Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh quảng nam

109 21 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG NGỌC TÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG NGỌC TÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊM Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trƣơng Ngọc Tân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục để tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .7 1.1 TÍN DỤNG, RỦI RO TÍN DỤNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 11 1.2 NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 1.2.1 Khái niệm mục đích 13 1.2.2 Nhận diện rủi ro tín dụng 13 1.2.3 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 16 1.2.5 Tài trợ rủi ro tín dụng 23 1.3 ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP .25 1.3.1 Khái niệm vai trò cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 25 1.3.2 Các hình thức cho vay doanh nghiệp 26 1.3.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng chủ yếu cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 29 1.3.4 Yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆTNAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM 34 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM .34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam 35 2.2 TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP VÀ CÁC RỦI RO CHỦ YẾU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM 39 2.2.2 Thị phần cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam 40 2.2.3 Các rủi ro chủ yếu cho vay doanh nghiệp 45 2.2.4 Sự phân cấp quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam 48 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM .49 2.3.1 Về công tác nhận diện rủi ro 49 2.3.2 Về công tác đo lƣờng rủi ro 51 2.3.3 Về cơng tác kiểm sốt rủi ro 55 2.3.4 Về công tác tài trợ rủi ro .60 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM .63 2.4.1 Thành công 63 2.4.2 Hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng 64 2.4.3 Nguyên nhân 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 69 CHƢƠNG HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM 70 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 70 3.1.1 Bối cảnh chung tình hình hoạt động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam 70 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam đến năm 2020 71 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 73 3.2.1 Nhóm giải pháp nhận diện rủi ro tín dụng 73 3.2.2 Nhóm giải pháp đo lƣờng rủi ro tín dụng 77 3.2.3 Nhóm giải pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng 81 3.2.4 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIÁO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD Chi nhánh Cán tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng Nhà nƣớc thuộc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam DN Doanh nghiệp KH Khách hàng MTV Một thành viên NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHNT Ngân hàng Ngoại thƣơng NHTM Ngân hàng thƣơng mại RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo VCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Mơ hình xếp hạng MOODY’S STANDARD & POOR’S 20 2.1 Cơ cấu cho vay doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam 39 2.2 Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp 41 2.3 Tỷ lệ loại hình doanh nghiệp cho vay doanh nghiệp 42 2.4 Dƣ nợ cho vay theo ngành kinh tế 44 2.5 Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo địa bàn hoạt động 45 2.6 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 46 2.7 Rủi ro tín dụng theo hình thức đảm bảo 46 2.8 Rủi ro tín dụng theo thời hạn cho vay 47 2.9 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp theo ngành kinh tế 48 2.10 Bảng tổng hợp nhận diện rủi ro tín dụng 51 2.11 52 Bảng tổng hợp kết xếp hạng cho vay doanh nghiệp 2.12 Bảng tổng hợp kiểm sốt rủi ro tín dụng 56 2.13 Quỹ dự phòng rủi ro 61 2.14 Bảng tổng hợp tình hình xử lý nợ xấu 62 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu Tên hình vẽ Trang 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Vietcombank Quảng Nam 38 2.2 Cơ cấu doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam 39 2.3 Tỷ lệ loại hình doanh nghiệp cho vay doanh nghiệp 42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong công đổi phát triển đất nƣớc đòi hỏi ngành ngân hàng phải không ngừng thay đổi, nâng cao chất lƣợng để hòa chung với nhịp độ phát triển xã hội khoa học kỹ thuật Theo đó, ngân hàng thƣơng mại Việt Nam tập trung nguồn lực để phát triển, củng cố trì hoạt động kinh doanh điều kiện cạnh tranh gay gắt ngân hàng thƣơng mại nƣớc nhƣ dƣới sức ép tái cấu, sáp nhập ngân hàng Ngân hàng nhà nƣớc Trong hoạt động ngân hàng thƣơng mại, hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Và đặc biệt tổng dƣ nợ tín dụng ngân hàng thƣơng mại, dƣ nợ cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ lệ cao Tuy nhiên, khoản cho vay doanh nghiệp khoản vay lớn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn Do đó, xảy rủi ro tín dụng, ngân hàng khơng thất nguồn vốn mà ảnh hƣởng đến uy tín kinh doanh vị ngân hàng Vì vậy, rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại cần đƣợc quản trị chặt chẽ nhằm giảm thiểu tổn thất, góp phần nâng cao uy tín tạo lợi cạnh tranh ngân hàng, giúp ngân hàng đạt tới mục tiêu hoạt động tín dụng an tồn, hiệu tăng trƣởng Qua gần 10 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam dần khẳng định đƣợc vị thị trƣờng tín dụng Trong năm qua, hoạt động cho vay doanh nghiệp Vietcombank Quảng Nam đạt đƣợc thành tựu to lớn, dƣ nợ cho vay doanh nghiệp tăng trƣởng ổn định qua năm, góp phần cho phát triển hoạt động hiệu ngân hàng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt đƣợc cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chƣa đƣợc kiểm soát hiệu 86 c Thực hiệu công tác xử lý thu hồi nợ xấu * Nội dung Nợ xấu diện ngân hàng việc quản lý nợ xấu phải có phân chuyên trách thu nợ Trong xử lý nợ có vấn đề, cần thực bƣớc thận trọng cần thiết, không nên nóng vội mà phá vỡ mối quan hệ đƣợc thiết lập với khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống nhằm đảm bảo nợ đƣợc thu hồi khách hàng thực quan hệ tín dụng với ngân hàng * Điều kiện triển khai thực Để xử lý nợ xấu, nợ có vấn đề, Chi nhánh tập trung thực biện pháp sau: - Chi nhánh cần tìm hiểu thực trạng kinh doanh, tài sản bảo đảm, thái độ khách hàng: phân tích khả phục hồi tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ trả nợ, hợp tác khách hàng; tình trạng khả xử lý TSBĐ Để thực đƣợc việc này, Chi nhánh cần thƣờng xuyên tổ chức chuyến viếng thăm khách hàng nhằm phát nhanh khoản vay có vấn đề từ tìm kiếm giải pháp tƣ vấn cho khách hàng tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, hạn chế ngăn chặn tình trạng dẫn đến phá sản doanh nghiệp - Khi xảy rủi ro phát sinh nợ xấu, Chi nhánh cần thận trọng việc lựa chọn phƣơng pháp xử lý nợ xấu Các phƣơng pháp xử lý phải đảm bảo tính phù hợp với đặc thù khách hàng, linh hoạt xử lý nhằm thu hồi đƣợc nợ với chi phí hợp lý - Đối với khoản nợ khó đòi, Chi nhánh xử lý tích cực theo hƣớng sau: + Đối với khoản vaytài sản đảm bảo: khách hàng khơng có khả trả nợ nhƣ dự kiến, Chi nhánh xử lý tài sản đảm bảo 87 biện pháp thu hồi tài sản để thay cho việc thực nghĩa vụ đƣợc đảm bảo Nếu trƣờng hợp có đơn vị có khả tài thuận lợi nhận lại nợ khách hàng khó khăn để tiếp tục khai thác hiệu TSĐB đơn vị có trách nhiệm trả tiền bán tài sản để trả nợ cho ngân hàng + Đối với khoản vay tài sản đảm bảo: Chi nhánh cần kiểm sốt chặt chẽ nguồn tài khách hàng, có khoản phải thu chính, nguồn vốn tốn cơng trình lĩnh vực xây dựng… thông qua việc cam kết khoản tiền phải đƣợc chuyển khoản tài khoản khách hàng Vietcombank Quảng Nam Ngồi ra, Chi nhánh hỗ trợ, tƣ vấn cho khách hàng phƣơng án kinh doanh, lý bớt tài sản không phát huy hiệu khơng có nhu cầu sử dụng để toán bớt phần nợ vay + Thu nợ có chiết khấu: biện pháp mà Chi nhánh thực việc giảm giá trị khoản nợ phải trả cho khách hàng Theo đó, giá trị chiết khấu Chi nhánh khách hàng thỏa thuận nhƣng theo hƣớng có lợi cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy khách hàng toán dứt điểm khoản nợ + Khởi kiện: nay, Việt Nam việc khởi kiện tòa khách hàng khơng trả nợ chƣa dần hình thành thói quen ngân hàng thƣơng mại cổ phẩn Tuy nhiên, ngân hàng chủ động tiến hành thủ tục khởi kiện tòa khoản vay khó đòi, khoản nợ tồn đọng sau áp dụng biện pháp tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp nhƣng không thu hồi đƣợc nợ, trƣờng hợp khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, cố ý chây ỳ việc trả nợ ngân hàng - Định kỳ đánh giá kết hoạt động thu hồi nợ xấu nhằm rút kinh nghiệm thực tiễn cho hoạt động thu nợ kinh nghiệm phát hiện, đánh giá dấu hiệu nhận biết rủi ro để phục vụ cho hoạt động quản trị 88 rủi ro tín dụng Đây việc quan trọng, phải đƣợc thực thƣờng xuyên nghiêm túc với quan tâm thích đáng 3.2.5 Nhóm giải pháp hỗ trợ a Tăng cường công nghệ thông tin quản trị rủi ro tín dụng * Nội dung Ngày nay, hoạt động quản lý đơn vị cần có hỗ trợ đắc lực cơng nghệ thông tin Đối với công tác quản trị rủi ro tín dụng, Vietcombank Quảng Nam xây dựng đƣợc phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản trị rủi ro tín dụng hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đƣợc nâng cao * Điều kiện triển khai thực Để thực có hiệu cơng tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro tín dụng, Chi nhánh cần áp dụng cơng nghệ vào lĩnh vực sau: - Tính tốn dự phòng rủi ro tín dụng, tính tốn mức lãi suất cụ thể cho khách hàng vay vốn theo mức bù rủi ro tín dụng tính tốn dƣ nợ tín dụng theo ngành kinh tế Đối với cơng tác tính tốn dự phòng rủi ro, Chi nhánh cần xây dựng phần mềm tính tốn dự phòng rủi ro tín dụng để từ có sách kịp thời điều hành lãi suất vay, kiểm soát đƣợc tổn thất dự kiến Đối với việc tính tốn dƣ nợ tín dụng theo ngành kinh tế, Chi nhánh xây dựng chƣơng trình tính tốn số dƣ bình qn số dƣ cuối kỳ theo ngành kinh tế - Xây dựng phần mềm quản lý thông tin cụ thể danh mục khách hàng, xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng Chi nhánh sử dụng phần mềm quản lý thông tin khách hàng tự động kết hợp xuất hợp đồng tín dụng biểu mẫu khác cho trƣờng hợp vay vốn, từ tránh đƣợc lỗi nhập sai nội dung khoản vay thông tin khách 89 hàng vay vốn gây bất lợi cho trình quản lý, thu nợ tiết kiệm thời gian tác nghiệp cho cán tín dụng Ngồi ra, Chi nhánh cần tập trung đầu tƣ vào sở hạ tầng với kỹ thuật tiên tiến nhằm hạn chế rủi ro thơng tin Chi nhánh cần thiết lập website thức Vietcombank Quảng Nam để cung cấp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng Cần xây dựng riêng biệt phận chuyên trách mảng công nghệ thông tin Quy định cán phụ trách cơng việc cần có trình độ kỹ thuật chun mơn hóa cao b Nâng cao trình độ, lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng * Nội dung Ngân hàng lĩnh vực đòi hỏi có minh bạch tính chun nghiệp cao, vậy, để ngân hàng hoạt động tốt đạt hiệu cần phải nâng cao trình độ chuyên môn giáo dục đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán ngân hàng Trong đó, ngƣời yếu tố trung tâm, vừa tảng để phát hiện, đánh giá hạn chế kịp thời rủi ro tín dụng nhƣng đồng thời nguyên nhân gây tổn thất tín dụng từ rủi ro xuất phát từ yếu tố đạo đức, lực yếu Do cơng tác nâng cao chất lƣợng đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng giữ vai trò cốt yếu xây dựng biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng * Điều kiện triển khai thực - Khi tuyển dụng cán bộ, Chi nhánh cần lựa chọn cán có trình độ chun mơn cao đạo đức tốt để bố trí vào phận tín dụng Vì hoạt động ngân hàng, phận tín dụng đảm nhận công việc quạn trọng ảnh hƣởng đến uy tín nhƣ phát triển chung ngân hàng Do đó, cán tín dụng đòi hỏi phải có lực phân tích, đánh giá, tính chịu trách nhiệm cao ln có cạm bẫy nên cần có 90 lĩnh đạo đức nghề nghiệp - Chi nhánh cần vào u cầu vị trí cơng việc hoạt động tín dụng mà có lựa chọn, bố trí nhân hợp lý cán có lực, có trình độ chun mơn phẩm chất đạo đức tốt nhằm thay dần cán không đáp ứng đƣợc yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức Bố trí đủ phân cơng cơng việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lƣợng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu Ngồi ra, Chi nhánh cần trọng kết hợp hợp lý luân chuyển vị trí chun mơn hóa theo cơng việc để khắc phục tƣợng có động trục lợi, tiêu cực, nhƣng phải tạo điều kiện cho cán tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ - Chi nhánh cần có sách đào tạo nâng cao trình độ chun mơn cán tín dụng, thẩm định phƣơng diện kỹ thuật công nghệ Phải thƣờng xuyên giáo dục đội ngũ cán bộ, cán tín dụng Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo an toàn phát triển vốn ngân hàng, trƣớc hết Chi nhánh phải có đƣợc đội ngũ cán tín dụng có đủ tƣ cách phẩm chất đạo đức nhƣ trình độ chun mơn giỏi, Vì vậy, Chi nhánh phải có kế hoạch lại, nhằm trang bị cho họ kiến thức cần thiết tình hình kinh tế thị trƣờng, đặc biệt kiến thức ngành mà họ cho vay Thực việc đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể, đặc biệt nghiệp vụ tài kế toán doanh nghiệp Thực tế cho thấy, phần lớn cán tín dụng lúng túng đọc báo cáo tài doanh nghiệp, chƣa phát đƣợc tiêu thể thua lỗ tiềm ẩn doanh nghiệp Do đó, Chi nhánh cần thƣờng xuyên tổ chức buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ kế toán 91 nhƣ văn quy định pháp luật - Xây dựng chế độ đánh giá, khen thƣởng kỷ luật dựa chất lƣợng tín dụng hiệu cơng việc mà cán thực để thu hút đóng góp ngƣời giỏi, có tâm huyết với nghề Chi nhánh cần có sách động viên cán làm cơng tác tín dụng với chế độ đãi ngộ cho cán phát triển nhiều khách hàng tốt, định hƣớng Muốn làm tốt công tác động viên, khen thƣởng phù hợp đắn, Vietcombank Quảng Nam cần có quy định cụ thể áp dụng đầy đủ, công khai chế độ đánh giá định kỳ vị trí cơng tác để phận vị trí thực tốt cơng việc Đồng thời, cán tỏ không đủ tiêu chuẩn, cần phải loại bỏ khỏi dây chuyền cho vay, khơng để họ tiếp tục có điều kiện gây thêm hậu Nếu có vi phạm cần phải xử lý nghiêm khắc, công khai theo quy định ngân hàng Có nhƣ vậy, việc triển khai công tác quản trị RRTD đƣợc kịp thời, biện pháp quản trị RRTD phát huy đƣợc hết hiệu - Cần trang bị kiến thức văn hóa doanh nghiệp cho tồn thể cán ngân hàng cho cán làm việc mái nhà chung ngân hàng Tăng cƣờng tổ chức hoạt động đồn thể, sinh hoạt ngồi cơng việc để gắn kết ngƣời lại với nhau, tạo đoàn kết vững mạnh hợp sức cho lớn mạnh ngân hàng c Hoàn thiện sách tín dụng Chính sách tín dụng bao gồm sách sách tiếp thị, sách cấp tín dụng, sách đảm bảo tiền vay, sách đảm bảo tiền vay, sách lãi suất cho vay…Để sách vận dụng có hiệu quả, Chi nhánh cần thực số nội dung sau: - Về sách tiếp thị, tìm kiếm khách hàng để quảng bá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: thời gian đến, Chi nhánh cần tập trung liên hệ với Sở Kế hoạch Đầu tƣ Quảng Nam để cập nhật danh sách doanh nghiệp 92 thành lập, từ nhóm gộp doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh cán tín dụng có trách nhiệm tiếp cận trực tiếp doanh nghiệp nhằm phát triển tín dụng theo định hƣớng để chọn lọc KH tốt - Chính sách bảo đảm tiền vay: + Quy định cụ thể việc định giá định giá lại loại tài sản đảm bảo doanh nghiệp vay vốn + Đối với khoản vay nhận tài sản đảm bảo hàng tồn kho khoản phải thu Chi nhánh cần đƣa quy định giới hạn tỷ trọng dƣ nợ đảm bảo hàng tồn kho khoản phải thu không 30% tổng dƣ nợ Đồng thời, đƣa điều kiện quản lý chặt chẽ để quản lý loại tài sản đảm bảo này, đƣa quy định cụ thể khách hàng đƣợc chấp tài sản đảm bảo hàng tồn kho khoản phải thu - Chinh sách lãi suất: Chi nhánh cần xây dựng sách lãi suất dựa uy tín trả nợ khách hàng, tính khả thi phƣơng án kinh doanh nhƣ chất lƣợng tài sản đảm bảo 93 KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ việc phân tích thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2015, chƣơng xây dựng định hƣớng, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Với khó khăn hoạt động kinh doanh ngân hàng nay, Chi nhánh phải đối mặt chấp nhận rủi ro xảy Do đó, giải pháp mà ngân hàng sử dụng nhằm né tránh phần, hạn chế đến mức thấp rủi ro tín dụng từ giúp Chi nhánh hoạt động ổn định tăng trƣởng bền vững 94 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng ln hoạt động chủ yếu đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Tuy nhiên, hầu hết rủi ro ngân hàng tập trung hoạt động tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa định đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Mục đích quản trị rủi ro tín dụng với việc thông qua nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro góp phần nâng cao mức dọ hiệu an tồn hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, luận văn hệ thống hóa, khái quát hóa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại Qua tìm hiều thực tế Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam, luận văn đánh giá tồn diện thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 Với việc phân tích, nghiên cứu, đánh giá thực trạng cho thấy đƣợc mặt hạn chế nguyên nhân xảy RRTD thƣờng gặp Chi nhánh Trên sở nghiên cứu hạn chế chƣơng 2, luận văn đƣa giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam để giúp ngân hàng hoạt động hiệu phòng tránh đƣợc rủi ro tín dụng xảy DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Phan Thị Cúc (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải, TP Hồ Chí Minh [2] PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [3] Nhóm tác giả Hồng Văn Hoa Tôn Thị Nga (2009), “Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Vietcombank Huế”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, (số 4) Tr.140146 [4] Nguyễn Hồng Diệu Hƣơng (2012): Quản trị rủi ro tín dụng Techcombank – Chi nhánh Đà Nẵng - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [5] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [6] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống kê [7] PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Lao động xã hội [8] TS Nguyễn Thị Loan (2012), “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, [9] Đồn Anh Sơn (2013): Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Việt Á Chi nhánh Quảng Ngãi – Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [10] Nguyễn Lê Chánh Tín (2013): Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [11] TS Nguyễn Văn Tiến (2009), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê [12] GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2013), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [13] Các quy chế, quy trình cho vay, sách bảo đảm tiền vay Ngân hàng Nhà nƣớc, Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam [14] Các quy trình, quy định xếp hạng tín dụng, phân loại nợ, trích lập DPRR, xử lý nợ Ngân hàng Nhà nƣớc, Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam [15] Thông tin từ trang website: www.vietcombank.com.vn www.vpubnd.quangnam.vn www.voer.edu.vn PHỤ LỤC Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Doanh nghiệp Xác định ngành kinh tế Xác định quy mô Chấm điểm tiêu tài ∑(Giá trị tiêu) x Trọng số = Tổng điểm tài Chấm điểm tiêu phi tài ∑(Giá trị tiêu) x Trọng số = Tổng điểm tài Tổng hợp điểm xếp hạng tín dụng Sơ đồ Mơ hình quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Bước 1: Xác định ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khách hàng Xác định ngành nghề kinh doanh khách hàng dựa vào hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng theo nguyên tắc: ngành nghề kinh doanh đem lại doanh thu lớn tổng doanh thu hàng năm khách hàng Thực theo quy định chung Hội sở chính, doanh nghiệp có điểm quy mơ từ đến 32 điểm đƣợc chia theo 52 nhóm ngành kinh tế doanh nghiệp có điểm quy mơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh quảng nam , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn