Sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở việt nam, thực trạng và giải pháp

172 46 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:30

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - - BÙI THỊ VÂN SỰ THAM GIA CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN VÀO PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - - BÙI THỊ VÂN SỰ THAM GIA CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN VÀO PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngành: Kinh tế trị Mã số: 9.31.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN DUY DŨNG GS TS TỪ SỸ SÙA HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án “Sự tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam: thực trạng giải pháp” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tác giả Các số liệu nêu luận án trung thực, kết luận khoa học luận án chưa công bố cơng trình nghiên cứu Hà nội, ngày….tháng…năm 2019 Tác giả luận án Bùi Thị Vân i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Duy Dũng GS.TS Từ Sỹ Sùa tận tình hướng dẫn suốt trình thực luận án Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế học, Phòng Quản lý đào tạo, Ban Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trường đại học Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường Việt Nam, Viện Chiến lược Phát triển GTVT, nhà khoa học, chuyên gia tham gia trả lời vấn đóng góp ý kiến xác đáng giúp đỡ tác giả có tư liệu, tài liệu tham khảo quý báu suốt q trình học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiên cứu luận án Tác giả luận án Bùi Thị Vân ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HỘP viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .11 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ11 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 11 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 13 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 14 1.2.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu chung khu vực kinh tế tư nhân vai trò khu vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thơng đường 14 1.2.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu đầu tư theo hình thức hợp tác công tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 17 1.2.3 Nhóm cơng trình nghiên cứu nhân tố tác động rào cản tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 20 1.3 Nhận xét chung kết cơng trình nghiên cứu 23 1.4 Những khoảng trống đặt cần tiếp tục nghiên cứu 24 1.5 Khung phân tích luận án 26 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ SỰ THAM GIA CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN VÀO PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 27 iii 2.1 Một số nội dung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 27 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại kết cấu hạ tầng giao thông đường 27 2.1.2 Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 29 2.1.3 Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 32 2.2 Một số lý luận tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 36 2.2.1 Khu vực kinh tế tư nhân tham gia khu vực vào cung ứng hàng hóa cơng cộng 36 2.2.2 Khái niệm, hình thức động tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 43 2.2.3 Vai trò khu vực kinh tế tư nhân phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 46 2.2.4 Nội dung phương thức chủ yếu khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 49 2.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 58 2.2.6 Một số tiêu chí đánh giá tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 62 2.3 Kinh nghiệm nước tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 65 2.3.1 Kinh nghiệm số nước 65 2.3.2 Bài học rút cho Việt Nam 69 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG THAM GIA CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN VÀO PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAM 71 3.1 Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam 71 3.2 Chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam 75 iv 3.2.1 Chính sách huy động nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam qua giai đoạn 75 3.2.2 Nhận xét chung sách khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam 80 3.3 Thực trạng tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam 81 3.3.1 Khái quát chung dự án kết cấu hạ tầng giao thơng đường có tham gia khu vực tư nhân theo hình thức PPP Việt Nam 81 3.3.2 Sự đóng góp khu vực kinh tế tư nhân vốn đầu tư theo hình thức PPP vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam 84 3.3.3 Thực trạng số lượng km đường thực theo hình thức BOT nước ta 89 3.3.4 Thực trạng công tác liên quan đến thu phí sử dụng cơng trình cung ứng dịch vụ hạ tầng giao thông đường đầu tư theo hình thức BOT nước ta 90 3.4 Đánh giá chung tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường nước ta 94 3.4.1 Những kết đạt 94 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế 98 3.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 106 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỰ THAM GIA CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN VÀO PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAM .113 4.1 Bối cảnh nước nước tác động đến việc thu hút khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam 113 4.1.1 Bối cảnh nước 113 4.1.2 Bối cảnh quốc tế tác động đến kinh tế Việt Nam 116 4.2 Quan điểm, định hướng huy động nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam đến v năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 117 4.2.1 Quan điểm huy động nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam 117 4.2.2 Định hướng phát triển giao thông đường Việt Nam huy động nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 120 4.3 Một số giải pháp tăng cường nâng cao hiệu tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam 126 4.3.1 Giải pháp nhằm điều hòa lợi ích chủ thể đầu tư phát triển KCHTGTĐB theo hình thức BOT 126 4.3.2 Nhóm giải pháp có liên quan đến nhân tố Nhà nước phát triển kinh tế tư nhân lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thơng đường 130 4.3.3 Nhóm giải pháp nâng cao lực khu vực kinh tế tư nhân 137 4.3.4 Nhóm giải pháp người sử dụng dịch vụ đường bên liên quan khác 140 4.3.5 Các giải pháp khác 142 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 150 TÀI LIỆU THAM KHẢO .151 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Cấp kỹ thuật hệ thống đường quốc lộ Việt Nam .73 Bảng 3.2: Dự án theo hình thức PPP phát triển KCHTGTĐB Việt Nam từ năm 1999-2017 82 Bảng 3.3: Vốn đầu tư theo nguồn vốn Bộ GTVT giai đoạn 2001-2010 86 Bảng 3.4: Tổng hợp kết huy động vốn đầu tư KCHTGT giai đoạn 2011 - 2015 87 Bảng 3.5: Một số dự án đội vốn điển hình 101 Bảng 4.1: Quy hoạch phát triển giao thông đường đến năm 2020, định hướng 2030 .122 Bảng 4.2: Nhu cầu vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐB Việt Nam đến năm 2020 124 vii DANH MỤC HỘP Hộp 3.1: Ý kiến người sử dụng đường tham gia trả lời vấn 95 Hộp 3.2: Lợi ích kinh tế -xã hội dự án BOT 97 Hộp 3.3: Một số ý kiến mức phí, cách thu phí, vị trí đặt trạm thu phí BOT 102 Hộp 3.4: Một số ý kiến sách, quy định cơng tác quản lý quan có thẩm quyền nhà nước dự án BOT thời gian qua 109 Hộp 3.5: Một số ý kiến đánh giá lực nhà đầu tư BOT thời gian qua 112 viii giai đoạn đầu áp dụng mơ hình PPP Chính phủ cung cấp bảo lãnh Tùy dự án cụ thể giai đoạn mà Chính phủ cấp bảo lãnh doanh thu vòng đời dự án hay vòng số năm định - Về phía tư nhân nước, cần hướng tới liên kết, liên danh với nhà đầu tư nước để khai thác lợi bên Muốn vậy, nhà đầu tư nước cần chủ động tìm hiểu, xúc tiến hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài, nguồn vốn tín dụng thương mại từ nước ngồi theo dự án hạ tầng cụ thể KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương làm rõ quan điểm, định hướng phát triển kinh tế tư nhân lĩnh vực KCHTGTĐB Việt Nam đồng thời nhu cầu phát triển giao thông đường đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Qua đó, đề xuất số giải pháp chung tạo lập môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, phát triển kinh tế tư nhân nói chung để làm sở cho huy động nguồn lực kinh tế tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng đường bộ; hòan thiện cơng tác quy hoạch, kế hoạch phát triển KCHTGTĐB; đổi vai trò quản lý nhà nước phát triển hạ tầng giao thông Những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường nâng cao hiệu tham gia khu vực tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng đường đề xuất chương như: hồn thiện sách, quy định khung pháp lý đầu tư theo hình thức PPP xây dựng KCHTGTĐB; xây dựng hoàn thiện chế tài hấp dẫn thu hút khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; giải pháp nâng cao lực khu vực tư nhân, giải pháp nhằm nâng cao vai trò người sử dụng dịch vụ đường bên liên quan khác phát triển KCHTGTĐB theo hình thức PPP; giải pháp tuyên truyền cơng khai thơng tin dự án theo hình thức đối tác công tư 147 KẾT LUẬN Qua tổng quan nghiên cứu tham gia khu vực tư nhân vào phát triển KCHTGTĐB cho thấy chưa có nghiên cứu nghiên cứu toàn diện vấn đề này, đặc biệt phương diện điều hòa lợi ích bên tham gia từ có chủ trương xã hội hóa đầu tư KCHTGT Việt Nam Thực mục đích nghiên cứu đề tài, kết nghiên cứu luận án góp phần làm sáng tỏ số nội dung sau: 1.Về lý luận: Luận án làm rõ chất KCHTGTĐB, nội dung phát triển KCHTGTĐB Từ việc phân tích đặc điểm KCHTGTĐB hàng hóa cơng cộng khơng túy luận giải sở việc tư nhân tham gia cung ứng hạ tầng đường lĩnh vực mà theo truyền thống có Nhà nước cung ứng Trong kinh tế thị trường đại cần thu hút khu vực tư nhân tham gia phát triển KCHTGTĐB Nội dung phương thức chủ yếu tư nhân tham gia phát triển KCHTGTĐB đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư Những nội dung đầu tư đầu tư theo hình thức PPP lĩnh vực hạ tầng đường như: khái niệm, hình thức hợp đồng (BOT, BTO, BT…), chủ thể tham gia PPP làm rõ chương Qua việc đó, luận án đưa chế phối hợp lợi ích hình thức đầu tư PPP 2.Về thực tiễn: Luận án phân tích thực trạng tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển KCHTGTĐB từ năm 2001-2018 chế sách kết đầu tư theo hình thức PPP Việt Nam Những kết tích cực mà dự án BOT mang lại làm thay đổi diện mạo giao thông, nhiên khoảng hai năm gần đây, số dự án BOT xảy xung đột lớn lợi ích người sử dụng với nhà đầu tư Thực tế ảnh hưởng không nhỏ đến ý muốn đầu tư tư nhân vào lĩnh vực Trên sở phân tích khách quan, luận án đánh giá thành công, hạn chế, tồn nguyên nhân hạn chế hình thức hợp đồng BOT, BT lĩnh vực Trên sở lý luận thực tiễn phân tích, luận án đưa quan điểm, định hướng phát triển kinh tế tư nhân lĩnh vực KCHTGTĐB Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Qua đó, đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường nâng cao hiệu tham gia khu vực tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng đường Giải pháp mang tính tổng thể tạo lập môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế; hồn thiện cơng tác quy hoạch, kế hoạch phát triển KCHTGTĐB; đổi vai trò quản lý nhà nước 148 phát triển hạ tầng giao thông Những giải pháp cụ thể chế điều hòa lợi ích hình thức đầu tư BOT, hoàn thiện khung pháp lý đầu tư theo hình thức PPP, xây dựng hồn thiện chế tài hấp dẫn, nâng cao vai trò người sử dụng dịch vụ đường bộ, chế điều hòa lợi ích bên liên quan đế dự án, giải pháp tuyên truyền công khai thông tin dự án PPP, giải pháp thu nhằm tăng cường tham gia nhà đầu tư tư nhân nước ngồi Kết nghiên cứu luận án có ý nghĩa lý luận thực tiễn, sử dụng làm tài liệu tham khảo cho tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực 149 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Bùi Thị Vân (2017), Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông (ISSN 1859-0519), số 12 (148) tháng 12 năm 2017 Bùi Thị Vân (2018), Huy động nguồn lực tài từ khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (ISSN 0868-3808), số 509+510 tháng năm 2018 Bùi Thị Vân (2018), Chính sách xã hội hóa đầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam số vấn đề đặt ra, Tạp chí Kinh tế Quản lý (ISSN 1859-4565), số 28 năm 2018 Bùi Thị Vân (2018), Xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018 Bùi Thị Vân (2019), Những vấn đề đặt thu hút đầu tư nước vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (ISSN 0868-3808), số tháng năm 2019 150 TÀI LIỆU THAM KHẢO A TIẾNG VIỆT Nhữ Trọng Bách (2014), Hợp tác công tư đầu tư sở hạ tầng Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Tài kế tốn số 03 (128) Nguyễn Mậu Bành, Đinh Văn Khiên, Đinh Kiện (2010), Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao tính hấp dẫn đầu tư dự án xây dựng sở hạ tầng giao thơng theo hình thức PPP Việt Nam, Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội Bộ GTVT (2009), Dự án nâng cấp Mạng lưới Đường bộ: Hợp tác Nhà nước- Tư nhân (PPP) ngành Đường bộ, Hà Nội Bộ GTVT (2013), Báo cáo Điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội Bộ GTVT (2013), Quyết định 4403/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2013 việc phê duyệt đề án huy động nguồn lực đột phá để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Hà Nội Bộ GTVT (2015), Kèm theo Quyết định số 2657/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng năm 2015, Nội dung giới thiệu với nhà đầu tư nước Đề án chương trình sách thu hút đầu tư nước vào ngành GTVT đến năm 2020 Bộ GTVT (2016), Báo cáo đánh giá công tác đầu tư KCHTGT theo hình thức hợp đồng BOT BT giai đoạn 2011- 2015 Bộ GTVT quản lý, Hà Nội, tháng năm 2016 Bộ GTVT (2017), Báo cáo việc thực sách, pháp luật đầu tư khai thác cơng trình giao thơng theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanhchuyển giao (BOT) Bộ GTVT quản lý, Hà Nội, tháng năm 2017 Bộ Kế hoạch đầu tư (2010), Hội thảo: Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu đầu tư phát triển sở hạ tầng, Hà Nội 10 Bộ Kế hoạch đầu tư phối hợp Nhóm Ngân hàng giới (2016), Việt Nam 2035 Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo Công Dân chủ, NXB Hồng Đức, Hà Nội 11 Nguyễn Trọng Cơ, Lê Xuân Trường (18/12/2016), Hợp tác công tư xây dựng hạ tầng giao thông đường - lý luận thực tiễn, Tapchitaichinh.vn 12 Chính phủ (1997), Nghị định 77/1997/NĐ-CP Quy chế đầu tư theo hình thức BOT, Hà Nội 13 Chính phủ (2007), Nghị định 78/2007/NĐ-CP Đầu tư theo hợp đồng BOT, 151 BTO, BT, Hà Nội 14 Chính phủ (2008), Nghị định 108/2008/NĐ-CP Đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT, Hà Nội 15 Chính phủ (2010), Quyết định 71/2010/ QĐ-TTg quy chế thí điểm hợp tác CơngTư, Hà Nội 16 Chính phủ (2015), Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư 17 Chính phủ nước CHXHCNVN (2012), Nghị số 13- NQ/TW Hội nghị Trung ương IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Kết cấu hạ tầng, Hà Nội 18 Chính phủ (2013), Quyết định số 356/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT đường Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 19 Chính phủ (2013), Quyết định số 355/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 20 Chính phủ (2016), Quyết định số 326/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 21 Chính phủ (2018), Nghị định số 63/2018/NĐ-CP Đầu tư theo hình thức PPP, ban hành ngày 04/05/2018 22 Dương Văn Chung (2015), Nghiên cứu sở khoa học, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực đột phá phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Viện Chiến lược Phát triểnGTVT 23 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Tung ương Đảng khóa XII (2017), Nghị phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 24 Phạm Hoài Chung (2016), Nghiên cứu đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thông đường đô thị, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học GTVT, Hà Nội 25 Lương Minh Cừ (2011), Sở hữu tư nhân kinh tế tư nhân Việt Nam Một số nhận thức lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Vũ Hùng Cường (2011), Kinh tế tư nhân vai trò động lực tăng trưởng, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 27 Nghiêm Văn Dĩnh (2010), Quản lý đầu tư xây dựng giao thơng, Giáo trình đào tạo Cao học ngành Kinh tế Xây dựng, Trường ĐHGTVT, Hà Nội 28 Nghiêm Văn Dĩnh (2012), Huy động quản lý sử dụng vốn cho phát triển sở 152 hạ tầng, Giáo trình đào tạo Cao học ngành Kinh tế Xây dựng, Trường ĐHGTVT, Hà Nội 29 Lê Văn Dũng (2011), Nghiên cứu nguồn thu từ người sử dụng đường Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học GTVT, Hà Nội 30 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI; VII; Nxb Sự Thật, Hà Nội 31 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII; IX; X; XI; XII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Lê Hồng Điệp, Công tác bảo trì đường Việt Nam, Hội nghị lần thứ hai Dự án tăng cường lực bảo trì đường Việt Nam giai đoạn II; Tổng cục Đường Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện; Hà nội, ngày 29/11/2017 33 Đường Việt Nam (2016), Báo cáo thường niên năm 2016 34 Huỳnh Thị Thúy Giang (2012), Hình thức hợp tác cơng - tư để phát triển sở hạ tầng giao thông đường Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 35 Nguyễn Văn Giàu (2014), Phương thức đối tác công tư (PPP): Kinh nghiệm quốc tế khuôn khổ thể chế Việt Nam, ISBN: 978-604-908-852-0, NXB Tri thức, Hà Nội 36 Đặng Thị Hà (2013), Huy động vốn đầu tư ngân sách nhà nước để thực dự án xây dựng đường cao tốc Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 37 Nguyễn Ngọc Hà (chủ biên) (2015), Lợi ích hóm nhóm lợi ích Việt Nam nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 38 Lương Việt Hải (chủ biên) (2008), Vấn đề sở hữu phát triển bền vững Việt Nam Trung Quốc năm đầu kỷ XXI, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 39 Nguyễn Văn Hảo (cb) (2006), Giáo trình Kinh tế trị Mác – Lê nin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 40 Hồng Văn Hoan (2012), Thúc đẩy hợp tác công tư Việt Nam bối cảnh hội nhập, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 405- Tháng 2/2012 41 Nguyễn Trọng Hoài Huỳnh Thanh Điền (2011), Phát triển khu vực kinh tế tư nhân: Tiếp cận giải pháp giảm thiểu tác động lấn át nâng cao tác động 153 hỗ trợ, Tạp chí Phát tiển kinh tế, tháng Ba năm 2011 42 Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2013), Đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư xây dựng KCHTGTĐB Việt Nam, Đề tài KHCN cấp Bộ, Trường đại học Kinh tế quốc dân 43 Hồ Thị Mai Hương (2015), Quản lý nhà nước vốn đầu tư phát triển KCHTGTđô thị Hà Nội, Luận án tiến sĩ, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 44 IDCJ/JBIC (2003), Đánh giá tác động kinh tế - xã hội dự án xây dựng sở hạ tầng giao thông miền Bắc Việt Nam, Báo cáo tổng hợp 45 Iwata Shizuo (2008), Quy hoạch GTVT Việt Nam- định hướng từ quan điểm nhà tư vấn nước 46 Đinh Kiện (2010), Nghiên cứu giải pháp thu hút vốn đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng theo hình thức BOT, Đề tài NCKH cấp Bộ - mã số B2008-0305 47 Bùi Hoàng Lan (2010), Mơ hình nghiên cứu tác động mạng lưới giao đường đến phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 48 Phạm Sỹ Liêm (2011), Các khái niệm tư nhân hóa- xã hội hóa quan hệ đối tác công tư (PPP), Website: www.vncold.vn; truy cập ngày 10/8/2011 49 Hồng Văn Long (2015), Lợi ích kinh tế xã hội việc khai thác đường cao tốc Việt Nam (Trường hợp đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương), Luận án tiến sĩ, Viện Hàn lâm khoa học xã hội, Học viện khoa học xã hội 50 Lê Quốc Lý (2014), Lợi ích nhóm-Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 C.Mác A.Ghen (1995), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.109 52 C.Mác A.Ghen (1995), Tồn tập, t.2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr183 53 Đinh Tuấn Minh (cb) (2018), Thị trường hàng hóa cung ứng dịch vụ cơng Việt Nam, NXB Tri thức 54 Nguyễn Thị Hồng Minh (2016), Quản lý Nhà nước dự án đầu tư theo hình thức PPP xây dựng hạ tầng giao thông đường Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân 55 Nghiên cứu toàn diện phát triển bền vững hệ thống GTVT Việt Nam, Vitranss 154 II (2010) 56 Nguyễn Hưng Quang (2012), Đối tác công tư Việt Nam – Những thách thức khu vực tư nhân, Bài viết cho Hội thảo: “Thực dự án đối tác công tư (PPP), kinh nghiệm đề xuất”, Viện Nghiên cứu phát triển, T.P Hồ Chí Minh, ngày 17/7/2012 57 Nguyễn Xuân Quyết (2016), Nghiên cứu tham gia cộng đồng phát triển sở hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai; Luận án tiến sĩ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 58 Phát huy vai trò khu vực tư nhân phát triển kết cấu hạ tầng bền vững, http:// vnep.org.vn 59 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật giao thông đường bộ, Luật số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008 60 Thân Thanh Sơn (2015), Nghiên cứu phân bổ rủi ro hình thức Hợp tác cơng tư phát triển sở hạ tầng giao thông đường Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường đại họcGTVT 61 Tổng cục Đường Việt Nam (2015), Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn sau năm 2030 (Tập1: Thuyết minh chung) 62 Tổng cục Đường Việt Nam (2016), Đề án tuyến đường cao tốc Bắc- Nam phía Đơng đoạn Hà Nội- TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 (Bản thuyết minh chung tháng 8/2016) 63 Tổng cục Đường Việt Nam (2019), Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 64 Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Đức Kiên (đồng cb) (2018), Quản lý dự án đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thơng theo hình thức hợp tác cơng tư, NXB GTVT, Hà Nội 65 Nguyễn Hồng Thái Thân Thanh Sơn (2013), PPP phát triển sở hạ tầng giao thơng đường bộ, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 19 66 Đặng Trung Thành (2011), Nghiên cứu phát triển bền vững sở hạ tầng giao thông Vùng đồng sông Cửu Long, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường ĐHGTVT 67 Ngơ Ngọc Thắng, Hồng Văn Hoan, Nguyễn Vĩnh Thanh (Đồng chủ biên) (2015), Hợp tác công – tư Việt Nam điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia- Sự thật, Hà Nội 68 Ngô Ngọc Thắng (2013), Nghiên cứu hợp tác công – tư Việt Nam điều 155 kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, Tạp chí Xã hội học số (123), 2013 69 Đoàn Xuân Thủy (chủ biên) (2016), Phân phối lợi nhuận: Từ lý luận C.Mác đến thực tiễn ngày nay, Nxb Thông tin Truyền thông, Hà Nội 70 Đỗ Đức Tú (2012), Phát triển KCHTGT Vùng đồng sông Hồng đến năm 2020 theo hướng đại, Luận án tiến sĩ kinh tế, Viện Chiến lược phát triển- Bộ Kế hoạch đầu tư, Hà Nội 71 Hoàng Thanh Tú (2016), Quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường Việt Nam theo hướng bền vững, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội 72 Lý Huy Tuấn, Iwata Shizuo, Phan Thanh Bình, Lê Đỗ Mười (2010), Chiến lược, Quy hoạch sách phát triểnGTVT Việt Nam đến năm 2020, 2030, NXBGTVT, Hà Nội 73 Phạm Thị Tuyết (2018), Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường ĐHGTVT 74 Phí Vĩnh Tường (chủ biên) (2015), Phát triển hạ tầng giao thông: Kinh nghiệm quốc tế giải pháp cho Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội 75 Uỷ ban Kinh tế Quốc hội (2013), Phương thức đối tác công tư (PPP): kinh nghiệm quốc tế khuôn khổ thể chế Việt Nam, Nhà xuất Tri thức, Hà Nội 76 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2017), Báo cáo kết giám sát việc thực sách, pháp luật đầu tư khai thác công trình giao thơng theo hình thức hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao (BOT) 77 Bùi Thị Vân (2018), Xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, trường đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội 78 Bùi Thị Vân (2018), Chính sách xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Quản lý, số 28 năm 2018 79 Bùi Thị Vân (2019), Những vấn đề đặt thu hút đầu tư nước vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, số tháng 01 năm 2019 80 Ngơ Thế Vinh (2015), Nghiên cứu ứng dụng hình thức đối tác công tư quản lý đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng thị, Luận án tiến sĩ, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội 81 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương - Trung tâm thông tin thư viện, Phát 156 triển kinh tế tư nhân, Truy cập từ website: http://vnep.org.vn 82 Đặng Kim Vui, Lê Sỹ Trung, Nguyễn Văn Mạn, Đặng Thị Thu Hà (2007); Phương pháp tiếp cận có tham gia phát triển lâm nghiệp xã hội; Nxb Nông Nghiệp 83 Phạm thị Xuân (2018), Huy động vốn đầu tư cho phát triển giao thông đường Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học xã hội 84 Zaid Ibrahim & Co (2009), Báo cáo tăng cường khung thể chế pháp lý để đẩy mạnh tham gia khu vực tư nhân Phát triển Đầu tư vào Cơ sở hạ tầng ngành GTVT Việt Nam B Tiếng Anh 85 ADB (2000), Developing Best Practices For Promoting Private Sector Investment In Infrusture; http//www.adb.org 86 ADB (2008), Public private partnership (PPP) handbook 87 ADB (2012), Public private partnership (PPP) handbook 88 Afriyie G.O (2010), Looking at the Public Private Partnerships and the Traditional way of construction of Project, Master thesis of the University of Agder, Norway 89 Agyemang.P.F.K (2011), Effectiveness of public private partnerships in infrastructure projects, Thesis of Master of Science in civil engineering in the University of Texas at Arlington, US 90 Akintola Akintoye, Cliff Hardcastle, Matthias Beck, Ezekiel Chinyio &Darinka Asenova (2003); Achieving best value in private finance initiative project procurement; Journal Construction Management and Economics, tr 461-470 91 Badran Y (2013), Risk analysis and contract management for public private partnership projects in Egypt, Thesis of master degree in The American University in Cairo, Egypt 92 Beyene.T.T (2014), Factors for implementing PPP in the development process: stakeholder perspective from Ethiopia, Interational Journal of Science and Reseach (IJSR) 93 Bin L.A, Edwards P.J., Cliff H (2005a), Perception of positive and negative fators influencing the attractiveness of PPP/PFP procurement for construction projects in the UK: Fingdings from a questionare survey, Truy cập tại: www.emeraldinsight.com/0969.htm, tr 126-146 157 94 Boarnet M.G (1995), Highways and Economic Productivity: Interpreting Recent Evidence, The University of California Transportation Center 95 Checherita C, Gifford.J(2007), Risk Sharing in Public- Private Partnerships: General Considerations and an Evaluation of the U.S Pratice in Road Transportation, 11th World Conference on Transportation Research (WCTR), to be held in University of California, Bekery 96 Cheung E, Chan A.P.C., Kajewski S (2009), Reasons for implementing PublicPrivate Partnership projects: Perspectives from Hong Kong, Australian and British practitioners, Journal of Property investment & Finace 27(1) 97 Cheung.E, Albert.C, Kajewski.S (2012b), Factors contribuiting to successful public private partnership projects Comparing Hong Kong with Australia and United Kingdom, Journal of management in engineering, p.45-56 98 ESCAPE (2011), A guidebook on PPP in infrastructure, Copyright United Nation 2011 99 Garvin.M.J (2010), Enabling Development of the Transportation Public Private Partnership Market in the United States, Journal of Construction engineering and management, Vol.136, No.4 100 Hong Kong Efficiency Unit (2008), An Introductory Guide to Public Private Partnerships (PPPs) in HK 2008 101 IFR (2013), World Road Statistic 102 International Road Federation IRF (2008): PPP- beyond the financing aspects, discussion paper, IRF Geneve 103 Keyes.J.M (1936); The General Theory of Employment, Interest and Money; London: Mac millan 104 KPMG Global Infrfrastructure and Projects Group (2011), PPP Vietnam Workshop.sx 105 Li B.(2003), Risk managermentof construction Public - Private Partnership projects, Published PhD thesis, School of the Buit and Natutral Enviroment, Glasgow Caledonian University, Glasgo, Scotland 106 Li B, Akyntoye, Edwards P.J., Hardcastle C (2005a), The allocation of risk in PPP/PFI construction project in the UK, International Journal of Project Management 23(1).tr 25-35 107 Mohring, H., and Harwitz, M (1962), Highway Benefits: An Analytical Framework, 158 Nothwestern University 108 Mona Hammami, Jean- Francois Ruhashyankiko, Etienne B Yehoue (2006); Determinants of Public- Private Partnerships in Infrastructure; International Monetary Fund, IMF Institute 109 Moody’s Investor Service (2011), Latin America’s Pension Reforms 30 years on, Special Comment, October, Moody’s Investors Service: New York 110 Mistarihi.A.M (2011), Managing Public Private Partnership (PPP) infrastructure projects in Jordan, Doctor of Philosophy’s thesis at Griffith University, Australia 111 Mustajab.M (2009), Infrastructure Investment in Indonesia: Process and Impact, ISBN 978-90-367-3887-3 112 Nagesh K (2008), International Infrastructure Development in East Asia- towards Balanced Regional Development and Intergration, ERIA Reseach Project Report N0 2&7 113 National Treasury, PPP Unit, Government of South Africa (2004), Public Private Partnership Manual, Module4: PPP Feasibility Study 114 Osei- Kyei R Chan A P.C (2015a), Review of studies on the critical Success factors for public-private partnership (PPP) projects from 1990 to 2013, International journal of Project Management 33(6) 115 Osei- Kyei R Chan A P.C (2015b), Developing transport intrastructure in SubSaharan Africa through public-private partnerships: Policy practice and implications, Transport Reviews 36(2) 116 Panayotou.T(1994), The role of the private sector in sustainable infrasturedevelopment; https://www.brookings.edu/ /global_20160818_sustainable_infrastructure 117 Pojan.D Stead.D (2015), Sustainable Urban Transport in the Developing World: Beyon Megacities, Sustainabilty 2015, pp.3 118 Rephann T, Isserman A (1994), New highways as economic development tools: An evaluation using quasi- experimental matching methods, Region Science and Urban economics 119 Shedy R; Kaplan Z; Mousley P (2011), Toward better infrastructure conditions, constraints, and opportunities in financing PPP in select African Countries, The Word Bank 159 120 Takim R, Abdul-Rahman, Ismail R, Egbu C.O (2008), The acceptability of Private Finance Initiative (PFI) Scheme in Malaysia, Asian Social Science, Vol.4, No.12 121 Tillmann S, Robert T, Shouqing W (2007), Analysis of political risks and opportunities in public private partnerships in China and selected Asian countries, Chin Manage Stud.,1(2), tr 126-48 122 Treasury H.M (2012), A new approach to public private partnerships, December version, p 18 123 Tuan L.A (2016), Pricipal factors for private Private Public Partnership (PPP) implementation in Viet Nam: a mixed methods study, Published PhD thesis, University of Technology Sydney 124 Weisbrod.G (2008), Extending Monetary Values to Broader Performance and Impact Meatsures: Applications for Transportaion and Lessons from Other Fields, Originally presented at the Internet Symposium on Benefit- cost Analysis Transportation Association of Canada, pp.333-341 125 World Bank & PPIAF, PFI project database http://ppi.worldbank.org/explore/Report 126 WB (2007), WB- PPP Units 2007, p 23-39 127 Word Bank (2015), “The Public Private Partnership Law Review”, chapter 2,5,12 128 Yescombe E R (2007), Public - Private Partnership- Principles of Policy and Finance, UK 129 Yongjian K, Albert.C (2009), PPP in China s infrastrure development: lesion learnt 130 Yongjian K, Shouqing.W (2010a), Understanding the risks in China s PPP projects: ranking of their probability and consequence, Engineering, Construction and Architecture Management, p 481- 493 131 Yongjian K, Shouqing W (2010b), Preferred risk allocation in China s publicprivate partnership (PPP) projects, International Journal of Project Management, 28 (5), p.482-92 132 Zhang X.Q (2005a), Paving the Way for public private partnerships in infrastructure development, Journal of Construction Engineering and Managemet, 131(1), tr.71-80 133 Zhang X.Q (2005b), critical success factors for public private partnerships in 160 infrastructure, Journal of Construction Engineering and Managemet, 131(1), tr.3-14 134 Zou.W (2012), Relationship Management in Public Private Partnership Infrastructure Projects, Thesis of Doctor of Philosophy at The University of Hong Kong, Hong Kong 161 ... Cơ sở lý luận thực tiễn tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Chương 3: Thực trạng tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao. .. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 32 2.2 Một số lý luận tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 36 2.2.1 Khu vực kinh tế tư nhân. .. kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 62 2.3 Kinh nghiệm nước tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 65 2.3.1 Kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở việt nam, thực trạng và giải pháp , Sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở việt nam, thực trạng và giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn