2Baigiang KTVimo chuong 1 mo dau

27 28 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:25

Chƣơng 1: KINH TẾ VI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN Bài giàng Kinh tế Vi mô- GV ThS Trần Thị Kiều Minh Nội dung chƣơng 1: GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ HỌC LỰA CHỌN KINH TẾ TỐI ƢU 2 Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh 1.1 GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ HỌC Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh a Đặt vấn đề Nguồn lực (Resources)      Tài nguyên thiên nhiên (Land) Lao động (Labour) Vốn (Capital) Khả làm doanh nghiệp (Enterpreneuship) Sự khan  Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh Quy luật nguồn lực khan Mỗi cá nhân: phải nhiều định    Phân bổ nguồn lực hữu hạn Mong muốn vơ hạn Hộ gia đình – phải nhiều định    Sắp xếp nguồn lực khan Khả năng, nỗ lực mong muốn thành viên Xã hội – nhiều định    Phân bổ nguồn lực Phân bổ hàng hóa Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh b Nền kinh tế   Economy – “oikonomos” (Greek): One who manages a household Các tác nhân kinh tế (individuals)  Hộ gia đình- Household: ngƣời tiêu dùng  Cung cấp nguồn lực  Tiêu dùng hàng hóa dịch vụ  Doanh nghiệp/Hãng- Enterprises/Firms: ngƣời sản xuất  Sử dụng nguồn lực  Sản xuất cung cấp hàng hóa dịch vụ  Chính phủ- Government  Vận hành kinh tế theo chế dựa luật  Cung cấp hàng hóa cơng cộng Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh Dòng ln chuyển kinh tế Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh c Kinh tế học (Economics)    Xuất phát điểm kinh tế học: qui luật nguồn lực khan Luôn tồn mâu thuẫn nhu cầu/ƣớc vọng vô hạn với khả năng/nguồn lực hữu hạn cá nhân, doanh nghiệp quốc gia Hệ quả: ngƣời buộc phải lựa chọn hai phƣơng diện: ƣớc vọng/nhu cầu khả phân bổ nguồn lực Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh Định nghĩa kinh tế học: Khoa học nghiên cứu cách thức xã hội phân bổ nguồn lực khan cho mục đích có tính cạnh tranh    “Economics is a science to study how a society allocates scarced resources for competitive goals” (David Begg) Kinh tế học khoa học lựa chọn Kinh tế học khoa học thị trƣờng Kinh tế học cách tƣ giới Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh d Nhà kinh tế  Các nhà kinh tế học nghiên cứu:    10 Cách thức định Cách thức trao đổi, tƣơng tác ngƣời với ngƣời Phân tích tác động xu hƣớng ảnh hƣởng đến toàn kinh tế Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh Kinh tế học vi & Kinh tế học vĩ Kinh tế học vi (Microecon omics) Kinh tế học vĩ (Macroecon omics) 13 Sản xuất Giá Thu nhập Việc làm Hoạt động sản xuất/sản lượng ngành doanh nghiệp Mức giá riêng lẻ sản phẩm Phân phối thu nhập cải Tiền lương ngành cụ thể Tiền lương tối thiểu Việt làm ngành doanh nghiệp Thu nhập quốc gia Việc làm thấtnghiệp tòan kinh tế Sản xuất/Sản lượng quốc gia Tổng sản lượngquốc gia Tăng trưởng Mức giá tổng quát kinh tế Giá tiêu dùng/Giá sản xuất Tỷ lệ lạm phát Tổng lợi nhận doanh nghiệp Kinh tế vi Chƣơng Số lao động hãng Tỷ lệ thất nghiệp ©FTU,KieuMinh Phân biệt vấn đề quan tâm kinh tế học vi kinh tế học vĩ a) b) c) d) e) f) g) h) 14 Mức chi tiêu tiêu dùng tăng cao thời gian dài kéo tăng trƣởng kinh tế mạnh mẽ Do suy thoái kinh tế tồn cầu làm cho ngành cơng nghiệp du lịch sụt giảm rõ rệt thời gian gần Trợ cấp phủ cho nhà sản xuất thép nƣớc Xuất tăng trƣởng chậm lại có suy thối nƣớc bạn hàng chủ yếu Ngân hàng trung ƣơng định tăng lãi suất nhằm kiềm chế áp lực lạm phát Suy thoái ngành công nghiệp dệt cạnh tranh công nghệ thay đổi nhanh chóng Doanh nghiệp đầu tƣ vào máy móc tỷ suất lợi nhuận dự tính đủ cao Lãi suất cao kinh tế cá thể giảm khuyến khích tăng tổng đầu tƣ Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh f Phƣơng pháp nghiên cứu Kinh tế học vi  Phương pháp hình hóa       Quan sát tƣợng giả định yếu tố khác không đổi (ceteris paribus) phát triển hình (model)(tạo biến nội sinh ngoại sinh) Đƣa dự đoán Kiểm tra hình Phương pháp phân tích cận biên  Rational people think at the margin  Sự thay đổi cận biên  Ngƣời định hợp lý hành động khi:  Lợi ích cận biên > Chi phí cận biên 15 Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN 16 Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh vấn đề kinh tế   Cái gì? Nhƣ nào?  Cho ai?  Kinh tế kế hoạch  Kinh tế thị trường hoàn toàn tự  Kinh tế hỗn hợp 17 Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh Mơi trƣờng kinh doanh  Khái niệm: lực lƣợng bên ảnh hƣởng đến khả hoạch định hoạt động doanh nghiệp   18 Mơi trường vĩ mơ: kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, cơng nghệ v.v ảnh hưởng gián tiếp Môi trường vi mô: khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp v.v.ảnh hưởng trực tiếp Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh Chu kỳ kinh doanh  giai đoạn:  Giai đoạn "gieo hạt" (Seed Stage)  Giai đoạn khởi động (Start- up Stage)  Giai đoạn phát triển (Growth Stage)  Giai đoạn thiết lập (Established Stage)  Giai đoạn mở rộng (Expanded Stage)  Giai đoạn suy thoái (Decline Stage)  Giai đoạn tan rã (Exit Stage) 19 Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh 1.3 LỰA CHỌN KINH TẾ TỐI ƯU 20 Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh a Sự lựa chọn    21 Lựa chọn cách thức mà tác nhân kinh tế sử dụng để đƣa định tốt có lợi cho họ Bản chất lựa chọn: quy luật khan nguồn lực Mục tiêu lựa chọn: tối đa hóa lợi ích  Ngƣời tiêu dùng: tối đa hóa ích lợi  Ngƣời sản xuất: tối đa hóa lợi nhuận  Chính phủ: tối đa hóa phúc lợi xã hội Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh b Chi phí hội- Opportunity Cost- OC    Là cơng cụ lựa chọn Khái niệm: chi phí hội hoạt động giá trị hoạt động thay tốt bị bỏ qua lựa chọn kinh tế đƣợc thực Lưu ý:  OC nhiều tiền  OC tính với hoạt động thay tốt 22 Kinh tế vi Chƣơng ©FTU,KieuMinh c Nguyên tắc lựa chọn    Ích lợi cận biên (Marginal Utility- MU): phần ích lợi thu đƣợc tăng thêm tăng mức độ hoạt động thêm đơn vị Chi phí cận biên (Marginal Cost- MC): phần chi phí bỏ tăng thêm tăng mức độ hoạt động thêm đơn vị Các cá nhân cố gắng tối đa hóa ích lợi ròng thu đƣợc từ mức độ hoạt động  MU>MC  MU Chi phí cận biên 15 Kinh tế vi mơ Chƣơng ©FTU,KieuMinh 1. 2 NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN 16 Kinh tế vi mơ Chƣơng ©FTU,KieuMinh vấn đề kinh tế   Cái... Stage)  Giai đoạn tan rã (Exit Stage) 19 Kinh tế vi mô Chƣơng ©FTU,KieuMinh 1. 3 LỰA CHỌN KINH TẾ TỐI ƯU 20 Kinh tế vi mơ Chƣơng ©FTU,KieuMinh a Sự lựa chọn    21 Lựa chọn cách thức mà tác nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: 2Baigiang KTVimo chuong 1 mo dau, 2Baigiang KTVimo chuong 1 mo dau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn