3Baigiang KT vi mo chuong 2 cung cau

67 51 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:25

m D1 Câu hỏi sơ kết Các nhân tố ảnh hưởng đến Cầu là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến Cung là gì? Thế nào là dư cung? Thế nào là dư cầu Bài tập: 705, 706, 707 (sách BT) GV.ThS.Tran Thi Kieu Minh 57 2.4 CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ Kiểm sốt giá Thuế Trợ cấp 58 2.4.1 Trần giá- Price ceiling Khái niệm: mức giá cao CP quy định  Mục đích: đảm bảo công cho người tiêu dùng  dụ: giá trần cho thuê nhà ở, giá trần xăng dầu  trường hợp  Không ràng buộc: Pc > Pe  Ràng buộc: Pc < Pe    Hậu quả: người sản xuất bị động kinh doanh, hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng Biện pháp: Chính phủ áp dụng giá trần kèm hạn ngạch phân bổ GV.ThS.Tran Thi Kieu Minh 59 Thị trường với sách giá trần P P S S Price ceiling Pc PE PE Price ceiling D QE (a) TH không ràng buộc 60 Thiếu hụt Qs (b) TH ràng buộc QD D 2.4.2 Sàn giá - Price Floor Khái niệm: mức giá tối thiểu Chính phủ quy định  Mục đích: đảm bảo công cho người sản xuất  dụ: Giá sàn thu mua gạo, lương tối thiểu cho người lao động  trường hợp  Không ràng buộc: Pf Pe    Hậu quả: có những người sản xuất rơi vào khó khăn dư cung q lớn Biện pháp: Chính phủ vừa áp dụng giá sàn vừa thu mua lượng hàng hóa dư thừa GV.ThS.Tran Thi Kieu Minh 61 Thị trường với sách giá sàn P P Dư thừa S Supply Pf Price floor PE PE Price floor Pf Demand D QE (a) Giá sàn không ràng buộc 62 Q80D 120 Qs (b) Giá sàn ràng buộc Thị trường lao động với sách lương tối thiểu Lương Lương Cung lao động Cầu lao động Lượng cân (a) TT lao động tự 63 Cung Mức lương tối thiểu Mức lương cân Lượng lao động thất nghiệp Q lao động Cầu Qd Qs Q (b) Thj trường lao động ràng buộc sách lương tối thiểu 2.4.3 Thuế đánh vào người bán  Tác động đến cung  Dịch chuyển cung  Tăng giá cân  Giảm lượng cân  Giảm quy thị trường GV.ThS.Tran Thi Kieu Minh 64 Thuế đánh vào người bán theo đơn vị sản phẩm P Cân có thuế S2 Giá ng.mua trả Giá cân cũ S1 Thuế làm dịch chuyển đường cung sang trái khoảng thuế P2 P1 Cân cũ P3 Giá ng.bán nhận D1 65 Q2 Q1 Q ... vị sản phẩm P Cân có thuế S2 Giá ng.mua trả Giá cân cũ S1 Thuế làm dịch chuyển đường cung sang trái khoảng thuế P2 P1 Cân cũ P3 Giá ng.bán nhận D1 65 Q2 Q1 Q 2. 4.4 Thuế đánh vào người mua... không ràng buộc 62 Q80D 120 Qs (b) Giá sàn ràng buộc Thị trường lao động với sách lương tối thiểu Lương Lương Cung lao động Cầu lao động Lượng cân (a) TT lao động tự 63 Cung Mức lương tối... đến Cung là gì? Thế nào là dư cung? Thế nào là dư cầu Bài tập: 705, 706, 707 (sách BT) GV.ThS.Tran Thi Kieu Minh 57 2. 4 CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ Kiểm sốt giá Th́ Trợ cấp 58 2. 4.1
- Xem thêm -

Xem thêm: 3Baigiang KT vi mo chuong 2 cung cau, 3Baigiang KT vi mo chuong 2 cung cau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn