Tạo động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại công ty TNHH điện tử FOSTER đà nẵng

134 40 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HOÀI BẢO TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHỊNG TẠI CƠNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu,kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Nguyễn Hoài Bảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 T nh ấp thiết ủ ề t i Mụ tiêu nghiên ứu .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên ứu Ý nghĩ ề tài Bố cục củ ề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1 TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1 Định nghĩ 1.1.2 Các lý thuyết ộng lực làm việc 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 12 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 17 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 23 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH FOSTER ĐÀ NẴNG 23 2.1.1 Giới thiệu chung Tập o n Foster 23 2.1.2 Giới thiệu ông ty Foster Đ Nẵng 23 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 25 2 Cơ sở hình thành mơ hình nghiên cứu ề xuất 26 2.2.3 Các giả thuyết nghiên cứu 27 2.3 XÂY DỰNG THANG ĐO CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU .28 2.3.1 Tiền lƣơng 28 Phúc lợi 2.3.2 30 3 Điều kiện làm việc 31 Đặ iểm công việc 32 Đồng nghiệp 33 2.3.6 Cấp 34 Đánh giá thành tích 35 Đ o tạo thăng tiến 36 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.4.1 Nghiên cứu ịnh tính 37 2.4.2 Nghiên cứu ịnh lƣợng 40 Phƣơng pháp phân tích liệu 41 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 MÔ TẢ MẪU 43 3.1.1 Tổ chức thu thập liệu 43 3.1.2 Mô tả mẫu thu nhập 43 3.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 46 Đánh giá ộ tin cậy th ng o hệ số Cronb h’s Alph 46 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) 62 3.2.3 Kiểm tr ộ tin cậy biến sau phân tích EFA 70 3.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY 71 3 Xem xét iều kiện ể phân tích hồi quy 72 3.3.2 Phân tích hồi quy 76 CHƢƠNG BÌNH LUẬN KẾT QUẢ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 82 4.1 TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 82 4.2 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 82 4.3 BÌNH LUẬN KẾT QUẢ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 83 4.3.1 Phúc lợi 84 Đ o tạo thăng tiến 84 3 Đồng nghiệp 85 4 Đặ iểm công việc 86 4.3.5 Cấp 86 Đánh giá th nh t h .87 Điều kiện làm việc 87 4.3.8 Tiền lƣơng 88 4.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 89 4.4.1 Những hạn chế nghiên cứu 89 4 Hƣớng nghiên cứu 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Nhân tố trì nhân tố ộng viên 2.1 Th ng o biến tiền lƣơng 30 2.2 Th ng o biến phúc lợi 31 2.3 Th ng o biến iều kiện làm việc 32 2.4 Th ng o biến ặ iểm công việc 33 2.5 Th ng o biến ồng nghiệp 34 2.6 Th ng o biến cấp 35 2.7 Th ng o biến ánh giá th nh t h 36 2.8 Th ng o biến ạo tạo thăng tiến 37 2.9 Th ng o lƣờng nhân tố nghiên cứu 38 3.1 Tóm tắt ặ iểm nhân họ 3.2 Kết phân t h th ng o nhân tố Tiền lƣơng 46 3.3 Kết phân t h th ng o nhân tố Phú lợi 47 3.4 Kết phân t h th ng o nhân tố Điều kiện l m việ 48 3.5 Kết phân t h th ng o nhân tố Đặ iểm ông việ lần 49 3.6 Kết phân t h th ng o nhân tố Đặ iểm ông việ lần 50 3.7 Kết phân t h th ng o nhân tố Đặ iểm ông việ lần 51 3.8 Kết phân t h th ng o nhân tố Đặ iểm ông việ lần 52 3.9 Kết phân t h th ng o nhân tố Đặ iểm ông việ lần 53 3.10 Kết phân t h th ng o nhân tố Đồng nghiệp lần 54 3.11 Kết phân t h th ng o nhân tố Đồng nghiệp lần 55 3.12 Kết phân t h th ng o nhân tố Cấp 56 3.13 Kết phân t h th ng o nhân tố Đánh giá thành tích 57 ủ áp viên 44 3.14 Kết phân t h th ng o nhân tố Đ o tạo thăng tiến 58 3.15 Kết phân t h th ng o nhân tố Sự h i lòng 59 3.16 Hệ số Cronb h’s Alph nhân tố 60 3.17 Kết kiểm ịnh KMO v B rtlett’s lần 63 3.18 Kết kiểm ịnh KMO v B rtlett’s lần 63 3.19 Kết kiểm ịnh KMO v B rtlett’s lần 64 3.20 Kết kiểm ịnh KMO v B rtlett’s lần 64 3.21 Kết kiểm ịnh KMO v B rtlett’s lần 65 3.22 Kết kiểm ịnh KMO v B rtlett’s lần 65 3.23 Kết kiểm ịnh KMO v B rtlett’s lần 66 ủ 3.24 Tổng phƣơng s i giải th h ƣợ 67 3.25 Hệ số Commun lities ủ 68 biến qu n sát 3.26 Kết m trận th nh phần s u xo y 69 3.27 Hệ số Cronb h’s Alph ủ nhân tố s u phân tích EFA 71 3.28 Hệ số Toler n e v VIF ủ 75 biến ộ lập 3.29 Bảng phân t h ANOVA 76 3.30 Bảng Model summ ry 76 3.31 Kết hệ số 80 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình M slow Trang 1.1 Tháp nhu ầu ủ 1.2 Mơ hình nghiên ứu ủ Smith, Kend ll v Hulin 13 1.3 Mô hình nghiên ứu ƣợ 14 1.4 Mơ hình nghiên ứu ủ Abby M Brooks 15 1.5 Mơ hình nghiên cứu Chomg-Guang Wu 16 2.1 Quy trình nghiên ứu ề xuất 25 2.2 Mơ hình nghiên ứu ề xuất 27 ề xuất ủ Te k-Hong Waheed MỞ ĐẦU T nh cấp thi t tài “Dụng nhân nhƣ dụng mộ ” – ng y từ x việ dùng ngƣời tổ h hiểu nhìn nhận v xƣ , v i trò qu n trọng ã ƣợ khẳng vận dụng âu nói n y sinh Tuy nhiên, ó kh ạnh ó l việ sử dụng on ngƣời nhƣ l ghi nhận Ngày nay, ó thể ã so với thời kỳ ến ng y n y nhân tố ịnh uối ùng, lự l yếu tố then hốt, ự kỳ qu n trọng ủ ủ ịnh v òn ý nghĩ ho ho sống òn, phát triển, th nh bại h nh l m n o ủ ể phát huy tối ủ tổ Nguồn nhân ông tá quản lý nh nghiệp, khả năng, lự , tận tâm ông nhân viên l yêu ầu ấp thiết ối với nh quản lý nh nghiệp Công ty TNHH Foster Đ Nẵng l nh nghiệp 100% vốn ầu tƣ nƣớ ủ Tập o n Foster Nhật Bản, ƣợ th nh lập tháng 06/2008 Khu ơng nghiệp Hò Cầm với số lƣợng l o ộng t nh ến thời iểm n y l khoảng 10 000 ngƣời Hiện n y Tập h nh sá h xo y trụ , h i lý huyển trọng tâm ầu tƣ từ Trung Quố ã tăng ăng thẳng h nh trị giữ Nhật Bản – Trung Quố s ng Việt N m Hệ thống Foster ó lự lƣợng l o khoảng 25 000 ngƣời, Ông Miyata – Chủ tị h Tập khẳng ịnh, tƣơng l i ủ Foster l Việt N m v việ máy Y ngon, My nm r bắt ầu từ Đ Nẵng v Nhƣ ó thể thấy ƣợ ặt r ; o khoảng 2-3 lần so với Việt N m; thứ Việt N m (Đ Nẵng, Bình Dƣơng, Bắ Ninh) n y ộng l ng thự h nh: thứ nhất, s u thời gi n d i phát triển nóng, giá nhân ơng ủ Trung Quố hil o n Foster Nhật Bản kỳ vọng v mụ tiêu m ũng nhƣ v i trò, vị tr qu n trọng ủ nói v Cơng ty TNHH o n Foster ã triển kh i thêm nh Bình Dƣơng lãnh ạo Tập on hệ thống Foster Việt N m iện tử Foster Đ Nẵng nói riêng ịnh hƣớng phát triển ủ Tập o n thời gi n ến Để thự tốt mụ tiêu n y, tất yếu ần h nh sá h hiệu nhằm tạo ộng lự thú ẩy ngƣời l o ộng l m việ , từ ó thu hút, tạo r sẵn s ng óng góp sứ lự v o mụ Trong tổng số nguồn lự tiêu ủ ủ ông ty, nhân viên văn ối nhỏ, với số lƣợng khoảng 500 ngƣời Tuy nhiên ây lại l lự lƣợng vô ùng qu n trọng, l ông ty Hiệu quả, hất lƣợng hoạt ộng ủ ội ngũ n y v phòng o, ơng ty ơng nhân viên n y phòng tỷ lệ tƣơng l o ộng trình ộ yếu tố ảnh hƣởng nòng ốt, tạo sứ ông ty phụ thuộ ến ộng lự l m việ bật ho nhiều v o ủ nhân viên văn ũng ó biệt so với lự lƣợng l o ộng trự tiếp Thự tế thời gi n qu , ông tá tạo ộng lự thƣờng xuyên ƣợ Công ty qu n tâm thự ầu ủ nhiệm vụ, mụ tiêu thời gi n phụ tồn tại, hạn hế ịnh ủ ối với nhân viên văn phòng Tuy nhiên ể áp ứng yêu ến ủ ông tá ông ty, n y thời gi n qu ; thiết nghĩ ần phải tiến h nh khảo sát, nghiên ứu, phân t trạng ủ ũng nhƣ khắ h, ánh giá thự ông tá n y; từ ó ƣ r biện pháp nhằm khắ tồn tại, hạn hế, ồng thời nâng o hiệu ông tá phụ tạo ộng lự thú ẩy nhân viên Ch nh lý nêu trên, tá giả ã họn nội dung “Tạo ộng lực làm việc ối với nhân viên văn phòng Cơng ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng” l m ề t i nghiên ứu ho luận văn tốt nghiệp ủ Mục tiêu nghiên cứu Mụ tiêu ạt ƣợ s u nghiên ứu: - Hệ thống hoá vấn ề lý luận liên qu n ến tạo ộng lự thú ẩy ngƣời l o ộng - Nghiên ứu nhân tố ảnh hƣởng Công ty TNHH Điện tử Foster Đ Nẵng ến ộng lự thú ẩy nhân viên CT3 3.28 725 210 CT4 3.42 723 210 CT5 3.52 643 210 CT6 3.49 814 210 Item-Total Statistics CT1 16.98 7.043 542 Cronbach's Alpha if Item Deleted 788 CT2 17.42 7.413 539 788 CT3 17.42 7.039 611 772 CT4 17.27 7.280 542 787 CT5 17.17 7.664 517 793 CT6 17.21 6.444 680 754 Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Item- Variance if Item Deleted Total Correlation 2.7 Thành tích Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 722 Item Statistics Mean Std Deviation N TT1 3.40 747 210 TT2 3.05 753 210 TT3 3.18 727 210 TT4 3.10 821 210 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Variance if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted TT1 9.33 3.073 552 636 TT2 9.68 3.386 406 720 TT3 9.56 3.243 498 668 TT4 9.63 2.779 593 608 2.8 Đào tạo thăng ti n Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 833 Item Statistics ĐT1 Mean 3.36 Std Deviation 692 N 210 ĐT2 3.71 674 210 ĐT3 3.29 810 210 ĐT4 3.29 884 210 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Variance if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted ĐT1 10.30 4.133 605 813 ĐT2 9.94 4.011 685 783 ĐT3 10.36 3.543 693 774 ĐT4 10.36 3.313 690 780 2.9 Sự hài lòng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 844 Item Statistics HL1 Mean 3.08 Std Deviation 1.231 N 210 HL2 3.34 971 210 HL3 3.13 1.123 210 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Variance if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted HL1 6.47 3.360 805 688 HL2 6.20 4.929 611 837 HL3 6.41 3.938 743 751 Phân tích EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df Sig 0.480 6505.874 666 0.000 Communalities TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 ĐK1 ĐK2 ĐK3 ĐK4 ĐK5 CV1 CV3 CV4 ĐN1 ĐN2 ĐN3 ĐN5 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 TT1 Initial Extraction 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.638 0.762 0.762 0.723 0.757 0.809 0.793 0.847 0.682 0.742 0.723 0.784 0.755 0.772 0.807 0.799 0.715 0.822 0.791 0.712 0.756 0.730 0.724 0.743 0.696 0.709 0.687 0.724 0.735 0.829 TT2 0.858 TT3 0.724 TT4 0.786 ĐT1 0.780 ĐT2 0.773 ĐT3 0.815 ĐT4 0.836 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7.301 4.907 3.595 2.674 2.616 2.030 1.500 1.224 1.156 1.098 0.935 0.749 0.737 0.693 0.666 0.576 0.569 0.539 0.480 0.374 % of Variance 19.732 13.263 9.717 7.227 7.070 5.486 4.054 3.307 3.123 2.969 2.528 2.025 1.991 1.874 1.800 1.556 1.539 1.457 1.297 1.011 Cumulative % 19.732 32.995 42.712 49.939 57.009 62.495 66.549 69.857 72.980 75.948 78.477 80.501 82.492 84.366 86.166 87.722 89.261 90.718 92.015 93.025 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 7.301 19.732 19.732 4.907 13.263 32.995 3.595 9.717 42.712 2.674 7.227 49.939 2.616 7.070 57.009 2.030 5.486 62.495 1.500 4.054 66.549 1.224 3.307 69.857 1.156 3.123 72.980 1.098 2.969 75.948 21 0.330 0.891 93.916 22 0.294 0.796 94.712 23 0.272 0.736 95.447 24 0.238 0.643 96.090 25 0.217 0.587 96.677 26 0.196 0.531 97.208 27 0.173 0.467 97.674 28 0.161 0.436 98.111 29 0.146 0.393 98.504 30 0.131 0.355 98.859 31 0.112 0.304 99.163 32 0.092 0.249 99.412 33 0.083 0.225 99.637 34 0.052 0.140 99.777 35 0.038 0.103 99.880 36 0.026 0.070 99.950 37 0.018 0.050 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 ĐK1 ĐK2 ĐK3 ĐK4 a Component 0.729 0.844 0.733 0.448 0.400 0.835 0.841 0.886 0.610 0.422 0.620 0.690 0.512 0.599 0.437 0.741 0.469 0.699 10 ĐK5 CV1 CV3 CV4 ĐN1 ĐN2 ĐN3 ĐN5 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 TT1 TT2 TT3 TT4 ĐT1 ĐT2 ĐT3 ĐT4 0.473 0.546 0.519 0.429 0.746 0.805 0.525 0.760 0.624 0.791 0.601 0.759 0.559 0.672 0.471 0.484 0.716 0.436 0.587 0.570 0.761 0.554 0.439 0.601 0.713 0.744 0.836 0.691 0.593 0.441 Vì KMO = 480 < 0.5 nên ta xem xét ƣờng héo ủ Anti-image Correlation ma trận Anti-im ge M tr es nhằm loại bỏ Items ó giá trị nhỏ v nhỏ Do vậy, t loại bỏ Items Đồng nghiệp ồng ảm giúp giải vấnnhân (ĐN4) = 262 v tiến h nh phân t h lại, ƣợ kết nhƣ s u KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df Sig 0.549 6080.605 630 0.000 T xem xét ƣờng héo ủ Anti-image Correlation ma trận Anti-im ge M tr es nhằm loại bỏ Items Do vậy, t loại bỏ Items (TL3) = 338 v ó giá trị nhỏ v nhỏ tiến h nh phân t h lại, ƣợ kết nhƣ s u KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df Sig 0.593 5702.568 595 0.000 T xem xét ƣờng héo ủ Anti-image Correlation ma trận Anti-im ge M tr es nhằm loại bỏ Items ó giá trị nhỏ v Do vậy, t loại bỏ Items (TL2) = 0.371 tiến h nh phân t nhỏ h lại, ƣợ kết nhƣ s u KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df Sig 0.629 5379.740 561 0.000 T xem xét ƣờng héo ủ Anti-image Correl tion m trận Anti-im ge M tr es nhằm loại bỏ Items ó giá trị nhỏ v nhỏ Do vậy, t loại bỏ Items (TL6) = 370 v tiến h nh phân t h lại, ƣợ kết nhƣ s u KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df Sig 0.649 5092.085 528 0.000 T xem xét ƣờng héo ủ Anti-im ge Correl tion m trận Anti-im ge M tr es nhằm loại bỏ Items ó giá trị nhỏ v nhỏ Do vậy, t loại bỏ Items (ĐN1) = 415 v tiến h nh phân t h lại, ƣợ kết nhƣ s u KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity 0.661 4807.349 Df 496 Sig 0.000 T xem xét ƣờng héo ủ Anti-im ge Correl tion m trận Anti-im ge M tr es nhằm loại bỏ Items ó giá trị nhỏ v nhỏ Do vậy, t loại bỏ Items (TL1) = 453 v tiến h nh phân t h lại, ƣợ kết nhƣ s u KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity 0.675 4642.025 Df Sig 465 0.000 Ta có KMO = 675 > 5, kiểm ịnh B rtlett's ó Chi-Square = 4642.025, df = 465 nên p (chi-square, df) = 000 < 05 Đồng thời, o lƣờng tƣơng th h ủ liệu (MSA) với tất ả liệu im ge Correl tion m trận Anti-im ge M tr es thể khẳng ịnh liệu l th h hợp ể phân t h nhân tố ƣờng héo ủ Anti- ều lớn nên ó Communalities Initial Extraction TL4 1.000 699 TL5 1.000 711 PL1 1.000 792 PL2 1.000 843 PL3 1.000 659 PL4 1.000 588 PL5 1.000 724 ĐK1 1.000 734 ĐK2 1.000 716 ĐK3 1.000 730 ĐK4 1.000 674 ĐK5 1.000 737 CV1 1.000 726 CV3 1.000 815 CV4 1.000 768 ĐN2 1.000 714 ĐN5 1.000 710 CT1 1.000 678 CT2 1.000 708 CT3 1.000 679 CT4 1.000 688 CT5 1.000 682 CT6 1.000 690 TT1 1.000 812 TT2 1.000 864 TT3 1.000 699 TT4 1.000 802 ĐT1 1.000 677 ĐT2 1.000 656 ĐT3 1.000 806 ĐT4 1.000 812 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues % of Total Cumulative % Variance 7.148 23.057 23.057 4.463 14.398 37.455 2.942 9.490 46.945 2.307 7.443 54.388 1.939 6.256 60.644 1.380 4.451 65.096 1.242 4.006 69.102 1.172 3.781 72.883 0.997 3.217 76.100 10 0.944 3.046 79.145 11 0.754 2.431 81.576 12 0.688 2.221 83.797 13 0.622 2.006 85.803 14 0.563 1.817 87.620 15 0.489 1.576 89.196 16 0.471 1.520 90.716 17 0.385 1.241 91.957 18 0.350 1.130 93.087 19 0.289 0.932 94.019 20 0.275 0.888 94.907 21 0.238 0.767 95.675 22 0.231 0.745 96.420 23 0.190 0.612 97.032 24 0.181 0.585 97.617 25 0.160 0.515 98.132 26 0.143 0.461 98.593 27 0.129 0.416 99.009 28 0.094 0.304 99.313 29 0.086 0.276 99.590 30 0.068 0.220 99.809 31 0.059 0.191 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix TL4 TL5 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 0.786 0.883 0.694 0.453 Extraction Sums of Squared Loadings % of Total Cumulative % Variance 7.148 23.057 23.057 4.463 14.398 37.455 2.942 9.490 46.945 2.307 7.443 54.388 1.939 6.256 60.644 1.380 4.451 65.096 1.242 4.006 69.102 1.172 3.781 72.883 a 0.528 0.794 Component 0.815 0.729 ĐK1 ĐK2 ĐK3 ĐK4 ĐK5 CV1 CV3 CV4 ĐN2 ĐN5 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 TT1 TT2 TT3 TT4 ĐT1 ĐT2 ĐT3 ĐT4 0.627 0.682 0.790 0.477 0.748 0.552 0.743 0.848 0.784 0.799 0.609 0.481 0.754 0.507 0.659 0.476 0.453 0.693 0.459 0.453 0.421 0.486 0.593 0.677 0.700 0.472 0.609 0.744 0.750 0.854 0.605 0.441 0.403 Component Transformation Matrix Component 0.573 0.458 0.411 0.301 0.331 -0.668 0.602 0.207 -0.138 0.076 0.124 0.378 -0.419 0.447 -0.42 0.322 0.388 -0.379 -0.577 -0.31 0.277 -0.006 0.142 -0.566 0.236 0.096 -0.365 0.047 0.019 -0.256 -0.084 -0.024 -0.64 0.016 0.657 0.112 0.023 -0.19 0.194 0.245 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 0.193 0.041 0.232 0.17 0.307 -0.027 -0.414 0.345 -0.006 0.37 -0.189 0.027 -0.517 0.476 -0.183 0.509 0.702 0.194 0.062 0.137 0.358 0.31 0.107 -0.863 CRONBACH’S ALPHA SAU KHI EFA 4.1 Ti n lƣơng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 676 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TL4 3.50 TL5 3.38 4.2 Đồng nghiệp Scale Variance if Item Deleted 0.744 0.653 Corrected ItemTotal Correlation 0.506 0.506 Cronbach's Alpha if Item Deleted a a Corrected ItemTotal Correlation 0.544 0.544 Cronbach's Alpha if Item Deleted a a Reliability Statistics Cronbach's Alpha 795 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TL4 3.35 TL5 3.54 HỒI QUY N of Items Scale Variance if Item Deleted 0.477 0.479 Variables Entered/Removed Model b Variables Variables Entered Removed TT, TL, CV, DT, PL, ĐN, a CT, ĐK a All requested variables entered b Dependent Variable: HL Method Enter Model Summary b Model R R 932 Square a 0.869 Adjusted R Square 0.864 Std Error of the Estimate 0.12855 DurbinWatson 2.172 Predi tors: (Const nt), TT, TL, CV, DT, PL, ĐN, CT, ĐK b Dependent Variable: HL b ANOVA Model Sum of Squares Regression 22.009 df Mean F Square 2.751 166.47 Sig .000 a Residual 3.322 201 0.017 Total 25.331 209 Predi tors: (Const nt), TT, TL, CV, DT, PL, ĐN, CT, ĐK b Dependent Variable: HL Coefficients a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model Std B Beta Error (Constant) 0.104 0.106 CT 0.108 0.026 0.163 PL 0.161 0.022 0.271 DT 0.147 0.02 0.264 CV 0.123 0.015 0.248 ĐK 0.101 0.024 0.168 ĐN 0.135 0.018 0.235 TL 0.081 0.015 0.152 TT 0.105 0.02 0.169 a Dependent Variable: HL t Sig 2.987 0.325 4.093 7.327 7.469 8.444 4.216 7.615 5.261 5.121 Collinearity Statistics Tolerance VIF 0.413 0.476 0.521 0.756 0.411 0.683 0.786 0.597 2.42 2.101 1.92 1.323 2.434 1.464 1.272 1.675 Residuals Statistics a Minimum Predicted Value 2.7233 Residual -0.3946 Std Predicted -2.281 Value Std Residual -3.07 a Dependent Variable: HL Maximum Mean 3.4635 0 Std Deviation 0.32451 0.12607 4.338 0.24292 2.695 1.89 N 210 210 210 0.981 210 ... Nghiên ứu nhân tố ảnh hƣởng Công ty TNHH Điện tử Foster Đ Nẵng ến ộng lự thú ẩy nhân viên - Đề xuất giải pháp ể tạo ộng lự thú ẩy nhân viên Công ty TNHH Điện tử Foster Đ Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên... tồn tại, hạn hế, ồng thời nâng o hiệu ông tá phụ tạo ộng lự thú ẩy nhân viên Ch nh lý nêu trên, tá giả ã họn nội dung Tạo ộng lực làm việc ối với nhân viên văn phòng Cơng ty TNHH Điện tử Foster. .. tố n y liên qu n ến ộng lực làm việc nhân viên mối quan hệ công việ v thái ộ họ Bảng 1.1 Nhân tố trì nhân tố động viên Nhân tố bên (Nhân tố trì) Nhân tố bên (Nhân tố ộng viên) An toàn Phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại công ty TNHH điện tử FOSTER đà nẵng , Tạo động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại công ty TNHH điện tử FOSTER đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn