Quản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh đà nẵng

1,939 28 0
  • Loading ...
1/1,939 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:36

B GIÁO DC ÀO TO I HC À NNG NGÔ TH NGC TIN QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG THANH TỐN QU C T ᄂ TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM – CHI NHÁNH À NNG LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Nng- Năm 2016 B GIÁO DC ÀO TO I HC À NNG NGÔ TH NGC TIN QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG THANH TỐN QU C T ᄂ TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM – CHI NHÁNH À NNG Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s: 60.34.01.02 LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN TH NHƯ LIÊM Nng - Năm 2016 LI CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Ngơ Th Ng!c Tin M CL C M" #U 1 Tính cp thit ca tài Mc tiêu nghiên c u ng làm $u” Ngân hàng ã coi vi ᄂ c nâng cao cht l ng tín dng bi ᄂ n pháp t i ưu tăng tr &ng tín dng thúc 8y s phát trin ca ngân hàng Tuy nhiên, ph%i ho ᄂ t 'ng môi tr ng mà i u ki ᄂ n v ti n t ᄂ chưa ᄂ n /nh, s c ᄂ nh tranh gay g@t nh5ng nguyên nhân n'i t ᄂ i v ng i, v i u ki ᄂ n phương ti ᄂ n phc v ho ᄂ t 'ng mà vi ᄂ c nâng cao cht l ng tín dng nói chung cht l ng tín dng TTQT nói riêng có nh5ng h ᄂ n ch nht /nh Thy c nh5ng h ᄂ n ch ó, v3i n> lc không ng9ng kh% phát trin ca Ngân hàng hi ᄂ n có th hồn tồn tin t &ng tương lai ho ᄂ t 'ng tín dng nói chung tín dng TTQT nói riêng ca Agribank N.ng sA phát trin m ᄂ nh mA óng góp nhi u n5a vào s phát trin ca ngành ngân hàng s phát trin chung ca t n 3c DANH M C TÀI LIU THAM KH O [1] Các tác gi% Ngô Quang Huân – Võ Th/ Quý – Nguyn Quang Thu – Tr$n Quang Trung (2012), Qun tr ri ro, NXB Giáo Dc [2] PGS.TS Tr$m Th/ Xuân Hương ( 2006), Thanh toán quc t, NXB Th ng Kê, TP H6 Chí Minh [3] Ngân hàng Nơng nghi ᄂ p Phát trin Nông thôn Vi ᄂ t Nam – Chi nhánh N.ng, Báo cáo kt qu ho ᄂ t ᄂ ng kinh doanh ca ngân hàng qua năm [4] NHNo&PTNT Vi ᄂ t Nam (2004), S tay tín dng, Hà N'i [5] PGS.TS Lê Văn T – ThS Nguyn Th/ Tuyt Nga (2009), Thanh tốn & Tín dng xu t nhp kh"u, NXB Tài [6] Nguyn Văn Tin (2003), ánh giá Phòng ng a ri ro kinh doanh Ngân hàng, NXB th ng kê, Hà N'i [7] PGS.TS Nguyn Văn Tin (2007), C"m nang Thanh toán quc t b#ng L/C , NXB Th ng Kê [8] GS.TS Lê Văn Tư Lê Tùng Vân (2002), Tín dng tài tr xu t nhp kh"u, toán quc t kinh doanh ngo ᄂ i t, NXB Th ng Kê Các website [10] http://agribank.com.vn [11] http://tienphong.vn [12] http://sbv.gov.vn ...I RO TÍN D NG TRONG THANH TỐN QU C T ᄂ TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM – CHI NHÁNH À NNG LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Nng- Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC... I RO TÍN D NG TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MI VÀ RI RO TÍN DNG 1.1.1 Ngân hàng thương m ᄂ i 1.1.2 Ri ro tín dng 10 1.2 QUN TR RI RO TÍN... NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM – CHI NHÁNH À NNG 38 2.1 KHÁI QUÁT V) NGÂN HÀNG NÔNG NGHI*P PHÁT TRIN NÔNG THÔN VI*T NAM - CHI NHÁNH À N+NG 38 2.1.1 Sơ l c trình phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh đà nẵng , Quản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn