Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển du lịch, nghiên cứu trường hợp cát bà tt

27 20 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:32

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CAO TUẤN PHONG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH: NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP CÁT BÀ NỘI ĐỊA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2019 Cơng trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM TRUNG LƯƠNG Phản biện 1: PGS.TS Trần Đức Hiệp Phản biện 2: PGS.TS Phạm Trƣơng Hoàng Phản biện 3: PGS.TS Vũ Thanh Sơn Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, tại: Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi … giờ, ngày … tháng … năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia -Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Quần đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Hải (thành phố Hải Phòng) bao gồm 388 đảo lớn, nhỏ nằm phía Nam vịnh Hạ Long, xếp hạng di tích danh lam th ng cảnh quốc gia đ c biệt vào tháng n m Với ti m n ng du lịch phong ph , hấp d n n i bật, Cát Bà đánh giá Hòn ngọc c a vịnh B c Bộ, điểm đến quan trọng hàng đầu phát triển du lịch c a thành phố Hải Phòng M c d điểm đến có nhi u ti m n ng du lịch đ c s c s phát triển c a du lịch Cát Bà chưa th c s tư ng x ng với ti m n ng vị N m 7, số lượng hách du lịch đến Cát Bà đạt , triệu lượt, t lệ hách du lịch quốc tế hi m tốn với , ; thu nhập t du lịch đạt t , chi phí bình qn c a lượt hách du lịch dao động t 44 35 đồng tới 49 433 đồng, số ngày lưu tr trung bình c a hách du lịch đạt ,5 ngày…v.v Có nhi u nguy n nhân c a tình trạng tr n, nhi n số nguy n nhân bao gồm: tình trạng thiếu sản ph m du lịch đ c th , hó h n v hạ tầng tiếp cận, m i trư ng du lịch chưa đảm bảo; dịch v thiếu chuy n nghiệp…v.v Hạn chế v n ng l c cạnh tranh du lịch nguy n nhân c a tình trạng s phát triển c a du lịch Cát Bà th i gian qua chưa tư ng x ng với vị ti m n ng du lịch đ c s c c a quần đảo c ng nhận là Khu d tr sinh Thế giới phần h ng thể tách r i Di sản thi n nhi n vịnh Hạ Long Nhận th c vấn đ tr n, thành phố Hải Phòng t ch c th c ph duyệt đ án: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 xác địch Phát triển du lịch quần đảo Cát Bà phải trở thành động lực kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng cho phát triển du lịch vùng Đồng sông Hồng Duyên hải Đông Bắc…Phát triển Cát Bà trở thành đảo “Ngọc Bích” nơi du khách có trải nghiệm tốt giá trị sinh thái - cảnh quan toàn cầu; nơi nỗ lực bảo tồn hỗ trợ công nghệ “xanh” đại hoạt động dựa nguyên tắc du lịch bền vững mà nòng cốt du lịch sinh thái du lịch cộng đồng Tuy nhi n để đạt m c ti u phát triển Cát Bà h ng ch th c s trở thành điểm đến trọng điểm c a TP Hải Phòng, điểm đến du lịch hàng đầu v ng du lịch ồng s ng Hồng Duy n hải ng B c, mà trở thành điểm đến du lịch biển đảo có n ng l c cạnh tranh cao h ng ch nước mà hu v c quốc tế, cần phải có nh ng nghi n c u chuy n sâu để đánh giá n ng l c cạnh tranh c a du lịch Cát Bà g n với việc đ xuất nh ng giải pháp ph hợp ây vấn đ nghi n c u h ng ch có ngh a v m t l luận điểm đến du lịch biển đảo có giá trị toàn cầu v cảnh quan sinh thái mà có ngh a th c tiễn cao, đ c biệt bối cảnh du lịch xác định ngành inh tế m i nhọn c a đất nước nói chung c a TP Hải Phòng nói ri ng Xuất phát t th c tế tr n, NCS chọn đ tài: “Nâng cao lực cạnh tranh để phát triển du lịch: Nghiên cứu trường hợp Cát Bà” làm đ tài nghi n c u sinh c a Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích Xác lập c sở hoa học để đ xuất giải pháp nâng cao n ng cạnh tranh du lịch Cát Bà tư ng x ng với vị ti m n ng du lịch 2.2 Nhiệm vụ ể th c m c đích n u tr n, nhiệm v ch yếu mà luận án cần phải tập trung giải th c là: - Hệ thống nh ng vấn đ l luận li n quan đến cạnh tranh du lịch điểm đến Xác định yếu tố với hệ thống ti u chí đo lư ng đánh giá n ng l c cạnh tranh du lịch - Phân tích th c trạng n ng cạnh tranh c a du lịch Cát Bà qua số yếu tố: nguồn l c th a hưởng, nguồn l c tạo th m, nguồn l c ph trợ, sách phát triển du lịch quản l điểm đến Tr n c sở phân tích th c trạng n ng l c cạnh tranh du lịch Cát Bà, ch nh ng điểm hạn chế v n ng l c cạnh tranh nguy n nhân c a nh ng hạn chế - Nghi n c u đ xuất giải pháp để nâng cao n ng l c cạnh tranh du lịch Cát Bà đ t bối cảnh phát triển g n với quan điểm định hướng phát triển du lịch Cát bà giai đoạn tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu C sở l luận v n ng l c cạnh tranh th c trạng n ng l c cạnh tranh c a du lịch Cát Bà 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Quần đảo Cát Bà với trọng tâm đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng - Về thời gian: Số liệu th cấp giai đoạn t 3– tầm nhìn đến 25, số liệu s cấp th c hảo sát u tra n m Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu định tính: Được thiết kế thành giai đoạn Giai đoạn : Nghi n c u định tính nhằm hám phá hồn thiện, b sung m hình ối tượng vấn hách du lịch (cả nước nước ngoài) chuy n gia l nh v c du lịch, hoạch định sách Phư ng pháp chọn m u phi ng u nhi n Giai đoạn : Nghi n c u định tính b sung nhằm giải thích rõ h n ết nghi n c u Phỏng vấn chuy n gia (có thể l p lại số chuy n gia tham gia giai đoạn ) Nghiên cứu định lượng Nghi n c u định lượng tiến hành để hảo sát hách du lịch bảng hỏi Nghi n c u c ng thu thập d liệu t nguồn th ng tin th cấp Phương pháp phân tích tổng hợp Luận án sử d ng phư ng pháp phân tích t ng hợp nhằm hệ thống hóa tài liệu thu thập làm c sở cho việc phân tích đánh giá v th c trạng n ng l c cạnh tranh du lịch Cát Bà Phương pháp điều tra khảo sát thực địa Kết hợp sử d ng bảng hỏi vấn sâu cạnh tranh c a du lịch Cát Bà ngư i để đánh giá n ng l c Phương pháp đánh giá nhanh có tham gia cộng đồng (PRA) Phư ng pháp PRA sử d ng để th m dò, lấy iến đánh giá c a du hách, chuy n gia v n nng iểm sốt rác thải ảnh hưởng đến tình trạng c a nước biển 3.2.2.4 Về sở hạ tầng- tiện ích Ti u chí c sở hạ tầng tiện ích đánh giá th ng qua ti u chí, hầu hết ti u chí v c sở hạ tầng c ng cộng điện, đư ng, giao th ng đ u đánh giá tư ng đối tốt, nhi n ti u chí nhà ngh , hách sạn, dịch v 16 toán, hu vui ch i giải trí v n chưa đáp ng y u cầu v m c độ th c tế th c dịch v 3.2.2.5 Về giá Giá đánh giá th ng qua ti u chí với m c giá chung đạt m c độ th c tế th c dịch dịch v đáp ng ỳ vọng c a hách du lịch Kết tư ng t ti u chí v lại, giá hàng lưu niệm quà t ng, giá hu vui ch i, giá vé vào điểm th m quan Tuy nhi n ti u chí giá n uống nhà hàng có điểm trung bình v m c độ th c dịch v thấp h n nhi u so với điểm trung bình m c độ quan trọng (3, - 4, ) Kết phản ánh giá n uống nhà hàng chưa th c s hợp l , đáp ng tốt nhu cầu c a hách hàng, chưa x ng đáng với đồng ti n bát gạo 3.2.2.6 Về độ tin cậy, cởi mở, chuyên nghiệp cư dân, nhân viên, cán địa ộ tin cậy, cởi mở, chuy n nghiệp c a cư dân, nhân vi n, cán địa phư ng đánh giá th ng qua ti u chí, nhìn chung thái độ cư dân quy n đáp ng mong đợi c a du hách du lịch Tuy nhi n theo ết nghi n c u c ng phản ánh điểm trung bình c a tiêu chí taxi/ xe ôm nhân vi n c sở inh doanh chưa cao 3.2.2.7 Về thương hiệu du lịch Cát Bà Thư ng hiệu du lịch đo lư ng ti u chí, nhìn chung ti u chí đ u đánh giá tốt phản ánh v m c độ nhận diện tích c c ph cập thư ng hiệu du lịch c a Cát Bà đến hách du lịch nước 3.3.3 Đánh giá mức điểm trung bình tiêu chí So sánh ti u chí đánh giá n ng l c cạnh tranh du lịch du lịch c a Cát Bà với góc nhìn t hách du lịch thấy hầu hết ti u chí đạt m c độ ỳ vọng c a hách du lịch, nhi n ti u chí th c đ u m c há tr n há, h ng có nhi u ti u chí đạt m c tốt 17 Hình 3.1 Đánh giá tƣơng quan điểm tiêu chuẩn lực cạnh tranh Cát Bà Sản phẩm điểm đến du lịch Về thương hiệu du lịch Về độ tin cậy, cởi mở, chuyên nghiệp cư dân,… Về giá Về an ninh – trật tự môi trường xã hội Về vệ sinh mơi trường Về sở hạ tầng tiện ích mức độ quan trọng Mức độ thực Nguồn: Khảo sát 2018, tác giả tổng hợp CHƢƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DU LỊCH CÁT BÀ 4.1 Bối cảnh quốc tế nƣớc 4.1.1 Bối cảnh quốc tế Thuận lợi Cách mạng C ng nghiệp tận d ng s c mạnh lan tỏa c a số hóa c ng nghệ th ng tin với s đột phá c a trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật d liệu lớn, tạo s thay đ i to lớn chuỗi cung ng toàn cầu ối với du lịch, c ng nghệ đại gi p cho phư ng th c x c tiến quảng bá trở n n đa dạng h n làm thay đ i phư ng th c du lịch, trải nghiệm c a du hách Khó khăn 18 Nếu h ng b t ịp nhịp độ phát triển, du lịch phải đối m t với nh ng thách th c mà Cách mạng C ng nghiệp đ t vấn đ an toàn bảo mật th ng tin, n ng l c cạnh tranh, thiếu h t nhân l c trình độ cao… Ngoài ra, vấn đ m i trư ng, biến đ i hí hậu, d n đến nhi u thay đ i du lịch biển, đảo Do biến đ i hí hậu, nh ng quốc gia d a nhi u vào lợi t nhi n để phát triển du lịch bị tác động ti u c c Du lịch biển, đảo nói chung phải có nhi u thay đ i để thích ng với nh ng thay đ i c a m i trư ng (biến đ i hí hậu ấm l n toàn cầu, nước biển dâng, nhi u thi n tai, bão l …) Chính vậy, để phát triển du lịch cách b n v ng, qua thu lợi ích lớn t phát triển du lịch, t ng quốc gia, t ng điểm đến du lịch cần xây d ng ế hoạch phát triển hợp l , đồng th i nghi m t c triển hai điểm ế hoạch ể làm việc này, nh ng xu lớn mà nhà nghi n c u, làm sách đ u thống với cần tính đến 4.1.2 Bối cảnh nước Thuận lợi C ng với nh ng xu chung v du lịch biển đảo c a giới, du lịch biển đảo Việt Nam lu n chiếm hoảng t ng hách du lịch nước ây loại hình du lịch ch đạo, góp phần quan trọng đưa du lịch trở thành ngành inh tế m i nhọn c a Việt Nam Biển đảo h ng ch n i cung cấp nguồn sống, mà h ng gian để cộng đồng ngư i Việt tạo lập n n n n v n hóa biển đảo, với nh ng di sản v n hóa đ c s c ó hệ thống di tích lịch sử-v n hóa li n quan đến m i trư ng biển, hệ thống thần linh biển, nh ng bậc ti n bối có c ng c ng chinh ph c biển, xác lập th c thi ch quy n quốc gia tr n biển ; lễ hội dân gian c a cư dân mi n biển; tín ngưỡng, phong t c tập quán li n quan đến biển; v n hóa sinh ế, v n hóa cư tr , v n hóa m th c, diễn xướng dân gian, tri th c địa Ðây nguồn tài nguy n giàu có, nh ng thuận lợi c để phát triển du lịch biển đảo Việt Nam C ng với đà phát triển inh tế - xã hội c a giới c ng Việt Nam, số du hách có nhu cầu th m điểm đến du lịch Việt Nam h ng ng ng t ng l n Do nằm trung tâm hu v c 19 Châu Á - Thái Bình Dư ng gần nhi u thị trư ng lớn ti m n ng, Việt Nam d iến đón nhi u h n du hách quốc tế Khó khăn Hiện s c cạnh tranh c a sản ph m du lịch Việt Nam khu v c ASEAN không cao Thư ng hiệu du lịch Việt Nam q trình hình thành, chưa tận d ng hiệu c a c hội để xây d ng thư ng hiệu Sản ph m dịch v du lịch c a Việt Nam chưa tạo điểm nhấn khu v c thiếu s c hấp d n đ c biệt đ n điệu trùng l p với sản ph m khu v c ồng th i, việc thiếu nguồn l c c chế tài nhi u vướng m c ảnh hưởng chung tới hiệu hoạt động du lịch Nh ng thuận lợi hó h n bối cảnh phát triển du lịch ngồi nước có ảnh hưởng chung đến việc nâng cao n ng l c cạnh tranh c a du lịch biển đảo c a Việt Nam nói chung c a điểm đến du lịch Cát Bà nói ri ng Việc nhận diện nh ng thuận lợi hó h n c sở để tìm nh ng giải pháp gi p phát huy lợi thế, thuận lợi hạn chế hó h n, thách th c góp phần nâng cao n ng l c cạnh tranh c a du lịch Cát Bà th i gian tới 4.2 Quan điểm, mục tiêu, định hƣớng phát triển du lịch Cát Bà Tầm nhìn ý tƣởng phát triển - Phát triển du lịch quần đảo Cát Bà phải trở thành động l c inh tế cho phát triển inh tế - xã hội c a thành phố Hải Phòng cho phát triển du lịch vùng ồng s ng Hồng Duy n hải ng B c - Khai thác có hiệu ti m n ng lợi so sánh v nguồn l c du lịch; tạo s hác biệt v sản ph m du lịch để nâng cao tính cạnh tranh c a du lịch quần đảo Cát Bà mối quan hệ g n ết phát triển du lịch với S n, Hạ Long, Vân ồn trung tâm du lịch hác v ng ồng B c Bộ nước, hu v c quốc tế - Phát triển Cát Bà trở thành đảo Ngọc Bích n i du hách có nh ng trải nghiệm tốt v giá trị sinh thái - cảnh quan toàn cầu; n i nỗ l c bảo tồn hỗ trợ nh ng c ng nghệ xanh đại nh ng hoạt động d a 20 Về tổng thu nhập từ du lịch, n m n m , đạt hoảng 5, đạt hoảng 57,5 triệu USD n m triệu USD (phấn đấu đạt hoảng 67 triệu USD) 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh du lịch Cát Bà 4.4.1 Nhóm giải pháp khắc phục hạn chế lực cạnh tranh nguồn lực thừa hưởng 4.4.1.1 Giải pháp khắc phục hạn chế lực cạnh tranh tự nhiên 4.4.1.2 Giải pháp khắc phục hạn chế lực cạnh tranh văn hóa di sản 4.4.2 Nhóm giải pháp khắc phục hạn chế lực cạnh tranh nguồn lực tạo thêm 4.4.2.1 Giải pháp khắc phục hạn chế hạ tầng du lịch 4.4.2.2 Giải pháp khắc phục hạn chế tổ chức hoạt động vui chơi, mua sắm, giải trí, kiện lễ hội 4.4.3 Nhóm giải pháp khắc phục hạn chế lực cạnh tranh nguồn lực phụ trợ 4.4.3.1 Giải pháp khắc phục hạn chế lực cạnh tranh sở hạ tầng tổng thể 4.4.3.2 Giải pháp khắc phục hạn chế lực cạnh tranh chất lượng dịch vụ thân mến khách du lịch, quan hệ thị trường 4.4.4 Nhóm giải pháp khắc phục hạn chế lực cạnh tranh sách du lịch, hoạch định, phát triển 4.4.4.1 Giải pháp khắc phục hạn chế lực cạnh tranh quản lý nhà nước du lịch 4.4.4.2 Giải pháp khắc phục hạn chế lực cạnh tranh quản lý quảng bá du lịch địa phương, sách, lập kế hoạch phát triển du lịch 4.4.4.3 Giải pháp khắc phục hạn chế lực cạnh tranh phát triển nguồn nhân lực 23 4.4.4.4 Giải pháp khắc phục hạn chế lực cạnh tranh quản lý mơi trường 4.4.5 Nhóm giải pháp khắc phục hạn chế lực cạnh tranh quản lý điểm đến 4.4.5.1 Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh điểm đến cho du lịch Cát Bà 4.4.5.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh khả tiếp cận điểm đến KẾT LUẬN Kết trình nghiên c u th c hiện, luận án giải nh ng vấn đ c đ t ra: Một là, hệ thống nh ng vấn đ l luận li n quan đến cạnh tranh du lịch điểm đến Xác định yếu tố với hệ thống ti u chí đo lư ng đánh giá n ng l c cạnh tranh du lịch Xây d ng ti u chí đánh giá n ng l c cạnh tranh đo lư ng n ng l c cạnh tranh qua nghi n c u định lượng góc nhìn c a hách du lịch, xem xét m c độ th c th c tế c a ti u chí việc vấn du khách Hai là, phân tích th c trạng n ng cạnh tranh c a du lịch Cát Bà qua số yếu tố: nguồn l c th a hưởng, nguồn l c tạo th m, nguồn l c ph trợ, sách phát triển du lịch quản l điểm đến Tr n c sở phân tích th c trạng n ng l c cạnh tranh du lịch Cát Bà, ch nh ng điểm hạn chế v n ng l c cạnh tranh nguy n nhân c a nh ng hạn chế Ba là, làm rõ điểm mạnh, điểm yếu c a du lịch Cát Bà, đưa quan điểm, định hướng phát triển du lịch Cát Bà đến n m tầm nhìn đến n m xuất giải pháp nâng cao n ng l c cạnh tranh điểm đến du lịch Cát Bà 24 đ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN Cao Tuấn Phong, “Du lịch Cát Bà: tiềm năng, thực trạng số đề xuất cho triển du lịch Cát Bà”, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dư ng, Số n m 8, trang 9-22 Cao Tuấn Phong, “Kinh nghiệm quốc tế phát triển du lịch bền vững học cho Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dư ng, Số 457 n m 2016, trang 19-21 ... để nâng cao n ng l c cạnh tranh du lịch Cát Bà đ t bối cảnh phát triển g n với quan điểm định hướng phát triển du lịch Cát bà giai đoạn tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tƣợng nghiên. .. lịch Cát Bà th i gian tới 4.2 Quan điểm, mục tiêu, định hƣớng phát triển du lịch Cát Bà Tầm nhìn ý tƣởng phát triển - Phát triển du lịch quần đảo Cát Bà phải trở thành động l c inh tế cho phát triển. .. phát triển du lịch b n v ng quần đảo Cát Bà - Phát triển du lịch quần đảo Cát Bà phải g n li n bảo đảm bảo quốc phòng, an ninh trật t an toàn xã hội Định hƣớng phát triển du lịch Cát Bà Thứ phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển du lịch, nghiên cứu trường hợp cát bà tt , Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển du lịch, nghiên cứu trường hợp cát bà tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn