Quản trị vốn luân chuyển tại công ty xăng dầu bắc tây nguyên chi nhánh xăng dâu kom tum

109 28 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN NGỌC HỊA QUẢN TRỊ VỐN LN CHUYỂN TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN NGỌC HÒA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Đà Nẵng – năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố cơng trình khoa học khác Tác giả luận văn Trần Ngọc Hòa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm đặc điểm vốn luân chuyển doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại vốn luân chuyển 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn luân chuyển doanh nghiệp 11 1.1.4 Vai trò vốn luân chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 12 1.2 QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 13 1.2.1 Mục tiêu quản trị vốn luân chuyển 13 1.2.2 Nội dung quản trị vốn luân chuyển .14 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị vốn luân chuyển 31 1.2.4 Các tiêu đánh giá hiệu công tác quản trị vốn luân chuyển 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN - CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh 37 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản trị Petrolimex Kon Tum 38 2.1.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Petrolimex Kon Tum giai đoạn 2012 – 2014 40 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI PETROLIMEX KON TUM 44 2.2.1 Phân tích cấu trúc vốn luân chuyển tổng vốn Petrolimex Kon Tum 44 2.2.2 Phân tích thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển Petrolimex Kon Tum 46 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI PETROLIMEX KON TUM 65 2.3.1 Thành tựu đơn vị đạt quản trị vốn luân chuyển 65 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế 66 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊNCHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM 71 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 71 3.1.1 Đánh giá tình hình triển vọng phát triển ngành xăng dầu thời gian tới 71 3.1.2 Định hướng hoạt động Petrolimex Kon Tum giai đoạn 2015 - 2020 73 3.1.3 Phương hướng quản trị vốn luân chuyển 75 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI PETROLIMEX KON TUM 77 3.2.1 Giải pháp quản trị vốn tiền 77 3.2.2 Giải pháp quản trị khoản phải thu 84 3.2.3 Giải pháp quản trị hàng tồn kho .90 3.2.4 Một số giải pháp khác 94 3.2.5 Một số đề xuất chế sách hoạt động kinh doanh xăng dầu 95 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 - 2014 42 2.2 Kết cấu vốn Petrolimex KonTum giai đoạn 2012 2014 44 2.3 Tình hình tăng giảm vốn luân chuyển qua năm 46 2.4 Tình hình tăng giảm vốn tiền 50 2.5 Chỉ tiêu đánh giá vốn tiền 51 2.6 Tình hình biến động khoản phải thu 52 2.7 Chi tiết khoản phải thu khách hàng 55 2.8 Một số tiêu đánh giá khoản phải thu 56 2.9 Chi tiết hàng tồn kho 58 2.10 Chi tiết hàng hóa tồn kho 59 2.11 Một số tiêu đánh giá hàng tồn kho 61 2.12 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quản trị vốn luân chuyển 63 3.1 Dự toán lịch thu tiền (Tuần thứ …/tháng…) 78 3.2 Dự tốn dòng tiền (Tuần …/tháng…) 79 3.3 Dự toán vốn tiền (Tuần thứ …/tháng…) 79 3.4 Dự toán vốn tiền lập lại (Tuần thứ …/tháng…) 81 3.5 Bảng phân tích tuổi nợ khoản phải thu 86 3.6 Các bước thu hồi khoản phải thu khách hàng nhóm 88 3.7 Các bước thu hồi khoản phải thu khách hàng nhóm 89 DANH MỤC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Vòng chu chuyển vốn ln chuyển 1.2 Mơ hình Baumol xác định mức dự trữ vốn tiền tối ưu 16 1.3 Mơ hình quản lý tiền Miller Orr 17 1.4 Xác định mức dự trữ tồn kho trung bình tối thiểu 26 1.5 Sự biến động tổng chi phí dự trữ tồn kho 28 2.1 Sơ đồ máy tổ chức Petrolimex Kon Tum 38 2.2 Cấu trúc vốn giai đoạn 2012-2014 45 2.3 Kết cấu vốn luân chuyển giai đoạn 2012-2014 49 3.1 Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2015-2017 71 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải nắm giữ lượng vốn định Số vốn thể giá trị toàn tài sản doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Trong vốn luân chuyển có vai trò quan trọng việc thành lập, hoạt động phát triển doanh nghiệp Vốn luân chuyển tài sản ngắn hạn doanh nghiệp, chiếm phần quan trọng nguồn lực tài doanh nghiệp chuyển hóa qua nhiều hình thái khác nhau, thay đổi ngày qua ngày hoạt động sản xuất doanh nghiệp Trong cạnh tranh gay gắt thị trường, huy động vốn bước đầu, quan trọng định nghệ thuật phân bố, sử dụng số vốn với hiệu cao điều ảnh hưởng đến vị doanh nghiệp thương trường Bởi cần phải có chiến lược bảo tồn sử dụng hiệu vốn luân chuyển Chi nhánh xăng dầu Kon Tum đơn vị trực thuộc Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh doanh xăng dầu sản phẩm hóa dầu địa bàn tỉnh Kon Tum Do mặt hàng kinh doanh xăng dầu sản phẩm thiết yếu, chi phí đầu vào quan trọng hoạt động đầu tư xây dựng sản xuất, đặc biệt năm gần tác động khủng hoảng tài tiền tệ giới ảnh hưởng sâu sắc gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trong tình hình hàng loạt doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh thua lỗ dẫn tới phá sản, Chính phủ thắt chặt tiền tệ, thu hẹp hoạt động đầu tư xây dựng Do vấn đề bảo toàn sử dụng hiệu vốn luân chuyển số vấn đề cần quan tâm sâu sắc Chính vậy, tơi lựa chọn đề tài: "Quản trị vốn luân chuyển Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên - Chi nhánh xăng dầu Kon Tum” làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu luận văn - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn luân chuyển Chi nhánh xăng dầu Kon Tum - Trên sở hệ thống lý luận phân tích thực trạng quản trị vốn luân chuyển Chi nhánh xăng dầu Kon Tum, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn luân chuyển đơn vị Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu luận văn lý luận thực tiễn quản trị vốn luân chuyển Chi nhánh xăng dầu Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu luận văn: + Về mặt không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản trị vốn luân chuyển Chi nhánh xăng dầu Kon TumCông ty xăng dầu Bắc + Về mặt thời gian: Luận văn nghiên cứu dựa thông tin số liệu giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp khác làm sở cho việc nghiên cứu tảng phương pháp luận vật biện chứng như: - Thu thập liệu thứ cấp báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, vốn luân chuyển Chi nhánh xăng dầu Kon Tum - Xử lý số liệu phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh từ số liệu thu thập 87 toán vượt ngày nợ cam kết Lúc thông tin theo dõi khoản phải thu phải cập nhật lại khách hàng A, toàn số nợ 200 triệu cuối kỳ nợ hạn toán Tất phận có liên quan theo dõi quản trị khoản phải thu đơn vị triển khai biện pháp để thu hồi nợ theo thông tin thiết lập - Kết hợp chặt chẽ sách bán hàng gắn với việc thu hồi công nợ, đó: Đối với khách hàng thường xun việc điều hành bán hàng, định mức nợ phải bám sát điều khoản ký kết hợp đồng; Đối với khách hàng không thường xuyên, khách hàng phát sinh tuyệt đối khơng nên bán hàng nợ với hình thức tín dụng chưa có đánh giá thẩm định kỹ lực tài khách hàng Nhóm khách hàng nên đề nghị khách hàng áp dụng phương thức hợp đồng trả tiền trước nhận hàng Tăng cường hình thức bán hàng chấp tài sản bảo lãnh tổ chức tín dụng Chỉ bán hàng theo hình thức tín chấp khách hàng mà Chi nhánh có khả kiểm sốt tình hình tài khả toán khách hàng - Thực cách nghiêm túc theo nguyên tắc quảncông nợ Ban hành quy chế quảncông nợ bán hàng, áp dụng đến nhóm khách hàng cửa hàng trực thuộc Ban hành tổ chức thực hướng dẫn công việc cần thiết trình quản trị khoản phải thu Chi tiết cơng việc hành động cần làm trình quản trị thu hồi khoản phải thu phải phân biệt theo nhóm khách hàng nhóm có yếu tố liên quan đến quản trị khoản phải thu khác Mẫu bước thu hồi khoản phải thu khách hàng mua xăng dầu sáng đề xuất Bảng 3.6 Bảng 3.7 88 Bảng 3.6 Các bước thu hồi khoản phải thu khách hàng nhóm Thời gian Hàng ngày lập kế hoạch bán hàng Đã đến hạn trả nợ mà khách hàng chưa trả nợ Hành động cần thiết Điện thoại cho khách hàng để nắm thông tin đăng ký mua hàng, thông báo số nợ tại, nhắc nhở khách hàng đến hạn tốn Điện thoại đến khách hàng thơng báo nợ đến hạn trả Nắm thông tin phản hồi khách cam kết tốn, cập nhật thơng tin cung cấp cho phận có liên quan Nợ q hạn tốn vòng 05 ngày Hàng ngày gửi email, điện thoại đến khách hàng đề nghị toán tiền mua hàng Nợ hạn toán từ 06 đến 10 ngày Sắp xếp gặp trực tiếp nhắc nhở khách hàng, đề nghị khách hàng cam kết toán văn Nợ hạn toán Gửi email với công văn khuyến cáo sử dụng biện pháp đảm đảm nợ thư bảo lãnh từ 11 đến 20 ngày Nợ hạn toán 20 ngày Nợ hạn toán 45 ngày Nợ hạn toán 90 ngày toán hợp đồng chấp tài sản Gửi email với công văn cho khách hàng bên thứ ba thông báo việc sử dụng biện pháp đảm bảo nợ Chính thức làm việc với ngân hàng để sử dụng chứng thư bảo lãnh toán thực biện pháp sử dụng tài sản chấp cầm cố khác Liệt kê vào nợ khó đòi, trích lập dự phòng cơng nợ phải thu khó đòi áp dụng công cụ pháp luật 89 Bảng 3.7 Các bước thu hồi khoản phải thu khách hàng nhóm Thời gian Trước 01 ngày đến hạn trả nợ Hành động cần thiết Gửi email thông báo cho khách hàng biết thời hạn toán Điện thoại đến khách hàng thông báo nợ đến hạn Đến hạn trả nợ mà khách trả Nắm thông tin phản hồi khách cam kết chưa trả nợ tốn, cập nhật thơng tin cung cấp cho phận có liên quan để phối hợp thu hồi nợ Nợ q hạn tốn vòng 15 ngày Hàng ngày gửi email, điện thoại đến khách hàng đề nghị toán tiền mua hàng Quá hạn toán Sắp xếp gặp trực tiếp nhắc nhở khách hàng, đề nghị khách hàng có cam kết thời điểm tốn 15 ngày Quá hạn toán 30 ngày Quá hạn toán 60 ngày văn Gửi email với công văn khuyến cáo sử dụng biện pháp đảm đảm nợ thư bảo lãnh toán hợp đồng chấp tài sản Gửi email với công văn cho khách hàng bên thứ ba thông báo việc sử dụng biện pháp đảm bảo nợ Q hạn tốn Chính thức làm việc với ngân hàng để sử dụng chứng thư bảo lãnh toán thực 75 ngày biện pháp sử dụng tài sản chấp cầm cố khác để thu hồi nợ Sau 90 ngày Liệt kê vào nợ khó đòi, trích lập dự phòng cơng nợ phải thu khó đòi áp dụng cơng cụ pháp luật để đòi nợ 90 - Siết chặt công tác quảncông nợ khách hàng, kiểm sốt cơng nợ theo hợp đồng kinh tế, rà soát tài sản chấp, ký cược, bảo lãnh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, cân đối phù hợp giá trị chấp, ký cược với định mức công nợ tránh rủi ro xảy Tập trung rà sốt định kỳ hàng tháng, q tồn số dư cơng nợ bán hàng theo đối tượng nợ, đối chiếu với điều khoản hợp đồng ký để đôn đốc thu hồi triệt để khoản nợ hạn, dây dưa khó đòi - Áp dụng thực nghiêm túc việc quản trị hạn mức công nợ khách hàng hệ thống phần mềm ERP-SAP, đồng thời tăng cường công tác khai thác vận hành kiểm soát liệu hệ thống SAP EGas để phục vụ tốt cho công tác quản trị công nợ đơn vị - Đối với việc quảncông nợ cửa hàng: Thực nghiêm túc quy chế quản lý cửa hàng, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất tình hình quảncơng nợ - tiền hàng cửa hàng Nghiêm cấm cửa hàng trưởng tự ý bán hàng cho khách nợ khơng có hợp đồng, có hình thức xử lý nghiêm cửa hàng trưởng không thực quy chế quản lý cửa hàng công tác quảncông nợ, công tác thu nộp tiền hàng 3.2.3 Giải pháp quản trị hàng tồn kho a Xác định lượng tồn kho dự trữ tối ưu - Xây dựng vận dụng mô hình Lượng dự trữ an tồn cho cửa hàng trực thuộc nhóm mặt hàng cụ thể, kết hợp với xác định điểm đặt hàng lại Quản lý dự trữ hiệu có tác động lớn đến kết kinh doanh, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng sở đáp ứng thay đổi nhu cầu số lượng, tạo ổn định dòng khách hàng, cung cấp khách hàng cần tạo mối quan hệ phát triển lâu dài; Quản lý dự trữ tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh linh hoạt an toàn, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh theo dự báo, đón trước 91 rủi ro cung ứng hàng hóa; Quản lý dự trữ giảm thiểu chi phí kinh doanh thơng qua việc tối ưu hóa nguồn vốn ln chuyển cho hoạt động, tránh lãng phí nhiều khâu, hàng hóa bảo quản tốt Quản lý dự trữ theo mơ hình lượng dự trữ an tồn đơn vị cụ thể phải tổ chức thực việc sau: + Đặt mua hàng: Xác định số lượng dự trữ tồn kho cần thiết cho không thừa, không thiếu lập dự trù đặt mua hàng theo thời điểm số lượng, chủng loại Vì mặt hàng xăng dầu mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất tiêu dùng, u cầu phải ln có lượng hàng hóa dự trữ đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn Mơ hình phải xác định lượng hàng hóa dự trữ tối thiểu cửa hàng phù hợp với nhu cầu tiêu dùng khu vực thời điểm cụ thể Để xác định xác điểm đặt hàng phận lập kế hoạch đặt hàng phải nắm vững thông tin như: Lượng tồn thực tế kho, số lượng hàng hóa theo đơn đặt hàng khách hàng, tình hình cung cấp hàng hóa nhà cung cấp hàng hóa tình hình tiêu thụ mặt hàng + Nhận hàng: Quy định đo lường kiểm tra tình trạng hàng hóa trước nhập kho theo hóa đơn vận đơn Khâu nhận hàng cần có quy định chung quy trình nhận hàng đặc điểm áp dụng riêng biệt cửa hàng cụ thể Hiện quy trình nhận hàng đơn vị ban hành tương đối khoa học an tồn, áp dụng vào mơ hình u cầu áp dụng quy trình nhập hàng hóa chuẩn + Dự trữ hàng: Thực việc lưu giữ hàng hóa an toàn, phương pháp đảm bảo số lượng chất lượng Hiện quy định ngun tắc dự trữ hàng hóa an tồn đơn vị ban hành áp dụng, tiếp tụ vận dụng hoàn toàn + Kiểm tra hàng: Xác định kiểm tra hàng hóa theo định kỳ hay đột xuất 92 cần thiết nhằm đảm bảo hàng hóa ln tình trạng tốt khơng bị thất thốt, đồng thời đảm bảo nguyên tắc phương pháp kiểm tra theo quy định Thường xuyên tự kiểm tra bể chứa, đường ống công nghệ, định kỳ kiểm tra sai số cột bơm, kiểm tra hàng hóa trước sau nhập hàng, kiểm tra họng nhập, nắp bồn bể đảm bảo khơng nhập lẫn hàng hóa rò rỉ ảnh hưởng đến hao hụt + Ghi sổ báo cáo: Tiến hành ghi chép quản lý liệu liên quan đến tồn hàng hóa nhập xuất kho nhằm cập nhật thông tin để định dự trữ hiệu Theo đó, yêu cầu tồn hệ thống từ cửa hàng đến phòng nghiệp vụ triệt để sử dụng phương thức đăng ký đơn hàng quản trị hàng tồn kho hệ thống phần mềm quản trị cửa hàng Egas Vận hành quy định thời gian tiến trình báo cáo hàng hóa từ cửa hàng phòng nghiệp vụ đơn vị + Sắp xếp: Hàng hóa kho xếp theo nguyên tắc trật tự, khoa học nhằm làm hấp dẫn khách hàng đồng thời tạo thuận tiện cho việc quan sát, kiểm kê, lấy hàng cần thiết Đối với hàng hóa thuộc nhóm xăng dầu sáng lưu trữ khu vực kho bể chứa nên không cần xếp mà bố trí lại khu vực bán hàng, cụ thể bố trí trụ bơm xăng dầu vị trí phù hợp, phân luồng phân tuyến để xe máy ôtô khách hàng vào thuận tiện không để xảy việc dồn ứ bán hàng không thứ tự Việc xếp nhóm hàng hóa khác, bao gồm dầu mỡ nhờn, khí gas, nước giặt phải quan tâm quy định cụ thể Sắp xếp khoa học thuận tiện từ kho đến khu vực trưng bày khu vực bán hàng Vận dụng u cầu mơ hình 5S việc xếp hàng hóa - Đề xuất áp dụng bổ sung kỹ thuật ABC quản lý dự trữ để thực quản trị hàng tồn kho đơn vị, theo phải phân loại nhóm mặt hàng theo tiêu chí giá trị dự trữ lượng dự trữ theo tính chất nhóm hàng 93 hóa Việc phân nhóm hàng Chi nhánh xăng dầu Kon Tum thực thời gian vừa qua phân nhóm theo đặc điểm hàng hóa, chưa phân theo giá trị dự trữ Để thực kỹ thuật ABC hàng hóa đơn vị nên phân thành 03 nhóm: + Nhóm A nhóm hàng xăng dầu sáng Nhóm có giá trị chiếm khoảng 72% tổng giá trị hàng hóa tồn kho, lượng hàng dự trữ kho bể cố định + Nhóm B nhóm sản phẩm hóa dầu có giá trị tồn trữ cao, gồm có Dầu mỡ nhờn Khí gas Nhóm có giá trị chiếm khoảng 25% tổng giá trị hàng hóa tồn kho có số lượng tồn kho cao với đặc điểm cần kho bãi chứa rộng + Nhóm C nhóm hàng hóa khác có giá trị dự trữ thấp, bao gồm loại vật tư, Sơn, Nước giặt, thẻ Pleixicard Nhóm có giá trị 3% tổng hàng tồn kho toàn đơn vị cần khu vực kho bãi rộng, an toàn để bảo quản b Quản trị chi phí tồn kho - Petrolimex Kon Tum cần thiết phải giao trách nhiệm cho phận tài kế tốn kết hợp phận kinh doanh xây dựng hệ thống báo cáo phân tích tồn kho có tính đến yếu tố chi phí tồn kho thực tế doanh nghiệp, bao gồm nhóm chi phí: + Chi phí vốn: Gồm chi phí phải trả cho nhà cung cấp để mua hàng hóa, chi phí hội vốn đầu tư cho hàng tồn kho, chi phí đầutài sản liên quan đến tồn kho + Chi phí dịch vụ liên quan đến dự trữ hàng tồn kho bảo hiểm hàng hóa, khoản thuế phí có liên quan + Chi phí thuê kho bãi, thuê cửa hàng, chi phí di chuyển hàng hóa kho 94 + Chi phí rủi ro hao hụt, hư hại, mát hàng hóa chi phí cho việc bảo quản hàng hóa kho Trên sở báo cáo phân tích chi phí tồn kho làm tiền đề cho việc nghiên cứu thêm để áp dụng phương pháp quản trị hàng tồn kho theo mơ hình đặt hàng hiệu (EOQ) đơn vị - Tổ chức khảo sát lại chi phí hao hụt hóa tự nhiên khâu tồn trữ, nhập xuất hàng hóa xăng dầu cửa hàng trực thuộc làm sở để ban hành định mức hao hụt tự nhiên sát với thực tế trang thiết bị bảo quản xăng dầu, môi trường, nhiệt độ khu vực tỉnh Kon Tum thay cho định mức hao hụt áp dụng từ gần 20 năm qua Theo thời gian, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh xăng dầu làm cho điều kiện bảo quản hàng hóa xăng dầu thuận lợi tốt trước nhiều Bên cạnh thiết bị trụ bơm xăng dầu ngày đại hệ thu hồi kín nhập xăng dầu triển khai chắn giảm thiểu tối đa lượng hao hụt hóa tự nhiên mơi trường xung quanh Tổ chức quản trị tốt chi phí hao hụt xăng dầu biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu công tác quản trị hàng tồn kho đơn vị 3.2.4 Một số giải pháp khác - Đơn vị cần chủ động xây dựng giải pháp huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn luân chuyển tương lai Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thay đổi chế bao cấp nguồn vốn kinh doanh Công ty - Để đảm bảo hiệu kinh tế kinh doanh mục tiêu giảm chi phí sản xuất kinh doanh nhiệm vụ ưu tiên doanh nghiệp, nhiệm vụ lãnh đạo Petrolimex Kon Tum quan tâm hàng đầu Để thực mục tiêu hạ thấp chi phí kinh doanh đơn vị cần khơng ngừng đầu tư phần mềm công nghệ quản lý, siết chặt công tác quảnchi phí mua ngồi, chi phí hao hụt hàng hóa 95 - Nâng cao lực quản trị tài cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực Cùng với phát triển Petrolimex Kon Tum đội ngũ cán bộ, công nhân đơn vị ngày lớn mạnh Petrolimex Kon Tum cần tiếp tục trọng đến công tác đào tạo đội ngũ cán công nhân như: Triển khai lớp đào tạo bổ sung kiến thức cho cán quản lý cấp trung để nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý nâng cao hiệu cơng tác tham mưu phân tích thị trường, phân tích tài chính, đánh giá khách hàng, tổ chức lớp bồi dưỡng, thi nâng bậc cho công nhân bán hàng Đào tạo nguồn cán quản lý cửa hàng kế cận - Nâng cao hiệu suất tốc độ luân chuyển vốn thông qua việc tiếp cận, ứng dụng công nghệ quản trị thông tin Thực chương trình đào tạo mở rộng đối tượng áp dụng triển khai mơ hình quản lý đại khai thác hệ thống phần mềm quản trị ERP-SAP, chương trình quản lý cửa hàng Egas, phần mềm quản lý tự động cột bơm bồn bể xăng dầu Agas, xây dựng hệ thống cửa hàng điển hình, cửa hàng xăng dầu theo chuẩn 5S 3.2.5 Một số đề xuất chế sách hoạt động kinh doanh xăng dầu a Đối với Tập đồn xăng dầu Việt Nam Cơng ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên - Xây dựng đồng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc để đảm bảo yêu cầu định hướng, dẫn dắt thị trường môi trường cạnh tranh Thị trường xăng dầu Việt Nam đánh giá nhiều tiềm phân bố điểm bán chủ yếu thị, khu vực ngồi thị hạn chế Trong khi, với 90 triệu dân năm tăng trưởng, nhu cầu xăng dầu 7% thấp, tăng trưởng kinh tế 5% tăng trưởng xăng dầu phải 10% Trước cam kết WTO, sức ép hội nhập đặc biệt Hiệp định đối tác 96 xuyên Thái Bình Dương (TPP), giai đoạn 2018-2020 thị trường bán lẻ xăng dầu phải mở cửa Hiện có nhiều nhà tư vấn nước ngồi vào Việt Nam thăm dò, điều tra thị trường bán lẻ xăng dầu nhằm tư vấn cho nhà đầu tư thị trường mở cửa Một xu hướng rõ rào cản đất đai điều kiện tiêu chuẩn khác bị nhà đầu tư ngoại dễ dàng vượt qua, họ sẵn sàng mua lại hệ thống cửa hàng sẵn có để kinh doanh Nếu hệ thống bán lẻ xăng dầu nước khơng có chuyển biến, không quan tâm tới hội nhập với thị trường xăng dầu giới, tương lai gần hệ thống bán lẻ bị doanh nghiệp nước ngồi thâu tóm, an ninh lượng bị đe dọa - Xây dựng chế quảntài chính, quản trị nguồn vốn kinh doanh phù hợp với thay đổi kinh tế thị trường - Xây dựng áp dụng sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao Chế độ khen thưởng xứng đáng cho cá nhân, tập thể đạt kết tốt hoạt động kinh doanh có đóng góp, sáng kiến nâng cao hiệu kinh doanh nhằm phát huy tinh thần hăng hái, sáng tạo lao động - Tận dụng lợi hệ thống cửa hàng xăng dầu rộng khắp nước để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm hóa dầu khác b Một số kiến nghị với sách nhà nước - Điều chỉnh Nghị định 83/2014/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu phù hợp với chế kinh doanh xăng dầu Nghị định 83/2014/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 3/9/2014 thay Nghị định 84/2009/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu đánh giá cao với đổi mang tính đột phá theo chế thị trường Một điểm tích cực, với việc lần đầu đưa khái niệm thương nhân phân phối xăng dầu vào nghị định thị trường xăng dầu có cạnh tranh Theo đó, nhà phân phối nhập xăng dầu nhiều doanh nghiệp đầu mối với giá khác nhau, tính tốn 97 định giá bán lẻ cho riêng Bên cạnh đó, Nghị định số 84/2009/NĐ-CP chưa quy định chế độ công khai, minh bạch thông tin giá sở, sử dụng Quỹ Bình ổn giá, báo cáo tài doanh nghiệp dẫn đến việc người dân khó nắm bắt thông tin điều hành giá, người dân đồng thuận với việc điều hành giá Nghị định 83 quy định riêng Điều 39 công khai, minh bạch điều hành giá kinh doanh xăng dầu Tuy nhiên, Nghị định 83 điểm hạn chế khó khăn thực Chẳng hạn, để giá xăng dầu ổn định, dễ dự báo cần xử lý yếu tố gây biến động Trong 11 yếu tố cấu thành tạo nên giá xăng dầu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, phí yếu tố có biến động ảnh hưởng đến giá thuế nhập tỷ giá Do tỷ giá khó dự đốn khơng cần xử lý, với thuế nhập ổn định cách giữ tháng năm áp thuế tuyệt đối theo phần trăm (căn giá quốc tế, nhu cầu nước, thu ngân sách từ định Nghị định 83 quy định rõ nguyên tắc sử dụng quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: “Việc sử dụng Quỹ bình ổn thực giá sở cao giá bán lẻ hành việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội đời sống nhân dân…” (Khoản Điều 37) Đồng thời quy định rõ Chính phủ định bình ổn giá xăng dầu nước giao cho Bộ Cơng Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài triển khai thực biện pháp bình ổn giá thời hạn áp dụng biện pháp bình ổn giá (Khoản Điều 38) quy định trích lập vào Quỹ bình ổn giá thực “thường xuyên, liên tục" người tiêu dùng phải thường xuyên đóng tiền vào quỹ bị thiệt Bên cạnh đó, quy định việc điều chỉnh giá chưa phù hợp Theo Nghị định 83, thời gian tối thiểu lần doanh nghiệp tăng giá (trong vòng 3%) 15 ngày (Nghị định 84 quy định 10 ngày) Nếu 1% hay 2% doanh nghiệp điều chỉnh, bối cảnh giá lên hết 15 ngày doanh nghiệp lại tiếp tục tăng, 98 mức tăng lên đến 3%, doanh nghiệp lỗ giá xăng dầu tiếp tục bị dồn nén tăng giá Còn tăng cao phải xin phép liên Bộ Tài - Cơng Thương Mặt khác, theo quy định này, doanh nghiệp lựa chọn mức tăng tối đa phép 3% liên tục thay, điều chỉnh nhẹ 1% Với mức tăng 7% phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ thực khó thực hiện, mức tăng tác động mạnh đến đời sống xã hội Quy định việc điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến thị trường xăng dầu giới trạng thái tăng nhẹ Còn giá xăng dầu giới có biến động tăng mạnh lại có xu hướng giảm mạnh giai đoạn vận dụng quy định trở nên cứng nhắc khập khiễng, khơng hài hòa tổng thể lợi ích bên TÓM TẮT CHƢƠNG Trong Chương 3, thực trạng quản trị vốn luân chuyển đề cập Chương 2, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị vốn luân chuyển đơn vị thời gian tới Các giải pháp đề xuất tập trung nội dung chính: Nhóm giải pháp quản trị vốn tiền; Giải pháp quản trị khoản phải thu; Giải pháp quản trị hàng tồn kho nhóm giải pháp khác kiến nghị sách nhà nước *** 99 KẾT LUẬN Kinh doanh hoạt động kiếm lời, lợi nhuận mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp kinh tế thị trường Để đạt tới lợi nhuận tối đa doanh nghiệp phải khơng ngừng nâng cao trình độ sản xuất – kinh doanh, đó, quản lý sử dụng vốn luân chuyển nội dung quan trọng khơng thể thiếu quản trị kinh doanh, có ý nghĩa định đến kết hiệu sản xuất kinh doanh Đối với Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên - Chi nhánh xăng dầu Kon Tum, doanh nghiệp có vốn nhà nước, tự chủ hoạt động kinh doanh quản lý nguồn vốn, có trách nhiệm bảo tồn phát triển vốn Do phải quan tâm mức đến hiệu sử dụng vốn, phải thường xuyên tự đánh giá phương diện sử dụng vốn, qua đó, thấy chất lượng hoạt động quản lý kinh doanh, khả khai thác tiềm sẵn có, biết cung đoạn nào, vị trí trình phát triển, cạnh tranh với đơn vị khác Để góp phần giải vấn đề này, người viết tiến hành hệ thống số vấn đề lý luận quản trị vốn luân chuyển; Thực nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động quản trị vốn luân chuyển đơn vị, từ có kết luận đánh giá nhận xét thành đạt tồn cần phải giải Trên sở đó, đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị vốn ln chuyển Petrolimex Kon Tum Với nội dung trên, tác giả mong muốn đóng góp phần nhỏ vào công xây dựng phát triển đơn vị Mong ban lãnh đạo Petrolimex Kon Tum tiếp tục phân tích, đánh giá hiệu sử dụng vốn nhằm có biện pháp tăng cường quản lý để đạt hiệu cao Xin chân thành cảm ơn TS Đoàn Ngọc Phi Anh giảng viên trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng Ban lãnh đạo tập thể người lao động Chi nhánh xăng dầu Kon Tum giúp đỡ tơi q trình thực luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Đồn Ngọc Phi Anh, Bài giảng mơn Kế toán Quản trị, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [2] Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, quy chế quy định quảnCông ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên Chi nhánh xăng dầu Kon Tum giai đoạn 2012 – 2014 [3] Nguyễn Tấn Bình (2005), Kế tốn quản trị, NXB Thống kê [4] Nguyễn Tấn Bình (2013), Quản trị tài chính, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [5] Ngơ Thế Chi - Nguyễn Trọng Cơ (2008), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [6] TS Đồn Gia Dũng, Bài giảng mơn Quản trị tài chính, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [7] Phạm Văn Dược – Đặng Kim Cương (1997), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Thống kê [8] Eugene F Brigham, Joel F Houston (2014), “Quản trị tài chính”, Dịch thuật: GS.TS Nguyễn Thị Cành tập thể giảng viên khoa Kinh tế - ĐHQG TP.HCM, NXB Cengage Learning, Singapore [9] Đinh Thế Hiển (2007), Quản trị tài Doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê [10] Lưu Thị Hương (2002), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Giáo dục [11] Nguyễn Tiến Nhật (2012) , Quản trị Vốn luân chuyển công ty cổ phần Sơng Đà 10 tập đồn Sơng Đà, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [12] Nguyễn Hải Sản (2012), “Quản trị tài doanh nghiệp”, NXB Lao động, Hà Nội [13] Tài liệu định hướng, thị trường, chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trang web http://www.petrolimex.com.vn [14] Lê Thị Ngọc Vân (2012), Hoàn thiện quản trị khoản phải thu Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng ... quản trị vốn luân chuyển 31 1.2.4 Các tiêu đánh giá hiệu công tác quản trị vốn luân chuyển 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN - CHI NHÁNH XĂNG... dung công tác quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp bao gồm khái niệm quản trị vốn luân chuyển, mục tiêu quản trị vốn luân chuyển, phương pháp thường sử dụng quản trị vốn luân chuyển quản trị vốn. .. văn chia làm ba chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên - Chi nhánh xăng dầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vốn luân chuyển tại công ty xăng dầu bắc tây nguyên chi nhánh xăng dâu kom tum , Quản trị vốn luân chuyển tại công ty xăng dầu bắc tây nguyên chi nhánh xăng dâu kom tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn