Hạnh phúc của người dân theo thiên chúa giáo, nghiên cứu trường hợp ở thành phố hồ chí minh tt

27 49 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:32

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THỊ PHA LÊ HẠNH PHÚC CỦA NGƢỜI DÂN THEO THIÊN CHÚA GIÁO: NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: XÃ HỘI HỌC Mã số: 31 03 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI - 2019 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM VIỆN NGÔN NGỮ HỘC VIỆN KHOA HỌC XÁC HỘI V IỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ NGỌC VĂN Phản biện 1: GS.TS Đặng Cảnh Khanh Phản biện 2: PGS.TS Đặng Thị Ánh Tuyết Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Đức Vinh Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hạnh phúc giá trị văn hóa - xã hội mang tính phổ qt tồn nhân loại, khát vọng vươn tới người, thời đại, dân tộc Xã hội phát triển người quan tâm đến hạnh phúc Ngày nay, Hạnh phúc không dừng lại bàn luận có tính chiêm nghiệm, mà trở thành đối tượng nghiên cứu khoa học thực nghiệm xã hội học, tâm lý học, tôn giáo học kết nghiên cứu hạnh phúc sử dụng vào nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội khác Việc nghiên cứu quan niệm hạnh phúc nhóm xã hội, tộc người, tơn giáo sinh sống lãnh thổ Việt Nam đóng góp thiết thực góp phần vào việc nhận diện hạnh phúc người Việt nam Chỉ có sở nhận diện hạnh phúc nhóm xã hội, tộc người tôn giáo cụ thể, khái qt hóa tìm mẫu số chung quan niệm hạnh phúc người Việt Nam Là quốc gia đa tôn giáo, đa văn hóa, ngồi tơn giáo địa, Việt Nam tiếp nhận nhiều tôn giáo ngoại lai khác Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Thiên chúa giáo, v.v…Thiên Chúa giáo du nhập vào Việt Nam chậm so với Phật giáo, Nho giáo, việc tiếp thu Thiên Chúa giáo làm cho tranh đa sắc màu văn hóa Việt Nam trở nên hồn thiện hơn, vì, Phật giáo Nho giáo mang nhiều đặc trưng văn hóa phương Đơng Thiên Chúa giáo lại mang đến cho Việt Nam giá trị văn hóa Phương Tây, tạo nên đặc trưng riêng biệt Một giá trị văn hóa tạo nên sắc Thiên Chúa giáo quan niệm cộng đồng theo Thiên Chúa giáo hạnh phúc Cũng giống Phật giáo tôn giáo khác, Thiên Chúa giáo mong muốn mang lại hạnh phúc cho tất người, người giàu hay người nghèo, người có học vấn cao hay người có học vấn thấp, người có địa vị xã hội cao hay người dân thường, người cao niên hay trẻ nhỏ, nam hay nữ, làm nghề nghiệp gì, sống thành thị hay nơng thơn Việc tìm hiểu quan niệm hạnh phúc tơn giáo góp phần quan trọng vào tìm hiểu quan niệm hạnh phúc chung người Việt Nam giai đoạn nhu cầu thiết Mặc dù vậy, chưa có nghiên cứu chun sâu, thơng qua nhiều thiết chế, nghiên cứu thực nghiệm mặt đời sống có vấn đề hạnh phúc cộng đồng dân cư nói chung, cộng đồng theo Thiên Chúa giáo nói riêng Chính thế, để đánh giá, so sánh hạnh phúc cộng đồng dân cư, nhóm xã hội, dân tộc tơn giáo khác bị hạn chế Thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM) trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng nước, địa bàn tập trung nhiều tôn giáo Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Tin lành Văn hóa Cơng giáo có dấu ấn đậm nét định chế văn hóa thị đại Điều cho thấy ảnh hưởng Công giáo đến đời sống chung xã hội đặc biệt tác động sâu sắc đến đời sống gia đình thân người So với cộng đồng tơn giáo khác, cộng đồng Thiên Chúa giáo nói chung Tp HCM, ngày chứng tỏ sức mạnh khả trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nhưng nhiều vấn đề liên quan cộng đồng chưa nghiên cứu thấu đáo, có vấn đề quan niệm hạnh phúc người theo Thiên Chúa giáo Trong khuôn khổ đề tài này, tác giả nghiên cứu, khảo sát hết cộng đồng người theo đạo Thiên Chúa giáo Tp HCM, mà giới hạn nghiên cứu quan niệm hạnh phúc người Công giáo Tp HCM ba phương diện bản: Điều kiện kinh tế - vật chất, môi trường tự nhiên; quan hệ gia đình, xã hội đời sống cá nhân với mục đích góp phần nhận diện rõ quan niệm hạnh phúc cộng đồng Công giáo họ đề cập bàn luận đến vấn đề Mặt khác, thơng qua q trình nghiên cứu từ thực tiễn giúp tác giả hiểu biết chuyên sâu vấn đề hạnh phúc, giá trị, chuẩn mực, báo thông qua đánh giá giáo dân Trên sở cung cấp số luận khoa học để quan chức tham khảo nhằm xây dựng sách đáp ứng nhu cầu thực tiễn cho người công giáo địa phương Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu quan niệm hạnh phúc nhân tố ảnh hưởng đến quan niệm hạnh phúc người Công giáo Tp HCM Trên sở cung cấp số luận khoa học mang tính gợi mở để quan chức tham khảo, xây dựng sách, đường hướng cho người Công giáo hạnh phúc Tp HCM thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu lịch sử vấn đề nghiên cứu nhằm xây dựng sở lý luận phương pháp luận nghiên cứu đề tài sở điều tra, khảo sát xã hội học để nhận diện quan niệm hạnh phúc người Công giáo Tp HCM làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến quan niệm hạnh phúc người Công giáo Tp HCM Qua cung cấp số luận khoa học cho quan chức xây dựng sách đáp ứng nhu cầu cho người Công giáo Tp HCM hạnh phúc Đối tƣợng, khách thể, câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Quan niệm hạnh phúc người Công giáo Tp HCM Quan niệm hạnh phúc làm rõ thông qua việc đo lường ý kiến chủ quan người Công giáo việc ưu tiên lựa chọn giá trị hạnh phúc ba lĩnh vực: Điều kiện kinh tế - vật chất, môi trường tự nhiên; quan hệ gia đình - xã hội đời sống cá nhân; đồng thời tiến hành tham chiếu quan niệm hạnh phúc với mặt đối lập quan niệm đau khổ, bất hạnh người Công giáo 3.2 Khách thể, phạm vi nghiên cứu Khách thể nghiên cứu: Người Công giáo từ 18 tuổi trở lên thuộc giới tính, nhóm tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, mức sống khác sinh sống Tp HCM Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu quan niệm hạnh phúc người Công giáo Tp HCM, thời gian điều tra, khảo sát thực địa từ tháng đến tháng năm 2017 3.3 Câu hỏi nghiên cứu a) Người Công giáo Tp HCM quan niệm hạnh phúc bất hạnh ba phương diện: Điều kiện kinh tế - vật chất, mơi trường tự nhiên; Quan hệ gia đình – xã hội đời sống cá nhân? b) Có khác biệt nhóm xã hội người Công giáo quan niệm hạnh phúc bất hạnh khơng? Nếu có điều thể sao? c) Những nhân tố tác động đến quan niệm hạnh phúc bất hạnh người Công giáo Tp HCM nay? 3.4 Giả thuyết nghiên cứu a) Trong quan niệm người Công giáo, kinh tế - vật chất phương tiện cần thiết bảo đảm hạnh phúc yếu tố quan trọng Sự thỏa mãn mối quan hệ gia đình – xã hội đời sống cá nhân yếu tố có ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc họ b) Có khác biệt quan niệm quan niệm hạnh phúc bất hạnh nhóm xã hội người Cơng giáo khác biệt người Công giáo số tôn giáo khác, song tương đồng nhiều khác biệt c) Sự phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống người dân thành phố HCM thời kỳ CNH, HĐH tác động tích cực đến cảm nhận hạnh phúc người Cơng giáo Tuy nhiên, tiêu cực tệ nạn xã hội làm cho người Cơng giáo có nhiều lo lắng ảnh hưởng tiêu cực đến cảm nhận hạnh phúc họ Trong bối cảnh đó, niềm tin giáo lý tơn giáo hạnh phúc có tác động tốt đến cảm nhận hạnh phúc người Công giáo Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu có sẵn Trên sở nguồn tài liệu khai thác được, tác giả tiến hành phân tích có phê phán, kết nghiên cứu người trước nhằm nắm bắt lịch sử vấn đề nghiên cứu, thành tựu hạn chế nghiên cứu có, từ xác định hướng đề tài, mang lại tri thức bổ sung cho lĩnh vực nghiên cứu hạnh phúc người Công giáo 4.2 Phương pháp thống kê so sánh Phương pháp nhằm hệ thống hóa tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu So sánh số quan niệm hạnh phúc giáo lý Công giáo để thấy tương đồng hay khác biệt giáo lý Công giáo với việc thực hành tôn giáo sống hàng ngày người dân 4.3 Phương pháp điều tra xã hội học 4.3.1 Điều tra định tính vấn bán cấu trúc Phỏng vấn sâu số người Cơng giáo có giới tính, nghề nghiệp, độ tuổi, trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, xã hội khác nhau; cán địa phương linh mục nhằm thu thập thông tin sâu giúp cho việc giải thích nguyên nhân nhân tố tác động đến quan niệm hạnh phúc bất hạnh người Công giáo 4.3.2 Điều tra định lượng hỏi cấu trúc Bản hỏi thu thập thông tin gồm câu hỏi xây dựng xoay quanh vấn đề, khái niệm thao tác hóa như: quan niệm hạnh phúc người dân; khía cạnh kinh tế - xã hội, gia đình, cộng đồng, chế mức độ ảnh hưởng giáo lý đến nhận thức, thái độ, hành động nhu cầu họ; sách xã hội, nguồn lực cá nhân cộng đồng, trợ giúp quyền, khả thích ứng với điều kiện sống 5 Đóng góp khoa học luận án Đây lĩnh vực hồn tồn Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu tác giả trước để kế thừa Trong lĩnh vực xã hội học tôn giáo, chưa biết rõ quan niệm người Cơng giáo hạnh phúc Điều làm cho họ hạnh phúc hay bất hạnh? Nhóm xã hội hạnh phúc hay bất hạnh hơn? Vì sao? Đề tài góp phần trả lời câu hỏi mang lại nhận thức nghiên cứu khoa học hạnh phúc người Công giáo sinh sống địa bàn Tp Hồ Chí Minh Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Góp phần làm rõ thêm khái niệm hạnh phúc người Công giáo sở thao tác hóa khái niệm Bên cạnh đó, vận dụng chứng minh tính đắn lý thuyết xã hội học vào nghiên cứu hạnh phúc người Công giáo, Tp HCM 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Cung cấp hiểu biết tương đối có tính hệ thống quan niệm hạnh phúc bất hạnh người Công giáo Tp HCM Đồng thời cung cấp số luận khoa học cho quan chức để xây dựng sách đáp ứng nhu cầu sống, nhằm mang lại hạnh phúc cho người Công giáo Tp HCM, tài liệu tham khảo cho tất quan tâm đến lĩnh vực hạnh phúc nói chung hạnh phúc người Cơng giáo nói riêng Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn, danh mục bảng biểu, từ viết tắt, luận án gồm có chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn luận án Chương 3: Đặc điểm xã hội quan niệm hạnh phúc người Công giáo Tp.HCM Chương 4: Những nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc người Công giáo Tp HCM Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Các quan niệm hạnh phúc 1.1.1 Yếu tố kinh tế - vật chất Yếu tố kinh tế - vật chất, với tư cách điều kiện cần thiết thiếu việc bảo đảm hạnh phúc, đề cấp đến hầu hết cơng trình nghiên cứu hạnh phúc 1.1.2 Yếu tố gia đình - xã hội Hạnh phúc có mối quan hệ chặt chẽ với vấn đề xã hội Người ta hạnh phúc thực nhận thức họ cần có họ có tất cần cho họ Trong gia đình, thành viên hạnh phúc họ nhận thức họ cần họ có họ cần 1.1.3 Yếu tố cá nhân Con người tìm kiếm hạnh phúc tìm kiếm từ nhu cầu mà cá nhân cần đáp ứng, nhu cầu gần gũi như: có ăn, mặc, ở, lại, học hành, việc làm, thu nhập, nhu cầu cao đời sống tinh thần, đến nhu cầu tự khẳng định thân cuối mong đến mục đích cao thoả mãn nhu cầu mà thân cho quan trọng Khi người tìm thấy niềm tin người xung quanh có nghĩa người tìm thấy giá trị đích thực sống ngun lý để xây dựng cảm giác hạnh phúc 1.2 Các phƣơng pháp cách đo lƣờng hạnh phúc giới Các quan điểm tác giả trước cung cấp đầy đủ chiều cạnh hạnh phúc, thể nhiều phương diện cách tiếp cận khác Từ nghiên cứu đó, đề tài kế thừa phát huy quan niệm hạnh phúc, phương pháp nghiên cứu, phân tích liệu kết nghiên cứu đạt làm tảng sở việc nhận diện vấn đề hạnh phúc nói chung hạnh phúc người Cơng giáo nói riêng Ngồi việc kế thừa phát huy, đề tài tìm hiểu nghiên cứu thực tiễn vấn đề hạnh phúc cộng đồng Cơng giáo nhằm đóng góp phần nhỏ việc nghiên cứu quan niệm hạnh phúc người cách tiếp cận tôn giáo Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 2.1 Các khái niệm công cụ 2.1.1 Hạnh phúc Hạnh phúc ln đích mà người khát khao vươn tới, cội nguồn sống Tìm kiếm hạnh phúc tìm kiếm thân ta, người tạo hạnh phúc khơng phải thứ khác Xét góc độ tâm lý học niềm vui hạnh phúc xuất kết hoạt động trùng khớp với mục đích định Mục đích lớn đường đạt mục đích khó khăn, gian khổ đạt mục đích người cảm thấy hạnh phúc Trong đời sống hàng ngày, hạnh phúc người thường thể thơng qua hài lòng sống vật chất tình thần Hạnh phúc hiểu “là trạng thái hài lòng điều kiện vật chất tinh thần người đời sống xã hội” 2.1.2 Công giáo Công giáo – Giáo hội Công giáo Rôma, gọi tắt đạo Công giáo Đạo Công giáo bốn nhánh Kitô giáo (Công giáo đời lời giảng dạy Chúa Giêsu, đời sống đức tin Hội Thánh thuở ban đầu 2.3.2 Cơ cấu tổ chức phẩm trật Giáo hội Công giáo Công giáo tơn giáo có tổ chức phẩm trật thống toàn giới Về chức thánh, gồm: Giám mục, Linh mục Phó tế Về thẩm quyền: Giáo hồng, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục Linh mục 2.4 Giáo lý Công giáo quan niệm hạnh phúc 2.4.1 Trên bình diện kinh tế - xã hội Giáo lý Cơng giáo quan niệm để có hạnh phúc đời đời (dài lâu), người phải sống Mối phúc Tin Mừng sống theo lương tâm thẳng, nhờ ân sủng Đức Kitơ 2.4.2 Trên bình diện gia đình cộng đồng Cơng giáo Việc coi ngày Chúa nhật nghỉ dành riêng cho việc thờ phụng Thiên Chúa ngày trở nên nghiêm ngặt đời sống giáo dân Công giáo Theo tín hữu Kitơ, Cơng giáo khơng phải đạo cá nhân, hành đạo cách riêng tư tự chấp nhận tuân thủ giáo lý đủ, ngồi thực hành giáo lý thực hành hệ thống luân lý quy định, quy tắc, cách ăn ở, lối sống cho cá nhân đời sống hàng ngày họ Ngồi ra, bao gồm nghi lễ cần phải cử hành chung với nhau, tín hữu Kitơ ln xem nhà thờ ngơi nhà chung, gia đình lớn đời mình, nơi để cá nhân họ chia sẻ niềm vui nỗi buồn 2.4.3 Trên bình diện cá nhân Hạnh phúc người Công giáo hạnh phúc đời đời thứ hạnh phúc có nơi Thiên Chúa Do đó, để đạt điều đó, người Cơng giáo phải chu toàn bổn phận với Thiên Chúa, với cha mẹ, với tha nhân thân, cần phải giữ vững lòng tin kính trọng, u mến Thiên Chúa hết người, đồng thời u thương người thân 11 2.5 Khung phân tích - Giáo lý, giáo luật, Các nhóm xã hội Giáo Hội Cơng giáo - Giới tính - Điều kiện KT-XH - Tuổi - CNH, HĐH, KTTT - Trình độ học vấn TCH, HNQT - Mức sống - Phong tục tập quán - Nghề nghiệp - Chính sách Nhà nước địa phương Quan niệm hạnh phúc bất hạnh ngƣời Công giáo Tp HCM - Điều kiện kinh tế vật chất, môi trường tự nhiên - Quan hệ gia đình xã hội - Đời sống cá nhân Chú thích: Chiều tác động từ biến số độc lập, biến số trung gian đến quan niệm hạnh phúc bất hạnh người Công giáo Quan niệm hạnh phúc bất hạnh người Công giáo Tp HCM Tiểu kết chƣơng Về mặt lý luận: Có nhiều quan niệm nhìn nhận nhiều phương diện góc độ khác nhiều lý thuyết xây dựng nghiên cứu hạnh phúc người dân nói chung, người Cơng giáo nói riêng Việc tìm kiếm đạt đến hạnh phúc người thể nhiều chiều cạnh khác đời sống họ Đó sở lý luận quan trọng làm tiền đề cho việc nghiên cứu phương diện quan niệm hạnh phúc người Công giáo Tp HCM mà đề tài luận án lựa chọn Về mặt thực tiễn: Những quy tắc, luật lệ, lễ ghi điều răn giáo lý Công giáo có vai trò lớn việc hình thành nhân cách người Nó khơng góp phần điều chỉnh hành vi ứng xử cá nhân tín hữu xã hội mà điều chỉnh suy nghĩ ý tưởng họ Những ý tưởng cơng bằng, bác ái, hướng thiện, tính cố kết cộng đồng, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn tác động lớn đến nhận thức, ảnh hưởng trực tiếp vào lối sống, nếp sống người dân lịch sử 12 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI VÀ QUAN NIỆM VỀ HẠNH PHÚC CỦA NGƢỜI CƠNG GIÁO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Một số đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 3.1.1 Cơ cấu giới tính tuổi người trả lời (cá nhân) 3.1.2 Trình độ học vấn người trả lời (cá nhân) 3.1.3 Mức sống người trả lời (cá nhân) 3.1.4 Nghề nghiệp người trả lời (cá nhân) 3.2 Ngƣời Công giáo Tp HCM quan niện hạnh phúc Trong công cụ vấn bảng hỏi đưa 33 báo phân thành nhóm phương diện: kinh tế - vật chất, môi trường tự nhiên; quan hệ gia đình - xã hội đời sống cá nhân Sau yêu cầu phương diện, người trả lời chọn báo mà họ cho quan trọng Kết thể hiện: Quan hệ gia đình - xã hội có tỉ lệ lựa chọn cao nhất, với (89,1%) số người trả lời, tiếp sau đời sống cá nhân (58,7%) cuối kinh tế - vật chất, môi trường tự nhiên (51,2%) 3.2.1 Về phương diện kinh tế - vật chất, môi trường tự nhiên Quan niệm hạnh phúc phương diện đo lường khía cạnh khác nhau, thể thơng qua 11 báo báo người trả lời lựa chọn nhiều là: có nhà riêng (83,5%), có thu nhập ổn định (65,3%), có cơng ăn việc làm đầy đủ (55,6%), có tài sản để dành (53,4%) làm cơng việc u thích (52,9%), đó, có tới yếu tố liên quan đến bảo đảm sống người, nhà ở, thu nhập, cơng ăn việc làm có tài sản, tiền để dành Một điều đáng lưu tâm môi trường tự nhiên bị ô nhiễm nặng, khí hậu biến đổi ngày, vệ sinh an toàn thực phẩm ngày gia tăng, song tỉ lệ người Công giáo quan tâm đến điều lại không lớn, (36,7%) ý kiến đánh giá “mơi trường tự nhiên lành” “an tồn vệ sinh thực phẩm tốt” (30,1%) Mặc cho đời sống kinh tế vật chất khó khăn, có lớn người Công giáo (52,9%) cho làm công việc mà cá nhân u thích hạnh phúc Sự ưu tiên phản ánh nguyện vọng đáng người dân liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp họ điều kiện để đạt hạnh phúc đời sống người dân 13 Tham chiếu với nhóm giới tính, kết ho thấy khơng có khác biệt lớn quan niệm hạnh phúc hai giới Chỉ có số báo có khác biệt như: nam giới cho hạnh phúc “được làm cơng việc mà u thích” cao nữ giới (60,2% nam, 46,0% nữ); hay báo “có hệ thống dịch vụ tốt” tỉ lệ lựa chọn nam giới cao khoảng 10% (27,4% nam so với 17,5% nữ) Trong đó, tỉ lệ nữ cho để có hạnh phúc gia đình phải “có đủ tiện nghi sinh hoạt” lại cao nam giới (43,6% số người lựa chọn nữ so với 29,9% nam), song nam giới lại quan tâm nhiều đến vấn đề làm cơng việc thích (nam 60,2%, nữ 46,0%) Những khác biệt cho thấy hạnh phúc nam giới liên quan đến nghề nghiệp nhiều hơn, phụ nữ lại quan tâm đến thực tế đời sống gia đình việc đem lại hạnh phúc So sánh trình độ học vấn hai nhóm: trình độ học vấn phổ thơng trở xuống trình độ học vấn Cao đẳng, Đại học trở lên Số liệu cho thấy, có khác biệt số báo tạo nên hạnh phúc quan niệm họ Chẳng hạn, tỉ lệ lựa chọn báo: “đủ mặc”, “có cơng ăn việc làm đầy đủ”, “có thu nhập ổn định”, “an tồn vệ sinh thực phẩm tốt” nhóm trình độ học vấn phổ thơng trở xuống cao so với nhóm học vấn cao đẳng, đại học từ (10 - 15%) Ngược lại, số báo: “được làm cơng việc thích”, “có đủ tiện nghi sinh hoạt”, “có tài sản tiền để dành” tỉ lệ lựa chọn nhóm học vấn cao đẳng, đại học trở lên có tỉ lệ lớn so với nhóm học vấn phổ thơng trở xuống Qua đó, khẳng định, người học vấn thấp có xu hướng quan tâm đến nhu cầu thiết yếu người có trình độ học vấn cao có xu hướng lựa chọn hạnh phúc dựa yếu tố thể nhu cầu mang tính lâu dài, hướng đến bậc cao tháp nhu cầu Khi tìm hiểu tương quan theo mức sống có đồng tương đối nhóm Mức sống thấp đề cao vấn đề “có thu nhập ổn định”, cụ thể có (74,1%) số lượt mà nhóm nghèo lựa chọn, nhóm trung bình (64,6%) nhóm giả (65,7%) Dựa liệu xử lý tham chiếu tỉ lệ đánh giá mức độ “rất hài lòng”, cho thấy người Cơng giáo Tp HCM có mức độ hài lòng cao bữa cơm gia đình (19,90%), sở thích cá nhân (13,60%), nhà (12,10%), ăn mặc (12%), hài lòng khơng nhiều vấn đề tài sản tiền bạc (3,80%) thu nhập thân (5,10%) vệ sinh an toàn thực phẩm (5,70%) Về khía cạnh dịch vụ xã hội, mức độ hài lòng dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tác 14 động đến quan niệm hạnh phúc họ bao gồm: dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ giáo dục, giao thông, bưu điện, viễn thông, thủ tục hành chính, ăn uống, mua sắm việc làm Có loại đánh giá tích cực dịch vụ hành (20,80%), chăm sóc sức khỏe (12,80%) giáo dục (11,50%) 3.2.2 Về phương diện quan hệ gia đình - xã hội Trong số 11 báo phản ánh quan hệ gia đình xã hội quan niệm hạnh phúc người Công giáo Tp HCM Tỷ lệ người dân lựa chọn báo cao có tới báo thuộc mối quan hệ gia đình cộng đồng: Gia đình hòa thuận (92,8%), láng giềng tốt (63,7%), cháu chăm ngoan, tới (57,7%), họ hàng tốt (51,3%), có báo nói đến mặt xã hội: An ninh, an tồn xã hội đảm bảo (51,8%) Còn báo phản ánh mặt xã hội như: quyền thân thiện, mơi trường lành người dân khơng quan tâm Ít ý đến mối quan hệ nơi làm việc Với mục tiêu tìm hiểu xem có khác biệt quan niệm hạnh phúc giới nam giới nữ, thuộc khía cạnh quan hệ gia đình xã hội Kết cho thấy, hai giới nam giới nữ cho rằng, gia đình hòa thuận điều quan trọng đem lại hạnh phúc người, chiếm tỉ lệ cao trong số người trả lời (nam: 90%, nữ 89,1%) Có báo thể khác quan điểm văn hóa giới Nữ giới có tỉ lệ lựa chọn báo “con cháu chăm ngoan, tới” (62%) cao so với (53,3%) nam giới, điều phản ánh văn hóa giá trị gia đình nữ giới mạnh mẽ nam giới Khi đề cập đến biến trình độ học vấn, đa số người hỏi cho gia đình hòa thuận quan trọng hạnh phúc họ Sự đồng thuận thể mức độ lựa chọn cao đánh giá hai nhóm học vấn phổ thông trở xuống (91,8% ) CĐ-ĐH trở lên (87,8%) Bên cạnh đồng thuận ấy, có khác biệt lớn số báo người có trình độ học vấn phổ thơng trở xuống lựa chọn “con cháu chăm ngoan, tới” (62,8%), nhóm trình độ học vấn cao đẳng, đại học trở lên có (24,5%) Ngược lại, người có trình độ học vấn cao lại đánh giá vai trò báo “có bạn bè tốt” (69,9%), nhóm học vấn phổ thơng có (37,7%), tương tự, “có vị thế, địa vị xã hội” tỉ lệ (58,5%) so với (27,9%) Như vậy, qua cho ta thấy, người học vấn thấp quan tâm đến báo khuôn khổ hẹp, ý đến mối quan hệ gần gia đình an tồn, bình n cho thân để có hạnh phúc, nhóm trình độ học vấn cao lại có lựa chọn 15 cao mối quan hệ theo chiều hướng bên xã hội, họ cho rằng, bên cạnh bình n hòa thuận gia đình, họ hàng, láng giềng đồn kết, có bạn bè tốt cần phải có vị thế, địa vị ngồi xã hội, tự chủ, tự cá nhân, ngồi họ đề cập đến báo liên quan đến quyền địa phương nhiều có ảnh hưởng đến quan niệm hạnh phúc họ Một tín hiệu tích cực thể rõ mức độ hài lòng hỗ trợ quyền địa phương với hai giá trị xã hội quan trọng mang tính phổ quát cao “quyền tự dân chủ” “quyền tự chủ, tự quyết” có tỉ lệ trả lời “rất hài lòng” cao, với (17%) số người trả lời Qua cho ta thấy không gian mơi trường xã hội có nhiều thuận lợi để người dân bày tỏ quan điểm ý chí, ý nguyện đảm bảo tự quyền cao Dữ liệu báo liên quan đến dịch vụ công tương tác quyền địa phương cho thấy cảm nhận tích cực từ người dân “thủ tục pháp lý” có tới (50%) số người trả lời đánh giá có hài lòng cao (rất hài lòng + hài lòng), mức độ hài lòng thấp có (7,6%) (chưa hài lòng + hồn tồn chưa hài lòng) Tương tự báo quan trọng thể giá trị tự do, dân chủ đời sống xã hội “lắng nghe, tơn ý kiến người dân” có kết tích cực thể số đánh giá hài lòng mức cao 3.2.3 Quan niệm hạnh phúc đời sống cá nhân Sự lựa chọn giá trị thuộc lĩnh vực đời sống cá nhân quan niệm hạnh phúc người Công giáo Tp HCM thể rõ nét quan niệm vai trò điều kiện liên quan đến hạnh phúc cá nhân Trong báo sức khỏe tốt đóng vai trò quan trọng nhất, có tới (95,5%) số người lựa chọn Kế đến có thời gian nghỉ ngơi, giải trí (55,6%), đời sống tâm linh, tinh thần ổn định (54,2%), có trình độ học vấn (52,3%) thành cơng sống (49,4%) Ngược lại, số báo có tỉ lệ lựa chọn thấp như: thích ứng nhanh với sống (21,5%), có niềm tin vào người xã hội (26,9%) thể lực thân (28,6%) Như vậy, thông qua kết thu cho ta thấy, đa phần người Công giáo Tp HCM không xem trọng điểm thể hình ảnh thân, tương tác quan hệ với bên việc mang lại hạnh phúc cho thân họ Xem xét tương quan theo giới tính, khơng có khác biệt lớn quan niệm hạnh phúc hai giới, thể mức chênh lệch báo thấp, ln (10%) Có số báo như: “có lực làm việc” hay “thể lực mình” nam giới có tỉ lệ trả lời cao khoảng 16 (8%) phần cho biết tính hướng ngoại coi trọng yếu tố thể thân nam giới đậm nét so với nữ giới Phân theo trình độ học vấn nhóm thuộc đời sống cá nhân Các liệu chứng minh, có khác biệt lớn nhóm học vấn Những người có trình độ học vấn thấp đánh giá cao giá trị “có lực làm việc” so với nhóm có trình độ học vấn cao, tỉ lệ lựa chọn tương ứng (46,6% 25,8%) Trình độ học vấn cao coi trọng việc “thể lực mình”, (39,7% 26,2%), xu hướng thể hai báo “ln có mục tiêu phần đấu” “thích ứng nhanh với sống” Những người học vấn cao hơn, có khuynh hướng coi trọng mặt giá trị phản ảnh lực thích ứng, tương tác mang hàm ý “động”, tức coi trọng việc nâng cao khả thân có nhu cầu mong muốn lớn việc thăng tiến xã hội thân Trong đó, người có trình độ học vấn thấp lại có khuynh hướng xem trọng ổn định đời sống tâm linh, (60% 35,8%) 3.3 Quan niệm trạng thái đau khổ bất hạnh 3.3.1 Đau khổ bất hạnh phương diện kinh tế - vật chất, môi trường tự nhiên Để đo lường quan niệm bất hạnh đau khổ (-) nhóm khía cạnh thuộc kinh tế - vật chất, môi trường tự nhiên, khảo sát 11 báo tương ứng với 11 báo hạnh phúc (+) Kết cho thấy, báo có tỷ lệ cao gồm: thu nhập khơng ổn định (73,8%), khơng có nhà riêng (70,7%), không đủ ăn (62,2%) công ăn việc làm không đầy đủ (57,1%) 3.3.2 Đau khổ bất hạnh quan hệ gia đình - xã hội Tương tự nhóm khía cạnh trên, để làm rõ quan niệm bất hạnh đau khổ (-) nhóm khía cạnh thuộc quan hệ gia đình - xã hội, đo lường 11 báo, tương ứng với 11 báo hạnh phúc (+) Trong tổng số báo có tỉ lệ lựa chọn cao nhất, có tới báo thuộc khía cạnh quan hệ gia đình cộng đồng như: gia đình, cháu, họ hàng, hàng xóm, láng giềng Chỉ có báo thuộc nhóm xã hội “an ninh an tồn xã hội” Kết lại thêm chứng bổ sung minh chứng cho quan điểm coi trọng, đề cao quan hệ gia đình, xã hội có vai trò trung tâm quan trọng quan niệm người Công giáo hạnh phúc thân họ 3.3.3 Đau khổ, bất hạnh thuộc khía cạnh đời sống cá nhân Tham chiếu liệu quan niệm hạnh phúc (+) liệu bất hạnh (-) báo cho thấy có đồng tương đối Sức khỏe, 17 tình trạng việc làm đời sống tinh thần, tâm linh yên ổn khía cạnh người trả lời lựa chọn nhiều nhất, điều biểu rõ tầm quan trọng báo quan niệm bất hạnh, đau khổ Trong báo mang tính cảm nhận tương tác xã hội như: “khơng thích ứng với sống” (20,1%), “khơng có mục tiêu phấn đấu” (31,2%), “không thể lực thân” (28,8%) Tiểu kết Chƣơng Người Công giáo Tp HCM quan niệm, hạnh phúc bảo đảm tiêu chí tối thiểu an ninh kinh tế - vật chất có cơm ăn áo mặc, có nhà phương tiện để tạo an tồn kinh tế vật chất, có cơng ăn việc làm, thu nhập ổn định, khơng đề cao hay coi trọng vấn đề tích lũy nhiều tiền bạc, tài sản Nhưng đề cao yếu tố sức khỏe, sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần, có thời gian nghỉ ngơi, giải trí Gia đình, họ hàng cộng đồng có vai trò lớn định đến quan niệm người Công giáo Tp HCM hạnh phúc bất hạnh Nam giới có quan niệm suy nghĩ “hướng ngoại”, coi trọng yếu tố thể thân bên ngồi, có tính tương tác xã hội quan niệm hạnh phúc Đây yếu tố quan trọng đưa đến hạnh phúc tạo bất hạnh đời sống cá nhân quan niệm họ Người có trình độ học vấn thấp thường đề cao vai trò khía cạnh thuộc đời sống vật chất cá nhân, gia đình, thân, trình độ học vấn cao quan tâm nhiều đến nhóm khía cạnh địa vị xã hội, dịch vụ xã hội giá trị xã hội phổ quát Độ tuổi cao có xu hướng quan tâm đến vai trò tầm quan trọng mối quan hệ hàng xóm láng giềng, có thời gian để nghỉ ngơi nhiều so với người trẻ tuổi, nhóm người trẻ tuổi lại coi trọng đến công ăn việc làm đầy đủ, thu nhập ổn định, có bạn bè tốt Với người Cơng giáo, khơng phân biệt nam hay nữ, trình độ học vấn cao hay thấp, giàu nghèo cho rằng: Ốm đau, bệnh tật, gia đình bất hòa, hư hỏng, quan hệ họ hàng lủng củng, láng giềng không thân thiện, bạn bè xấu, đời sống tinh thần bất ổn, khả làm việc 18 bị thất bại sống nguyên nhân quan trọng gây nên đau khổ, bất hạnh cho đời sống người Chƣơng NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUAN NIỆM VỀ HẠNH PHÚC CỦA NGƢỜI CÔNG GIÁO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4.1 Nhóm nhân tố thuộc chủ quan cá nhân 4.1.1 Tương quan giới tính với quan niệm hạnh phúc Kết kiểm định mối tương quan biến độc lập giới tính với 11 báo nhóm yếu tố cá nhân cho thấy khơng có mối liên hệ (tất mang giá trị âm) 4.1.2 Tương quan trình độ học vấn với quan niệm hạnh phúc Có mối liên hệ nhân với nhóm trình độ học vấn, báo “có tài sản, tiền để dành” có mối liên hệ tuyến tính với học vấn Học vấn cao có tỉ lệ lựa chọn báo cao, nhóm học vấn thấp tỉ lệ lựa chọn Điều cho thấy học vấn yếu cho tác động dẫn đến hình thành số quan niệm hạnh phúc người Cơng giáo 4.1.3 Tương quan nhóm tuổi với quan niệm hạnh phúc Phân tích tương quan biến số nhóm tuổi quan niệm hạnh phúc 10 báo, có hai báo “thành cơng sống”, “có bạn bè tốt” có mối quan hệ (+) với biến số nhóm tuổi Nhóm tuổi cao xu hướng đề cao vai trò, tầm quan trọng mối quan hệ hàng xóm láng giềng đời sống cá nhân gia đình, nhóm người trẻ tuổi lại coi trọng “có cơng ăn việc làm đầy đủ”, cụ thể tỉ lệ nhóm từ 18 tuổi đến 35 tuổi (62,6%), hai nhóm lại (52,1%) (54,4%) 19 4.1.4 Tương quan nghề nghiệp với quan niệm hạnh phúc Có bốn báo (có cơng ăn việc làm đầy đủ; có tài sản tiền để dành; có bạn bè tốt thành cơng sống) có mối quan hệ với nhóm nghề Điều cho thấy yếu tố nghề nghiệp ln đóng vai trò quan trọng ảnh hướng đến quan niệm họ hạnh phúc, cụ thể “có tài sản tiền để dành” nhóm cơng nhân công chức, viên chức nhà nước tỉ lệ lựa chọn (59, 0%) (67,1%), nhóm nghề kinh doanh/bn bán, nội trợ/trợ cấp xã hội có tỉ lệ thấp mức trung bình (50%) Thơng tin phần phản ánh đầy đủ tranh đời sống nhóm xã hội khác Tp HCM 4.2 Nhóm yếu tố Giáo lý Giáo hội Cơng giáo 4.2.1 Ảnh hưởng giáo lý niềm tin tôn giáo đến quan niệm hạnh phúc Hệ thống giáo lý Công giáo kho tàng vô lớn tập hợp nhiều thể loại văn khác Chính vậy, khảo sát tồn hệ thống giáo lý Công giáo bất khả thi khơng mối quan tâm luận án Trong nghiên cứu số khía cạnh giáo lý niềm tin Cơng giáo để đánh giá tác động đến quan niệm hạnh phúc bao gồm: quan niệm tình yêu thương, tình hiệp thơng, đức hy sinh Những tinh thần giáo lý truyền dạy lồng ghép vào câu chuyện đời sống tục giúp truyền tải, thẩm thấu niềm tin đạo đức tôn giáo vào nhận thức tâm hồn người Công giáo 4.2.2 Ảnh hưởng nghi lễ thực hành nghi lễ Nghi lễ phần thực hành tôn giáo, coi yếu tố then chốt thể gắn bó, ảnh hưởng tơn giáo người Công giáo Việc thực hành nghi lễ yếu tố cho thấy lòng tin chuyển hóa giáo lý từ nhận thức sang hành vi cụ thể cá nhân 20 4.3 Nhóm yếu tố khách quan Quan niệm hạnh phúc cảm nhận mang tính chủ quan cá nhân, khơng có nghĩa hình thành cách tự phát, ngẫu nhiên mà kết q trình tác động, ảnh hưởng lâu dài yếu tố khách quan đến quan điểm Chính vậy, việc phân tích đánh giá ảnh hưởng số điều kiện đời sống xã hội môi trường, tệ nạn xã hội hay thay đổi dịch vụ phúc lợi xã hội thiết yếu như: điện, đường, trường học, bệnh viện, công nghệ thông tin, khu vực sinh sống chứng quan trọng thấy tác động yếu tố nhiều hay đến quan niệm hạnh phúc người Công giáo 4.4 Tham chiếu quan niệm hạnh phúc ngƣời Công giáo Tp HCM với loại hình tơn giáo tín ngƣỡng khác Với mục tiêu tham chiếu quan niệm hạnh phúc người Cơng giáo với nhóm tơn giáo, tín ngưỡng khác Tp HCM, dựa vào liệu khảo sát ba lĩnh vực: kinh tế - vật chất, môi trường tự nhiên; quan hệ gia đình- xã hội đời sống cá nhân, để thấy vai trò ảnh hưởng yếu tố tôn giáo quan niệm hạnh phúc Có khác biệt rõ nét quan niệm hạnh phúc người Công giáo Tp HCM so với nhóm tơn giáo, tín ngưỡng khác, cụ thể nhìn cách khái quát người Công giáo coi trọng yếu tố thuộc cá nhân, nhóm yếu tố kinh tế - vật chất, mơi trường tự nhiên có mức độ quan tâm thấp quan niệm hạnh phúc so với nhóm tơn giáo, tín ngưỡng khác Tiểu kết Chƣơng Các yếu tố thuộc cá nhân có vai trò ảnh hưởng khác biến số quan niệm hạnh phúc Giới tính khơng có ảnh đến quan niệm hạnh phúc, học vấn, nhóm tuổi có mối quan hệ yếu, yếu tố nghề nghiệp, cảm nhận thay đổi sống, hài lòng với đời sống có mối quan hệ mạnh Như vậy, kết luận biến chân dung cá nhân có tác động yếu, mờ nhạt đến quan niệm hạnh phúc dạng 21 biến quan niệm sống gia đình có tác động mạnh Việc thực hành trải nghiệm nghi lễ tôn giáo có ảnh hưởng trực tiếp, tác động mạnh đến quan niệm hạnh phúc người dân theo Công giáo So với loại hình tơn giáo, tín ngưỡng khác, ngồi yếu tố tương đồng, người Cơng giáo có nhiều khác biệt việc xác định yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quan niệm hạnh phúc, họ coi trọng yếu tố thuộc đời sống cá nhân yếu tố thuộc điều kiện bên kinh tế - vật chất, môi trường sống hay mối quan hệ gia đình, xã hội 22 KẾT LUẬN Với người Công giáo quan niệm hạnh phúc họ thể rõ mối quan hệ với Chúa, hạnh phúc họ Chúa ban Con người tạo vật Thiên Chúa, tin đường hướng suy nghĩ hành động tuân theo Chúa, lấy Thiên Chúa làm giá trị đạo đức cao nhất, giá trị khn mẫu yếu mà người có nghĩa vụ soi nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc ứng xử, chuẩn mực, giới răn mối quan hệ xã hội để đạt mục đích cuối hạnh phúc Kết nghiên cứu thực nghiệm địa bàn Tp.HCM, cho phép kiểm chứng giả thuyết ban đầu đặt ra: a) Trong quan niệm người Công giáo, lĩnh vực kinh tế - vật chất, mơi trường tự nhiên; quan hệ gia đình – xã hội; đời sống cá nhân có ảnh hưởng đến hạnh phúc họ, song yếu tố thuộc lĩnh vực quan hệ gia đình – xã hội có ảnh hưởng quan trọng Qua kết nghiên cứu phân tích liệu thực nghiệm, thể hồn tồn qua đánh giá ba khía cạnh đời sống người Công giáo Tp HCM b) Có khác biệt nhóm xã hội người Công giáo người Công giáo người theo tôn giáo khác quan niệm hạnh phúc bất hạnh Nó thể chỗ, người Công giáo luôn tham gia trải nghiệm nghi lễ, thường xuyên nhà thờ đưa họ đến gần với Chúa Cái yếu đời họ tất để kính lên Chúa, ưu việt, tốt họ dành kính dâng lên Chúa, để Chúa ban phúc Điều hồn tồn với nội dung răn dạy Kinh Thánh Công giáo quy định sát thực chứng minh thực tiễn qua đánh giá người dân Chính qua giúp cho khẳng định phần tác động mạnh mẽ vai trò tơn giáo việc hình thành giới quan người Đối với nhóm người Cơng giáo, dù nhóm xã hội khác người Cơng giáo có chung dòng quan niệm để tâm bình an có hạnh phúc, số yếu tố liên quan đến đời sống kinh tế - vật chất, gia đình, xã hội mà họ lựa chọn có đồng quan điểm niềm tin tuyệt đối vào Chúa tuân theo quy định, chuẩn mực thực hành nghi lễ tôn giáo cách nghiêm ngặt 23 c) Từ điều kiện kinh tế xã hội quan sát, tham chiếu dựa việc đo lường mức độ tương quan cảm nhận đánh giá (sự hài lòng, thay đổi sống, mơi trường, tệ nạn xã hội sách phúc lợi xã hội) thay đổi tình hình kinh tế, xã hội vĩ mô thành phố thời gian qua Kết cho thấy yếu tố cảm nhận sống, đời sống, sách phúc lợi xã hội có ảnh hưởng đến mạnh mẽ việc người Công giáo quan niệm hạnh phúc Những người có đánh giá tích cực số mặt đời sống xã hội có quan niệm tích cực hạnh phúc bất hạnh Ngồi tranh tình hình kinh tế-xã hội vĩ mơ thành phố năm qua tác động trực tiếp đến việc cải thiện mặt đời sống dân cư, qua giúp họ có quan niệm tích cực hạnh phúc thân cộng đồng xã hội Kết khảo sát cho thấy tình trạng phúc lợi xã hội như: giáo dục, sức khỏe, an ninh trật tự, môi trường, sở hạ tầng, an tồn vệ sinh thực phẩm có vai trò quan trọng nhận thức chủ quan hạnh phúc cá nhân Mặc dù quyền thành phố có nỗ lực cải thiện khía cạnh trên, khoảng trống sách quản trị chưa tốt dẫn đến biểu tiêu cực thực tiễn Như vậy, việc cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ phúc lợi xã hội theo tinh thần phục vụ cộng đồng với chất lượng tốt góp phần mang đến hạnh phúc an toàn cao cho cá nhân Đối với cộng đồng người Công giáo Tp HCM, quan niệm hạnh phúc gắn liền khởi tạo từ giáo lý Công giáo việc thực hành tơn giáo đời sống hàng ngày Chính nhà quản lý xã hội địạ phương cần kiến tạo môi trường sinh hoạt tôn giáo lành mạnh, nhân văn góp phần hình thành cảm xúc tích cực người Cũng qua việc nghiên cứu vấn đề này, cho thấy: Đây lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới, chưa có nhiều nghiên cứu tác giả trước để kế thừa Do đó, tác giả phải có nổ lực lớn, khả nghiên cứu khoa học nghiên cứu sinh nhiều hạn chế, khó đáp ứng kỳ vọng nhà nghiên cứu tác giả mục tiêu kết đạt vấn đề đặt 24 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Phạm Thị Pha Lê (2017), “Quan niệm người theo đạo Thiên chúa Hạnh phúc”, Tạp chí nghiên cứu Gia đình Giới (Quyển 27 số 2/2017), tr.39-47 Phạm Thị Pha Lê (2018), “Quan niệm hạnh phúc Giáo lý Cơng giáo”, Tạp chí Khoa học Chính trị (số 04/2018), tr.63-67 25 ... nên sắc Thiên Chúa giáo quan niệm cộng đồng theo Thiên Chúa giáo hạnh phúc Cũng giống Phật giáo tôn giáo khác, Thiên Chúa giáo mong muốn mang lại hạnh phúc cho tất người, người giàu hay người nghèo,... hưởng trực tiếp vào lối sống, nếp sống người dân lịch sử 12 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI VÀ QUAN NIỆM VỀ HẠNH PHÚC CỦA NGƢỜI CƠNG GIÁO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Một số đặc điểm chung mẫu nghiên cứu. .. kết nghiên cứu người trước nhằm nắm bắt lịch sử vấn đề nghiên cứu, thành tựu hạn chế nghiên cứu có, từ xác định hướng đề tài, mang lại tri thức bổ sung cho lĩnh vực nghiên cứu hạnh phúc người
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạnh phúc của người dân theo thiên chúa giáo, nghiên cứu trường hợp ở thành phố hồ chí minh tt , Hạnh phúc của người dân theo thiên chúa giáo, nghiên cứu trường hợp ở thành phố hồ chí minh tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn