển giao cơng nghệ ký với đơn vị ngồi Trƣờng (Điểm thƣởng) - Có hợp đồng trở lên - Có hợp đồng - Khơng có Tham gia sinh hoạt chun mơn ( lần vắng mặt không lý trừ 10 điểm, đến muộn sớm trừ điểm ) Công tác lãnh đạo Đảm bảo kỷ cƣơng lao động đơn vị Phân công nhiệm vụ đơn vị hợp lý Đảm bảo đơn vị quản lý hồn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao 50 50 50 50 50 50 50 150 90 90 45 70 35 60 60 30 30 30 15 30 150 50 50 50 Công tác quản lý sinh viên 30 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ 30 - Hồn thành nhiệm vụ 15 - Khơng hồn thành nhiệm vụ (Hoặc không đảm bảo) Quản lý sở v t chất 50 8.1 Bảo vệ ,giữ gìn tài sản,thiết bị,khai thác có hiệu 20 8.2 Có nhiều biện pháp để khai thác hiệu thiết bị 10 đƣợc giao 8.3 Thực hành tiết kiệm điện,nƣớc( lần để kiểm tra 20 nhắc nhở trừ điểm) Thực tốt quy định tiêu chuẩn đạo đức,lối sống 100 CBVC đoàn kết nội - Thực tốt tiêu chuẩn đạo đức,lối sống CBVC 50 - Đoàn kết nội tốt 50 - Có đơn thƣ khiếu nại,tố cáo đạo đức,lối sống không lành mạnh, tiêu cực giảng dạy thi cử xác minh có vi phạm 10 Tham gia hoạt động t p thể 40 - Tham gia tốt phong trào thể dục,thể thao,văn 20 hoá,văn nghệ - Tham gia tốt công tác động viên thăm hỏi,ủng hộ 20 qu - Không tham gia 11 Chế độ báo cáo, hội họp 50 - Tham gia đầy đủ buổi hội nghị môn,khoa 25 nhà trƣờng ( lần vắng mặt không lý trừ 10 điểm,đến muộn sớm trừ điểm ) - Thực tốt chế độ báo cáo 25 (Mỗi lần không thực trừ điểm) Tổng điểm 1000 Xác nh n lãnh đạo Ngày… Tháng….Năm…… Trực tiếp quản lý Cá nhân tự chấm ký PHỤ LỤC MẪU TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN GIẢNG VIÊN (Không tham gia công tác lãnh đạo ): Họ tên:………………………………… Bộ mơn:…………………Khoa:………………… 1.Thang điểm TT Tiêu chí thi đua Thang điểm 250 200 Công tác giảng dạy Đổi phƣơng pháp giảng dạy biên soạn chƣơng trình,giáo trình Bồi dƣỡng nâng cao trình độ Nghiên cứu KH CGCN Tham gia sinh hoạt chuyên môn Công tác quản lý sinh viên Quản lý sở v t chất Thực tốt quy định tiêu chuẩn đạo đức,lối sống CBVC đoàn kết nội Tham gia hoạt động t p thể 10 Chế độ báo cáo, hội họp Tổng điểm 150 120 30 30 50 100 40 30 1000 Nội dung chi tiêt tiêu chí TT Nội dung tiêu chí Cơng tác giảng dạy 1.1 Giảng dạy phân công,đủ khối lƣợng định mức trở lên (trƣờng hợp khơng đủ định mức phải có giải trình cụ thể) - Đủ vƣợt định mức;100% lớp dạy kế hoạch phân công - Đủ vƣợt định mức;có lớp dạy khơng kế hoạch phân công - Không đủ định mức;100% lớp dạy kế hoạch phân cơng - Khơng đủ định mức; có lớp dạy không kế hoạch phân công Thang điểm 250 80 80 70 60 30 Điểm tự chấm 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 - Khơng có khối lƣợng giảng dạy Giảng dạy thời khoá biểu - 100% số dạy thời khoá biểu nghỉ dạy có lý bù đủ 100% - Nghỉ dạy có lý dạy bù từ 90% trở lên - Nghỉ dạy có lý dạy bù dƣới 90% - Bỏ 3-4 tiết không lý Tổ chức thi chấm thi kế hoạch - 100% lớp thi chấm kế hoạch (1 lớp thi chấm thi không kế hoạch trừ điểm) - Coi thi, chấm thi không nghiêm túc Tổ chức thí nghiệm, thực hành, thực t p kế hoạch - 100% lớp thí nghiệm,thực hành, thực t p thời khố biểu - Có lớp thực hành ,thí nghiệm, thực t p khơng thời khố biểu - Có lớp khơng thực đƣợc kế hoạch thí nghiệm,thực hành, thực t p Kết giảng dạy (Đƣợc thông qua dự đánh giá môn phiếu thăm dò sinh viên) - Đạt loại tốt - Đạt loại - Đạt loại trung bình Đổi phƣơng pháp giảng dạy biên soạn chƣơng trình, giáo trình Thực phƣơng pháp giảng dạy tích cực - Thực áp dụng phƣơng pháp giảng dạy tích cực (Có minh chứng) - Khơng áp dụng phƣơng pháp giảng dạy Biên soạn giáo trình (kể GT in GT điện tử) - Chủ trì biên soạn giáo trình - Có tham gia biên soạn đề cƣơng,giáo trình trở lên - Khơng tham gia Bồi dƣỡng nâng cao trình độ Bồi dƣỡng chun mơn ( Cao học,NCS) - Tham gia học t p -Có Quyết định cơng nh n từ Thạc s trở lên 40 40 10 0 40 40 40 40 30 50 50 40 30 200 100 100 100 100 50 150 100 100 100 - Cao học,NCS hạn 3.2 Bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ (có chứng chỉ,chứng nh n) - Bồi dƣỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ -Đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học - Khơng đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ 4.1 Số lƣợng đề tài nghiên cứu khoa học năm - CN đề tài cấp đại học trở lên, tiến độ - Có tham gia đề tài cấp đại học trở lên, tiến độ - CN đề tài cấp trƣờng , tiến độ - Có tham gia đề tài cấp trƣờng, tiến độ - Không tham gia 4.2 Số lƣợng báo đăng - Có báo đăng tạp chí nƣớc ngồi - Có báo đăng tạp chí nƣớc kỷ yếu hội nghị hội thảo - Khơng có 4.3 Số lƣợng hợp đồng chuyển giao cơng nghệ ký với đơn vị ngồi Trƣờng (Điểm thƣởng) - Có hợp đồng trở lên - Có hợp đồng - Khơng có Tham gia sinh hoạt chuyên môn ( lần vắng mặt không lý trừ 10 điểm, đến muộn sớm trừ điểm ) Công tác quản lý sinh viên - Hoàn thành tốt nhiệm vụ - Hoàn thành nhiệm vụ - Khơng hồn thành nhiệm vụ (Hoặc không đảm bảo) Quản lý sở v t chất 7.1 Bảo vệ , giữ gìn tài sản, thiết bị, khai thác có hiệu 7.2 Có nhiều biện pháp để khai thác hiệu thiết bị đƣợc giao 7.3 Thực hành tiết kiệm điện, nƣớc (mỗi lần để kiểm tra nhắc nhở trừ điểm) Thực tốt quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC đoàn kết nội 50 50 50 120 60 60 30 40 20 60 60 30 50 50 25 30 30 30 15 50 20 10 20 100 - Thực tốt tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC 50 - Đồn kết nội tốt 50 - Có đơn thƣ khiếu nại, tố cáo đạo đức, lối sống không lành mạnh, tiêu cực giảng dạy thi cử xác minh có vi phạm Tham gia hoạt động t p thể 40 - Tham gia tốt phong trào thể dục,thể thao,văn 40 hoá,văn nghệ - Tham gia tốt công tác động viên thăm hỏi,ủng hộ 20 qu - Không tham gia 10 Tham gia hội họp 30 Tham gia đầy đủ buổi hội nghị môn,khoa 30 nhà trƣờng ( lần vắng mặt không lý trừ 10 điểm,đến muộn sớm trừ điểm ) Tổng điểm 1000 Xác nh n lãnh đạo Ngày… Tháng… Năm…… Trực tiếp quản lý Cá nhân tự chấm ký PHỤ LỤC TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN CBVC KHƠNG PHẢI LÀ GIẢNG VIÊN (Có tham gia cơng tác lãnh đạo) ọ tên:………………………………………… Phòng/Khoa:…………………………… Thang điểm: TT Thang điểm 350 200 50 Tiêu chí thi đua Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao Đảm bảo ngày công, không muộn, sớm Đổi phƣơng pháp làm việc Có sáng kiến, cải tiến đƣợc áp dụng đạt hiệu cao đƣợc nghiệm thu cấp đơn vị Bồi dƣỡng nâng cao trình độ Tham gia cơng tác bảo vệ tài sản,trang thiết bị Thực tốt quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC đoàn kết nội Tham gia hoạt động t p thể Chế độ báo cáo, hội họp Tổng điểm 50 150 100 50 50 1000 Nội dung chi tiết tiêu chí: TT Nội dung tiêu chí Hồn thành nhiệm vụ đƣợc giao 1.1 Hồn thành cơng việc đƣợc giao với chất lƣợng cao(Đƣợc đơn vị xác nh n) - Hồn thành tốt - Hồn thành - Khơng hồn thành 1.2 Chủ động, sáng tạo việc thực nhiệm vụ 1.3 Phối hợp tốt với đơn vị để thực tốt công việc đƣợc giao thực chức nhiệm vụ Đảm bảo ngày công, không muộn, sớm ( lần muộn sớm trừ điểm )trừ tối đa không 200 điểm Thang điểm 250 100 100 50 100 50 200 Điểm tự chấm Đổi phƣơng pháp làm việc, cải tiến, sáng kiến * Có đề xuất đổi phƣơng pháp làm việc đạt hiệu * Thực tốt đổi phƣơng pháp làm việc đề xuất - Không tham gia Bồi dƣỡng nâng cao trình độ đạt hai tiêu chí * Bồi dƣỡng chun mơn, nghiệp vụ (có chứng chỉ, chứng nh n, định cử học) - Có tham gia chƣơng trình khố học, lớp t p huấn -Có Quyết định công nh n từ Thạc s trở lên - Cao học,NCS hạn * Bồi dƣỡng ngoại ngữ, tin học (có chứng chỉ,chứng nh n) - Có bồi dƣỡng tin học, ngoại ngữ -Đạt chuẩn trình độ tin học, ngoại ngữ - Không đạt chuẩn tin học, ngoại ngữ Tham gia bảo vệ,giữ gìn tài sản,thiết bị - Bảo vệ,giữ gìn tài sản thiết bị khai thác có hiệu - Có nhiều biện pháp để khai thác hiệu thiết bị đƣợc giao - Thực tiết kiệm điện,nƣớc( lần để kiểm tra,nhắc nhỏ trừ điểm)trừ tối đa không 20 điểm Thực tốt quy định tiêu chuẩn đạo đức,lối sống CBVC đoàn kết nội - Thực tốt tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC, tiêu cực - Đồn kết nội tốt Công tác lãnh đạo 7.1 Đảm bảo kỷ cƣơng lao động đơn vị 7.2 Phân công nhiệm vụ đơn vị hợp lý 7.3 Đảm bảo đơn vị quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao Tham gia hoạt động t p thể - Tham gia tốt phong trào thể dục ,thể thao,văn nghệ,văn hố - Tổ chức tốt cơng tác động viên thăm hỏi,ủng hộ qu - Không tham gia 50 25 25 50 50 50 50 50 50 50 100 30 50 20 100 50 50 150 50 50 50 50 30 20 Tham gia hội họp 50 Tham gia đầy đủ buổi hội nghị ph n, phòng 50 nhà trƣờng( Mỗi lần vắng mặt khơng có lý trừ 10 điểm,đến muộn sớm trừ điểm) Tổng điểm 1000 Xác nh n lãnh đạo Ngày ….tháng… năm…… Trực tiếp quản lý Cá nhân tự chấm ký PHỤ LỤC TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN CBVC KHƠNG PHẢI LÀ GIẢNG VIÊN Họ tên:………………………………………… Phòng/Khoa:…………………………… Thang điểm: TT Tiêu chí thi đua Thang điểm 350 200 50 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao Đảm bảo ngày công, không muộn, sớm Đổi phƣơng pháp làm việc Có sáng kiến, cải tiến đƣợc áp dụng đạt hiệu cao đƣợc nghiệm thu cấp đơn vị Bồi dƣỡng nâng cao trình độ Tham gia cơng tác bảo vệ tài sản,trang thiết bị Thực tốt quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC đoàn kết nội Tham gia hoạt động t p thể Chế độ báo cáo, hội họp Tổng điểm 50 150 100 50 50 1000 Nội dung chi tiết tiêu chí: TT Nội dung tiêu chí Thang điểm Hồn thành nhiệm vụ đƣợc giao 1.1 Hồn thành cơng việc đƣợc giao với chất lƣợng cao(Đƣợc đơn vị xác nh n) - Hoàn thành tốt - Hoàn thành - Khơng hồn thành 1.2 Chủ động, sáng tạo việc thực nhiệm vụ 350 200 1.3 Phối hợp tốt với đơn vị để thực tốt công việc đƣợc giao thực chức nhiệm vụ Đảm bảo ngày công, không muộn, sớm ( lần muộn sớm trừ điểm )trừ tối đa không 200 điểm Đổi phƣơng pháp làm việc, cải tiến, sáng kiến 100 200 100 50 200 50 Điểm tự chấm * Có đề xuất đổi phƣơng pháp làm việc đạt hiệu 25 * Thực tốt đổi phƣơng pháp làm việc đề 25 xuất - Không tham gia Bồi dƣỡng nâng cao trình độ đạt hai tiêu chí 50 * Bồi dƣỡng chun mơn, nghiệp vụ (có chứng chỉ, 50 chứng nh n, định cử học) - Có tham gia chƣơng trình khố học, lớp t p huấn 50 -Có Quyết định công nh n từ Thạc s trở lên 50 - Cao học,NCS hạn * Bồi dƣỡng ngoại ngữ, tin học (có chứng chỉ,chứng 50 nh n) - Có bồi dƣỡng tin học ngoại ngữ 50 -Đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học 50 - Khơng đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học Tham gia bảo vệ,giữ gìn tài sản,thiết bị 150 - Bảo vệ,giữ gìn tài sản thiết bị khai thác có hiệu 50 - Có nhiều biện pháp để khai thác hiệu thiết bị 50 đƣợc giao - Thực tiết kiệm điện,nƣớc( lần để kiểm 50 tra,nhắc nhỏ trừ điểm)trừ tối đa không 50 điểm Thực tốt quy định tiêu chuẩn đạo đức,lối sống 100 CBVC đoàn kết nội - Thực tốt tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC, 50 khơng có tiêu cực - Đồn kết nội tốt 50 Tham gia hoạt động t p thể 50 - Tham gia tốt phong trào thể dục ,thể thao,văn 30 nghệ,văn hố - Tổ chức tốt cơng tác động viên thăm hỏi,ủng hộ 20 qu - Không tham gia Tham gia hội họp 50 Tham gia đầy đủ buổi hội nghị ph n, phòng 50 nhà trƣờng( Mỗi lần vắng mặt khơng có lý trừ 10 điểm,đến muộn sớm trừ điểm) Tổng điểm 1000 Xác nh n lãnh đạo Ngày ….tháng… năm…… Trực tiếp quản lý Cá nhân tự chấm ký ... việc tạo động lực thúc đẩy ngƣời lao động - Đánh giá thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức trƣờng Đại học Quảng Nam 2 - Đề xuất giải pháp để tạo động lực thúc đẩy cán. .. n tạo động lực thúc đẩy ngƣời lao động Chƣơng 2: Phân tích thực trạng tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức trƣờng đại học Quảng Nam thời gian qua Chƣơng 3: Một số giải pháp tạo động. .. bộ, công chức, viên chức trƣờng Đại học Quảng Nam b Phạm vi nghiên cứu - Về mặt nội dung: Đề tài t p trung nghiên cứu số nội dung liên quan đến tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực thúc đẩy cán bộ công chức, viên chức trường đại học quảng nam , Tạo động lực thúc đẩy cán bộ công chức, viên chức trường đại học quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn