Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại ngân hàng công thương chi nhánh đăk lăk

108 33 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DIỆU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DIỆU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sỹ với đề tài “QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK” cơng trình nghiên cứu riêng tơi dƣới hƣớng dẫn khoa học GS.TS Trƣơng Bá Thanh Nội dung luận văn đƣợc đúc kết từ trình học tập kết nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Có trích dẫn nguồn gốc số liệu ràng Tác giả Nguyễn Thị Diệu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro hoạt động NHTM .8 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động NHTM 10 1.1.3 Cho vay ngắn hạn rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn 14 1.2 NỘI DỤNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 21 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 21 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn .22 KẾT LUẬN CHƢƠNG .37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK .38 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 38 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đắk Lắk 38 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đắk Lắk 45 2.1.3 Hoạt động cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đắk Lắk .50 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 51 2.2.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đắk Lắk 51 2.2.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đắk Lắk .52 2.3 KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 66 2.3.1 Tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn .66 2.3.2 Biến động cấu nhóm nợ từ nhóm đến nhóm 67 2.3.3 Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro tổng dƣ nợ .68 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 68 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 68 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG .77 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 78 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 78 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 79 3.2.1 Phƣơng pháp nhận diện phân loại rủi ro thống 79 3.2.2 Hoàn thiện đo lƣờng rủi ro tín dụng 80 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng kiểm soát rủi ro 82 3.2.4 Tăng cƣờng hiệu tài trợ rủi ro .87 3.3 KIẾN NGHỊ KHÁC .90 3.3.1 Về phía doanh nghiệp 90 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 91 3.3.3 Đối với ngân hàng Nhà Nƣớc 92 3.3.4 Đối với Chính phủ 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG .96 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NH : Ngắn hạn NHTM : Ngân hàng thƣơng mại RRTD : Rủi ro tín dụng CBTD : Cán tín dụng TMCP : Thƣơng mại cổ phần NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc GHTD : Giới hạn tín dụng Vietinbank : Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Cơng Thƣơng Việt Nam XHTD : Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s 26 1.2 Những hạng mục điểm số thƣờng sử dụng Mỹ 28 1.3 Khung sách tín dụng theo mơ hình điểm số 30 2.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ năm 2012-2014 46 2.2 Cơ cấu dƣ nợ cho vay từ năm 2012-2014 48 2.3 Tình hình thu nhập-chi phí từ năm 2012-2014 49 2.4 Dƣ nợ cho vay ngắn hạn từ năm 2012-2014 50 2.5 Bảng phân loại xếp hạng tín nhiệm Vietinbank 54 2.6 Quy trình cho vay Vietinbank 59 2.7 Tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn Vietinbank Đắk Lắk 66 2.8 Biến động cấu nhóm nợ từ nhóm đến nhóm 67 2.9 Tỷ lệ trích lập dƣ phòng rủi ro tín dụng ngắn hạn 20122014 68 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Hệ thống tổ chức Ngân hàng Công thƣơng 41 2.2 Cơ cấu tổ chức máy điều hành Trụ sở 41 2.3 Cơ cấu tổ chức máy điều hành Sở giao dịch, Chi nhánh cấp 1, Chi nhánh cấp 42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, hoạt động tín dụng hệ thống NHTM nƣớc ta có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế nhiều thành phần đất nƣớc nhƣ: kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trƣởng GDP với tốc độ cao ngày ổn định, chuyển dịch cấu theo hƣớng cơng nghiệp hóa, đại hóa… nhiều NHTM chuyển hƣớng mạnh mẽ sang cho vay doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ sản xuất thức đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, đa dạng, hƣớng sản xuất hàng hóa xuất Cùng với phát triển ngân hàng số lƣợng doanh nghiệp ngày tăng cao quy mô lẫn chất lƣợng, tạo tăng cao nhu cầu vốn kinh tế Điều khẳng định tầm quan trọng NHTM, vai trò cung ứng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thơng qua hoạt động tín dụng Trong hoạt động ngân hàng chiếm tỷ trọng ngày lớn hoạt động cho vay ngắn hạn Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lƣu động nhu cầu chi tiêu kinh tế Tuy nhiên ngồi mục tiêu tăng trƣởng, ngân hàng cần phải nâng cao chất lƣợng cho vay ngắn hạn để đảm bảo phát triển bền vững ngân hàng Hoạt động tín dụng ngắn hạn hoạt động kinh doanh mang lại nguồn thu nhập cho NHTM nói chung ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk nói riêng Tuy nhiên tín dụng biểu đánh đổi rủi ro sinh lời kinh doanh ngân hàng Quản trị rủi ro tín dụng tốt tức tối ƣu hóa đánh đổi khả sinh lời rủi ro hoạt động tín dụng từ hoạt động tín 85 Mơ tả thực tế sử dụng vốn vay so với chứng từ xuất trình dự kiến ban đầu ngân hàng phải quản lý đƣợc nguồn doanh thu khách hàng Trong hợp đồng tín dụng phải thỏa thuận đƣợc với khách hàng việc chuyển doanh thu sử dụng dịch vụ ngân hàng, qua vừa kiểm sốt đƣợc nguồn trả nợ, vừa tăng thêm phí dịch vụ thu đƣợc So sánh thực tế dự án so với dự kiến ban đầu: tình hình yếu tố đầu vào, thị trƣờng tiêu thụ, tình hình sở vật chất, hữu tình trạng tài sản chấp/ cầm cố thời điểm kiểm tra Những thay đổi hoạt động kinh doanh, máy quản lý, tình hình tài khách hàng (khách hàng doanh nghiệp) thay đổi tình trạng gia đình nguồn thu nhập ( khách hàng cá nhân) Đánh giá ảnh hƣởng thay đổi đến khả trả nợ Ngồi việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, nên có chế kiểm tra chéo giai đoạn để đảm bảo tính khách quan kiểm tra, có điều kiện thành lập phận kiểm tra sử dụng vốn chuyên biệt vay lớn, có tầm quan trọng đặc biệt để nhận diện rủi ro ngày từ phát sinh b Chuyển giao rủi ro Bảo hiểm tín dụng: Việc mua bảo hiểm tín dụng phƣơng cách tốt để chuyển giao rủi ro, tổn thất sang ngƣời khác Ngân hàng vừa trích lập DPRR hợp lý, đồng thời kết hợp bảo hiểm tín dụng tạo phƣơng án chuyển giao rủi ro lớp hiệu DPRR lớp đầu tiên, nội ngân hàng, vào bảo hiểm lớp thứ hai, đƣợc sang sẻ phần bảo hiểm từ bên mà ngân hàng chuyển giao cho bên bảo hiểm ngân hàng triển khai mua bảo hiểm tín dụng nhƣng chƣa có hiệu cao Vì thời gian tới để giảm thiểu tổn thất mức thấp ngân hàng cần tăng cƣờng đẩy mạnh việc mua bảo hiểm tín dụng cho khoản vay, điều 86 chuyển giao rủi ro cho bên nhận bảo hiểm nhằm giảm thiểu tổn thất Bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay, Ngồi ra, để đảm bảo an toàn khoản tiền cho vay, ngân hàng cần phải ràng buộc khoản vay với loại bảo hiểm khác, có bảo hiểm hình thành từ vốn vay…tạo thành hàng rào che chắn từ xa RRTD cho hoạt động ngân hàng Do việc sử dụng biện pháp bảo hiểm tài sản phƣơng cách để chuyển giao rủi ro hợp lý c Đa dạng hóa rủi ro Phân tán rủi ro thơng qua việc đa dạng hóa ngành nghề lĩnh vực cho vay, đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa loại tài sản bảo đảm… Đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực cho vay: đa dạng hóa để hạn chế RRTD, tránh tình trạng tập trung vốn cho số ngành, lĩnh vực, vùng, lãnh thổ, đối tƣợng khách hàng… nhƣ Nông lâm thủy sản, sản xuất chế biến lĩnh vực mà ngân hàng cho vay với tỷ trọng lớn lĩnh vực nơng lâm thủy sản, sản xuất chế biến gặp khó khăn biến đổi kinh tế, thị trƣờng ảnh hƣởng nhiều đến chất lƣợng tín dụng ngân hàng Đa dạng hóa khách hàng: không nên tập trung cho vay với khách hàng với dƣ nợ lớn, khách hàng xảy rủi ro dẫn đến hậu khó lƣờng cho ngân hàng Ngân hàng cần tập trung đa dạng hóa khách hàng bao gồm lĩnh vực doanh nghiệp tƣ nhân , công ty TNHH, công ty cổ phần hộ kinh doanh cá thể, cán viên chức để giảm thiểu rủi ro Đa dạng hóa vùng, khu vực: ngân hàng mở rộng địa bàn cho vay vùng ven thành phố để thu hút khách hàng vay, không nên tập trung lớn vào khu vực trung tâm thành phố, cạnh tranh gay gắt từ nhiều ngân hàng bạn 87 3.2.4 Tăng cƣờng hiệu tài trợ rủi ro a Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng Khi biện pháp thu hồi nợ khác khơng có hiệu quả, ngân hàng sử dụng nguồn vốn từ quỹ dự phòng rủi ro nợ xấu đƣợc xếp loại theo tiêu chuẩn để bù đắp thiệt hại khoản nợ xấu Mục tiêu ngân hàng tự chủ mặt tài Do vậy, ngân hàng cần phải sử dụng sách trích lập dự phòng thích hợp để đối phó với rủi ro khơng thu đƣợc nợ bên cạnh việc đẩy nhanh trình xử lý nợ xấu nhiều biện pháp khác nhằm khai thác tối đa nguồn thu từ khoản nợ gặp rủi ro b Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà rủi ro ngân hàng khơng thể lƣờng trƣớc đƣợc Vì vậy, sử dụng công cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy quan trọng số giải pháp cần thực hiện: Ngân hàng cần xây dựng sách ràng tài sản bảo đảm tiêu chuẩn tài sản đảm bảo cách định giá… yêu cầu tài sản bảo đảmcó thể dựa vào xếp hạng tín dụng lịch sử giao dịch khách hàng Chỉ chấp nhận cầm cố chấp tài sản có tính khoản cao, dễ xử lý có rủi ro xảy ro Đối với tài sản mà khách hàng chƣa hoàn thiện thủ tục pháp lý sở hữu tài sản u cầu khách hàng hồn thành việc đăng ký sở hữu tài sản, nhà xƣởng cơng trình đất chấp nhận cầm cố, chấp Đối với cho vaytài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, yêu cầu khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản dự án hoàn thành điều kiện bắt buộc, đồng thời thƣờng xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp ký thực trạng tài sản đảm bảo 88 Việc giải ngân dự án phải ƣu tiên thực phƣơng pháp chuyển khoản trực tiếp đến ngƣời bán Nhằm đảm bảo việc thu hồi nợ đầy đủ hạn, yêu cầu khoản phải thu từ dự án phải thực qua tài khoản đơn vị ngân hàng Tài sản đảm bảo để định cung cấp tín dụng, sở để xác định hạn mức cho vay Chứng minh đƣợc nguồn trả nợ yếu tố định khách hàng đƣợc cấp tín dụng hay khơng Ngân hàng liên kết với số cơng ty bảo hiểm có uy tín, tƣ vấn, hỗ trợ khách hàng có yêu cầu Theo thời hạn hợp đồng bảo hiểm khoản thời gian tính từ ngày bắt đầu bảo hiểm đến ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng tín dụng để tránh phiền tối cho khách hàng phải tính lúc chi phí bảo hiểm lãi suât cho vay, mức phí bảo hiểm nên đƣợc tính cộng vào lãi suất cho vay Vì vậy, trƣờng hợp này, mức lãi suất cho vay đƣợc áp dụng cao mức lãi suất thông thƣờng khác Đây biện pháp hữu hiệu, đặc biệt khách hàng cá nhân nhằm hạn chế thiệt hại rủi ro tín dụng xảy c Thiết lập giải pháp quản lý nghiêm ngặt khoản vay có vấn đề biện pháp xử lý nợ khó đòi Đối với khoản vay có vấn đề Ngân hàng cần tổ chức chuyến thăm khách hàng thƣờng xuyên để phát nhanh khoản vay có vấn đề thông qua quan sát thái độ khách hàng phân tích báo cáo kế tốn, quan sát tổ chức kinh doanh Ngay phát khoản vay có vấn đề, cán tín dụng phải đảm bảo rằng tất hồ sơ ngân hàng lƣu giữ hợp pháp, hợp lệ, tiềm kiếm hội bổ sung tài sản đảm bảo Sau đó, ngân hàng nên gặp gỡ khách hàng để tiềm kiếm giải pháp tƣ vấn cho khách hàng tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất, ngăn chặn tình trạng dẫn đến phá sản Kết cuối chuyến thăm phải loại bỏ đƣợc khó khăn từ phía khách hàng để giảm thiểu rủi ro tín dụng 89 Xử lý nợ khó đòi Đối với khoản nợ khó đòi, ngân hàng cần tích cực xử lý theo hƣớng sau: Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay: khách hàng khơng có khả trả nợ nhƣ dự kiến, ngân hàng cần tiến hành bán tài sản đảm bảo nợ vay nhận tài sản đảm bảo nợ vay để thay cho việc thực nghĩa vụ đƣợc bảo đảm trƣờng hợp bên thứ có nghĩa vụ trả tiền bán tài sản để trả nợ cho khách hàng vay, ngân hàng cần nhận trực tiếp khoản tiền tài sản từ bên thứ Bán nợ: ngân hàng nên cố gắng tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỷ lệ thích hợp bán cho cơng ty mua bán nợ Bộ Tài Chính bán cho tổ chức có chức mua nợ khác Khởi kiện: ngân hàng nên chủ động tiến hành thủ tục khỏi kiện tòa khoản vay khó đòi, khoản nợ tồn đọng sau áp dụng biện pháp tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp nhƣng không thu hồi đƣợc nợ, trƣờng hợp khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, cố ý chây ỳ việc trả nợ ngân hàng Xử lý quỹ dự phòng rủi ro ngân hàng: biện pháp cuối trình xử lý nợ ngân hàng Trong trƣờng hợp cần thiết, ngân hàng phải chủ động dùng nguồn tài để bù đắp rủi ro hoạt động kinh doanh, cho hoạt động kinh doanh diễn mặt có lợi việc xử lý rủi ro cần đƣợc thực nghiêm chỉnh theo quy định NH Phát tài sản đảm bảo : theo quy định ngân hàng có khoản nợ tháng liên tiếp phải xem xét phát tài sản Tuy nhiên thực tế, nhiều trƣờng hợp nhƣ vậy, nhƣng khó áp dụng biện pháp Ngân hàng phải phối hợp với quan chức nhà nƣớc việc phát tài sản đảm bảo để thu hồi nợ khách hàng, giảm thiểu tổn thất 90 Thành lập phận chuyên quản lý nợ: việc thành lập phận chuyên theo dõi quản lý nợ cho ngân hàng giúp việc theo dõi khoản nợ đặc biệt nợ có vấn đề đƣợc hiệu hơn, giảm bớt khối lƣợng công việc cho cán tín dụng, đồng thời cơng tác thu hồi nợ đƣợc hiệu hơm , giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng d Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Kiểm sốt nội đóng vai trò quan trọng tất hoạt động ngân hàng, khơng riêng mảng tín dụng tại, ngân hàng có phòng kiểm tốn nội hội sở chính, phòng kiểm tra giám sát tn thủ hội sở chi nhánh Để phận hoạt động thực có hiệu quả, hết chức năng, cần thiết phải có số điều chỉnh sau : Cần trọng công tác hậu kiểm kiểm tra nội để tăng cƣờng khả kiểm sốt tính tn thủ hoạt động cấp tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng Trong cơng tác kiểm tra nội bộ, thực kiểm tra theo định kỳ, cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi nợ công tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cƣờng khả phòng ngừa rủi ro tín dụng 3.3 KIẾN NGHỊ KHÁC 3.3.1 Về phía doanh nghiệp a Phát triển doanh nghiệp theo hướng liên kết hợp tác Hiện đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mơ nhỏ, vốn ít, trình độ học vấn, kiến thức kinh doanh, hiểu biết pháp luật ( luật pháp quốc tế ) khơng cao, trình độ tay nghề ngƣời lao động thấp… điều kiện 91 này, để tạo hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần thực phƣơng châm liên kết hợp tác để nâng cao chất lƣợng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh thị trƣờng Sự liên kết hợp tác khơng phải phép tính cộng tổng số doanh nghiệp, mà tạo sức mạnh nhóm, tập đồn kinh tế sản xuất kinh doanh ( số) sản phẩm định thực chiến lƣợc thƣơng hiệu, xúc tiến thƣơng mại quảng bá sản phẩm thị trƣờng b Nâng cao khả quản lý kinh doanh Trong điều kiện, doanh nhân, nhà quản lý cần phải thƣờng xuyên nâng cao trình độ học vấn, hiểu biết kinh tế - xã hội, văn hóa, luật pháp…, thƣờng xuyên cập nhật tri thức mới, kỹ cần thiết để có đủ sức mạnh cạnh tranh thị trƣờng tiếp cận kinh tế tri thức nhằm nâng cao khả quản lý kinh doanh doanh nghiệp c Nâng cao lực cạnh tranh Để có đủ sức lực cạnh tranh lâu dài, doanh nghiệp cần trọng xây dựng chiến lƣợc phát triển bền vững đặc biệt trọng đến chiến lƣợc cạnh tranh kỹ mang tính chiến lƣợc nhƣ: quản trị chiến lƣợc, quản trị rủi ro, tính nhạy cảm quản lý, phân tích kinh doanh, dự báo định hƣớng chiến lƣợc phát triển d Minh bạch báo cáo tài Các doanh nghiệp cần minh bạch báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, thực kiểm toán hàng năm để ngân hàng nắm đƣợc tình hình tài chính, lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Quan tâm đến vấn đề quản trị rủi ro danh mục tín dụng: Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam cần tiến hành công tác đào tạo, tập huấn, ban hành tiêu chuẩn, tổ chức thực QTRR tín dụng theo danh mục tín dụng để 92 chi nhánh có sở thực Thƣờng xuyên rà soát lại hệ thống xếp hạng tín dụng nội để có điều chỉnh phù hợp phƣơng pháp chấm điểm, hệ thống tiêu, trọng số Xây dựng quy chế, văn phù hợp với tình hình thực tế để chi nhánh thực cách khoa học hợp lý Nâng cao chất lƣợng công tác kiểm tra, kiểm soát nội tiến tới đánh giá đƣợc mức độ nhƣ khả xảy rủi ro, để cảnh báo cho phòng, ban thực tác nghiệp 3.3.3 Đối với ngân hàng Nhà Nƣớc Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng - Sớm hoàn thiện dự án Luật Ngân hàng Nhà nƣớc, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng - Phối hợp với quan việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục q trình phát tài sản đảm bảo Nên có bƣớc hƣớng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm TCTD, quan Cơng an, quyền sở, Sở tài nguyên môi trƣờng làm sở pháp lý để đến ban hành thông tƣ liên ngành hƣớng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án - Nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện quy định ngoại hối, phân loại nợ, bảo đảm an toàn phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế điều kiện thực tế Việt Nam Điều hành sách tiền tệ hiệu - Điều hành linh hoạt sách lãi suất cơng cụ khác nhằm hỗ trợ ngân hàng thƣơng mại đảm bảo khả khoản an toàn hoạt động kinh doanh 93 - Điều hành tỷ giá linh hoạt theo tín hiệu thị trƣờng, khuyến khích xuất khẩu, kiểm sốt nhập khẩu, có biện pháp can thiệp kịp thời để ổn định thị trƣờng ngoại hối - Theo dõi, phân tích, đánh giá dự báo sát diễn biến kinh tế, tiền tệ nƣớc giới, đặc biệt lĩnh vực tín dụng để đƣa giải pháp phù hợp điều hành sách tiền tệ nhằm đạt đƣợc mục tiêu tiền tệ, tín dụng Quốc hội Chính phủ đề Đồng thời, đảm bảo cho TCTD hoạt động định hƣớng NHNN hạn chế rủi ro - Tiếp tục triển khai đổi công tác tra, giám sát ngân hàng Cần nâng cao chất lƣợng tra cách nắm bắt kịp thời nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ NH đại, áp dụng công nghệ nhằm giám sát liên tục NHTM dƣới hai hình thức tra chỗ giám sát từ xa Thanh tra chỗ nâng cao hiệu lực cho việc xử lý vi phạm dựa tài liệu chứng minh không tuân thủ quy định pháp luật nguyên nhân khách quan hay chủ quan làm sở để áp dụng chế tài cụ thể Giám sát từ xa giúp cảnh báo kịp thời sai phạm để NHTM có biện pháp ngăn ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Triển khai tra, giám sát cách thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm TCTD Xử lý kiên quyết, kịp thời sai phạm phát qua tra - Nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn pháp lý liên quan đến hoạt động tra, giám sát ngân hàng Chƣơng trình tra cần đƣợc xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin đƣợc thu thập cần phân tích kỹ lƣỡng, tránh mang tính hình thức; nội dung tra phải cải tiến để đảm bảo kiểm soát đƣợc NHTM, thể vai trò cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro, không gây ảnh hƣởng đến hoạt động NHTM 94 - Ổn định máy tổ chức Cơ quan tra, giám sát ngân hàng Tăng cƣờng số lƣợng, chất lƣợng cán làm công tác tra, giám sát ngân hàng Thực có hiệu việc phân công cán tra theo dõi chịu trách nhiệm an toàn chi nhánh, đơn vị tổ chức tín dụng địa bàn Đồng thời, cần hoán đổi cán tra chi nhánh NHNN để đảm bảo tính khách quan tạo môi trƣờng hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi thêm nghiệp vụ, xử lý tình Hồn thiện lại hệ thống thơng tin tín dụng ngành NH (CIC) - Nhằm bƣớc hoàn thiện phát triển hệ thống thơng tin tín dụng ngành NH, NHNN Việt Nam cần ban hành quy chế bắt buộc TCTD doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, cung cấp thơng tin tín dụng cho CIC ngành NH, phải có quy định chế tài TCTD cung cấp thơng tin tín dụng khơng đầy đủ, kịp thời, xác Những trƣờng hợp phát thơng tin khơng xác, NHTM phải chịu phạt vi phạm hành nhƣ bồi thƣờng thiệt hại cho NHTM khác sử dụng thơng tin khơng xác gây Bên cạnh cần có quy định khen thƣởng NHTM chấp hành tốt quy chế hoạt động thơng tin tín dụng nhằm động viên NHTM nâng cao chất lƣợng thông tin cung cấp - Thơng tin cung cấp nên có phần nhận xét định tính KH vay bên cạnh tiêu định lƣợng nhƣ nay, chi tiết khoản có liên quan, ví dụ nhƣ: tƣ cách ngƣời vay, tình hình bảo lãnh vay vốn, tài sản đảm bảo, dƣ nợ vay chất lƣợng tín dụng thời kỳ, - CIC nên tăng cƣờng chức kiểm tra tính xác, đầy đủ thơng tin NHTM cung cấp Trên sở định kỳ hàng q có thơng báo tồn ngành nhận xét tình hình chấp hành quy chế, xử phạt hành NHTM vi phạm quy chế 95 3.3.4 Đối với Chính phủ Trong hoạch định sách, cần cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền vững NHTM, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hƣớng đột ngột gây ảnh hƣởng khơng nhỏ đến lợi ích NHTM Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật, khơng ngừng tạo môi trƣờng pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ lợi ích đáng cho NHTM, chẳng hạn nhƣ: - Cần rà soát văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, khơng phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành có tính pháp lý cao khơng đơn hƣớng dẫn nghiệp vụ - Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến bảo đảm tiền vay, để NH thực đầy đủ thủ tục công chứng, đăng ký tài sản đảm bảo xử lý nợ, thu hồi nợ việc lý tài sản đảm bảo cách nhanh chóng - Hồn thiện sở hạ tầng kỹ thuật nhƣ hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế tốn theo chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an tồn, bền vững để hội nhập quốc tế 96 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng 3, nêu đƣợc mục tiêu phát triển tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công Thƣơng chi nhánh Đắk Lắk thời gian tới Trên sở hạn chế ảnh hƣởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng hàng TMCP Công Thƣơng chi nhánh Đắk Lắk, chƣơng đƣa giải pháp cụ thể sách tín dụng, quy trình tín dụng, kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, trình độ chun mơn phẩm chất đạo đức cán tín dụng… nhằm thực tốt cơng tác QTRR chi nhánh Bên cạnh đó, chƣơng đề xuất kiến nghị phía doanh nghiệp, ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam, NHNN, Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng chi nhánh Đắk Lắk thực có hiệu cơng tác QTRR tín dụng cho vay ngắn hạn 97 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành ngân hàng thƣơng mại, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam nay, mà doanh nghiệp đối mặt nhiều khó khăn để tồn phát triển Dựa sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM, luận văn tập trung phân tích cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn tìm hiểu kết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công thƣơng Chi nhánh Đắk Lắk Đồng thời, luận văn đƣa nhận định đánh giá kết đạt đƣợc nhƣ khó khăn, vƣớng mắc tồn ảnh hƣởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn chi nhánh Từ đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn chi nhánh sở quan điểm định hƣớng mục tiêu giai đoạn đến Trong có số giải pháp nằm tầm định ngân hàng TMCP công thƣơng chi nhánh Đắk Lắk, tác giả đề xuất kiến nghị với NHNN, Viettinbank, doanh nghiệp phủ nhằm hỗ trợ cho tăng trƣởng tín dụng ngắn hạn bền vững ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Chi nhánh Đắk Lắk Tuy có nhiều cố gắng nghiên cứu song khó tránh khỏi hạn chế định, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến thầy, cô ngƣời đọc quan tâm để hồn thiện luận văn mức cao Xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Văn Dung (2008) Quảnquan hệ khách hàng NXB Giao thông vận tải, Tp HCM [2] Ngân hàng nhà nƣớc Đắk Lắk, Báo cáo tổng kết hoạt ñộng hàng năm ngành ngân hàng địa bàn tỉnh Đắk Lắk [3] Nhóm Tác Giả Của Business Edge (2008), Chăm Sóc Khách Hàng – Phát Huy Lợi Thế Cạnh Tranh, Nhà xuất Trẻ [4] Paul R Gamble – Alan Tapp, Anthony Marsella – Stone Bích Liễu Thu Hà biên dịch (2008), Marketing đột phá, Nhà xuất Trẻ [5] PhilipKotler (2003), Quản trị Marketing, Nhà xuất Thống kê [6] Trịnh Quốc Trung (2008), Marketing Ngân hàng, Nhà xuất [7] Lars Knutsen, Ioanna D Constantiou, Jan Damsgaard (2005),Acceptance and perceptions of advanced mobile services: Alterations during a field study,"Proceedings of the International Conference on Mobile Business (ICMB’05) 0-7695-2367-6/05 $20.00 © 2005 IEEE [8] Lucas, R W (2012) Customer Service Skills for Success, 5th Edition McGraw-Hill Higher Education ISBN-13 9780073397115 MHID 0073397113 [9] The CRM handbook: A business guide to customer relationship management (Huỳnh Minh Em dịch: cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng ... NHTM .8 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động NHTM 10 1.1.3 Cho vay ngắn hạn rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn 14 1.2 NỘI DỤNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI... VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro. .. LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại ngân hàng công thương chi nhánh đăk lăk , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại ngân hàng công thương chi nhánh đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn