Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của việt nam sang thị trường liên minh châu âu

199 40 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:30

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ MAI ANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG LIÊN MINH CHÂU ÂU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ MAI ANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG LIÊN MINH CHÂU ÂU Ngành : Kinh tế Quốc tế Mã số : 9.31.01.06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN: PGS.TS Lƣu Ngọc Trịnh PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN T i xin u ri ng t i C n l trung th h m o n ng y l s li u ng tr nh nghi n s ng lu n Nh ng k t lu n n u lu n n ất k ng tr nh kho h n o Tác giả Vũ Thị Mai Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 19 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 19 1.2 Đánh giá cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 39 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA MỘT QUỐC GIA 43 2.1 Các khái niệm liên quan 43 2.2 Thương mại quốc tế 45 2.3 Các yếu tố tác động đến xuất hàng hoá quốc gia 50 2.4 Khung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng hoá quốc gia 66 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨUCÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG EU GIAI ĐOẠN 2000 – 2016 67 3.1 Tổng quan thị trường EU 67 3.2 Thực trạng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 81 3.3 Thực trạng xuất số mặt hàng chế biến chủ lực 91 3.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 96 3.5 Nhận xét yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 121 3.6 Đánh giá chung thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 122 Chƣơng 4: CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG EU 128 4.1 ối cảnh quốc tế nước tác động đến phát tri n xuất hàng hoá Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025 128 4.2 Tri n vọng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 131 4.3 Dự báo xu hướng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2018 - 2025 132 4.4 Giải pháp đẩy mạnh xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 133 KẾT LUẬN 145 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community) AFTA Khu vực mậu dịch tự ASEAN (ASEAN Free Trade Area) COC Chi phí tn thủ CPTPP Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for TransPacific Partnership) EC Ủy ban Châu Âu (European Commission) ECSC Cộng đồng Than - Thép Châu Âu (European Coal and Steel Community) EEC Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (European Economic Community) EU Liên minh Châu Âu (European Union) EURATOM Cộng đồng Năng lượng nguyên tử Châu Âu (European Atomic Energy Community) EVFTA Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EU-Vietnam Free Trade Agreement) EVIPA Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EU-Vietnam Investment Protection Agreement) FDI Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) FTA Hiệp định thương mại tự (Free Trade Agreement) GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) GNP Tổng sản phẩm quốc gia (Gross National Product) GSP Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (Generalized Systems of Prefrences) HS Hệ thống hài hòa (Harmonized System) ICT Công nghệ thông tin truyền thông (Information & Communication Technologies) IMF Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) IP Sở hữu trí tuệ (Intellectual Property) ISO Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (International Organization for Standarlization) ISFTA Hiệp định thương mại tự Ấn Độ-Sri Lanka (India – Sri Lanka Free Trade Agreement) LAFTA Hiệp hội Thương mại Tự Mỹ Latinh (Latin American Free Trade Association) NAFTA Khu vực mậu dịch tự ắc Mỹ (North American Free Trade Agreement) NTBs Hàng rào phi thuế quan (Non-Tariff Trade Barriers) NTMs iện pháp phi thuế quan (Non -Tariff Measures) PCA Hiệp định Đối tác Hợp tác toàn diện (Partnership Cooperation Agreement) PSFTA Hiệp định thương mại tự Pakistan-Sri Lanka (Pakistan-Sri Lanka Free Trade Agreement) R&D Nghiên cứu phát tri n (Research and Development) RTAs Các hiệp định thương mại khu vực RCA Mức độ lợi so sánh (Revealed comparative advantage) SAFTA Hiệp định thương mại tự Nam Á (South Asia Free Trade Agreement) SHTT Sở hữu trí tuệ SITC Phân loại tiêu chuẩn thương mại quốc tế (Standard International Trade Classification) SPS Các biện pháp ki m dịch động, thực vật (Sanitary and Phytosanitary Measure) TBT Hàng rào kỹ thuật thương mại (Technical Barriers to Trade) TCI Chỉ số bổ trợ thương mại (Trade Complementarity Index) TE Hiệu kỹ thuật (Technical efficiency) VCCI Phòng Thương mại cơng nghiệp Việt Nam (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) WCO Tổ chức hải quan giới (World Customs Organization) WEF Diễn đàn kinh tế giới (World Economic Forum) WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG ảng 3.1: Kim ngạch xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU 81 ảng 3.2: Cơ cấu mặt hàng xuất Việt Nam sang EU 82 ảng 3.3: Tốc độ tăng trưởng xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU 82 ảng 3.4: 10 mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam 84 ảng 3.5: Mức độ đa dạng hóa mặt hàng xuất 85 ảng 3.6: Mức độ đa dạng hoá mặt hàng chế biến xuất 86 ảng 3.7: Mức độ đa dạng hóa thị trường xuất 87 ảng 3.8: 10 thị trường xuất chủ lực Việt Nam 88 ảng 3.9: Năng suất quy mô xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 89 ảng 3.10: Chỉ số bổ trợ thương mại 89 ảng 3.11: 10 nhóm hàng chế biến có số RCA cao năm 2016 90 ảng 3.12: Kết ki m định mơ hình 97 ảng 3.13: Kết mơ hình hồi quy 98 ảng 3.14: ảng tóm tắt cam kết EU dành cho số sản phẩm thuộc nhóm hàng chế biến xuất Việt Nam 117 ảng 4.1: Xu hướng xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU giai đoạn 2018 - 2025 132 Sơ đồ 2.1: Khung phân tích luận án 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm qua, bối cảnh kinh tế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, bất ổn khó lường trước quan hệ thương mại Mỹ với số kinh tế lớn với nguy khủng hoảng Châu Âu tiềm ẩn đường lối dân túy dân tộc chủ nghĩa, song quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) không ngừng phát tri n có nhiều chuy n biến tích cực Phát tri n quan hệ hợp tác với nước thành viên EU chủ trương đắn Đảng nhà nước ta, bước phù hợp với đường lối phát tri n kinh tế đ tồn tại, phát tri n, bước hội nhập với kinh tế quốc tế góp phần thu hẹp khoảng cách với quốc gia khác giới EU thị trường lý tưởng cho tất nước phát tri n lẫn nước phát tri n có Việt Nam EU đối tác thương mại lớn thứ ba thị trường xuất lớn thứ hai Việt Nam Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2017, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - EU tăng 12 lần từ mức 4,1 tỷ USD năm 2000 lên 50,3 tỷ USD năm 2017 Các mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam sang thị trường EU tập trung số sản phẩm truyền thống mạnh Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan năm 2017, nhóm hàng xuất chủ lực Việt Nam sang EU điện thoại loại linh kiện (11,95 tỷ USD), giầy dép loại (4,64 tỷ USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện (4,61 tỷ USD), hàng dệt, may (3,78 tỷ USD) Ngồi ra, số mặt hàng khác như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, hàng thủy sản, cà phê, hạt điều, túi xách, ví, vali, mũ, ơ, dù, phương tiện vận tải phụ tùng chiếm tỷ trọng tương đối cao xuất sang thị trường Nhiều năm trở lại đây, hàng chế biến nhóm mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Từ năm 2012 đến nay, tỷ trọng xuất nhóm hàng Việt Nam chiếm 70% tổng giá trị xuất thị trường giới Cùng xu phát tri n chung đó, xuất hàng chế biến sang thị trường EU chiếm tỷ lệ cao 80% tổng xuất hàng chế biến Việt Nam Giá trị xuất ngành đóng góp khơng nhỏ vào tổng kim ngạch nước nói riêng ... nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU + Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng xuất yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU giai... phối đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường Chính lý đó, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: Các yếu tố ảnh hƣởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trƣờng Liên minh Châu Âu làm... trạng xuất số mặt hàng chế biến chủ lực 91 3.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 96 3.5 Nhận xét yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của việt nam sang thị trường liên minh châu âu , Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của việt nam sang thị trường liên minh châu âu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn