Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

192 41 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:30

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HUY CẢNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HUY CẢNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 9.31.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lê Anh Vũ TS Chử Văn Lâm HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài luận án: “Phát triển nông nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dƣơng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả dƣới hƣớng dẫn khoa học thầy hƣớng dẫn Kết nghiên cứu Luận án chƣa đƣợc cơng bố ấn phẩm hay cơng trình nghiên cứu nào, số liệu luận án hồn tồn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tôi xin cam đoan vấn đề nêu thực, sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Luận án Nguyễn Huy Cảnh LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thành với nỗ lực học hỏi nghiêm túc Học viện Khoa học xã hội Trong trình nghiên cứu hồn thành luận án, tơi nhận giúp đỡ quý báu quan, cấp lãnh đạo cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất tập thể cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận án Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Anh Vũ TS Chử Văn Lâm ln nhiệt tình, ân cần hướng dẫn cho từ bước đầu nghiên cứu đến nhận xét, góp ý nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Học viện Khoa học xã hội tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập nghiên cứu Học viện thơng qua khóa học trao đổi phương pháp nghiên cứu, buổi hội thảo khoa học, buổi chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn dịp sinh hoạt khoa học có liên quan khác Tơi xin dành lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, phòng ban, đặc biệt khoa Lý luận trị bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Xin cảm ơn sâu sắc tới gia đình ln nguồn động viên lớn lao để tơi tập trung nghiên cứu tâm hoàn thành luận án cách tốt Mặc dù có nhiều cố gắng, tránh khỏi hạn chế thiếu sót định thực luận án Rất mong nhận đóng góp ý kiến quý Thầy, Cô giáo bạn đọc Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Huy Cảnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu quốc tế 1.2 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc 13 1.3 Những vấn đề đặt cần giải 20 1.4 Khung phân tích 24 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM TRONG NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 25 2.1 Nông nghiệp phát triển nông nghiệp 25 2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển nông nghiệp 38 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 54 2.4 Kinh nghiệm số địa phƣơng phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 60 2.5 Những học kinh nghiệm có khả áp dụng tỉnh Hải Dƣơng 66 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2016 72 3.1 Các điều kiện ảnh hƣởng đến phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 – 2016 72 3.2 Thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn 2011 – 2016 78 3.3 Kết khảo sát phát triển nông nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 100 3.4 Đánh giá số thành công hạn chế phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 – 2016 106 Chƣơng 4: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, TẦM NHÌN 2030 114 4.1 Bối cảnh quốc tế nƣớc nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 114 4.2 Tác động trình hội nhập kinh tế quốc tế đến nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 120 4.3 Phân tích ma trận SWOT cho mơ hình phát triển nơng nghiệp tỉnh Hải Dƣơng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 123 4.4 Quan điểm, mục tiêu phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 126 4.5 Một số giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 133 KẾT LUẬN 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung viết tắt CDCCKT Chuyển dịch cấu kinh tế CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa DNNN Doanh nghiệp nơng nghiệp ĐTH Đơ thị hóa HTX Hợp tác xã KHCN Khoa học công nghệ KHKT Khoa học kỹ thuật KT-XH Kinh tế - xã hội NN & PTNT Nông nghiệp – Phát triển nông thôn PTNNBV Phát triển nông nghiệp bền vững SXHH Sản xuất hàng hóa SXNN Sản xuất nơng nghiệp SX Sản xuất CNH Cơng nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa DN Doanh nghiệp TTNS Thị trƣờng nơng sản BĐKH Biến đổi khí hậu NN Nơng nghiệp KCN Khu công nghiệp CCN Cụm công nghiệp ĐBSH Đồng sông Hồng HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân TNHH Trách nhiệm hữu hạn BVTV Bảo vệ thực vật PTNN Phát triển nông nghiệp TBKT Tiến kỹ thuật XHCN Xã hội chủ nghĩa CDCCKT Chuyển dịch cấu kinh tế CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa DNNN Doanh nghiệp nơng nghiệp ĐTH Đơ thị hóa HTX Hợp tác xã HNKTQT Hội nhập kinh tế quốc tế NTM Nông thôn NNHĐ Nông nghiệp đại TCSX Tổ chức sản xuất PTBV Phát triển bền vững DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hài Dƣơng năm 2016 73 Bảng 3.2 Dân số, lao động, việc làm thu nhập tỉnh HD giai đoạn 2011 - 2016 74 Bảng 3.3 Kết số tiêu lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2011 – 2016 83 Bảng 3.4 Chọn mẫu điều tra 86 Bảng 3.5 Nguồn thu thập thông tin 86 Bảng 3.6 Kết quy mô chăn nuôi hộ điều tra 87 Bảng 3.7 Tổng hợp thực tiêu quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 – 2016 106 Bảng 3.8 Những địa phƣơng triển khai dự án chăn ni bò thịt chất lƣợng cao tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 – 2016 109 Bảng 4.1 Phân tích SWOT nơng ngiệp tỉnh Hải Dƣơng 124 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau 30 năm đổi mới, đến nông nghiệp khẳng định vai trò quan trọng kinh tế nƣớc ta Nông nghiệp không tạo sản phẩm thiết yếu cho ngƣời; sở phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến lƣơng thực, thực phẩm, nguồn cung cấp sản phẩm hàng hóa cho thị trƣờng nƣớc ngồi nƣớc mà cung cấp yếu tố đầu vào cho khu vực khác kinh tế nhƣ lao động vốn Đặc biệt nơng nghiệp có tác dụng giữ gìn, bảo vệ môi trƣờng thông qua việc sử dụng quản l nguồn tài nguyên thiên nhiên nhƣ đất, nƣớc, rừng, thực vật, động vật, ngành sản xuất có khả tái tạo tự nhiên, yếu tố cho phát triển nông nghiệp bền vững Hải Dƣơng tỉnh thuộc vùng Đồng sơng Hồng, vùng nhiệt đới gió mùa với địa hình đƣợc chia làm vùng rõ rệt (vùng đồi núi vùng đồng bằng), điều kiện hội tụ đầy đủ yếu tố đầu vào cho nhiều ngành kinh tế, đặc biệt ngành nông nghiệp nhƣ nguồn đất tốt, nguồn nƣớc dồi , nông nghiệp ngành sản xuất chủ yếu có vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, tỉnh có điều kiện thuận lợi có trình độ thâm canh sản xuất nông nghiệp Song trƣớc bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, cách mạng cơng nghiệp lần thứ 4, biến đổi khí hậu… Nơng nghiệp tỉnh Hải Dƣơng đứng trƣớc khó khăn, thách thức lớn: gia tăng áp lực cạnh tranh thị trƣờng nội địa; tăng trƣởng nông nghiệp chủ yếu dựa thâm dụng tài nguyên thiên nhiên, điều gây tác động xấu tới môi trƣờng, làm gia tăng mức độ nhiễm suy thối nguồn tài nguyên thiên nhiên; việc thu hút doanh nghiệp đầu tƣ vào nơng nghiệp nhiều trở ngại, đầu tƣ doanh nghiệp lớn đầu tƣ FDI vào lĩnh vực sản xuất nơng nghiệp ít; trình độ chủ hộ, chủ trang trại thấp, khoa học công nghệ nông nghiệp vừa thiếu, vừa lạc hậu, diện tích đất canh tác ... VÀ KINH NGHIỆM TRONG NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 25 2.1 Nông nghiệp phát triển nông nghiệp 25 2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển. .. trạng phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Hải Dƣơng + Đề xuất giải pháp chủ yếu để phát triển nông. .. nhằm phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Mục tiêu cụ thể + Làm rõ sở l luận kinh nghiệm thực tiễn phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế , Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn