Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tt

27 31 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:32

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HUY CẢNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 9.31.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - Năm 2019 Cơng trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lê Anh Vũ TS Chử Văn Lâm PGS TS Chu Đức Dũng S Trần Thị Nam Trân Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Kế Tuấn Phản biện 2: PGS TS Ngô Tuấn Nghĩa Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Văn Nam Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ họp Học viện Khoa học xã hội giờ… ngày … tháng… năm 201 C thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hải Dương tỉnh thuộc vùng Đồng sông Hồng, vùng nhiệt đới gi mùa với địa hình chia làm vùng rõ rệt (vùng đồi núi vùng đồng bằng), điều kiện hội tụ đầy đủ yếu tố đầu vào cho nhiều ngành kinh tế, đặc biệt ngành nông nghiệp nguồn đất tốt, nguồn nước dồi , Nông nghiệp ngành sản xuất chủ yếu có vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, tỉnh c điều kiện thuận lợi c trình độ thâm canh sản xuất nông nghiệp Song trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, cách mạng cơng nghiệp lần thứ 4, biến đổi khí hậu… Nông nghiệp tỉnh Hải Dương đứng trước kh khăn, thách thức lớn: gia tăng áp lực cạnh tranh thị trường nội địa; tăng trưởng nông nghiệp chủ yếu dựa thâm dụng tài nguyên thiên nhiên, điều gây tác động xấu tới môi trường, làm gia tăng mức độ ô nhiễm suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên; việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp nhiều trở ngại, đầu tư doanh nghiệp lớn đầu tư FDI vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ít; trình độ chủ hộ, chủ trang trại còng thấp, khoa học cơng nghệ nơng nghiệp vừa thiếu, vừa lạc hậu, diện tích đất canh tác bình quân đầu người thấp c xu hướng tiếp tục giảm; quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún; công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến lạc hậu; suất, chất lượng khả cạnh tranh sản phẩm nơng nghiệp thấp; liên kết để phát triển nơng nghiệp mờ nhạt, lỏng lẻo; dịch vụ sở hạ tầng hỗ trợ không theo kịp nhu cầu phát triển nông nghiệp; công nghiệp chế biến phát triển chậm; loại thị trường đất đai, thị trường lao động, thị trường vốn, thị trường công nghệ chưa đồng chưa vận hành cách thuận lợi Do vậy, cần c đổi định hướng mô hình tăng trưởng nơng nghiệp, nhằm đáp ứng u cầu hội nhập kinh tế quốc tế, hiệu phát triển bền vững Đứng trước yêu cầu hội nhập ngày sâu vào kinh tế giới khu vực với nhiều hội thách thức, Hải Dương đẩy mạnh tái cấu ngành nông nghiệp, tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, giảm tổn thất khâu sản xuất sau thu hoạch; đổi quản lý đất đai; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm; mở rộng thị trường cho sản phẩm dịch vụ thân thiện với môi trường; nhiên, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp thấp, thiếu sức cạnh tranh thị trường Đ lý để nghiên cứu sinh chọn đề tài “Phát triển nông nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” làm đề tài nghiên cứu luận án Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung Nghiên cứu xác lập sở lý luận, sở thực tiễn giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Mục tiêu cụ thể + Làm rõ sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế + Làm rõ thực trạng phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Hải Dương + Đề xuất giải pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Hải Dương năm 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, luận án giải nhiệm vụ sau: - Hệ thống h a sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn phát triển nông nghiệp gắn với hội nhập kinh tế quốc tế - Phân tích đánh giá thực trạng phát triển nơng nghiệp tỉnh Hải Dương thời gian qua gắn với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, thành công, hạn chế, kh khăn thách thức vấn đề đặt ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương - Đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương bối cảnh nhập kinh tế quốc tế Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi nội dung Nghiên cứu phát triển nông nghiệp chủ đề rộng phức tạp, luận án giới hạn tập trung nghiên cứu phát triển ngành trồng trọt chăn nuôi gắn với hội nhập kinh tế quốc tế; vấn đề lựa chọn đường phát triển phù hợp nông nghiệp Hải Dương bối cảnh vấn đề ưu tiên phân tích luận án * Phạm vi không gian Luận án triển khai nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương * Phạm vi thời gian Luận án nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn từ 2011 đến 2016; đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp đến 2025, tầm nhìn 2030 Phƣơng pháp nghiên cứu (i) Thu thập tài liệu, thông tin thứ cấp: - Loại thông tin: Cơ sở lý luận, sở thực tiễn phát triển nông nghiệp; Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương; tình hình phát triển nơng nghiệp huyện tỉnh điểm nghiên cứu - Nguồn cung cấp: Các kết nghiên cứu gần c liên quan tiến hành trung tâm, quan, tổ chức nghiên cứu (các báo cáo, kỷ yếu, đề tài nghiên cứu khoa học, luận án, đề án, dự án) Các báo cáo, niên giám thống kê, kế hoạch, nghị quyết, sách… địa phương, tài liệu, số liệu thống kê kinh tế, số biểu bảng phân tích c liên quan, tài liệu sẵn c quan Trung ương địa phương; qua internet, báo đài, tạp chí… để làm sở phân tích nội dung phát triển nơng nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Hải Dương thời gian qua - Cách thu thập: Liên hệ với cá nhân, quan, đơn vị, địa điểm cung cấp thông tin Kiểm tra xác thực thông tin quan sát trực tiếp, lựa chọn, xếp ghi chép thơng tin (ii) Phương pháp phân tích SWOT: Phân tích đánh giá thực trạng trồng trọt, chăn ni khía cạnh: điểm tích cực; điểm hạn chế; hội; thách thức từ đ đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (iii) Tổng hợp, thống kê, so sánh: Sử dụng tiêu để phân tích, đánh giá thực trạng phát triển trồng trọt, chăn nuôi qua mốc thời gian nghiên cứu So sánh mơ hình tổ chức sản xuất, sản phẩm, công nghệ, lao động, thị trường… để đưa đánh giá, kết luận (iv) Phương pháp dự báo, nội suy: Dựa vào việc phân tích tài liệu điều tra, biến đổi KT-XH; điều kiện phát triển nông nghiệp các nhân tố ảnh hưởng đến nông nghiệp để đưa dự báo phát triển nông nghiệp Hải Dương tương lai Ngoài ra, tiến hành nghiên cứu, luận án kế thừa kết nghiên cứu từ trước đến nay, nguồn thông tin, tư liệu, công bố, báo cáo tổng kết ban ngành c liên quan (v) Phương pháp điều tra khảo sát - Lập phiếu điều tra khảo sát dựa mục tiêu luận án - Khảo sát vùng điển hình tỉnh Hải Dương Bình Giang, Thanh Hà, Thanh Miện,… Đề tài khảo sát với việc phát 250 phiếu qua chỉnh sửa, xử lý phần mềm phần mềm Excel, SPSS.20 để tính tốn, thu 121 phiếu với mục tiêu thu thập, tổng hợp ý kiến từ khảo sát doanh nghiệp, quan quản lý hộ nông dân, sau đ dùng phần mềm SPSS.20 phân tích tổng hợp đưa bảng biểu, tiêu nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nội dung luận án Những đóng góp luận án - Xây dựng, bổ sung làm sáng tỏ hệ thống sở lý luận thực tiễn phát triển nơng nghiệp sở tổng quan cơng trình nghiên cứu - Xác định hệ thống nh m tiêu chí đánh giá phát triển nơng nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Đánh giá tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương, thuận lợi kh khăn trình phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Phân tích thực trạng phát triển nơng nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 – 2016 - Luận án đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm g p phần đẩy nhanh trình phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương c hiệu bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng Kết cấu luận án Ngoài Phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phần phụ lục, nội dung Luận án kết cấu thành chương: Chương 1: Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương 2: Cơ sở lý luận kinh nghiệm nước phát triển nơng nghiệp q trình hội nhập kinh tế quốc tế Chương 3: Thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương bối cảnh hội nhập giai đoạn 2011 – 2016 Chương 4: Quan điểm, mục tiêu số giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu quốc tế - Những nghiên cứu vai trò, giai đoạn kiểu phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp - Những nghiên cứu cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp kinh nghiệm phát triển nông nghiệp 1.2 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc - Nh m cơng trình liên quan đến phát triển nơng nghiệp, nơng thơn - Nh m cơng trình liên quan đến phát triển nông nghiệp gắn liền với hội nhập kinh tế quốc tế - Nh m cơng trình liên quan đến phát triển nông nghiệp Hải Dương 1.3 Những vấn đề đặt cần giải Qua trình tổng quan cơng trình nghiên cứu nước quốc tế phát triển nông nghiệp c thể thấy số vấn đề sau: - Về công trình nghiên cứu quốc tế Những nghiên cứu xem xét nông nghiệp nước phát triển q trình chuyển sang sản xuất nơng nghiệp hàng h a gắn liền với thương mại nông sản giới; điều đ cho thấy phát triển kinh tế quốc gia phải phát triển tái cấu nông nghiệp thúc đẩy nhu cầu thị trường; trình chuyển đổi nông nghiệp liên quan đến việc đa dạng h a lĩnh vực nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu nước thị trường quốc tế; đưa lập luận tác động sách định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thơn; đề cập vấn đề sách phát triển vùng, sách hỗ trợ đầu vào, đầu cho SXNN, sách thương mại nơng sản; đồng thời, nêu lên mơ hình thành cơng thất bại việc phát triển nông nghiệp, nông thôn giải vấn đề nơng dân… Những cơng trình nghiên cứu c giá trị tham khảo cho việc xây dựng nông nghiệp ngắn hạn nâng cao chất lượng phát triển sản phẩm c lợi thế, tăng cường ý thức thương hiệu; dài hạn tiến tới sản phẩm chất lượng suất cao cho đảm bảo an ninh lương thực quốc gia phát triển bền vững - Về cơng trình nghiên cứu nước Các nghiên cứu tập trung vào phạm vi lãnh thổ Việt Nam, c tương quan, đánh giá với khu vực giới dẫn tới việc phân tích đưa kết luận nơng nghiệp c tính hạn chế Đây gợi ý để luận án tiếp cận với tranh phát triển nông nghiệp điều kiện cho phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế năm Một số cơng trình tổng kết lý luận thực tiễn mô hình hợp tác, liên kết sản xuất, chuỗi giá trị nông nghiệp… cung cấp cữ liệu c giá trị cho tác giả nghiên cứu, xác định cách thức tổ chức sản xuất nông nghiệp nhằm nâng giá trị gia tăng thu lại sản xuất nông nghiệp hướng tới nâng cao thu nhập cho người nông dân, giải mối quan hệ lợi ích phát triển Một số cơng trình nghiên cứu trực tiếp địa bàn tỉnh Hải Dương trình phát triển nơng nghiệp, đề cập đến khía cạnh: chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp; chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn q trình CHN, HĐH; dồn điền đổi thửa; kinh tế hợp tác xã; sách hỗ trợ nơng dân đầu tư giới h a nông nghiệp thời gian gần thuận lợi, hạn chế vấn đề đặt cho phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương trình hội nhập kinh tế quốc tế Đây tài liệu tham khảo hữu ích phân tích sở lý luận thực tiễn cho xây dựng mơ hình phát triển nơng nghiệp bối cảnh hội nhập địa bàn tỉnh Hải Dương 2.1.5 Cơ sở lý thuyết phát triển nông nghiệp - Lý thuyết phát triển nông nghiệp, nông thôn - Lý thuyết phát triển bền vững - Mô hình hai khu vực Harry T.Oshima - Lý thuyết liên kết 2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển nông nghiệp 2.2.1 Hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế bối cảnh không đơn giới hạn phạm vi cắt giảm thuế quan mà mở rộng cho tất lĩnh vực liên quan đến sách kinh tế-thương mại, nhằm mục tiêu mở rộng thị trường cho hàng hoá dịch vụ, loại bỏ rào cản hữu hình vơ hình trao đổi thương mại quốc tế 2.2.2 Nội dung hội nhập kinh tế quốc tế (i) Thỏa thuận thương mại ưu đãi (PTA) (ii) Khu vực mậu dịch tự (FTA) (iii) Liên minh thuế quan (CU) (iv) Thị trường chung (v) Liên minh kinh tế - tiền tệ 2.2.3 Nội dung phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 2.2.3.1 Sự cần thiết phải phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập C thể n i việc phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập đạt nhiều lợi ích sau: + Phân bổ nguồn lực nông nghiệp + Đa dạng h a sản phẩm thị trường + Tiếp thu khoa học công nghệ mới, nâng cao suất chất lượng + Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp 11 2.2.3.2 Nội dung phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập - Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững - Phát triển nông nghiệp hướng xuất - Ứng dụng công nghệ cao nơng nghiệp 2.2.4 Các tiêu chí chí đánh giá phát triển nông nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế - Nh m tiêu chí phát triển chung nơng nghiệp - Nh m tiêu chí hiệu kinh tế 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 2.3.1 Biến đổi khí hậu 2.3.2 Kết cấu sở hạ tầng 2.3.3 Năng lực chủ thể sản xuất 2.3.4 Khoa học công nghệ 2.3.5 Cơ chế, sách phát triển kinh tế nơng nghiệp 2.4 Kinh nghiệm số địa phƣơng phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 2.4.1 Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 2.4.2 Kinh nghiệm chăn nuôi Đồng Nai 2.4.3 Kinh nghiệm tỉnh An Giang 2.5 Những học kinh nghiệm có khả áp dụng tỉnh Hải Dƣơng Nông nghiệp c tầm quan trọng đặc biệt, c vị trí trọng yếu cấu kinh tế đất nước n i chung tỉnh Hải Dương n i riêng Thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm phát triển nông nghiệp số tỉnh nước giúp cho Hải Dương c nhiều học chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững 12 2.5.1 Bài học thành công Một là, xác định đắn mối quan hệ công nghiệp nơng nghiệp q trình CNH, HĐH phát triển KT - XH Hải Dương Hai là, phát triển nông nghiệp gắn với việc bảo vệ tài nguyên môi trường Ba là, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn liền với vấn đề x a đ i giảm nghèo, nâng cao mức sống dân cư vùng nông thôn Bốn là, để c nông nghiệp sạch, phát triển bền vững, suất cao, c sản phẩm c giá trị cần c kết cấu “bốn nhà” sản xuất chế biến, tiêu thụ Đồng thời đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với nhu cầu thị trường coi nông nghiệp công nghệ cao khâu đột phá để phát triển nông nghiệp chất lượng cao, hiệu bền vững 2.5.2 Bài học thất bại Một là, Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp hạn chế Hai là, đa số tỉnh phát triển nơng nghiệp thiếu tính bền vững mơi trường 2.5.3 Ngun nhân dẫn tới hạn chế do: Một là, tư duy, tầm nhìn thể khâu quy hoạch, tổ chức phát triển nông nghiệp điều kiện nhiều cấp địa phương nước ta thực chưa phù hợp quy luật thị trường Hai là, tổ chức sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, manh mún, chưa c liên kết lợi ích bền vững chủ thể tham gia sản xuất, tiêu thụ; chưa hình thành chuỗi giá trị khả tham gia chuỗi giá trị nơng sản kém; lãng phí tài ngun; tuỳ tiện lạm dụng h a học h a nghiêm trọng, kể chất độc hại sản xuất, chế biến, bảo quản nơng sản lợi ích ngắn hạn, trước mắt; không ý thỏa đáng tới sức khỏe người sản xuất lẫn người tiêu dùng; quản lý tiêu chuẩn chất lượng nông sản đặc biệt yếu 13 Ba là, phương thức sản xuất nông nghiệp mang nặng tính mùa vụ, trình độ cơng nghệ, hệ thống kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp lạc hậu; chưa chủ động cấu giống công nghệ giống, công nghệ di truyền; thị trường tiêu thụ nông sản khơng ổn định, phụ thuộc mạnh vào số thị trường; thị trường yếu tố đầu vào nhiều tiêu cực gây rủi ro cao cho sản xuất lẫn tiêu thụ; chiến lược sách tổng thể, mặt hàng, ngành hàng, chuỗi giá trị khơng liền với nguồn lực tài hậu thuẫn, c nguồn lực sử dụng lãng phí nên chưa mang lại tác dụng thực tế Bốn là, khả tiếp cận đất đai, tín dụng, lượng cho sản xuất nông hộ doanh nghiệp muốn ứng dụng công nghệ cao gặp nhiều rào cản sách tâm lý từ phía người nơng dân Năm là, tác động biến đổi khí hậu diễn nhanh với cường độ mạnh, tác động sâu so với khả thích ứng ngành nông nghiệp; cạnh tranh chiến lược nhiều quốc gia nông nghiệp mạnh gây áp lực thua sân nhà nông nghiệp, tác động biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây xâm nhập mặn, tượng thời tiết cực đoan xảy với cường độ mạnh, tác động sâu, nhanh với khả thích ứng người dân doanh nghiệp CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2016 3.1 Các điều kiện ảnh hƣởng đến phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 – 2016 3.1.1 Điều kiện tự nhiên * Địa hình, địa mạo 14 * Tài nguyên đất trạng sử dụng đất nông nghiệp 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội * Dân số, lao động, việc làm thu nhập * Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 3.1.3 Đánh giá tác động điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội đến phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 – 2016 * Thuận lợi tiềm * Kh khăn hạn chế 3.2 Thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn 2011 - 2016 3.2.1 Cơ chế, sách tỉnh Hải Dương phát triển nông nghiệp 3.2.2 Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững 3.2.2.1 Về mặt kinh tế 3.2.2.2 Về mặt xã hội 3.2.2.3 Về mặt môi trường 3.2.3 Phát triển nông nghiệp hướng xuất 3.2.3.1 Thị trường tiêu thụ sản phẩm trồng trọt 3.2.3.2 Thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi 3.2.4 Ứng dụng công nghệ kỹ thuật đại nông nghiệp 3.2.4.1 Đối với ngành trồng trọt 3.2.4.2 Đối với ngành chăn nuôi 3.3 Kết khảo sát phát triển nông nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dƣơng Dựa khảo sát với đối tượng quan quản lý nhà nước, nông hộ doanh nghiệp với 250 phiếu phát thu 121 phiếu hợp lệ địa bàn tỉnh Hải Dương 15 3.4 Đánh giá số thành công hạn chế phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 – 2016 3.4.1 Những thành công * Sản xuất nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao qua năm * Nhận thức sản xuất hàng h a thị trường nông dân nâng lên bước * Sản xuất bước phát triển theo hướng công nghiệp 3.4.2 Những hạn chế, yếu nguyên nhân * Những hạn chế, yếu * Một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu CHƢƠNG QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2020-2025, TẦM NHÌN 2030 4.1 Bối cảnh quốc tế nƣớc nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 4.1.1 Bối cảnh quốc tế 4.1.2 Bối cảnh nước 4.2 Tác động trình hội nhập kinh tế quốc tế đến nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 4.2.1 Yếu tố thuận lợi - Mở rộng thị trường xuất nông sản - Sự cạnh tranh quốc tế động lực thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triển: - Hội nhập tạo hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài: - Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ: 16 4.2.2 Những thách thức xu hội nhập kinh tế quốc tế - Đối mặt với nhiều rào cản xuất nông sản: - Các nước khu vực đầu tư phát triển nông nghiệp, tăng khả cạnh tranh 4.3 Phân tích ma trận SWOT cho mơ hình phát triển nơng nghiệp tỉnh Hải Dƣơng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Từ ma trận SWOT c thể rút gợi ý định hướng chung cho mơ hình phát triển NNHD cho tỉnh Hải Dương thời gian tới, cụ thể: (1) Quy hoạch vùng sản xuất tập trung với quy mô lớn (cánh đồng lớn), phát triển loại trồng, vật nuôi chủ lực, c lợi (2) Đầu tư xây mới, mở rộng khu vực chế biến bảo quản nông sản sau thu hoạch gần vùng nguyên liệu (3) Tiếp tục mở rộng thị trường đa dạng h a sản phẩm (4) Đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao KHKT, công nghệ sinh học mới, lựa chọn giống c suất cao, phẩm chất tốt vào sản xuất (5) Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư thông tin xúc tiến thị trường cho chủ thể sản xuất nông nghiệp (6) Thúc đẩy liên kết, hợp tác, hình thành chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ nông sản, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản, qua đ nâng cao hiệu đầu tư (7) Tăng cường mở lớp tập huấn nghiệp vụ, đào tạo chuyên mơ kỹ thuật trình độ quản lý cho chủ thể SXNN; phát huy vai trò tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục đưa tiến KHKT vào sản xuất (8) Tiếp tục nhân rộng, chuyển giao mơ hình sản xuất, chế biến sau thu hoạch c hiệu xây dựng hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao 17 4.4 Quan điểm, mục tiêu phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 4.4.1 Quan điểm phát triển + Gắn phát triển kinh tế nông nghiệp với việc thực c hiệu sách xã hội bảo vệ môi trường Đảm bảo công xã hội nông thôn, giảm chênh lệch đời sống vùng, địa phương địa bàn tỉnh, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái + Đi tắt đ n đầu, áp dụng đồng tiến khoa học kỹ thuật giống, kỹ thuật canh tác trồng, kỹ thuật nuôi gia súc, gia cầm, phát triển giới h a, lựa chọn, đưa kỹ thuật thâm canh công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất tiềm lực kinh tế, trình độ nơng dân để tiếp tục nâng cao suất, chất lượng, sức cạnh tranh nông sản + Tăng cường đầu tư sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp + Tăng cường thu hút đầu tư vào ngành c hội từ hội nhập, nông nghiệp đ n dòng đầu tư mới, đầu tư vào nơng nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ ngành Nông nghiệp lĩnh vực bỏ ngỏ thiếu nguồn lực Các tác động lan tỏa từ gia tăng đầu tư vào nông nghiệp thực quan trọng kinh tế 4.4.2 Mục tiêu phát triển Ngành trồng trọt: + Mục tiêu ngành trồng trọt đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, lương thực, g p phần đảm bảo vững yêu cầu an nình lương thực quốc gia Giảm diện tích trồng lương thực tới mức cần thiết, trì mở rộng vùng sản xuất tập trung rau màu truyền thống, c thị trường tiêu thụ ổn định (củ đậu, cà rốt, hành mủa, ), nâng cao hiệu đất canh tác cách trồng c giá trị kinh tế cao 18 + Đến năm 2020, phấn đấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng bình quân 0,8%/năm Phát triển sản xuất hàng h a tập trung theo hình thức “cánh đồng lớn”, “cánh đồng liên kết” gắn với bảo quản chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị Áp dụng tiến KHKT, đưa giống mới, giới h a vào sản xuất để tăng suất, giảm sức lao động Khuyến khích mở rộng mơ hình sản xuất theo quy trình thực hành nơng nghiệp tốt (VietGap, AseanGap, GlobalGap) nông nghiệp hữu để nâng cao chất lượng sản phẩm, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sở chế biến đại hệ thống kho lạnh để bảo quản, chế biến nông sản, nâng cao giá trị sản lượng giá trị sản phẩm + Trong giai đoạn 2025 – 2030, trồng trọt ngành c tỷ trọng cao, g p phần ổn định đời sống đại phận nông dân, nhiên, chất lượng phát triển cấu trồng phải thay đổi phù hợp với nhu cầu tiêu thụ ngày nâng cao + Đất nông nghiệp c xu hướng giảm chuyển sang công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, đô thị h a mục đích sử dụng khác, thâm canh tăng suất, bố trí hợp lý mùa vụ, tăng tối đa hệ số sử dụng đất biện pháp phát triển ngành trồng trọt, tiếp tục thực chủ trương tích tụ ruộng đất, hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo sản phẩm hàng h a c giá trị lớn đơn vị diện tích Ngành chăn ni + Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung với quy mơ thích hợp nhằm phát huy mạnh địa phương, đảm bảo thuận lợi cho sản xuất, chế biến tiêu thụ vệ sinh môi trường + Sản xuất hàng h a gắn với thị trường + Tổ chức chăn nuôi tập trung quy mô lớn gắn với việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh xử lý ô nhiễm môi trường chăn ni để c 19 thực phẩm an tồn với suất chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày tăng nhân dân tỉnh tham gia thị trường xuất 4.5 Một số giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 4.5.1 Nh m giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững 4.5.1.1 Lĩnh vực kinh tế + Xây dựng chế, quy hoạch phát triển nông nghiệp + Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 4.5.1.2 Lĩnh vực xã hội 4.5.1.3 Lĩnh vực môi trường - Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên nhân dân ý thức bảo vệ môi trường nông thôn, hướng dẫn nhân dân thực pháp luật, biện pháp bảo vệ mơi trường - Hồn thiện quy định bảo vệ môi trường - Chỉ đạo, xử lý nghiêm nơi xúc môi trường - Tăng cường mạng lưới quan trắc môi trường, kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định luật pháp 4.5.2 Nh m giải pháp phát triển nông nghiệp hướng xuất + Phát triển thị trường nông sản theo hướng hội nhập - Phân định rõ thị trường nhằm c chiến lược, kế hoạch phát triển tiêu thụ sản phẩm phù hợp với loại thị trường - Tăng cường tổ chức mạng lưới tiêu thụ tỉnh sở phát triển mạng lưới thu mua, phân phối, bán lẻ hàng h a nông sản thông qua việc xây dựng, mở rộng chợ đầu mối, cửa hàng, siêu thị nơi phù hợp, đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng thuận lợi - Tham gia chương trình xúc tiến thương mại thị trường mục tiêu, tham dự hội chợ triển lãm nước sản 20 phẩm nông sản với tham gia cộng đồng, doanh nghiệp hàng đầu địa bàn tỉnh - Xúc tiến việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm nông sản c lợi phát triển thương hiệu mạnh, c sức cạnh tranh cao thị trường - Xây dựng trang web tài liệu nhiều ngôn ngữ sản phẩm nông sản tỉnh + Từng bước tham gia vào chuỗi giá trị nơng sản tồn cầu Đối với vấn đề tổ chức sản xuất - Đổi xây dựng mơ hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất c hiệu - Tiếp tục đổi chế, sách lĩnh vực nông nghiệp - Xây dựng sở chế biến nông sản Đối với vấn đề kinh doanh nông sản - Tăng cường đầu tư cho hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường - Đầu tư xây dựng lực lượng nghiên cứu dự báo thông tin thị trường - Đầu tư xây dựng hỗ trợ hoạt động cho sàn giao dịch - Phát triển nhanh hệ thống phân phối, hệ thống logistic, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng nông sản Đối với hoạt động tạo mối liên kết chặt chẽ doanh nghiệp nông dân; xây dựng, quảng bá thương hiệu cho nông sản Việt Nam 4.5.3 Nh m giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ cao - Đẩy mạnh ứng dụng thành khoa học công nghệ sinh học vào lĩnh vực sản xuất 21 - Đầu tư máy m c thiết bị đại, công nghệ tiên tiến, thay công nghệ thiết bị lạc hậu nhằm tăng tỷ lệ chế biến sâu c giá trị gia tăng cao phục vụ xuất tiêu dùng nước - Nghiên cứu chế tạo dây chuyển thiết bị quy mô nhỏ vừa phù hợp với quy mô vùng nguyên liệu, bảo đảm công nghệ đại, thiết bị tiên tiến - Khuyến khích doanh nghiệp thực quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế - Tăng cường nghiên cứu liên kết với Viện nghiên cứu, Trường đại học để nhận chuyển giao công nghệ - Hỗ trợ xây dựng mơ hình trình diễn chế biến nông sản, kỹ thuật chế biến thịt đông lạnh, nông sản sấy khô, nông sản đ ng hộp, cho doanh nghiệp tỉnh - Thường xun quan tâm tơn vinh gương điển hình sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thương hiệu c uy tín, tơn vinh nghệ nhân 4.5.4 Nh m giải pháp tổ chức thực + Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn + Sở Công thương + Sở Kế hoạch Đầu tư + Sở Tài nguyên Môi trường + Sở Khoa học Cơng nghệ + Sở Tài + Văn phòng điều phối chương trình NTM tỉnh + Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, tổ chức trị - xã hội + Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã 22 KẾT LUẬN Nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng phức tạp, giữ vai trò to lớn việc phát triển kinh tế hầu hết nước, nước phát triển nước ta Nông nghiệp đảm bảo cung cấp đủ cho đời sống người sản phẩm tối cần thiết đ lương thực, thực phẩm Những sản phẩm cho dù trình độ khoa học - công nghệ phát triển nay, chưa c ngành c thể thay Hải Dương tỉnh trọng điểm nông nghiệp đồng sông Hồng, nơi c nhiều lợi vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên kinh tếhội để phát triển nông nghiệp cách toàn diện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế địa phương cho xuất Trong q trình CNH, HĐH, nơng nghiệp chiếm tỷ trọng cao cấu GDP Đến năm 2017, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp thu hút gần 70% tổng số lao động tỉnh đ ng g p gần 30 % cấu GDP Đáp ứng đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm cho nhân dân tỉnh tỉnh bạn Cơ cấu Nông – Lâm – Thủy sản Hải Dương c chuyển dịch tích cực phù hợp với chuyển dịch cấu kinh tế chung nước theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành lâm nghiệp thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập Mục tiêu đặt cho nông nghiệp Hải Dương phát triển nông nghiệp chất lượng cao; mở rộng quy mô nâng cao suất, chất lượng sản phẩm trang trại; quy hoạch vùng chuyên canh phù hợp với công nghiệp chế biến; đẩy mạnh chuyên môn h a tiểu vùng nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi Đảm bảo an ninh lương thực cho tỉnh dự trữ cho quốc gia Để thực mục tiêu trên, tỉnh cần thực đồng giải pháp tổ chức quản lý, sách đất, tăng cường đầu tư sở hạ tầng, 23 sở vật chất kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng tiến bơ KHCN, sách khuyến nơng, hệ thống chế sách, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, mở rộng thị trường xúc tiến thương mại Trong đ , đặc biệt nhấn mạnh vai trò KHCN nhằm đa dạng h a tăng khả cạnh tranh nông sản Hải Dương thị trường Từ vấn đề kết luận trên, đề tài khuyến nghị: - Cần tiếp tục nghiên cứu sâu vấn đề kinh tế nông nghiệp, nông thôn đặc biệt mối quan hệ nhân tố tác động đến phát triển phân bố nông nghiệp, nông thôn để c điều chỉnh kịp thời trình phát triển trình chuyển dịch cấu kinh tế khu vực giai đoạn tiếp theo; - Cần tiếp tục nâng cao nhận thức vị trí, vai trò nông nghiệp, nông dân, nông thôn bối cảnh phát triển đất nước; - Hình thành cách c hệ thống quan điểm lý luận phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; - Tạo chế, sách phát triển nơng nghiệp, nơng thơn cách đồng bộ, hiệu mang tính đột phá đặc biệt chế sách đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực, khoa học kỹ thuật, nâng cao dân trí…để làm tiền đề cho trình phát triển chuyển dịch cấu nông nghiệp hướng đến cấu kinh tế hợp lý, hiệu cao phát triển bền vững q trình cơng nghiệp h a, đại h a 24 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN “Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương điều kiện hội nhập quốc tế” “Xuất hàng nông sản tỉnh Hải Dương sang thị trường Châu Á: thực trạng giải pháp” “Kinh nghiệm quốc tế nước vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững học kinh nghiệm cho tỉnh Hải Dương” ... trạng phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Hải Dương + Đề xuất giải pháp chủ yếu để phát triển nông. .. nhằm phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Mục tiêu cụ thể + Làm rõ sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. .. minh kinh tế - tiền tệ 2.2.3 Nội dung phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 2.2.3.1 Sự cần thiết phải phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập C thể n i việc phát triển nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tt , Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn