BÀI tập lớn học kỳ Dân sự 1

46 100 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:22

MỤC LỤC PHẦN Mục 1: TRƯỜNG HỢP ĐẠI DIỆN HỢP LỆ Câu 1: Điểm BLDS 2015 (so với BLDS năm 2005) người đại diện Trả lời: Những điểm BLDS 2015 so với BLDS 2005 người đại diện trình bày sau đây: Đại diện - Căn cứ: Điều 139 BLDS 2005 Điều 134 BLDS 2015 - BLDS 2015 thêm “pháp nhân” người đại diện thay có cá nhân (là “một - - - - - người” theo BLDS 2005): “Đại diện việc cá nhân, pháp nhân (sau gọi chung người đại diện) nhân danh lợi ích cá nhân pháp nhân khác (sau gọi chung người đại diện) xác lập, thực giao dịch dân sự” Bỏ “chủ thể khác” (trong cụm cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác) người thực giao dịch dân thông qua người đại diện BLDS 2005: “Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực giao dịch dân thông qua người đại diện Cá nhân không để người khác đại diện cho pháp luật quy định họ phải tự xác lập, thực giao dịch đó” Thay đổi điều kiện người đại diện: từ “có lực hành vi dân đầy đủ, trừ trường hợp quy định khoản Điều 143 Bộ luật này” sang “phải có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập, thực hiện.” Căn xác lập quyền đại diện Tách Điều 135 BLDS 2015 (căn xác lập quyền đại diện) từ khoản Điều 139 BLDS 2005 BLDS 2015 thêm xác lập quyền đại diện “quyết định quan nhà nước có thẩm quyền” theo “điều lệ pháp nhân”: “Quyền đại diện xác lập theo ủy quyền người đại diện người đại diện (sau gọi đại diện theo ủy quyền); theo định quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ pháp nhân theo quy định pháp luật (sau gọi chung đại diện theo pháp luật)” Đại diện theo pháp luật Tách Điều 141 BLDS 2005 người đại diện theo pháp luật thành điều Điều 136 đại diện theo pháp luật cá nhân Điều 137 đại diện theo pháp luật pháp nhân Bỏ quy định liên quan đến chủ hộ gia đình hộ gia đình; tổ trưởng tổ hợp tác tổ hợp tác - - - - Điều 137 BLDS 2015 thêm quy định số lượng người đại diện cho pháp nhân (Một pháp nhân có nhiều người đại diện theo pháp luật người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định Điều 140 Điều 141 Bộ luật này) Đại diện theo ủy quyền Căn cứ: Điều 142, 143 BLDS 2005 Điều 138 BLDS 2015 Gộp Điều 142 Điều 143 BLDS 2005 thành Điều 138 BLDS 2015 Thay “người đại diện theo ủy quyền pháp nhân” thành “pháp nhân”, coi pháp nhân chủ thể pháp luật: “Cá nhân, pháp nhân ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực giao dịch dân sự” Thêm điều luật quy định hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác khơng có tư cách pháp nhân: “Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác khơng có tư cách pháp nhân thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực giao dịch dân liên quan đến tài sản chung thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác khơng có tư cách pháp nhân” (khoản Điều 138 BLDS 2015) Hậu pháp lý hành vi đại diện Căn cứ: Điều 139 BLDS 2015 Là điều khoản hoàn toàn BLDS 2015 so với BLDS 2005 Thời hạn đại diện Gộp Điều 147 (chấm dứt đại diện cá nhân) Điều 148 (chấm dứt đại diện pháp nhân) BLDS 2005 thành Điều 140 (thời hạn đại diện) (BLDS 2015) Phạm vi đại diện Căn cứ: Điều 144 BLDS 2005 Điều 141 BLDS 2015 Giới hạn lại quyền người đại diện thực (trước BLDS 2005, người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực giao dịch dân lợi ích người đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) (khoản Điều 141 BLDS 2015): Người đại diện xác lập, thực giao dịch dân phạm vi đại diện theo sau đây: a) Quyết định quan có thẩm quyền; b) Điều lệ pháp nhân; c) Nội dung ủy quyền; d) Quy định khác pháp luật ˗ Thêm nội dung số lượng đại diện: Một cá nhân, pháp nhân đại diện cho nhiều cá nhân pháp nhân khác không nhân danh người đại diện để xác lập, thực giao dịch dân với với bên thứ ba mà người đại diện người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (Khoản Điều 141 BLDS 2015) Hậu giao dịch dân người quyền đại diện xác lập, thực - Căn cứ: Điều 145 BLDS 2005 Điều 142 BLDS 2015 - Thêm điều khoản loại trừ với trường hợp giao dịch dân người khơng có - - quyền đại diện xác lập, thực không làm phát sinh nghĩa vụ người đại diện (Khoản Điều 142 BLDS 2015) Thêm hậu trường hợp khơng có quyền đại diện người giao dịch cố ý xác lập, thực giao dịch, cố ý xác lập, thực giao dịch dân mà gây thiệt hại cho người đại diện (khoản Điều 142 BLDS 2015) Hậu giao dịch dân người đại diện xác lập, thực vượt phạm vi đại diện Căn cứ: Điều 146 BLDS 2005 Điều 143 BLDS 2015 Thêm hậu trường hợp người đại diện người giao dịch cố ý xác lập, thực giao dịch dân vượt phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người đại diện (khoản Điều 143 BLDS 2015) Lưu ý: chỗ in nghiêng phía điểm trích điều luật BLDS 2015 Câu 2: Trong Quyết định số 08, đoạn cho thấy ông Mạnh đại diện cho Hưng Yên xác lập hợp đồng với Vinausteel? Trả lời: Trong phần đầu phần Nhận thấy Quyết định cho thấy ông Mạnh đại diện cho Hưng Yên xác lập hợp đồng với Vinausteel: “Ngày 16/01/2007, Công ty cổ phần kim khí Hưng n (gọi tắt Cơng ty kim khí Hưng n – bên A) – ơng Lê Văn Mạnh – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện Hợp đồng mua bán phối thép số 01/HĐPT/2007/VA-HY với Vinausteel – bên B)”1 Câu 3: Theo Hội đồng thẩm phán, ơng Mạnh có trách nhiệm với Vinausteel không? Trả lời: Theo Hội đồng thẩm phán, ông Mạnh khơng có trách nhiệm với Vinausteel Trích từ án: “Việc ơng Lê Văn Mạnh có Bản cam kết vào ngày 01/4/2007 “xin chịu trách nhiệm trước pháp luật xin cam kết nhận trách nhiệm trả cho Công ty bên thứ ba (trong có Cơng ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel) tất khoản nợ bồi thường thiệt hại phát sinh từ giao dịch, hợp đồng” mà ông Mạnh trước từ giao dịch, hợp đồng Công ty kết trước Tuy nhiên, Cơng ty Vinausteel không tham gia kết, không đồng ý nên không thuộc trường hợp chuyển giao nghĩa vụ dân theo quy định khản Điều 315 Bộ luật dân năm 2005” Quyết định số 08/2013/KTMD-GĐT NGÀY 15/03/2013 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Câu 4: Cho biết suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa giám đốc thẩm liên quan đến ơng Mạnh (có văn khơng chủ đề này? Có thuyết phục khơng?) Trả lời: Hướng giải Tòa giám đốc thẩm liên quan đến ơng Mạnh thuyết phục Vì ơng Mạnh đại diện cho Cơng ty kim khí Hưng Yên trực tiếp Hợp đồng với Công ty Vinausteel danh nghĩa Cơng ty riêng ông Mạnh, nghĩa hợp đồng hai pháp nhân với Chính thế, việc Cơng ty Hưng n khơng giao đủ hàng trách nhiệm Cơng ty kim khí Hưng n, khơng liên quan đến ơng Mạnh Ơng Mạnh bà Lan giấy ủy quyền cho ông để thực giao dịch dân sự, kinh tế, thường mại phạm vi ngành kinh doanh Công ty Nên việc ông kết Hợp đồng với Vinausteel hồn tồn khơng vượt q thẩm quyền ơng, thỏa khoản Điều 141 BLDS 2015về phạm vi đại diện sau: “1 Người đại diện xác lập, thực giao dịch dân phạm vi đại diện theo sau đây: a) Quyết định quan có thẩm quyền; b) Điều lệ pháp nhân; c) Nội dung ủy quyền; d) Quy định khác pháp luật.” Về vấn đề này, PGS TS Đỗ Văn Đại có nhận định: “Vì người đại diện xác lập, thực giao dịch dân danh nghĩa người địa diện nên, người đại diện giao dịch trực tiếp với người thứ ba, giao dịch dân dân không xác lập người đại diện người thứ ba Về phía người đại diện, Bộ luật dân không quy định rõ, phải thừa nhận người đại diện khơng có trách nhiệm giao dịch xác lập hợp pháp bên giao dịch người đại diện người đại diện Bộ nguyên tắc châu Âu theo hướng quy định rõ Điều 3:302, theo “người đại diện khơng bị ràng buộc người thứ ba””2 Theo Luật Doanh nghiệp 2014: “Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền vi phạm nghĩa vụ quy định Điều Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền nghĩa vụ thực thông qua người đại diện theo ủy quyền”3 Đỗ Văn Đại, Luật Hợp đồng Việt Nam- Bản án bình luận án, Nxb Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam 2017 (xuất lần thứ 6), Bản án số 35-37, tr 288 Khoản Điều 16 Luật Doanh nghiệp 2014 Như vậy, trách nhiệm giải vấn đề tồn Cơng ty kim khí Hưng n, ơng Mạnh khơng phải chịu trách nhiệm đới với Cơng ty Vinausteel Tuy nhiên, ông Mạnh phải chịu trách nhiệm nội Cơng ty mình, Cơng ty kim khí Hưng Yên theo Luật Doanh nghiệp nêu Có thể thấy, nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng người đại diện kết phạm vi đại diện không nghĩa vụ, trách nhiệm người đại diện mà bên đại diện Hay nói cách khác, hợp đồng dù người đại diện kết trách nhiệm thuộc pháp nhân Câu 5: Theo Hội đồng thẩm phán, Hưng n có trách nhiệm với Vinausteel không? Trả lời: Theo Hội đồng thẩm phán, Cơng ty kim khí Hưng n có trách nhiệm toán khoản nợ bồi thường thiệt hại với cơng ty Vinausteel Trích phần Xét thấy Quyết định: “Q trình thực hợp đồng trên, Cơng ty kim khí Hưng n khơng giao đủ hàng trách nhiệm Cơng ty kim khí Hưng n”; “Cơng ty kim khí Hưng n phải có trách nhiệm tốn khoản nợ bồi thường thiệt hại cho Công ty Vinausteel cá nhan ông Mạnh, ông Dũng” Câu 6: Cho biết suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa giám đốc thẩm liên quan đến Hưng Yên nêu Trả lời: Hướng giải Tòa giám đốc thẩm liên quan đến Cơng ty kim khí Hưng n nêu hợp lý Việc Cơng ty kim khí Hưng n cho việc ông Lê Văn Dũng ông Lê Văn Mạnh kết thực hợp đồng Công ty khơng nắm vơ lý Vì Quyết định có nhắc đến Cơng ty kim khí Hưng n thừa nhận sau hợp đồng, Công ty Vinausteel thực nghĩa vụ chuyển tiền Công ty kim khí Hưng yên nhận đủ tiền Cho nên việc Cơng ty phủ nhận trách nhiệm khơng nắm hợp đồng khơng có Ơng Mạnh bà Lan giấy ủy quyền cho ông để thực giao dịch dân sự, kinh tế, thường mại phạm vi ngành kinh doanh Công ty Nên việc ông kết Hợp đồng với Vinausteel hồn tồn khơng vượt q thẩm quyền mình, nằm phạm vi đại diện thỏa khoản Điều 141 phạm vi đại diện Ở Anh, “đại diện quan hệ phát sinh bên, người đại diện, cho phép người khác, người đại diện, hành động danh nghĩa họ người đại diện chấp nhận làm việc cho phép” Trong thực tế, “các nguyên tắc đại diện mở rộng cho trường hợp khác” trường hợp “ủy quyền đại diện đưa sau người đại diện hành động danh nghĩa người đại diện; hành động người đại diện coi ‘chấp thuận’” Do đó, theo khoản Điều 139 quy định hậu pháp lý hành vi đại diện sau: “Giao dịch dân người đại diện xác lập, thực với người thứ ba phù hợp với phạm vi đại diện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ người đại diện” Vì vậy, Cơng ty kim khí Hưng n chịu trách nhiệm với bên thứ ba Công ty Vinausteel Bộ nguyên tắc châu Âu theo hướng Điều 3:302, theo “khi người đại diện hành động phạm vi đại diện định nghĩa Điều 3:301, giao dịch người đại diện ràng buộc trực tiếp người đại diện người thứ ba” Ở đây, “người đại diện làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp lý người đại diện người thứ ba”.4 Có thể thấy, nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng người đại diện kết phạm vi đại diện nghĩa vụ, trách nhiệm bên đại diện Nói cách khác, hợp đồng dù người đại diện trách nhiệm thuộc pháp nhân, pháp nhân không từ chối trách nhiệm Câu 7: Nếu ông Mạnh đại diện theo pháp luật Hưng Yên hợp đồng có thỏa thuận trọng tài thỏa thuận trọng tài có ràng buộc Hưng Yên không? Biết điều lệ Hưng Yên quy định tranh chấp liên quan đến Hưng Yên (như tranh chấp phát sinh từ hợp đồng đại diện theo pháp luật xác lập) phải giải Tòa án Trả lời: Nếu ơng Mạnh đại diện theo pháp luật Hưng Yên hợp đồng có thỏa thuận trọng tài thỏa thuận có ràng buộc Cơng ty Hưng n Thứ nhất, có thỏa thuận trọng tài Hợp đồng nên điều lệ Công ty Hưng Yên quy định tranh chấp liên quan đến Công ty Hưng yên (như tranh chấp phát sinh từ hợp đồng đại diện theo pháp luật xác lập) phải giải Tòa án khơng áp dụng Vì theo Luật Trọng tài thương mại 2010: “Trong trường hợp bên tranh chấp có thoả thuận trọng tài mà bên khởi kiện Tồ án Tồ án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu thoả thuận trọng tài thực được”5 Việc Cơng ty Hưng n có điều lệ quy định riêng Công ty, áp dụng với công ty khác Thứ hai, theo Điều 19 Luật Trọng tài thương mại nói tính độc lập thỏa thuận trọng tài sau: “Thỏa thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu thực không làm hiệu lực thoả thuận trọng tài.” Như vậy, dù thỏa thuận trọng tài điều khoản nhỏ hay văn kèm tách biệt với hợp đồng thỏa thuận Do đó, Cơng ty Hưng n phải chịu trách nhiệm cho phần khác hợp đồng chính, khơng có thỏa thuận trọng tài mà nghĩa vụ Đỗ Văn Đại, Luật Hợp đồng Việt Nam- Bản án bình luận án, Nxb Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam 2017 (xuất lần thứ 6), Bản án số 35-37, tr 285 Điều Luật Trọng tài thương mại 2010 Mục 2: TRƯỜNG HỢP ĐẠI DIỆN KHÔNG HỢP LỆ Câu 1: Trong Quyết định số 10, đoạn cho thấy người xác lập hợp đồng với Ngân hàng không Vinaconex ủy quyền (khơng có thẩm quyền đại diện để xác lập)? Trả lời: Trích từ phần Xét thấy Quyết định: “Cơng ty xây dựng số II Nghệ An có Cơng văn số 064CV/XDII.TCKT gửi Chi nhánh Ngân hàng Công thương Nghệ An có nội dung “đề nghị Ngân hàng Cơng thương Nghệ An khơng cho Xí nghiệp thuộc Công ty xây dựng số II Nghệ An vay vốn chưa có bảo lãnh vay vốn Cơng ty kể từ ngày 06/4/2001 ” “Các văn Công ty liên quan tới vay vốn Ngân hàng Công thương Nghệ An ban hành trước ngày 06/4/2001 bãi bỏ”, ngày 14/5/2001 Ngân hàng Hợp đồng tín dụng số 01/HĐTD cho Xí nghiệp xây dựng vay tiền” Câu 2: Trong vụ việc trên, theo Tòa giám đốc thẩm, Vinaconex có chịu trách nhiệm với Ngân hàng hợp đồng không? Trả lời: Trong vụ việc trên, theo Tòa giám đốc thẩm, Vinaconex phải chịu trách nhiệm với Ngân hàng hợp đồng Trích từ Quyết định: “Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm buộc Cơng ty cổ phần xây dựng 16 - Vinaconex phải trả khoản tiền nợ gốc lãi (1.382.040.000 đồng) cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có cứ” Tòa giải thích sau: “Khi nhận tiền, Xí nghiệp xây dựng mua máy móc phục vụ cơng việc Cơng ty giao “cứ tháng Xí nghiệp có báo cáo tài lần” nên Ban giám đốc Công ty biết việc vay vốn Ngân hàng Xí nghiệp xây dựng khơng phản đối Hơn nữa, ngày 28/10/2002, Công ty xây dựng số II Nghệ An có Cơng văn số 44 QĐ/CTII điều chuyển số máy móc, phương tiện vận tải Xí nghiệp xây dựng (trong có số thiết bị, máy móc hình thành từ vốn vay Ngân hàng theo hợp đồng tín dụng trên) văn phòng quan để phục vụ thi cơng số cơng trình Công ty thực Mặt khác, ngày 29/10/2004, Công ty cổ phần xây dựng 16 - Vinaconex có văn (thư xác nhận số dư) yêu cầu Ngân hàng Công thương Nghệ An xác nhận cơng nợ Xí nghiệp xây dựng Công ty xây dựng số II Nghệ An tính đến ngày 30/6/2004; Chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Nghệ An xác nhận vào Thư xác nhận dư nợ: Xí nghiệp xây dựng nợ 1.731.000.000 đồng Như vậy, sau Xí nghiệp xây dựng vay tiền Ngân hàng, Công ty xây dựng số II Nghệ An biết không phản đối nên Công ty xây dựng số II Nghệ An (nay Công ty cổ phần xây dựng 16 - Vinaconex) phải chịu trách nhiệm trả khoản nợ này”6 Câu 3: Cho biết suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa giám đốc thẩm Trả lời: Hướng giải Tòa giám đốc thẩm hợp lý Trích khoản Điều 142 BLDS 2015 hậu giao dịch dân người khơng có quyền đại diện xác lập, thực hiện: “1 Giao dịch dân người khơng có quyền đại diện xác lập, thực không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ người đại diện, trừ trường hợp sau đây: a) Người đại diện công nhận giao dịch; b) Người đại diện biết mà không phản đối thời hạn hợp lý; c) Người đại diện có lỗi dẫn đến việc người giao dịch biết việc người xác lập, thực giao dịch dân với khơng có quyền đại diện” Thứ nhất, việc Giám đốc Công ty xây dựng số II Nghệ An (nay Công ty cổ phần xây dựng 16 - Vinaconex) nói Cơng ty khơng chịu trách nhiệm Ngân hàng cho vay vốn sai nguyên tắc phải tự chịu trách nhiệm khơng có sở Ngày 25/02/2001, Tổng giám đốc Cơng ty xây dựng số II có Văn số 23CV/TCT thông báo cho Chi nhánh Ngân hàng Công thường Nghệ An (nay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An) biết việc Cơng ty đồng ý cho Xí nghiệp xây dựng trực tiếp vay vốn Chi nhánh Ngân hàng Công thương Nghệ An Việc Công ty xây dựng số II Nghệ An có Cơng văn số 06CV/SDII.TCKT ngày 06/4/2011 đề nghị Ngân hàng khơng cho Xí nghiệp thuộc Cơng ty vay vốn chưa có bảo lãnh sau Ngân hàng khơng nhận được, nên Ngân hàng khơng biết khơng cho Xí nghiệp thuộc Cơng ty xây dựng số II vay vốn Ngoài ra, bên Cơng ty khơng có chứng chứng minh Ngân hàng nhận Công văn số 06CV/SDII.TCKT ngày 06/4/2011 nên việc Ngân hàng tiếp tục kết với Xí nghiệp xây dựng việc chấp nhận được, Công văn số 06CV/SDII.TCKT coi Theo điểm a điểm c khoản Điều 142 nêu trên, Cơng ty xây dựng số II có quyền nghĩa vụ giao dịch với Ngân hàng công nhân giao dịch Thứ hai, “cứ tháng Xí nghiệp có báo cáo tài lần” nên sau Xí nghiệp nhận tiền, Ban giám đốc Cơng ty biết việc Xí nghiệp vay vốn khơng phản đối Ngồi ra, Cơng ty xây dựng số II có văn u cầu Ngân hàng xác nhận cơng nợ Xí nghiệp xây dựng Điều cho thấy Ban giám đốc Công ty xây dựng số II biết không phản đối việc Xí nghiệp xây dựng vay vốn Do theo Quyết định số 10/2013/KDTM-GĐT ngày 25/4/2013 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao điểm b khoản Điều 142 BLDS 2015 nêu trên, Công ty xây dựng số II phải có trách nhiệm giao dịch Xí nghiệp xây dựng Ngân hàng Đồng quan điểm nêu trên, theo Điều 3:207 Bộ nguyên tắc châu Âu hợp đồng, “giao dịch xác lập, thực người khơng có quyền đại diện hay vượt phạm vi đại diện người đại diện chấp nhận Một chấp nhận, giao dịch coi phép” Với quy định này, “giao dịch người đại diện coi ràng buộc người đại diện người thứ ba từ đầu” Tương tự Bộ nguyên tắc Unidroit (Điều 2.2.9)7 Câu 4: Nếu hoàn cảnh tương tự Quyết định số 10 phía Ngân hàng phản đối hợp đồng (yêu cầu hủy bỏ hợp đồng người đại diện Vinaconex khơng có quyền đại diện) phải xử lý sở BLDS 2015? Vì sao? Trả lời: Nếu hoàn cảnh tương tự Quyết định số 10 phía Ngân hàng phản đối hợp đồng (yêu cầu hủy bỏ hợp đồng người đại diện Vinaconex khơng có quyền đại diện) phản đối Ngân hàng không chấp nhận Theo BLDS 2015 hậu giao dịch dân người khơng có quyền đại diện xác lập, thực hiện: “Người giao dịch với người khơng có quyền đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hủy bỏ giao dịch dân xác lập yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người biết phải biết việc khơng có quyền đại diện mà giao dịch trường hợp quy định điểm a khoản Điều này” Trong trường hợp này, Công ty xây dựng số II không phản đối hợp đồng, nghĩa công nhận giao dịch theo điểm a khoản Điều 142 BLDS 2015 Chính vậy, theo điều luật nêu phía hậu giao dịch dân người khơng có quyền đại diện xác lập, Ngân hàng Công thương Nghệ An (người giao dịch với người khơng có quyền đại diện) khơng có quyền đơn phương chấm dứt thực hủy bỏ giao dịch dân xác lập Bàn vấn đề này, PGS TS Đỗ Văn Đại trích dẫn số nguyên tắc, điều luật nước ngồi bình luận sau: “Nghiên cứu so sánh cho thấy hệ thống luật mà biết không cho phép người thứ ba phủ nhận giao dịch người trước khơng có quyền đại diện, vượt phạm vi đại diện Chẳng hạn, theo Điều 3:302 Bộ nguyên tắc châu Âu hợp đồng, “giao dịch xác lập, thực người khơng có quyền đại diện hay vượt q phạm vi đại diện người đại diện chấp nhận Một chấp nhận, giao dịch coi phép” Với quy định này, “giao dịch người đại diện coi ràng buộc người đại diện người thứ ba từ đầu” Tương tự Bộ nguyên tắc Unidroit (Điều 2.2.9) Ở Anh, “đại diện quan hệ phát sinh Đỗ Văn Đại, Luật Hợp đồng Việt Nam- Bản án bình luận án, Nxb Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam 2017 (xuất lần thứ 6), Bản án số 48-51, tr 355 Khoản Điều 142 BLDS 2015 10 Khoản Điều 69 Luật Hơn nhân Gia đình quy định nghĩa vụ quyền cha mẹ sau: “Trơng nom, ni dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chưa thành niên, thành niên lực hành vi dân khơng có khả lao động khơng có tài sản để tự ni mình” Cũng Luật Hơn nhân Gia đình, khoản Điều 71 quy định: “Cha, mẹ có nghĩa vụ quyền ngang nhau, chăm sóc, ni dưỡng chưa thành niên, thành niên lực hành vi dân khơng có khả lao động khơng có tài sản để tự ni mình” Ơng Lưu bà Thẩm vợ chồng hợp pháp, chị Hương chung hai người thời kỳ nhân Do đó, ông Lưu bà Thẩm có trách nhiệm việc ni dưỡng chị Hương từ nhỏ trưởng thành theo điều luật trích phía Câu 3: Đoạn Quyết định cho thấy bà Thẩm tự ni dưỡng chị Hương từ nhỏ đến trưởng thành? Trả lời: Trích từ phần Xét thấy Quyết định cho thấy bà Thẩm tự ni dưỡng chị Hương từ nhỏ đến trưởng thành: “Mặt khác, suốt thời gian từ ông Lưu vào miền Nam công tác, bà Thẩm người trực tiếp ni dưỡng chung từ lúc nhỏ trưởng thành,khi giải lại cần xem xét đến công sức nuôi chung bà Thẩm trích từ giá trị khối tài sản ông Lưu để bù đắp công sức nuôi cho bà Thẩm (nếu bà Thẩm có yêu cầu)” Câu 4: Theo Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao, bà Thẩm u cầu có phải trích cho bà Thẩm từ di sản ông Lưu khoản tiền để bù đắp công sức nuôi dưỡng chung khơng? Trả lời: Theo Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao, bà Thẩm yêu cầu phải trích cho bà Thẩm từ di sản ơng Lưu khoản tiền để bù đắp công sức nuôi dưỡng chung Trích từ phần Xét thấy Quyết định cho thấy điều này: “Mặt khác, suốt thời gian từ ông Lưu vào miền Nam công tác, bà Thẩm người trực tiếp nuôi dưỡng chung từ lúc nhỏ trưởng thành,khi giải lại cần xem xét đến công sức nuôi chung bà Thẩm trích từ giá trị khối tài sản ông Lưu để bù đắp công sức ni cho bà Thẩm (nếu bà Thẩm có yêu cầu)” Câu 5: Trên sở quy định nghĩa vụ tài sản người để lại di sản, anh/chị giải thích giải pháp Tòa án Hướng giải Tòa án hợp lý Điều 658 Thứ tự ưu tiên toán 32 Các nghĩa vụ tài sản khoản chi phí liên quan đến thừa kế toán theo thứ tự sau đây: Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng Tiền cấp dưỡng thiếu Chi phí cho việc bảo quản di sản Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ Tiền công lao động Tiền bồi thường thiệt hại Thuế khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước Các khoản nợ khác cá nhân, pháp nhân Tiền phạt 10 Các chi phí khác Khoản Điều 69 Luật Hơn nhân Gia đình quy định nghĩa vụ quyền cha mẹ sau: “Trơng nom, ni dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chưa thành niên, thành niên lực hành vi dân khơng có khả lao động khơng có tài sản để tự ni mình” Cũng Luật Hơn nhân Gia đình, khoản Điều 71 quy định: “Cha, mẹ có nghĩa vụ quyền ngang nhau, chăm sóc, ni dưỡng chưa thành niên, thành niên lực hành vi dân khơng có khả lao động khơng có tài sản để tự ni mình”38 Như vậy, ơng Lưu bà Thẩm có nghĩa vụ phải chăm sóc cho chị Hương Tuy nhiên, sau giải phóng, ơng Lưu vào miền Nam cơng tác Tại thời điểm chị Hương nhỏ Người trực tiếp chăm sóc, ni dưỡng chị từ lúc chị trưởng thành bà Thẩm Ơng Lưu khơng thực nghĩa vụ nuôi dưỡng chị Hương Do đó, sau ơng chết đi, ơng thiếu phần tiền cấp dưỡng cho chị mà đáng ông phải cung cấp sống Do đó, theo khoản Điều 658 thứ tự ưu tiên toán, di sản ơng Lưu phải trích phần cho chị Hương.Và chị bà Thẩm ni dưỡng, nên phần tiền thuộc bà Thẩm Tuy nhiên, có lẽ ni trách nhiệm ơng bố bà mẹ, thuộc vấn đề tình cảm nhiều vật chất, nên Tòa án nói trích cho bà Thẩm từ khối tài sản ông Lưu để bù đắp công sức nuôi chung cho bà Thẩm trường hợp bà Thẩm có u cầu Nghĩa khơng bắt buộc phải chia cho bà phần công nuôi dưỡng chung mà bà yêu cầu xét đến 38 Luật Hơn nhân Gia đình 33 PHẦN Câu 1: Cho biết thực trạng văn pháp luật liên quan đến thay đổi, hủy bỏ di chúc (về thời điểm, cách thức hình thức thay đổi, hủy bỏ) Trả lời: Thứ nhất, thời điểm thay đổi, hủy bỏ di chúc Di chúc hành vi pháp lý đơn phương người lập di chúc có hiệu lực sau người lập di chúc chết nên sống, người lập di chúc thay đổi, hủy bỏ di chúc lúc nào, vào khoản Điều 640: “Người lập di chúc sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc vào lúc nào” Thứ hai, cách thức thay đổi, hủy bỏ di chúc, ta xét khoản khoản Điều 640 BLDS 2015: Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc di chúc lập phần bổ sung có hiệu lực pháp luật nhau; phần di chúc lập phần bổ sung mâu thuẫn phần bổ sung có hiệu lực pháp luật Trong trường hợp người lập di chúc thay di chúc di chúc di chúc trước bị huỷ bỏ Tuy nhiên, cách thức hủy bỏ di chúc, BLDS chưa cho biết rõ di chúc hủy bỏ PGS TS Đỗ Văn Đại chia cách thức hủy bỏ thành hai trường hợp sau: minh thị (xé di chúc…) ngầm định (lập di chúc khác, giao dịch khác di chúc…) Thứ ba, hình thức thay đổi, hủy bỏ di chúc, ta xét khoản Điều 643 BLDS 2015 khoản Điều 56 Luật Công chứng 2014 sau: Khoản Điều 643 BLDS 2015: Khi người để lại nhiều di chúc tài sản di chúc sau có hiệu lực Khoản Điều 56 Luật Cơng chứng 2014: Di chúc công chứng sau người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ phần toàn di chúc u cầu cơng chứng viên công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay hủy bỏ Trường hợp di chúc trước lưu giữ tổ chức hành nghề cơng chứng người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc Câu 2: Trong thực tiễn xét xử, việc thay đổi hay hủy bỏ di chúc ngầm định (tức người lập di chúc khơng cần nói rõ họ thay đổi hay hủy bỏ di chúc) khơng? Vì sao? Trả lời: 34 Trong thực tiễn xét xử, việc thay đổi hay hủy bỏ di chúc ngầm định (tức người lập di chúc khơng cần nói rõ họ thay đổi hay hủy bỏ di chúc) Theo PGS TS Đỗ Văn Đại, thực tế, người lập di chúc thường không hủy bỏ di chúc cách minh thị mà có hành vi cho phép suy luận họ không muốn giữ di chúc Chẳng hạn, người lập di chúc định đoạt lại tài sản di chúc khác thực tiễn xét xử theo hướng di chúc trước bị hủy bỏ (nên khơng có giá trị) Trong vụ việc Quyết định số 175/2010/DS-GĐT ngày 27-4-2010 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao, ngày 1-7-1990 cụ Tảng lập di chúc để lại tài sản cho Tuy nhiên, ngày 15-9-1992 cụ Tảng lại lập di chúc khác Về phía mình, Tòa giám đốc thẩm xét rằng: “Trong trường hợp di chúc năm 1992 cụ Tảng tự nguyện lập, minh mẫn khơng bị lừa dối di chúc năm 1990 khơng có hiệu lực có di chúc năm 1992” Điều cho thấy di chúc năm 1990 bị hủy bỏ việc người lập di chúc lập di chúc có nội dung khác liên quan đến tài sản di chúc năm 199039 Tương tự với vụ việc Quyết định số 619/2011/DS-GĐT ngày 18-82011 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao Cụ Dương Văn Trượng lập “Tờ ủy quyền để lại thay lời chúc ngôn” vào ngày 01-3-1979 (thực tế năm 1997) để lại tài sản cho Vào ngày 07-02-1999, cụ Trượng lại lập di chúc khác Việc thay đổi hay hủy bỏ di chúc ngầm định bởi, không cần người lập di chúc nói rõ hành động họ đủ để ta hiểu họ đnag muốn thay đổi hay hủy bỏ di chúc đó, pháp luật có điều luật quy định hành động Câu 3: Trong thực tiễn xét xử, việc thay đổi hay hủy bỏ di chúc có phải tuân thủ hình thức di chúc bị thay đổi hay hủy bỏ khơng? Vì sao? Trả lời: Trong thực tiễn xét xử, việc thay đổi hay hủy bỏ di chúc không cần phải tuân thủ hình thức di chúc bị thay đổi hay hủy bỏ Trong Bộ luật Dân quy định việc sửa đổi hượp đồng phải tiến hành hình thức hợp đồng bị sửa đổi Cụ thể, theo khoản Điều 423 Bộ luật Dân năm 2005: “Trong trường hợp hợp đồng lập thành văn bản, công chứng, chứng thực, đăng cho phép đăng việc sửa đổi hợp đồng phải tn theo hình thức đó” Khoản Điều 421 Bộ luật Dân năm 2015 có quy định tương tự với nội dung “Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức hợp đồng ban đâu” Trong phần di chúc, Bộ luật Dân khơng có quy định tương tự với hủy bỏ di chúc Điều chứng minh nhà làm luật khơng dự liệu điều mà nhà làm luật đồng ý việc di chúc sau khơng cần có hình thức giống với di chúc đầu Trong vụ việc Bản án số 61/2009/DS-ST ngày 9-1-2009 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 9-11-1998 bà Nượu có lập di chúc Phòng cơng 39 Đỗ Văn Đại, Luật thừa kế Việt Nam-Bản án bình luận án, Nxb Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam, 2019, Bản án số 77-80, tr 647 35 chứng Ngày 7-9-1999, bà Nượu lập di chúc Ủy ban nhân dân phường Như vậy, di chúc sau khơng có hình thức di chúc trước Tòa án cho “di chúc thay cho di chúc lập ngày 9-11-1998 Phòng cơng chứng” Điều có nghĩa di chúc trước bị hủy bỏ di chúc sau dù di chúc sau khơng có hình thức với di chúc trước40 Trong vụ việc Quyết định số 192/2012/DS-GĐT ngày 23-4-2012 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao, vào ngày 15/5/1998, cụ Giảng cụ Môn lập di chúc có chứng thực.Về phía cụ Mơn, cụ Mơn định đoạt phần tài sản lần theo “Biên họp gia đình cụ Bùi Hữu Mơn” vào ngày 11/4/2000 biên hồn tồn hợp pháp Tòa án tối cao khơng đồng ý với cách giải Tòa hai cấp xác định di chúc năm 1998 có hiệu lực “gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp đương sự” Như vậy, Tòa chấp nhận việc di chúc sau (Biên họp gia đình cụ Bùi Hữu Mơn) cơng nhận dù khơng hình thức với di chúc đầu (di chúc ngày 15/5/1998) Điều dễ hiểu, dễ chấp nhận Bởi theo Khoản Điều 643 BLDS 2015: Khi người để lại nhiều di chúc tài sản di chúc sau có hiệu lực Ở đây, luật khơng nói di chúc hình thúc nào, nói di chúc, nên ngầm hiểu rằng, di chúc cần hợp pháp di chúc sau di chúc công nhận Câu 4: Cho biết suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án 03 định (3 định đầu) liên quan đến thay đổi, hủy bỏ di chúc Trả lời: Đối với định (Quyết định số 619/2011/DS-GĐT), hướng giải Tòa án hợp lý Tòa án yêu cầu xem xét “Di chúc thừa kế nhà ở” bà Lan có tuân thủ quy định pháp luật hay khơng thích đáng Ngồi ra, u cầu làm rõ bà Lan có biết chữ hay khơng thắc mắc nội dung Đơn xin hủy di chúc có ý chí bà Lan hay khơng Tòa án thỏa đáng Theo quy định pháp luật, người lập di chúc có quyền hủy bỏ di chúc vào lúc Tuy nhiên, “Đơn xin hủy di chúc” lại bà Lan viết mà lại cháu Nguyệt Anh (con chị Thu) viết hộ Nếu bà Lan biết chữ cháu Nguyệt Anh (con chị Thu) viết hộ Đơn xin hủy di chúc thay cho bà mà tự bà viết Việc viết hộ có bảo đảm hay khơng ý chí bà Lan Đối với định thứ hai (Quyết định số 767/2011/DS-GĐT), hướng giải Tòa án hợp lý Ngày 01-3-1979 (thực tế năm 1997), cụ Dương Văn Trượng lập “Tờ ủy quyền để lại thay lời chúc ngôn” vào ngày để lại tài sản cho Vào ngày 07-02-1999, cụ Trượng lại lập di chúc khác Mặc dù có “Tờ cam kết” cam kết di chúc đầu 40 Đỗ Văn Đại, Luật thừa kế Việt Nam-Bản án bình luận án, Nxb Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam, 2019, Bản án số 77-80, tr 648-649 36 “Tờ ủy quyền để lại thay lời chúc ngơn” nhìn mắt thường thấy chữ cụ Trượng văn nêu khác Do vậy, việc Tòa án yêu cầu làm rõ tờ cam kết có phải cụ Trượng hay khơng thỏa đáng, bảo đảm ý chí cụ Trượng Đối với định thứ ba (Quyết định số 194/2012/DS-GĐT), hướng giải Tòa án hợp lý Ngày 15/5/1998, cụ Giảng cụ Môn lập di chúc có chứng thực UBND xã Đức Thắng cụ Giảng thời điểm khơng đủ tỉnh táo nên không tên, điểm vào tờ di chúc Do đó, Tòa xác định cụ Giảng coi không để lại di chúc hợp lý Vì di chúc khơng đủ điều kiện mặt hình thức theo Điều 633 BLDS 2015 di chúc khơng có người làm chứng Về phía cụ Mơn, Tòa điểm thiếu sót Tòa án hai cấp “Biên họp gia đình cụ Bùi Hữu Mơn” ngày 11/4/2000 thích đáng Theo đó, cụ Mơn định đoạt phần tài sản theo “Biên họp gia đình cụ Bùi Hữu Mơn” biên hồn hợp pháp theo Điều 662 BLDS (nay Điều 640 BLDS 2015) Do việc Tòa hai cấp xác định di chúc năm 1998 có hiệu lực phần tài sản cụ Môn, đồng thời chia thừa kế theo pháp luật phần di sản cụ Giảng gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp đương 41 Bởi lẽ, cho dù hình thức hai di chúc nào, di chúc trước (di chúc ngày 15/5/1998) phải bị hủy bỏ công nhận di chúc sau (Biên họp gia đình cụ Bùi Hữu Môn, ngày 11/4/2000) Như vậy, hướng giải Tòa hợp lý, bảo đảm quyền lợi ích người lập di chúc thời điểm, cách thức, hình thức việc thay đổi, hủy bỏ di chúc Câu 5: Đoạn cho thấy, Quyết định số 363, Tòa án xác định di chúc có điều kiện? Cho biết điều kiện di chúc gì? Trả lời: Trích phần Xét thấy Quyết định cho thấy Tòa án xác định di chúc có điều kiện: “Như vậy, di chúc thuộc loại di chúc có điều kiện, xem xét công nhận di chúc hay không, phải xem xét điều kiện nêu di chúc có bảo đảm thực hay không” Điều kiện di chúc là: thờ cúng ông bà tổ tiên; không cầm cố chuyển nhượng; phải nuôi dưỡng ông Nguyễn Văn Cu ông bị ốm đau, bệnh hoạn tuổi già Trích từ Quyết định: “Theo văn này, cụ Nguyễn Văn Nhà cho bà Nguyễn Thị Sáu bà Nguyễn Thị Lên trọn quyền sử dụng phần đất này, đồng thời có trách nhiệm thờ cúng ơng bà tổ tiên không cầm cố chuyển nhượng phải nuôi dưỡng ông Nguyễn Văn Cu bị ốm đau, bệnh hoạn tuổi già” 41 Quyết định số 194/2012/DS-GĐT Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao 37 Câu 6: Cho biết thực trạng văn quy phạm pháp luật di chúc có điều kiện Việt Nam? Trả lời: Theo khoản Điều 626 BLDS 2015 quy định quyền người lập di chúc, theo đó, người lập di chúc có quyền: “giao nghĩa vụ cho người thừa kế” Như vậy, “nghĩa vụ” hiểu điều kiện di chúc Hiện nhiều hệ thống pháp luật chấp nhận di chúc có điều kiện có chế điều chỉnh chi tiết loại di chúc Tuy nhiên, nghiên cứu chuyên sâu thừa kế, tác giả cho “pháp luật thừa kế hành nước ta khơng có quy định di chúc có điều kiện”42 Bộ luật Dân năm 2005 có quy định “Giao dịch dân có điều kiện” khoản Điều 125 (tương ứng với Điều 134 Bộ luật Dân năm 1995), theo đó: “Trong trường hợp bên có thỏa thuận diều kiện phát sinh hủy bỏ giao dịch dân điều kiện xảy ra, giao dịch dân phát sinh hủy bỏ” Quy định vừa nêu giữ lại khoản Điều 120 Bộ luật Dân năm 2015 Ở đây, giao dịch dân dự hợp đồng hay hành vi pháp lý đơn phương 43 di chúc hành vi pháp lý đơn phương nên cho di chúc có điều kiện chịu điều chỉnh quy định Thực ra, số trường hợp, chế định giao dịch dân có điều kiện khơng thể áp dụng cho di chúc có điều kiện Bởi lẽ theo điều luật trên, điều kiện phải “các bên thỏa thuận” nhưng, di chúc có điều kiện phải thực việc sau người lập di chúc chết, thường khơng có việc “các bên thỏa thuận” mà ý chí đơn phương người để lại di sản Tuy nhiên, không loại trừ khả người lập di chúc thụ hưởng “thống nhất” với điều kiện di chúc Khả tồn di chúc có điều kiện phải thực trước người lập di chcus chết: thời điểm người lập di chúc sống, người thụ hưởng phải biết điều kiện để thực với việc người thụ hưởng thực điều kiện để nhận di sản sau thể người thừa hưởng đồng ý với người để lại di chúc Bên cạnh đó, theo điểm c khoản Điều 653 Bộ luật Dân năm 2005: “Di chúc phải (…) xác định rõ điều kiện để cá nhân, quan, tổ chức hưởng di sản” Với quy định suy luận nhà lập pháp “ngầm” chấp nhận di chúc có điều kiện44 Có thể thấy, di chúc có điều kiện phổ biến thực tế Bộ luật dân đề cập mong manh vấn đề 42 Phùng Trung Tập: Luật Thừa kế Việt Nam, Nxb Hà Nội, 2008, tr 218 43 Theo Điều 121 Bộ luật Dân năm 2005, Điều 116 Bộ luật dân năm 2015: “Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” 44 Đỗ văn Đại, Luật thừa kế Việt Nam-Bản án bình luận án, Nxb Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam, 2019, Bản án số 97-99, tr.83-84 38 Câu 7: Cho biết hệ pháp lý điều kiện di chúc không đáp ứng Trả lời: Theo PGS TS Đỗ Văn Đại, việc xử lý việc không thực nghĩa vụ theo di chúc, ta phải xác định xem người thụ hưởng có muốn tiếp tục thực hay khơng? Nếu người thụ hưởng muốn tiếp tục thực có nên cho phép tiếp tục hay khơng? Ở đây, có vụ tiếp tục thực hiện, trường hợp này, cho phép tiếp tục Nếu nghĩa vụ thực được, cần ưu tiên giải pháp tiếp tục thực giải pháp giúp ý chí người khuất triển khai thực tế (điều kiện đáp ứng người thụ hưởng hưởng di sản) Trong trường hợp tiếp tục thực nghĩa vụ theo di chúc khả người thụ hưởng thực nghĩa vụ khơng cao khơng nên theo hướng tiếp tục Do vậy, điều kiện không đáp ứng suy luận người thụ hưởng theo di chúc không hưởng di sản theo di chúc Như vậy, điều kiện không di chúc khơng đáp ứng hệ pháp lý người thụ hưởng không nhận di sản theo di chúc Câu 8: Cho biết suy nghĩ anh/chị di chúc có điều kiện Việt Nam (có nên luật hóa BLDS khơng? Nếu luật hóa cần luật hóa nội dung nào?) Trả lời: Theo em, di chúc có điều kiện nên luật hóa BLDS Bởi nhu cầu di chúc có điều kiện giải vấn đề nhiều Vậy nên cần phải có điều luật quy định rõ ràng vấn đề để dễ dàng giải áp dụng vào thực tiễn đời sống Để luật hóa di chúc có điều kiện, cần làm rõ vấn đề như: Thế di chúc có điều kiện? Điều kiện để lập di chúc có điều kiện gì? Hệ pháp lý di chúc không đáp ứng điều kiện? Quy định điều kiện? Thời hạn giải điều kiện? Quyền lợi chủ thể khơng nằm di chúc có điều kiện? Tuy nhiên, di chúc có điều kiện có số bất lợi hệ pháp lý di chúc không đáp ứng điều kiện câu phía Khi người thụ hưởng khơng hưởng di sản theo di chúc nữa, phần di sản đem chia thừa kế theo pháp luật cho người thừa kế Như vậy, mặt logic hợp lý, xét theo góc độ quyền lợi ý chí đương sự, không phù hợp Thứ nhất, việc chia di sản theo pháp luật ngược lại với ý chí người lập di chúc, khơng tơn trọng ý chí họ Thứ hai, quyền lợi mà người người lập di chúc bảo vệ bị Như vậy, luật hóa vấn đề này, nhà làm luật nên xem xét việc người thụ hưởng đáp ứng điều kiện đến mức độ để từ làm phân chia hợp lý di sản trường hợp điều kiện chưa đáp ứng Tất nhiên thêm vào trường hợp cá biệt không cần tiếp tục đáp ứng điều kiện 39 Bất cập thứ hai mà em nghĩ đến việc người lập di chúc lạm dụng điều gây sức ép đến người thụ hưởng Do đó, cần phải giới hạn lại điều kiện để làm di chúc có điều kiện phạm vi, số lượng điều kiện đưa cho người thụ hưởng PHẦN Câu 1: Trong án lệ số 24/2018/AL, nội dung cho thấy có thỏa thuận phân chia di sản? Trả lời: Trong mục phần Nhận định Tòa án Án lệ cho thấy có thỏa thuận phân chia tài sản: “Cụ V quay nhà đất qua đời vào năm 1994 Sau về, cụ họp đứng phân chia toàn đất thành bốn phần riêng biệt cho con, khơng có ý kiến thống thực việc phân chia Như vậy, việc ông T, ông H3 đồng ý với cụ V chia 464m đất thể việc ông T, ông H3 người đứng tên giấy tờ sổ sách giấy tờ địa chính, nhà đất cụ V, cụ H chưa chia” Câu 2: Trong Án lệ số 24/2018/AL, nội dung cho thấy thỏa thuận phân chia di sản Tòa án chấp nhận? Trả lời: Trong mục phần Nhận định Tòa án Án lệ cho thấy thỏa thuận phân chia di sản Tòa án chấp nhận: “Với chứng trên, đủ sở xác định nhà đất cụ V, cụ H cụ V thừa kế cụ H thống phân chia tài sản chung xong từ năm 1991 đủ sở xác định phần đất 110m2 phần bà H, bà H1 bà H2 44,4m Việc phân chia thực thực tế điều chỉnh sổ sách giấy tờ đất đai; thỏa thuận phân chia không vi phạm quyền lợi thừa kế nào, khơng tranh chấp nên có sở xác định nhà, đất khơng di sản thừa kế cụ V, cụ H mà chuyển thành quyền sử dụng đất hợp pháp cá nhân” Câu 3: Suy nghĩ anh/chị việc Tòa án chấp nhận thỏa thuận phân chia di sản trên? Anh/chị trả lời câu hỏi mối quan hệ với yêu cầu hình thức nội dung thỏa thuận phân chia di sản Trả lời: Việc Tòa án chấp nhận thỏa thuận phân chia di sản hợp lý Trích Điều 656 BLDS 2015 họp mặt người thừa kế sau: Điều 656 Họp mặt người thừa kế Sau có thơng báo việc mở thừa kế di chúc cơng bố, người thừa kế họp mặt để thỏa thuận việc sau đây: 40 a) Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ người này, người để lại di sản không định di chúc; b) Cách thức phân chia di sản Mọi thỏa thuận người thừa kế phải lập thành văn Đối với điều kiện hình thức (lập thành văn bản), vụ việc Án lệ họp mặt thỏa thuận khơng có viết văn bản, vi phạm điều kiện hình thức theo khoản Điều luật nêu Tuy nhiên, vấn đề này, PGS TS Đỗ Văn Đại có nhìn hồn tồn khác: “Thỏa thuận phân chia di sản giao dịch dân ngày BLDS năm 2015 quy định Hình thức giao dịch dân với nội dung “trường hợp luật quy định giao dịch dân phải thể văn có cơng chứng, chứng thực, đăng phải tn theo quy định đó” (khoản Điều 119) Ở quy định vừa nêu, không thấy đề cập tới hình thức “văn bản” mà nói đến “văn có cơng chứng, chứng thực” Thực ra, Luật áp đặt hình thức “văn bản” (khơng phải cơng chứng, chứng thực), có hai khả năng: Đó điều kiện “có hiệu lực” điều kiện chứng Xu hướng coi yêu cầu yêu cầu chứng (trừ Luật nêu rõ điều kiện có hiệu lực) Trong vụ việc bình luận, thấy có thỏa thuận phân chia di sản thỏa thuận văn Điều cố phần thêm quan điểm theo yêu cầu hình thức nêu khơng u cầu với vai trò điều kiện có hiệu lực mà u cầu chứng cứ” 45 Đối với điều kiện nội dung (chủ thể tham gia), vụ việc Án lệ thỏa mãn Theo Điều 610 BLDS 2015, cá nhân bình đẳng quyền hưởng di sản Bên cạnh đó, Điều 651 BLDS 2015 quy định “những người thừa kế hàng hưởng phần di sản nhau” Đồng thời, Điều 659 BLDS 2015 quy định “nếu di chúc không xác định rõ phần người thừa kế di sản chia cho người định di chúc” Từ quy định này, khẳng định phân chia di sản người thừa kế có quyền tham gia nhau, tất người thừa kế phải tham gia thỏa thuận phân chia di sản (kể người thừa kế vị) Do đó, số người thừa kế khơng thể tự phân chia di sản mà khơng có đồng ý đồng thừa kế khác 46 Trong vụ việc này, cụ V họp (đều trưởng thành) để phân chia di sản Tòa án nhân dân tối cao khẳng định “thỏa thuận phân chia không vi phạm quyền lợi thừa kế nào” nên đáp ứng điều kiện chủ thể 45 Đỗ văn Đại, Luật thừa kế Việt Nam-Bản án bình luận án, Nxb Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam, 2019, Bản án số 157-160, tr.552-553 46 Đỗ văn Đại, Luật thừa kế Việt Nam-Bản án bình luận án, Nxb Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam, 2019, Bản án số 157-160, tr.548-549 41 Câu 4: Sự khác tranh chấp di sản tranh chấp tài sản Trả lời: Sự khác tranh chấp di sản tranh chấp tài sản: Thứ nhất, chủ sở hữu, người sở hữu di sản người chết, người sở hữu tài sản người sống Thứ hai, nguyên nhân tranh chấp Đối với tranh chấp di sản, thường phát sinh người thừa kế cảm thấy bị ảnh hưởng đến quyền lợi người thừa kế khác Còn tranh chấp tài sản, nguyên nhân phát sinh thường từ mong muốn có tài sản mà quyền lợi khơng bị ảnh hưởng người tranh chấp Câu 5: Trong Án lệ số 24/2018/AL, tranh chấp tài sản chia theo thỏa thuận tranh chấp di sản hay tranh chấp tài sản? Trả lời: Trong Án lệ số 24/2018/Al, tranh chấp tài sản chia theo thỏa thuận tranh chấp di sản lẫn tranh chấp tài sản Vì tranh chấp vào phần đất vợ chồng cụ V cụ H (việc ông T, ông H3 đồng ý với cụ V chia 464m đất thể việc ông T, ông H3 người đứng tên giấy tờ sổ sách giấy tờ địa chính, nhà đất cụ V, cụ H chưa chia) nên ta xét xem phần đất cụ V cụ T di sản hay tài sản Về phần đất di sản cụ H, cụ H chết, nên tất nhiên tranh chấp di sản Về phần đất cụ V, việc cụ V chia tài sản cho chia di sản phần tài sản cụ V coi di sản cụ V chết Ở đây, cụ V chia cho phần tài sản vào năm 1991 cụ V năm 1994 nên, thời điểm cụ C chia cho con, phần tài sản cụ C khơng di sản Nói cách khác, việc tranh chấp tài sản Án lệ 24 phần cụ V không tranh chấp di sản Thực ra, việc cụ V chia tài sản cho cụ V sống cụ V tặng cho tài sản lúc quy định tặng cho áp dụng (không áp dụng quy định thừa kế) Đây tặng cho cha mẹ Câu 6: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án nhân dân tối cao Án lệ số 24/2018/AL Trả lời: Hướng giải Tòa án nhân dân tối cao Án lệ số 24/2018/AL hợp lý Việc ơng H3 nói phần đất tranh chấp ông vợ ông tự khai hoang khơng Bởi ủy ban nhân dân huyện Q xác nhận sổ sách địa lưu giữ Ủy ban nhân dân cho thấy mảnh đất cụ chia làm thửa, mang số 210 diện tích 162m2 ơng H3 đứng tên 213 diện tích 300m2 ơng T đứng tên Tuy nhiên, việc ông T, ông H3 đồng ý với cụ V chia 464m đất thể việc ông T, ông H3 người đứng tên giấy tờ sổ sách giấy tờ địa chính, nhà đất 42 cụ V, cụ H chưa chia Ơng H3 khơng đưa chứng chứng minh 162m2 tài sản riêng ông Thực tế thời điểm cụ V chia đất, trưởng thành, số có gia đình riêng có nhu cầu đất ở, riêng ơng H3 có nhà đất; bà H, bà H1 bà H2 Bình Phước nên bốn người chưa có nhu cầu xây dựng nhà Ông T thừa nhận tất đồng ý ông T xác định phần đất 110m ông H3 quản lý cụ V chia cho ông H3 bà H, bà H1 bà H2 Do đó, có đủ sở xác định cụ V có chia đất cho bà H, bà H1 bà H2 phần đất ông H3 quản lý Việc phân chia thực thực tế điều chỉnh sổ sách giấy tờ đất đai; thỏa thuận phân chia không vi phạm quyền lợi thừa kế nào, khơng tranh chấp nên có sở xác định nhà, đất khơng di sản thừa kế cụ V, cụ H mà chuyển thành quyền sử dụng đất hợp pháp cá nhân Vì vậy, việc Tòa án xác định bà H, bà H1, bà H2 có quyền khởi kiện đòi lại 44,4m đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp chia từ năm 1991; tài sản di sản thừa kế cha mẹ khơng nên khơng có sở chấp nhận yêu cầu chia di sản cụ H, cụ V hợp lý 43 PHẦN Câu 1: Trong Án lệ số 05/2016/AL Tòa án xác định ông Trải hưởng 1/7 kỷ phần thừa kế cụ Hưng có thuyết phục khơng? Vì sao? Trả lời: Trong Án lệ số 05/2016/AL Tòa án xác định ông Trải hưởng 1/7 kỷ phần thừa kế cảu cụ Hưng thuyết phục Vợ chồng cụ Nguyễn Văn Hưng (chết năm 1978), cụ Lê Thị Ngự (chết năm 1992) có 06 người gồm bà Nguyễn Thị Xê, ơng Nguyễn Chí Trải, bà Nguyễn Thị Xn, bà Nguyễn Thị Thưởng, bà Nguyễn Thị Trinh ông Nguyễn Chí Trai Tại thời điểm cụ Hưng chết vợ cụ bà Ngự sáu người chưa chết Do đó, theo điểm a khoản Điều 651 BLDS 2015 hàng thừa kế thứ theo pháp luật: “Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết” khoản điều này: “Những người thừa kế hàng hưởng phần di sản nhau” Theo đó, ơng Trai hưởng suất thừa kế với người người thừa kế lại cụ Hưng (cụ Ngự, bà Xê, bà Xuân, bà Thưởng, bà Trinh, ông Trai), nghĩa 1/7 kỷ phần thừa kế cụ Hưng Câu 2: Trong Án lệ số 05/2016 AL, Tòa án xác định phần tài sản ông Trải hưởng cụ Hưng tài sản chung vợ chồng ơng Trải, bà Tư có thuyết phục khơng? Vì sao? Trả lời: Trong Án lệ số 05/2016 AL, Tòa án xác định phần tài sản ông Trải hưởng cụ Hưng tài sản chung vợ chồng ông Trải, bà Tư không thuyết phục Theo Điều 27 Luật Hơn nhân Gia đình quy định tài sản chung vợ chồng sau: “Tài sản chung vợ chồng gồm tài sản vợ, chồng tạo ra, thu nhập lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh thu nhập hợp pháp khác vợ chồng thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng thừa kế chung tặng cho chung tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận tài sản chung Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có sau kết tài sản chung vợ chồng Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có trước kết hơn, thừa kế riêng tài sản chung vợ chồng có thỏa thuận.” Theo khoản Điều 43 Luật Hơn nhân Gia đình tài sản riêng vợ chồng: ”Tài sản riêng vợ, chồng gồm tài sản mà người có trước kết hơn; tài sản thừa kế riêng, tặng cho riêng thời kỳ hôn nhân; tài sản chia riêng cho vợ, chồng theo quy định điều 38, 39 40 Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết 44 yếu vợ, chồng tài sản khác mà theo quy định pháp luật thuộc sở hữu riêng vợ, chồng”47 Theo đó, thời kỳ hôn nhân, phần thừa kế riêng ông Trải, nên phần tài sản ông Trải hưởng cụ Hưng tài sản chung vợ chồng ông Trải, bà Tư Câu 3: Trong Án lệ số 05/2016/AL, Tòa án theo hướng chị Phượng hưởng công sức quản lý di sản có thuyết phục khơng? Vì sao? Trả lời: Trong Án lệ số 05/2016/AL, Tòa án theo hướng chị Phượng hưởng công sức quản lý di sản chưa thuyết phục Chị Phượng (sinh năm 1953) nhà tranh chấp từ nhỏ đến Từ năm 1982 chị chủ hộ nhà đất này, cụ Ngự sống nơi khác, bà Thường chuyển hộ năm 1979 không thường đây, nên chị Phượng trực tiếp quản lý, sử dụng đất tranh chấp từ sau cụ Ngự chết đến Từ nhỏ đến nay, chị sửa chửa nhà nhiều lần làm cửa nhôm, xây tường phần gác lửng, lát gạch men sân thượng, xây tường phía sau nhà Bên cạnh đó, cha mẹ chị có chị sống ổn định 50 năm nhà, bảo quản nhà nên việc buộc mẹ chị Phượng giao lại nhà cho nguyên đơn theo Tòa chưa hợp lý, cần phải xem xét thêm phần công sức cho chị Phượng Theo số nhà bình luận, “bao gồm khoản tiền mà người bảo quản di sản cố định trì giá trị di sản (như bảo dưỡng, tu sửa hư hỏng tự nhiên) khoản tiền thù lao mà người hưởng, có” Thực ra, chi phí bảo quản di sản thù lao cho việc quản lý di sản khoản buộc phải toán cho người bỏ chi phí thù lao phụ thuộc vào chất lượng việc bảo quản yếu tố khác thỏa thuận với người thừa kế Do đó, chi phí cho việc bảo quản di sản khơng bao gồm thù lao48 Trường hợp chị Phượng, Tòa án nói cơng sức thơi chưa đủ Tòa xác định yêu cầu chị Phượng đề nghị xác định quyền lợi lớn yêu cầu xem xét cơng sức chưa hợp lý Vì việc chị Phượng bỏ tiền sửa chửa nhà nhiều lần chi phí bảo quản tài sản Nên chị có quyền u cầu xác định quyền lợi theo khoản Điều 658 BLDS 2015 47 Luật Hôn nhân Gia đình 2014 48 Đỗ Văn Đại, Luật thừa kế Việt Nam-Bản án bình luận án, Nxb Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam, 2019, Bản án số 143-146, tr 468 45 Danh mục tài liệu tham khảo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Bộ luật dân 2015; Bộ luật dân 2005; Hiến pháp 2013; Luật Hôn nhân Gia đình 2014; Luật Doanh nghiệp 2014; Luật Trọng tài thương mại 2010; Luật Công chứng 2014; Đỗ Văn Đại, Luật thừa kế Việt Nam-Bản án bình luận án, Nxb Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam, 2019 (xuất lần thứ tư); Đỗ Văn Đại, Luật Hợp đồng Việt Nam- Bản án bình luận án, Nxb Hồng ĐứcHội luật gia Việt Nam 2017 (xuất lần thứ 6); Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Pháp luật thừa kế thực tiễn giải tranh chấp, Nxb Tư pháp, 2017; Phùng Trung Tập: Luật Thừa kế Việt Nam, Nxb Hà Nội, 2008; Lê Minh Hùng, Giáo trình Pháp luật tài sản, quyền sở hữu thừa kế Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, Nxb Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam 2019, Chương VI; Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, Giáo trình Pháp luật tài sản, quyền sở hữu thừa kế Đại học Luật TP HCM, Nxb Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam, 2019, Chương VIII; Nghị Quyết số 02/HĐTP-TANDTC ngày 19/10/1990; Nghị số 03/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Quyết định số 08/2013/KDTM-GĐT ngày 15/3/2013 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Quyết định số 10/2013/KDTM-GĐT ngày 25/4/2013 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhan dân tối cao; Quyết định số 377/2008/DS-GĐT ngày 23/12/2008 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao; Quyết định số 08/2013/DS-GĐT ngày 24/01/2013 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao; Bản án số 2493/2009/DS-ST ngày 04/9/2009 Tòa án nhân dân Tp Hồ Chí Minh; Quyết định số 194/2012/DS-GĐT Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao; Quyết định số 23/2009/DS-GĐT ngày 15-1-2009 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao Án lệ số 24/2018/AL; Án lệ số 05/2016/AL 46 ... quy định Điều 14 0 Điều 14 1 Bộ luật này) Đại diện theo ủy quyền Căn cứ: Điều 14 2, 14 3 BLDS 2005 Điều 13 8 BLDS 2 015 Gộp Điều 14 2 Điều 14 3 BLDS 2005 thành Điều 13 8 BLDS 2 015 Thay “người đại diện... nội dung di chúc 17 Quyết định số 377/2008/DS-GĐT ngày 23 /12 /2008 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao 18 Điều Luật Hơn nhân Gia đình 19 Nghị Quyết số 02/HĐTP-TANDTC ngày 19 /10 /19 90 18 Theo luật, người... Nam, Bản án số 15 7 -16 0, tr 582 29 Quyết định số 23/2009/DS-GĐT ngày 15 -1- 2009 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao 30 Quyết định số 23/2009/DS-GĐT ngày 15 -1- 2009 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao 24
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập lớn học kỳ Dân sự 1, BÀI tập lớn học kỳ Dân sự 1

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn