Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho các dự án do UBND thị xã gia nghĩa làm chủ đầu tư

98 64 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ VĂN HÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CÁC DỰ ÁN DO UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA LÀM CHỦ ĐẦU TƢ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ VĂN HÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CÁC DỰ ÁN DO UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA LÀM CHỦ ĐẦU TƢ Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐẶNG TÙNG LÂM Đà Nẵng, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, bảo đảm khách quan, khoa học chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn LÊ VĂN HÀ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp khoa học luận văn Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN ĐẦU TƢ XDCB VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN 1.1 VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại nguồn vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 1.1.3 Đặc điểm vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 1.1.4 Vai trò vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 1.2 QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN .9 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Chủ thể quản lý đối tƣợng quản lý 10 1.2.3 Nguyên tắc quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 11 1.2.4 Đặc điểm quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 12 1.2.5 Vai trò quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN .13 1.3 NỘI DUNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN 15 1.3.1 Kế hoạch phân bổ vốn đầu tƣ XDCB hàng năm từ NSNN 15 1.3.2 Kiểm soát, toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 17 1.3.3 Quyết toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 18 1.3.4 Hoạt động giám sát, tra quản lý vốn đầu tƣ XDCB .19 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN .20 1.4.1 Các nhân tố chủ quan 20 1.4.2 Các nhân tố khách quan 23 1.5 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB 25 1.5.1 Chỉ tiêu lập kế hoạch phân bổ vốn 25 1.5.2 Chỉ tiêu toán vốn đầu tƣ 26 1.5.3 Chỉ tiêu toán vốn đầu tƣ 26 1.5.4 Chỉ tiêu phân tích hoạt động giám sát, tra 27 1.5.5 Chỉ tiêu phản ánh hiệu kinh tế - xã hội hoạt động đầu tƣ XDCB 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG .29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN CỦA THỊ XÃ GIA NGHĨA GIAI ĐOẠN 2010-2014 30 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ GIA NGHĨA 30 2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của thị xã Gia Nghĩa 30 2.1.2 Kinh tế - xã hội thị xã Gia Nghĩa 32 2.1.3 Thuận lợi hạn chế phát triển kinh tế - xã hội thị xã Gia Nghĩa 33 2.2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƢ 35 2.2.1 Vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN UBND thị xã làm chủ đầu tƣ giai đoạn 2010-2014 35 2.2.2 Kết đạt đƣợc 35 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN CHO CÁC DỰ ÁN DO UBND THỊ XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƢ 37 2.3.1 Lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tƣ XDCB 37 2.3.2 Kiểm soát, toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 43 2.3.3 Quyết toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 48 2.3.4 Hoạt động giám sát, tra quản lý vốn đầu tƣ XDCB 52 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN CHO CÁC DỰ ÁN DO UBND THỊ XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƢ 54 2.4.1 Đánh giá trình tự thực cơng tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB 54 2.4.2 Kết mặt kinh tế - xã hội công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN thị xã Gia Nghĩa 57 2.4.3 Hạn chế, tồn công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 60 2.5 NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN XDCB TỪ NSNN CỦA THỊ XÃ GIA NGHĨA GIAI ĐOẠN NĂM 2010-2014 62 2.5.1 Nguyên nhân chủ quan 62 2.5.2 Nguyên nhân khách quan 64 2.6 MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ 65 2.6.1 Lập kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB 66 2.6.2 Công tác quản lý vốn chặt chẽ 66 2.6.3 Hạn chế tiêu cực tốn dự án hồn thành 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN CỦA THỊ XÃ GIA NGHĨA 69 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA THỊ XÃ GIA NGHĨA 69 3.1.1 Quan điểm đầu tƣ XDCB 69 3.1.2 Phƣơng hƣớng nhiệm vụ 69 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN CỦA THỊ XÃ GIA NGHĨA 71 3.2.1 Những giải pháp triển khai ngắn hạn 71 3.2.2 Những giải pháp triển khai dài hạn 78 3.3 KIẾN NGHỊ 80 3.3.1 Đối với Chính phủ Bộ ngành Trung ƣơng 80 3.3.2 Đối với tỉnh Đắk Nông 81 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NSNN GPMB : : Ngân sách Nhà nƣớc Giải phòng mặt UBND : Ủy ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc Nhà nƣớc XDCB : Xây dựng KT-XH : Kinh tế - xã hội TW : Trung ƣơng CNXD : Công nghiệp xây dựng DV : Dịch vụ NLT : Nông lâm thủy sản DTTN : Diện tích tự nhiên ĐTXH : Đầu tƣ xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 20102014 thị xã Gia Nghĩa 32 2.2 Tình hình vốn đầu tƣ xã hội giai đoạn 2010-2014 thị xã Gia Nghĩa 33 2.3 Kế hoạch chi Ngân sách nhà nƣớc thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2010-2014 2.4 Kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN theo cấu nguồn vốn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn năm 38 39 2010-2014 2.5 Kế hoạch phân bổ vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN theo lĩnh vực giai đoạn năm 2010-2014 41 2.6 Kế hoạch phân bổ vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN theo đặc điểm dự án giai đoạn năm 2010-2014 42 2.7 Tình hình tạm ứng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN thị xã Gia Nghĩa giai đoạn năm 2010-2014 44 2.8 Tình hình giải ngân vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN thị xã Gia Nghĩa giai đoạn năm 2010-2014 46 2.9 Tình hình cơng tác lập báo cáo tốn cơng trình, dự án hồn thành thị xã Gia Nghĩa giai 49 đoạn 2010-2014 2.10 Tình hình phê duyệt tốn dự án hồn thành thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2010-2014 50 2.11 Tình hình tra, kiểm tra công tác quản lý vốn 53 đầu tƣ XDCB từ NSNN Thanh tra thị xã thực 2.12 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thị xã Gia Nghĩa giai đoạn năm 2010-2014 59 73 - Khẩn trƣơng hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đầu tƣ xây dựng, thông thƣờng tháng đầu năm hầu hết chủ dự án tập trung vào việc thuê tƣ vấn thiết kế - lập tổng dự toán; tổ chức đấu thầu Riêng việc đấu thầu cơng trình nhóm C có chủ dự án triển khai tháng làm cho thời gian khởi công chậm lại Để khắc phục vấn đề đòi hỏi phòng Tài – Kế hoạch thị xã phải chủ động tham mƣu UBND thị xã bố trí vốn chuẩn bị đầu tƣ để chủ đầu tƣ triển khai thủ tục đầu tƣ nhƣ thuê tƣ vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức đấu thầu, để năm kế hoạch chủ đầu tƣ triển khai thi công xây dựng từ đầu năm - Về việc giải phóng mặt bằng, sở chế độ sách Nhà nƣớc Ban QLDA cần khẩn trƣơng phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất xây dựng phƣơng án đền bù thơng qua cấp có thẩm quyền phê duyệt Sau chuẩn bị đủ kinh phí, quỹ đất đai (trƣờng hợp phải cấp lại), đến thời điểm triển khai cần đạo khẩn trƣơng đồng loạt, dứt điểm Khơng ngƣời dân chần chừ, tính tốn lâu mảnh đất họ Trong q trình tiến hành cần kết hợp chặt chẽ với quyền sở, đoàn thể quần chúng, trọng phƣơng pháp thuyết phục, giải thích để dân tự nguyện chấp nhận Nếu chế độ đền bù tƣơng đối thoả đáng mà số hộ khơng chịu di chuyển phải cƣơng cƣỡng chế Khơng nên để tình trạng vài hộ chây ỳ ngang nhiên thách thức quyền, làm cản trở việc chung - Cơ quan Kho bạc thực toán, cấp tạm ứng vốn đầu tƣ phải đảm bảo tiến độ thời gian, khối lƣợng hoàn thành phù hợp với thiết kế dự toán đƣợc duyệt phải kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn toán Thực nghiêm túc, cơng khai quy trình cấp phát vốn đầu tƣ Thực đơn giản số giấy tờ thủ tục không cần thiết kiểm sốt sau Trƣờng hợp q trình tốn vốn có sai sót tách phần riêng, cho tốn phần đủ điều kiện Khắc phục nghịch lý Nhà nƣớc có vốn, nhà 74 thầu cần vốn mà ách tắc chậm chễ Trƣờng hợp nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng khối lƣợng hồn thành mà thiếu thủ tục phòng Tài – Kế hoạch thị xã, Kho bạc Nhà nƣớc phải báo cáo cấp có thẩm quyền vận dụng tháo gỡ nhƣ cho phép tạm cấp cho vay vốn tỷ lệ định chờ đợi hoàn chỉnh thủ tục Trƣờng hợp chủ đầu tƣ không làm chần chừ làm chậm thủ tục nghiệm thu toán cho nhà thầu nhà thầu đủ điều kiện phải quy trách nhiệm vật chất cho chủ đầu tƣ Kho bạc Nhà nƣớc không đƣợc gây phiền hà sách nhiễu với chủ đầu tƣ, nhà thầu; Trƣờng hợp cấp phát cho vay không tiến độ, gây lãng phí, thất vốn tài sản Nhà nƣớc phải bồi thƣờng bị xử lý theo Pháp luật - Chú ý nâng cao kiến thức chuyên môn đầu tƣ xây dựng cho cán chuyên quản để có điều kiện đáp ứng chất lƣợng quản lý thời gian giải cơng việc c Kiểm sốt đẩy mạnh cơng tác thanh, tốn vốn đầu tư - Cơng khai quy trình, thủ tục thanh, tốn vốn đầu tƣ - Các ngành, cấp phải coi nhiệm vụ quan trọng trình đầu tƣ - Ngay từ triển khai dự án phải đảm bảo đầy đủ thực trình tự, thủ tục đầu tƣ xây dựng theo quy định; phải thƣờng xuyên đôn đốc, kiểm tra q trình thực dự án Khơng thẩm định toán chƣa đủ thủ tục theo quy định Các quan cấp phát thẩm định toán phải chịu trách nhiệm việc cấp phát, thẩm định toán sai quan kiểm tra phát - Tránh tƣợng vốn chờ công trình khuyến khích đẩy nhanh tiến độ Cuối q III hàng năm, cấp có thẩm quyền nên điều tiết kế hoạch cách cắt bỏ kế hoạch dự án khơng có khối lƣợng để tốn bổ sung cho dự án hồn thành thiếu vốn 75 - Chủ động bố trí nguồn vốn dự phòng (10% kế hoạch vốn hàng năm) để toán cho dự án toán xong mà thiếu vốn, vừa tránh tổn thất cho nhà thầu phải chịu lãi suất tổ chức tín dụng, vừa thúc đẩy chủ đầu tƣ khẩn trƣơng lập báo cáo toán - Khi nghiệm thu phần khuất cơng trình, nên mời quan chủ trì tốn chứng giám; lúc xác định đƣợc thơng số, kích thƣớc hình học cấu kiện bị che khuất, mà cơng trình hồn thành khơng thể thấy đƣợc, nhằm tránh tình trạng chủ đầu tƣ, đơn vị thi công, tƣ vấn giám sát thông đồng với nhau, gây thất vốn cho cơng trình b Nâng cao lực, trách nhiệm nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý đầu tư XDCB * Nâng cao lực đội ngũ cán quản lý cơng trình đầu tƣ XDCB - Tuyển dụng cán có phẩm chất, lực có chun mơn phù hợp làm công tác quản lý vốn đầu tƣ xây dựng Tại quan phải có quy trình, quy chế làm việc quy định cụ thể trách nhiệm ngƣời - Hàng năm tổ chức cho cán làm công tác quản lý, kiểm tra tham gia lớp tập huấn đầu tƣ xây dựng, coi trọng công tác quản lý dự án đầu tƣ nghề; phải có cán chuyên nghiệp Chƣơng trình đào tạo cần phân chia nhiều lĩnh vực chuyên môn khác để cán bộ, chuyên viên hoạt động lĩnh vực đƣợc đào tạo chuyên sâu lĩnh vực - Song song với việc đào tạo nguồn nhân lực cho công tác quản lý cần phải trang bị thiết bị để thực cơng tác tin học hóa lĩnh vực quản lý vốn đầu tƣ * Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ quản lý đầu tƣ XDCB Nhƣ biết, nhân lực yếu tố quan trọng tất hoạt động xã hội Trong lĩnh vực XDCB, nhân lực giỏi 76 nghiệp vụ chuyên môn mà tinh thần trách nhiệm phải cao có đạo đức nghề nghiệp tạo nên cơng trình tốt, có hiệu Làm lĩnh vực quản lý XDCB có nhiều cám dỗ dẫn đến tham nhũng, rút ruột cơng trình Bởi vậy, đội ngũ quản lý đầu tƣ XDCB phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện đạo đức khơng mục đích tƣ lợi cá nhân mà làm tổn thất, lãng phí cho NSNN Để làm đƣợc điều này, ngồi ý thức tự giác cá nhân cần có phân định rõ trách nhiệm bên liên quan: - UBND thị xã Gia Nghĩa cần phối hợp với cấp có thẩm quyền thƣờng xuyên tổ chức lớp tập huấn triển khai quy định đầu tƣ xây dựng để phòng, ban chuyên môn chủ động nắm bắt thay đổi công tác đầu tƣ để thực kịp thời Làm tốt công tác tuyên truyền Luật Xây dựng, Luật Đầu tƣ, Luật Đầu tƣ công văn quy phạm pháp luật chất lƣợng cơng trình xây dựng đến quan, đơn vị, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng địa bàn thị xã nhằm tạo thống nhất, đồng nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan đến chất lƣợng cơng trình xây dựng - Các chủ đầu tƣ phải chịu trách nhiệm tổ chức quản lý tồn diện chất lƣợng cơng trình xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ, thực dự án đến nghiệm thu bàn giao đƣa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm chất lƣợng, hiệu tuân thủ quy định pháp luật - Đối với tổ chức tƣ vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình thực cơng việc giám sát theo hợp đồng ký kết, đảm bảo trì hoạt động giám sát cách có hệ thống, thƣờng xun liên tục q trình thi công xây lắp, từ khởi công đến nghiệm thu, bàn giao đƣa cơng trình vào khai thác, sử dụng Không đƣợc thông đồng với nhà thầu thi công xây dựng, với chủ đầu tƣ xây dựng có hành vi vi phạm khác làm sai lệch kết giám sát, ảnh hƣởng đến chất lƣợng công trình hiệu đầu tƣ 77 - Các nhà thầu thi công phải tuân thủ theo thiết kế đƣợc duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật thi công nghiệm thu Không đƣợc bớt xén vật tƣ, mua vật tƣ sai quy cách để thi cơng cơng trình Ngồi ra, để nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân quản lý đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN cần có quy định xử phạt vật chất (biện pháp kinh tế) cá nhân làm sai quy định quản lý vốn đầu tƣ XDCB * Tăng cƣờng cơng tác giám sát, kiểm tra, chống thất thốt, lãng phí đầu tƣ XDCB Giám sát, kiểm tra, tra nội dung quan trọng quản lý, sử dụng vốn đầu tƣ Do đặc điểm riêng hoạt động đầu tƣ xây dựng từ NSNN là: có quy mô vốn lớn, khả thu hồi vốn thấp việc quản lý vốn liê n quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều giai đoạn Do vậy, với việc phân cấp quản lý, tăng cƣờng kiểm soát, kiểm tra, tra việc sử dụng vốn đầu tƣ từ NSNN cần thiết địa bàn tỉnh thị xã - Nâng cao hiệu công tác giám sát đầu tƣ nội cấp Tại phận quản lý vốn cần có quy trình, quy chế cụ thể để giám sát cơng việc, sở giao quyền trách nhiệm cụ thể Giám sát, kiểm tra nội công việc thƣờng xuyên đơn vị quản lý thực vốn đầu tƣ xây dựng - Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, tra từ bên (Thanh tra tài chính, xây dựng, tra nhà nƣớc, kiểm tốn ) đƣa cơng tác thực trở thành công cụ đắc lực tỉnh, thị xã quản lý đầu tƣ Muốn cần gia tăng quyền hạn đơi với việc kiện tồn lại tổ chức quan số lƣợng chất lƣợng; bố trí cán có trình độ, phẩm chất, có chế độ khen thƣởng kịp thời; công tác phải đƣợc tiến hành thƣờng xuyên theo kế hoạch 78 - Tăng cƣờng công tác giám sát đầu tƣ cộng đồng nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định quản lý đầu tƣ xây dựng quan có thẩm quyền định đầu tƣ, chủ đầu tƣ, ban quản lý dự án, tổ chức tƣ vấn xây dựng, nhà thầu thi cơng xây dựng q trình đầu tƣ xây dựng Phát hiện, kiến nghị với quan nhà nƣớc có thẩm quyền việc làm vi phạm quy định quản lý đầu tƣ xây dựng, để kịp thời ngăn chặn xử lý việc làm sai quy định - Việc xây dựng kế hoạch tra phải khoa học, hợp lý, đảm bảo không chồng chéo đơn vị chức tra, việc làm tốn nhiều thời gian tiền cho hai bên Vì cấp có thẩm quyền phải phê duyệt kế hoạch tra, kiểm tra cho đơn vị cấp dƣới; năm đơn vị tối đa không hai đồn làm việc (trừ trƣờng hợp đặc biệt có dấu hiệu vi phạm pháp luật) 3.2.2 Những giải pháp triển khai dài hạn a Nâng cao chất lượng quy hoạch dự án Căn theo Nghị Đại hội Đại biểu Đảng thị xã lần thứ XI để xác lập quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn Công tác quy hoạch khâu quan trọng nhất, nhà quản lý, lãnh đạo phải có tầm nhìn chiến lƣợc, lâu dài phù hợp với định hƣớng phát triển KT - XH; đồng thời quy hoạch phải đồng với đầu tƣ, từ hạn chế tối đa thất thốt, lãng phí đầu tƣ xây dựng Cụ thể là: - Hệ thống quy hoạch phải trƣớc bƣớc phải nghiên cứu để xây dựng, thẩm định, phê duyệt chặt chẽ sở phát huy tiềm ngành, vùng Từ đó, xây dựng đề án phát triển vùng kinh tế, khu công nghiệp, dân cƣ Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, chuẩn bị mặt xây dựng trƣớc hết vùng trọng điểm Từ đó, xác định dự án cần đầu tƣ lộ trình thực chúng Mỗi quy hoạch phải tính tới đồng 79 bƣớc: đầu tƣ mới, vận hành, bảo dƣỡng, tu sau đầu tƣ - Quy hoạch phải đảm bảo phát triển nhanh bền vững vùng, ngành trọng điểm để khai thác tốt tiềm năng; tạo bƣớc đột phá kinh tế Đồng thời khu vực khó khăn bƣớc hỗ trợ vốn NSNN Quy hoạch phát triển ngành cần trọng đến hƣớng xuất khẩu; nâng cao hiệu sức cạnh tranh trình hội nhập Tập trung hỗ trợ xây dựng hệ thống sở hạ tầng phục vụ phát triển doanh nghiệp nhà đầu tƣ - Khẩn trƣơng hoàn thành quy hoạch thị xã Mỗi quy hoạch phê duyệt phải đảm bảo đƣợc tính ổn định; có tầm nhìn lâu dài; có đầy đủ luận phù hợp với thực tế phải cơng khai hóa để nhân dân biết thực hiện, làm yên tâm nhà đầu tƣ - Cần chấn chỉnh lại công tác quy hoạch tổng thể theo định hƣớng chung thị xã Gắn kết công tác quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH với quy hoạch ngành, vùng Tránh tình trạng ngành, vùng đƣa nhiều mục tiêu, mà không quan tâm đến tính cân đối; tác động quy luật, yếu tố liên quan, dẫn đến quy hoạch thiếu tính đồng khoa học - Khi quy hoạch phải lƣờng trƣớc vấn đề bất khả kháng xảy ra, để từ có biện pháp nhằm hạn chế khắc phục tổn thất (nếu có); từ hạn chế tối đa điều chỉnh kịp thời dự án nằm vùng quy hoạch bị treo - Phải có biện pháp chế tài cụ thể, quy kết trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân vi phạm công tác quy hoạch; bổ sung đầy đủ cán có lực trình độ Trang bị điều kiện làm việc nhằm nâng cao chất lƣợng công tác dự báo cập nhật thông tin để điều chỉnh kịp thời, xác cơng tác quy hoạch Các ngành, cấp có trách nhiệm hƣớng dẫn nhà đầu tƣ phát triển theo quy hoạch Tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch tuỳ 80 tiện gây tác động tiêu cực đến chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội chung địa bàn thị xã Gia Nghĩa nói riêng tỉnh Đắk Nơng nói chung b Hồn thiện hệ thống pháp lý, đổi chế sách quản lý đầu tư XDCB Xây dựng quy định cụ thể, chi tiết đủ mạnh, đủ sức răn đe, bổ sung sửa đổi quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo cho phù hợp với thực tế, chế cơng khai minh bạch, chế cạnh tranh Cần quy định rõ trách nhiệm cấp quản lý đầu tƣ xây dựng để xảy tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tƣ XDCB nhà nƣớc vi phạm quy định quản lý đầu tƣ xây dựng Tăng cƣờng quyền hạn trách nhiệm chủ đầu tƣ theo hƣớng chủ đầu tƣ phải chịu trách nhiệm toàn dự án Cơ chế đền bù, giải phóng mặt cần đƣợc sửa đổi, bổ sung theo hƣớng đảm bảo đƣợc quyền lợi chung bên: Nhà nƣớc, chủ đầu tƣ ngƣời dân Đền bù thỏa đáng cho ngƣời phải di dời, đồng thời phải có biện pháp cứng rắn yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh chủ trƣơng định cấp có thẩm quyền giải phóng mặt Phát triển, khuyến khích hình thức đầu tƣ tín dụng thay cho hình thức cấp phát vốn dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng KT - XH có khả thu hồi vốn 3.3 KIẾN NGHỊ Để đảm bảo cho giải pháp trên, nhanh chóng phát huy tác dụng trình quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Luận văn đƣa kiến nghị sau: 3.3.1 Đối với Chính phủ Bộ ngành Trung ƣơng Hệ thống pháp lý phải đủ mạnh, rõ ràng, tập trung, dễ hiểu, đảm bảo cho cấp quyền chủ động, độc lập việc định đầu tƣ sở 81 kế hoạch chiến lƣợc dài hạn đƣợc Chính phủ cấp có thẩm quyền phê duyệt Trong khoảng thời gian ngắn không nên ban hành nhiều Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn, tránh trƣờng hợp văn trƣớc chƣa kịp thực lại có văn thay thế, bổ sung Trong trƣờng hợp cần thiết phải chuẩn bị văn dƣới Luật lúc với Luật để triển khai thực kịp thời, bổ sung nội dung thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, sau phổ biến để qn triệt sách chế độ đầu tƣ đến cấp, cán lãnh đạo chuyên viên; ngƣời làm chức năng, nhiệm vụ quản lý đầu tƣ tránh tình trạng Luật chờ Nghị định, Thơng tƣ hƣớng dẫn Giảm bớt thủ tục hành để tạo điều kiện thơng thống thực dự án đầu tƣ, cắt bớt thủ tục rƣờm rà làm chậm tiến độ triển khai dự án - Có tiêu chí cơng khai việc phân bổ vốn TPCP, vốn chƣơng trình mục tiêu, vốn hỗ trợ mục tiêu cho địa phƣơng để địa phƣơng chủ động xây dựng kế hoạch đầu tƣ cho năm hàng năm - Bổ sung hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật, chế độ kế toán, tăng cƣờng hƣớng dẫn, đào tạo, hỗ trợ giám sát quan đƣợc phân cấp lập kế hoạch triển khai đầu tƣ 3.3.2 Đối với tỉnh Đắk Nơng - Có chế quản lý, tổ chức phù hợp nhằm thu hút nhân lực có trình độ nghiệp vụ chun mơn giỏi quản lý vốn đầu tƣ XDCB công tác tỉnh nói chung, thị xã nói riêng, đặc biệt cấp xã Dựa vào đặc điểm tình hình phát triển kinh tế đất nƣớc thời kỳ, Nhà nƣớc ban hành Nghị định, thông tƣ quy định hƣớng dẫn đầu tƣ xây dựng, UBND tỉnh Đắk Nông nên phân cấp mạnh quản lý hoạt động đầu tƣ có văn hƣớng dẫn kịp thời để 82 tạo quyền chủ động sáng tạo phát huy quyền tự chủ cấp Hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý sử dụng thông tin (xác định thông tin báo cáo, hệ thống thu thập xử lý thông tin); xác định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin quan liên quan Xây dựng phát triển công tác dự báo phân tích kinh tế; coi trọng tập trung vào dự báo ngắn hạn; xử lý nhanh, kịp thời thơng tin có tác động trực tiếp đến điều hành kế hoạch nhằm hạn chế tổn thất nguồn lực Từ có kế hoạch phân bổ vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc trung ƣơng, ngân sách tỉnh cho phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng (cấp thị xã) trực thuộc tỉnh Chỉ đạo quan liên quan nhƣ Sở Tài chính, Sở xây dựng phối hợp thực làm đơn giá kịp thời, phù hợp với điều kiện kinh tế thị trƣờng để không bị trƣợt giá nhiều - Theo quy định Nghị 15/2012/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, tỷ lệ phân chia ngân sách tiền thu sử dụng đất địa bàn thị xã Gia Nghĩa ngân sách thị xã hƣởng 70%, 30% điều tiết tỉnh Tuy nhiên, nguồn thu sử dụng đất nguồn thu để đầu tƣ XDCB thị xã đề nghị nguồn thu thị xã hƣởng 100% 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trƣớc thực trạng công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN dự án UBND thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tƣ đƣợc phân tích, đánh giá Chƣơng định hƣớng mục tiêu công tác thời gian tới; Chƣơng đề hệ thống giải pháp phát triển hạ tầng thị xã Gia Nghĩa giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN dự án UBND thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tƣ; đồng thời, có số kiến nghị, đề xuất phù hợp với đặc thù thị xã Gia Nghĩa 84 KẾT LUẬN Đầu tƣ XDCB hoạt động đầu tƣ vô quan trọng tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, tiền đề để thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Quản lý vốn đầu tƣ XDCB hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp biến động điều kiện mơi trƣờng pháp lý chƣa hồn thiện, chế sách quản lý đầu tƣ chƣa đồng thay đổi để phù hợp với xu Vấn đề tăng cƣờng quản lý vốn đầu tƣ tất yếu khách quan điều kiện kinh tế hội nhập phát triển nƣớc ta, việc tăng tích lũy vốn để đáp ứng nhu cầu ngày tăng cho đầu tƣ XDCB gặp nhiều khó khăn nguồn vốn hạn chế Các chủ thể tham gia hoạt động quản lý vốn đầu tƣ ln tìm cách lợi dụng kẽ hở pháp luật, chế sách để trục lợi cá nhân Vấn đề đặt phải biết quản lý tốt nguồn vốn dành cho đầu tƣ XDCB từ NSNN, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đầu tƣ XDCB cho nghiệp phát triển kinh tế xã hội, hạn chế ngăn chặn nạn tham nhũng, lãng phí, thất vốn Nhà nƣớc, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Với đề tài “Quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN cho dự án UBND thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tƣ” Trên sở tìm hiểu số nội dung đầu tƣ quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Đề tài tập trung phân tích, đánh giá kết đầu tƣ thực trạng quản lý vốn đầu tƣ giai đoạn 2010-2014 thị xã Gia Nghĩa, tìm tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN thị xã Gia Nghĩa cách hợp lý TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Xây dựng (2011), Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP [2] Bộ Xây dựng (2010), Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn việc lập quản lý vốn phí đầu tư xây dựng cơng trình [3] Bộ Tài (2011), Thơng tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 hướng dẫn quản lý, tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN; Thông tư số 19/2011/TTBTC ngày 14/2/2011 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước [4] Bộ Tài (2014), Thơng tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 việc Quy định Quy trình Thẩm tra tốn dự án hồn thành dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước [5] Chi cục Thống kê thị xã Gia Nghĩa (2010-2014), Niên giám thống kê thị xã Gia Nghĩa [6] Chính phủ (2009), Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý vốn phí đầu tư xây dựng cơng trình [7] Chính phủ (2009), Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý vốn phí đầu tư xây dựng cơng trình [8] Chính phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước [9] Chính phủ (2013), Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 quản lý chất lượng cơng trình xây dựng [10] Chính phủ (2009), Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình [11] Chính phủ (2012), Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB địa phương [12] Phòng Tài – Kế hoạch thị xã Gia Nghĩa (2010-2014), Báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển [13] Phòng Tài – Kế hoạch thị xã Gia Nghĩa (2010-2014), Tình hình nợ đọng vốn đầu tư phát triển dự án UBND thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tư [14] Phòng Tài – Kế hoạch thị xã Gia Nghĩa (2010-2014), Báo cáo danh mục dự án hồn thành phê duyệt tốn [15] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2002), Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 [16] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 [17] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2014), Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 [18] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 [19] UBND Tỉnh Đắk Nông (2011), Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư [20] UBND Tỉnh Đắk Nông (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thị xã Gia Nghĩa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 [21] UBND thị xã Gia Nghĩa (2010-2014), Chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH dự toán ngân sách Nhà nước thị xã Gia Nghĩa ... từ NSNN cho dự án UBND thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tƣ, định đầu tƣ Bao gồm: nguồn ngân sách thị xã, từ nguồn chƣơng trình dự án tỉnh phân cho thị xã đầu tƣ, xây dựng địa bàn thị xã Đề tài không... HỌC ĐÀ NẴNG LÊ VĂN HÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CÁC DỰ ÁN DO UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA LÀM CHỦ ĐẦU TƢ Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01... trình đầu tƣ xây dựng làm cho dự án bị thất thốt, tham ơ, lãng phí vốn đầu tƣ, hiệu kinh tế xã hội thấp, gây xúc nhân dân Đề tài Quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN cho dự án UBND thị xã Gia Nghĩa làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho các dự án do UBND thị xã gia nghĩa làm chủ đầu tư , Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho các dự án do UBND thị xã gia nghĩa làm chủ đầu tư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn