Phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông

1,698 31 0
  • Loading ...
1/1,698 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:18

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ HU QUANG PHÁT TRIN H P TÁC TI TH GIA NGHĨA - TNH ð K NÔNG LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà N ᄂ ng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ HU QUANG PHÁT TRIN H P TÁC TI TH GIA NGHĨA - TNH ð K NÔNG Chuyên ngành: Kinh t phát trin Mã s: 60.31.01.05 LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Ng ᄂ i h ng dn khoa hc: TS LÊ BO ðà N ᄂ ng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Lê Hu Quang MC LC M- ðU 1 Tính cp thit c tài Mc tiêu nghiên c u ð 2293/Qð-UBND, ngày 26/12/2013, v vic phê duyt Quy hoch tng th phát trin kinh t hi th Gia Nghĩa giai ñon 2011-2020 [26] %y ban nhân dân t4nh ðăk Nơng, Quyt đ-nh s 1918/Qð-UBND, ngày 30/11/2010, v vic phê duyt D án quy hoch vùng s n xu t rau an tồn đa bàn t&nh ðăk Nơng giai ñon 2020-2015 ñn năm 2020 [27] %y ban nhân dân th- Gia Nghĩa, Báo cáo s 234/BC-UBND, ngày 08/8/2014, Tình hình s n xu t, kinh doanh ñiu ña bàn th Gia Nghĩa [28] %y ban nhân dân t4nh ðăk Nơng, Quyt đ-nh s 1133/Qð-UBND, ngày 17/8/2011, phê duyt D án quy hoch phát trin chăn nuôi git m trung t&nh ðăk Nông ñn năm 2015 t(m nhìn ñn năm 2020 [29] %y ban nhân dân t4nh ðăk Nơng, Quyt đ-nh s 2012/Qð-UBND, ngày 28/12/2013, v vic phê duyt ð án phát trin ca cao bn v ᄃ ng t&nh ðăk Nông giai ñon 2013-2020 ñnh h ng ñn năm 2030 [30] %y ban nhân dân t4nh ðăk Nơng, Quyt đ-nh s 2323/Qð-UBND, ngày 30/12/2013, v vic phê duyt ð án phát trin cà phê bn v ᄃ ng ña bàn t&nh ðăk Nơng giai đon 2013-2015 đnh h ng ñn năm 2020 [31] %y ban nhân dân t4nh ðăk Nơng, Quyt đ-nh s 248/Qð-UBND, ngày 20/02/2009, v vic phê duyt D án quy hoch phát trin nông nghip, nơng thơn t&nh ðăk Nơng đn 2020 [32] %y ban nhân dân t4nh ðăk Nơng, Quyt đ-nh s 770/Qð-UBND, ngày 27/5/2014, v vic phê duyt Quy hoch s dng ñ t ñn năm 2020, k hoch s dng ñ t 05 năm kỳ ñ(u (2011-2015) th Gia Nghĩa, t&nh ðăk Nông [33] %y ban nhân dân th- Gia Nghĩa, Quyt ñ-nh s 521/Qð-UBND, ngày 25/4/2014, v vic Kin tồn nhân s Ban Ch& đo phát trin kinh t th th Website http://www.tapchicongsan.org.vn (2015) http://vafs.gov.vn ... PHÁT TRIN H P TÁC XÃ10 1.1 KHÁI QUÁT V H ᄂ P TÁC Xà VÀ PHÁT TRI ᄂ N H ᄂ P TÁC Xà 10 1.1.1 Mt s khái nim 10 1.1.2 ðc ñim c aH p tác xã 12 1.1.3 Vai trò h p tác. .. Vai trò h p tác xã, phát trin h p tác xã phát trin kinh t 15 1.2 N I DUNG VÀ TIÊU CHÍ ðÁNH GIÁ PHÁT TRI ᄂ N H ᄂ P TÁC Xà 17 1.2.1 Gia tăng s l ng cht l ng H p tác xã ... 34 CHƯƠNG TH&C TRNG PHÁT TRIN H P TÁC Xà TI TH Xà GIA NGHĨA, TNH ðĂK NÔNG 35 2.1 ð'C ðI ᄂ M T( NHIÊN, KINH T$, Xà H I !NH H #NG ð$N PHÁT TRI ᄂ N H ᄂ P TÁC Xà 35 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, Phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn