1Baigiang KT vi mo de cuong mon hoc

8 27 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:25

ĐỀ CƯƠNG MƠN HỌC KINH TẾ VI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGOẠI NGỮ THƢƠNG MẠI Giảng viên: ThS Trần Thị Kiều Minh Kinh tế học Vi (Microeconomics) • Kinh tế học mơn khoa học lựa chọn • Kinh tế học Vi nghiên cứu – vấn đề lựa chọn; – cung cầu hàng hóa; tính quy luật xu hƣớng vận động kinh tế – khuyết tật kinh tế thị trƣờng vai trò điều tiết Chính phủ Kinh tế học Vi (Microeconomics) • Mục đích: Cung cấp kiến thức để nghiên cứu hành vi cá nhân, doanh nghiệp phủ điều kiện tài nguyên khan • Điều kiện tiên quyết: Tbbccxiếng Anh • Số học: tín ©FTU,KieuMinh Kinh tế vi Chƣơng Kinh tế học Vi (Microeconomics) u cầu người học: • Nắm vững khái niệm, nội dung, ý nghĩa, yếu tố ảnh hƣởng phƣơng pháp xác định biến số kinh tế nhƣ: cung, cầu, chi phí, tối đa hóa lợi nhuận… • Lý giải lƣợng hóa mối quan hệ biến số kinh tế qua hàm số đồ thị tốn học • Từ sở lý luận nghiên cứu, áp dụng lý giải đƣợc tƣợng kinh tế diễn thị trƣờng ©FTU,KieuMinh Kinh tế vi Chƣơng Tài liệu học tập • Giáo trình Kinh tế học Vi mơ, Trƣờng ĐH Ngoại thƣơng (2018) • Nguyễn Thị Tƣờng Anh (chủ biên -2018) Câu hỏi tập Kinh tế học vi ©FTU,KieuMinh Kinh tế vi Chƣơng Kinh tế học Vi (Microeconomics) • Đánh giá: – Kiểm tra trọng số (giữa kỳ): 30% • Thi viết, tự luận • Câu hỏi Đúng/Sai, giải thích • Bài tập – Thi kết thúc học phần: 60% • Trắc nghiệm – Chuyên cần:10% Nội dung phân bổ STT Tên chƣơng Sô tiết Kinh tế Vi vấn đề kinh tế doanh nghiệp Cung Cầu Lý thuyết hành vi ngƣời tiêu dùng Lý thuyết hành vi ngƣời sản xuất Thị trƣờng cạnh tranh độc quyền 12 Thị trƣờng sức lao động Sự thất bại thị trƣờng vai trò Chính phủ Kinh tế học Vi (Microeconomics) • Giảng viên: GV.ThS Trần Thị Kiều Minh • Viện VJCC, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng kieuminhtran@gmail.com 0943 170 439 ©FTU,KieuMinh Kinh tế vi Chƣơng ... tế vi mơ Chƣơng Tài liệu học tập • Giáo trình Kinh tế học Vi mơ, Trƣờng ĐH Ngoại thƣơng (2018) • Nguyễn Thị Tƣờng Anh (chủ biên -2018) Câu hỏi tập Kinh tế học vi mô ©FTU,KieuMinh Kinh tế vi mơ... phủ Kinh tế học Vi mơ (Microeconomics) • Giảng vi n: GV.ThS Trần Thị Kiều Minh • Vi n VJCC, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng kieuminhtran@gmail.com 0943 170 439 ©FTU,KieuMinh Kinh tế vi mô Chƣơng ... cần:10% Nội dung phân bổ STT Tên chƣơng Sô tiết Kinh tế Vi mô vấn đề kinh tế doanh nghiệp Cung Cầu Lý thuyết hành vi ngƣời tiêu dùng Lý thuyết hành vi ngƣời sản xuất Thị trƣờng cạnh tranh độc quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: 1Baigiang KT vi mo de cuong mon hoc, 1Baigiang KT vi mo de cuong mon hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn