Phân tích tình hình cho vay NNNT tại ngân hàng NNPTNT chi nhánh tỉnh đăk lăk

126 26 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ VĂN LƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NƠNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ VĂN LƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2016 cô Lê Văn Lƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .7 1.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng .7 1.1.2 Phân loại tín dụng 10 1.1.3 Hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn NHTM 13 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NƠNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CỦA NHTM 23 1.2.1 Phân tích bối cảnh mơi trƣờng bên đặc điểm ngân hàng có ảnh hƣởng quan trọng đến hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn ngân hàng 23 1.2.2 Phân tích cơng tác tổ chức thực quy trình cho vay nông nghiệp, nông thôn ngân hàng 23 1.2.3 Phân tích hoạt động ngân hàng thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay nông nghiệp, nơng thơn .23 1.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn ngân hàng 24 1.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CỦA NHTM 27 1.3.1 Các nhân tố bên ngân hàng .27 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc NHTM 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG .33 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐẮKLẮK 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK 34 2.1.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam .34 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Lắk (Agribank ĐắkLắk) 35 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Agribank Đắk Lắk (năm 2011 - 2014) 38 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TẠI AGRIBANK ĐẮK LẮK 46 2.2.1 Bối cảnh hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn Agribank ĐắkLắk thời gian qua 46 2.2.2 Công tác tổ chức thực quy trình cho vay nơng nghiệp, nơng thơn 50 2.2.3 Phân tích q trình thực hoạt động nhằm đạt mục tiêu cho vay nông nghiệp, nông thôn chi nhánh 51 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn Agribank ĐắkLắk 56 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TẠI AGRIBANK ĐẮK LẮK 73 2.3.1 Những mặt thành công hoạt động cho vay NoNT 73 2.3.2 Một số hạn chế hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn 74 2.3.3 Nguyên nhân .75 KẾT LUẬN CHƢƠNG .79 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHO VAY NƠNG NGHIỆP, NƠNG THƠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK .80 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 80 3.1.1 Định hƣớng phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đắk Lắk 80 3.1.2 Phƣơng hƣớng mục tiêu phát triển hoạt động tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 81 3.1.3 Định hƣớng cho vay nông nghiệp, nông thôn Agribank Đắk Lắk 81 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO VAY NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 83 3.2.1 Xây dựng sách cạnh tranh cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn phù hợp với đặc thù Agribank 84 3.2.2 Đẩy mạnh hình thức cho vay thơng qua nhà cung ứng phƣơng tiện sản xuất, vật tƣ, phân bón, giống trồng, vật ni 84 3.2.3 Tiếp tục hồn thiện quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục cho vay 85 3.2.4 Vận dụng linh hoạt sách lãi suất Ngân hàng No&PTNT Việt Nam .86 3.2.5 Nâng cao lực hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay nông nghiệp, nông thôn 86 3.2.6 Khắc phục điểm thiếu sót, nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ 88 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ 89 3.3 KIẾN NGHỊ 91 3.3.1 Kiến nghị phủ, Bộ, ngành có liên quan 91 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 93 3.3.3 Đối với UBND tỉnh Đắk Lắk 95 3.3.4 Đối với Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG .98 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Lắk BHNN : Bảo hiểm nông nghiệp CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng CNH : Cơng nghiệp hóa GDP : Tổng sản lƣợng nội địa GDV : Giao dịch viên HĐH : Hiện đại hóa HĐQT : Hội đồng quản trị HĐTD : Hội đồng tín dụng HTX : Hợp tác xã IPCAS : Hệ thống toán kế tốn khách hàng No&PTNT : Nơng nghiệp Phát triển nông thôn NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NoNT :Nông nghiệp, nông thôn NĐ : Nghị định NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn RRTD : Rủi ro tín dụng SXNN : Sản xuất nơng nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh TD : Tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TDNH : Tín dụng ngân hàng TSBĐ : Tài sản bảo đảm UBND : Ủy ban nhân dân 98 Tăng cƣờng chƣơng trình đào tạo đội ngũ CBTD kiến thức pháp luật, kỹ thuật thẩm định, Marketing ngân hàng Tiếp tục đào tạo đào tạo lại cán ngân hàng mà đặc biệt CBTD để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ tình hình nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng nói chung hiệu tín dụng nói riêng Thứ tư, cải tiến chế khoán đơn giá tiền lương định biên lao động phù hợp: đề nghị Ngân hàng No&PTNT Việt Nam nghiên cứu, xây dựng chế khoán đơn giá tiền lƣơng, khoán biên chế lao động đơn vị dƣ nợ tín dụng phù hợp với đặc thù Chi nhánh khu vực Tây Nguyên nói chung, nhƣ Agribank Đắk Lắk nói riêng Tạo điều kiện cho Chi nhánh giảm áp lực việc hoàn thành kế hoạch tiêu kinh doanh đƣợc giao, đảm bảo chất lƣợng tín dụng đầu tƣ hiệu vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Đắk Lắk KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng luận văn giải vấn đề sau: - Phân tích đề xuất giải pháp Các bao gồm: Kết phân tích tình hình cho vay NoNT; bối cảnh thị trƣờng định hƣớng cho vay NoNT Agribank Đắk Lắk - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay NoNT Agribank Đắk Lắk - Luận văn đề xuất số kiến nghị với Chính phủ Bộ, ngành có liên quan; kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Ngân hàng No&PTNT Việt Nam để tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc hoạt động cho vay NoNT Agribank Đắk Lắk Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất 99 KẾT LUẬN Qua trình nỗ lực nghiên cứu tác giả, Luận văn trình bày số kết nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động cho vay NoNT NHTM - Luận giải vấn đề liên quan đến nội dung phân tích tình hình cho vay NoNT ngân hàng thƣơng mại phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay NoNT ngân hàng thƣơng mại - Phân tích tình hình cho vay NoNT Agribank Đắk Lắk thời gian từ năm 2011 đến năm 2014 Qua đƣa đánh giá mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay NoNT Agribank Đắk Lắk - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay NoNT Agribank Đắk Lắk - Đề xuất số kiến nghị với Chính phủ Bộ, ngành có liên quan, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Ngân hàng No&PTNT Việt Nam để tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc hoạt động cho vay NoNT Agribank Đắk Lắk Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Trần Khơi An (2010), “Mở rộng tín dụng khu vực kinh tế tƣ nhân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam” Luận văn Thạc sỹ kinh tế [2] Ngơ Đức Cát, Vũ Đình Thắng (2001), Giáo trình phân tích sách nơng nghiệp, nơng thơn, Nxb Thống kê, Hà Nội [3] Hồ Diệu, Lê Thẩm Dƣơng, Lê Thị Hiệp Thƣơng, Phạm Phú Quốc, Hồ Trung Bửu, Bùi Diệu Anh (2001), Giáo trình tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội [4] Nguyễn Văn Dờn (2003), Tín dụng - Ngân hàng (Tiền tệ Ngân hàng II), Nxb Thống kê, Hà Nội, Hồ Diệu (2000), Tín dụng Ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội [5] Lâm Chí Dũng (2014), Bài giảng môn Quản trị ngân hàng thương mại [6] Dƣơng Thị Bình Minh, Vũ Thị Hằng, Sử Đình Thành, Phạm Đăng Huấn, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Xuân Hƣơng (1996), Lý thuyết tài tiền tệ, Nxb Giáo dục, Hà Nội [7] Ngân hàng Nhà nƣớc Chi nhánh Đắk Lắk (2011 - 2014), Báo cáo tình hình cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn địa bàn, Đắk Lắk [8] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn tỉnh ĐăkLăk (2011-2014), Báo cáo tình hình cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn [9] Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nxb Tài Chính, Hà Nội [10] Đặng Văn Quang (1999), Hoàn thiện hệ thống tín dụng nơng thơn đáp ứng nhu cầu vốn phát triển nông nghiệp Tỉnh miền núi Tây Nguyên, Luận án tiến sỹ Kinh tế [11] Tài liệu hội thảo phát triển thị trƣờng tín dụng dịch vụ ngân hàng vùng Tây Nguyên, tháng 5/2013 [12] Vũ Đình Thắng, Hồng Văn Định (2002), Giáo trình kinh tế phát triển nông thôn, Nxb Thống kê, Hà Nội [13] Lê Văn Tề, Ngô Hƣớng, Đỗ Linh Hiệp, Hồ Diệu, Lê Thẩm Dƣơng (1994), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh [14] Lê Văn Tề, Hồ Diệu (2004), Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội [15] Hồ Hữu Tiến (2014), Bài giảng môn Phân tích tín dụng [16] Phạm Quốc Việt (2014), “Phân tích tình hình cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đắk Nông” Luận văn Thạc sỹ kinh tế Đại học Đà Nẵng [17] Lê Quang Vinh, (2012), “Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh Ngân hàng NN & PTNT quận Liên Chiểu – TP.Đà Nẵng” – Luận văn Thạc sỹ kinh tế Đại học Đà Nẵng [18] Luật Ngân hàng Nhà nƣớc (2010) [19] Luật Tổ chức tín dụng (2010) [20] Chính Phủ: Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ Chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nông thôn [21] Ngân hàng Nhà nƣớc (2010), Thông tƣ 14/2010/TT-NHNN ngày 14/6/2010 Về hƣớng dẫn thực Nghị định 41/2010/NĐ-CP; Thông tƣ số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 hƣớng dẫn thực Nghị định 55/2015/NĐ-CP Chính phủ Website www.agribank.com.vn: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam www.economy.com.vn: Thời báo kinh tế Việt Nam www.sbv.gov.vn: Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 Quy trình cho vay cá nhân, hộ SXKD cho vay doanh nghiệp Agribank Đăk Lăk Bƣớc 1: Tiếp nhận hƣớng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn Ngƣời thẩm định tiếp nhận nhu cầu vay vốn lập phiếu tiếp nhận hồ sơ vay vốn; Đề nghị khách hàng cung cấp bổ sung hồ sơ thiếu Đối với trƣờng hợp vƣợt thẩm quyền định cho vay: - Đối với khách hàng doanh nghiệp: Trƣởng Ban KHDN/ Phòng TD phân công cán thẩm định mở sổ theo dõi, xử lý hồ sơ trình vƣợt thẩm quyền - Đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình: Ngƣời thẩm định tiếp nhận trình phê duyệt vƣợt thẩm quyền định cho vay Bƣớc 2: Thẩm định rủi ro Đối với trƣờng hợp thuộc thẩm quyền định cho vay: - Đối với khách hàng doanh nghiệp: Ngƣời thẩm định thu thập thông tin khách hàng, phƣơng án/ dự án vay vốn; Rà soát, đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ hồ sơ vay vốn, mục đích vay vốn; Thu thập thơng tin quan hệ tín dụng từ CIC; Chấm điểm xếp hạng khách hàng; Thẩm định điều kiện vay vốn; Xác định phƣơng thức, mức cho vay, phƣơng thức trả nợ lập báo cáo thẩm định trình Ngƣời kiểm sốt khoản vay Ngƣời kiểm sốt khoản vay kiểm sốt tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ hồ sơ vay vốn; Rà sốt thơng tin ký kiểm soát Báo cáo chấm điểm, xếp hạng khách hàng; Kiểm sốt tính đầy đủ, xác nội dung Báo cáo thẩm định; Nêu ý kiến, ký Báo cáo thẩm định trình Ngƣời phê duyệt - Đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình: Ngƣời thẩm định tiến hành thu thập tài liệu, thông tin khách hàng, khoản vay; Thẩm định điều kiện vay vốn Lập báo cáo thẩm định trình Ngƣời kiểm soát khoản vay Ngƣời kiểm soát khoản vay kiểm sốt tính hợp pháp, hợp lệ đầy đủ hồ sơ vay vốn; Kiểm soát việc chấm điểm xếp hạng tín dụng; Ký kiểm sốt báo cáo thẩm định Trình ngƣời phê duyệt khoản vay khoản vay khơng phải thơng qua Hội đồng tín dụng (HĐTD); Chuyển lại cho ngƣời thẩm định khoản vay phải thông qua HĐTD Đối với trƣờng hợp vƣợt thẩm quyền định cho vay: Ngƣời thẩm định tiếp nhận hồ sơ, thực tái thẩm định, lập báo cáo tái thẩm định trình Ngƣời kiểm sốt Ngƣời kiểm sốt khoản vay kiểm sốt tính hợp lệ, đầy đủ hồ sơ, nội dung báo cáo tái thẩm định; trình ngƣời phê duyệt khoản vay khoản vay thông qua HĐTD, chuyển lại cho ngƣời thẩm định khoản vay phải thông qua HĐTD Đối với khoản vay phải thông qua HĐTD: - Đối với khách hàng doanh nghiệp: Ngƣời thẩm định chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp HĐTD; trình Ngƣời kiểm soát khoản vay nêu ý kiến, ký nháy Báo cáo thẩm định/ Báo cáo tái thẩm định chuyển lại Ngƣời thẩm định chuyển cho Thƣ ký HĐTD - Đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình: ngƣời thẩm định chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuyển Thƣ ký HĐTD * Thƣ ký HĐTD tiếp nhận gửi hồ sơ, tài liệu đến thành viên HĐTD; Báo cáo xin ý kiến Chủ tịch HĐTD định triệu tập họp HĐTD, thời gian, địa điểm họp thông báo tới thành viên HĐTD; Lập Biên họp HĐTD Bƣớc 3: Phê duyệt khoản vay Ngƣời phê duyệt khoản vay ký phê duyệt cho vay trƣờng hợp thuộc thẩm quyền định cho vay; Ký phê duyệt Báo cáo tái thẩm định ký Thông báo phê duyệt cho vay trƣờng hợp vƣợt thẩm quyền định cho vay Bƣớc 4: Ký kết hợp đồng giải ngân khoản vay Ngƣời thẩm định tập hợp bàn giao hồ sơ cho GDV toàn hồ sơ khoản vay đƣợc HĐTV/ Tổng Giám đốc phê duyệt vƣợt thẩm quyền cho phận quản lý hồ sơ quản lý lƣu giữ Ngƣời quản lý khoản vay soạn thảo HĐTD, hợp đồng đảm bảo tiền vay văn kiện liên quan khác, trình Ngƣời kiểm sốt khoản vay kiểm soát nội dung điều khoản ký kiểm sốt Ngƣời có thẩm quyền xem xét nội dung ký kết Hợp đồng Ngƣời quản lý khoản vay công chứng, chứng thực đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định (nếu có); Lập phiếu nhập kho TSBĐ, chuyển cho GDV kiểm soát hồ sơ Ngƣời quản lý khoản vay đăng ký thông tin cấp mã số giao dịch cho khách hàng; Khai báo tất thông tin vào hệ thống IPCAS Ngƣời kiểm sốt khoản vay phê duyệt thơng tin khai báo hệ thống IPCAS Ngƣời quản lý khoản vay tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ giải ngân từ khách hàng lập báo cáo đề xuất giải ngân Ngƣời kiểm soát khoản vay kiểm soát nội dung báo cáo, có ý kiến, ký trình Ngƣời có thẩm quyền phê duyệt giải ngân Ngƣời có thẩm quyền phê duyệt giải ngân thực thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thay đổi điều kiện giải ngân Ngƣời quản lý khoản vay lập giấy nhận nợ, chuyển Ngƣời kiểm soát khoản vay ký kiểm soát Ngƣời có thẩm quyền ký giấy nhận nợ Sau hồ sơ giải ngân đƣợc phê duyệt, Ngƣời quản lý khoản vay bàn giao hồ sơ, tài liệu cho GDV GDV thực kiểm tra hạch toán theo quy định; Bàn giao TSBĐ, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng TSBĐ (nếu có) cho Thủ kho/ Thủ quỹ để nhập kho TSBĐ theo quy định; Hạch toán chấp/ cầm cố TSBĐ hệ thống IPCAS Ngƣời quản lý khoản vay xác định ngày trả nợ (gốc, lãi) giấy nhận nợ HĐTD giải ngân lần chuyển cho GDV Tạm thời ghi ngày trả nợ cuối theo HĐTD cho giấy nhận nợ trƣờng hợp chƣa xác định đƣợc kỳ hạn nợ cho lần nhận nợ chuyển cho GDV đăng ký kỳ hạn trả nợ hệ thống IPCAS Sau kết thúc giải ngân, Ngƣời quản lý khoản vay xác định kỳ hạn nợ, chuyển Ngƣời kiểm soát khoản vay ký kiểm soát Phụ lục HĐTD kế hoạch trả nợ Ngƣời có thẩm quyền ký Phụ lục HĐTD kế hoạch trả nợ Bƣớc 5: Thu nợ xử lý phát sinh Sau cho vay: Ngƣời quản lý khoản vay kiểm tra sử dụng vốn vay lần giải ngân; Kiểm tra, đánh giá tình hình thực cam kết, điều kiện cho vay, tình hình thực phƣơng án/ dự án, hoạt động kinh doanh khách hàng; Kiểm tra TSBĐ; Lập biên kiểm tra trình Ngƣời kiểm soát khoản vay ký xác nhận lƣu giữ biên kiểm tra phê duyệt Ngƣời quản lý khoản vay lập báo cáo đề xuất xử lý trƣờng hợp khách hàng vi phạm HĐTD, hợp đồng bảo đảm tiền vay, trình Ngƣời kiểm sốt khoản vay xem xét báo cáo đề xuất xử lý Ngƣời có thẩm quyền định hình thức xử lý trƣờng hợp khách hàng vi phạm HĐTD, hợp đồng bảo đảm tiền vay Ngƣời quản lý khoản vay giám sát đề xuất xử lý qua giám sát sau cho vay Ngƣời kiểm soát khoản vay theo dõi, đôn đốc việc thực giám sát, xem xét đề xuất xử lý qua giám sát sau cho vay Ngƣời có thẩm quyền đạo, kiểm tra việc giám sát, định xử lý qua báo cáo giám sát sau cho vay Ngƣời quản lý khoản vay theo dõi, thông báo nợ gốc, lãi đến hạn phí (nếu có) cho khách hàng; Đơn đốc trả nợ; Lập đề xuất thu nợ trình Ngƣời kiểm sốt khoản vay xem xét, ký kiểm sốt Ngƣời có thẩm quyền phê duyệt đề xuất thu nợ GDV thu nợ trƣớc hạn, đến hạn, hạn, thu phí trả nợ trƣớc hạn (nếu có) hạch tốn vào hệ thống IPCAS Ngƣời quản lý khoản vay thực đánh giá khả trả nợ khách hàng (trƣớc sau cấu), lập báo cáo đề xuất phƣơng án cấu lại thời hạn trả nợ trình Ngƣời kiểm soát khoản vay xem xét, ký kiểm soát Ngƣời có thẩm quyền định phê duyệt phƣơng án cấu lại thời hạn trả nợ ký kết Phụ lục HĐTD Căn phê duyệt cấu lại thời hạn trả nợ, Ngƣời quản lý khoản vay cập nhật lại thời hạn trả nợ hệ thống IPCAS; Thông báo cho khách hàng Quyết định xử lý thu hồi nợ hạn, thông báo chuyển nợ hạn yêu cầu khách hàng thực trả nợ Định kỳ Ngƣời quản lý khoản vay chấm điểm, xếp hạng khách hàng thực phân nhóm nợ khách hàng Riêng khách hàng doanh nghiệp: Ngƣời quản lý khoản vay phân tích thực trạng khoản nợ, nguyên nhân dẫn đến khoản nợ có vấn đề (nếu có) xây dựng phƣơng án xử lý thích hợp Lập báo cáo phân tích khoản nợ phƣơng án xử lý chuyển cho Ngƣời kiểm soát khoản vay có ý kiến đề xuất Ngƣời có thẩm quyền xem xét, phê duyệt báo cáo phân tích phƣơng án xử lý nợ Ngƣời quản lý khoản vay lập Biên lý hợp đồng (nếu có thỏa thuận) trình Ngƣời kiểm sốt khoản vay ký kiểm sốt Ngƣời có thẩm quyền ký Biên lý hợp đồng GDV lập thủ tục xuất TSBĐ cho bên bảo đảm trƣờng hợp khách hàng hoàn thành nghĩa vụ Ngƣời quản lý cho vay lập tờ trình đề nghị xuất TSBĐ chuyển ngƣời kiểm soát khoản vay trƣờng hợp khách hàng chƣa hoàn thành nghĩa vụ Ngƣời kiểm soát khoản vay rà soát, xem xét tờ trình đề nghị xuất TSBĐ Ngƣời có thẩm quyền xem xét, định phê duyệt tờ trình GDV lập thủ tục xuất TSBĐ cho bên bảo đảm sau nhận tờ trình đề nghị xuất TSBĐ phê duyệt Đối với tài sản có đăng ký giao dịch bảo đảm, Ngƣời quản lý khoản vay soạn đơn u cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm; trình Ngƣời kiểm sốt khoản vay ký kiểm sốt, Ngƣời có thẩm quyền ký đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm; bàn giao cho khách hàng Riêng khách hàng doanh nghiệp: trƣờng hợp Hợp đồng bảo đảm tiền vay có thỏa thuận pháp luật quy định phải thực lý hợp đồng, Ngƣời quản lý khoản vay soạn thảo Biên lý hợp đồng trình Ngƣời kiểm sốt khoản vay ký kiểm sốt Ngƣời có thẩm quyền ký Biên lý hợp đồng * GDV hạch tốn trích tài khoản tiền gửi khách hàng thu trực tiếp tiền mặt để thu nợ gốc, lãi, phí (nếu có) trƣờng hợp khách hàng đủ tiền trả nợ Thu nợ theo thứ tự ƣu tiên trƣờng hợp khách hàng không đủ tiền trả nợ đến hạn, hạn Lập thủ tục thu nợ hạch toán vào hệ thống IPCAS trƣờng hợp khách hàng chủ động trả nợ trƣớc hạn * GDV lập thủ tục xuất TSBĐ cho bên bảo đảm PHỤ LỤC 02 Biểu PHIẾU KHẢO SÁT Khách hàng sử dụng dịch vụ vay vốn Agribank Đăk Lăk Nhằm mục đích nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng ngày tốt hơn, Agribank Đăk Lăk mong muốn nhận đƣợc ý kiến đóng góp q khách hàng thơng qua nội dung dƣới Xin quý khách vui lòng cho biết tên, địa chỉ: Tên khách hàng:……………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………… Đề nghị quý khách hàng vui lòng đánh dấu (X) vào thích hợp Theo q khách lãi suất cho vay Agribank Đăk Lăk: Thấp Bình thƣờng Cao - Cho vay có kỳ hạn dƣới 12 tháng - Cho vay có kỳ hạn từ 12 tháng Mức phí sử dụng dịch vụ cho vay áp dụng: Thấp Bình thƣờng Cao Mức độ đa dạng sản phẩm cho vay: Đa dạng Bình thƣờng Kém đa dạng Hồ sơ, thủ tục cho vay: Đơn giản, gọn nhẹ Bình thƣờng 5.Về thời gian xử lý cho vay Nhanh Phức tạp Bình thƣờng Chậm Chất lƣợng tƣ vấn, hỗ trợ nhân viên Agribank Nhiệt tình Bình thƣờng Chƣa nhiệt tình Thái độ phục vụ cán bộ, nhân viên Agribank Rất hài lòng Hài lòng Chƣa hài lòng Đánh giá chung đến giao dịch với Agribank Đăk Lăk Rất hài lòng Hài lòng Chƣa hài lòng Ý kiến đóng góp khác quý khách hàng: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn đóng góp ý kiến quý khách hàng! Biểu Tổng hợp khảo sát khách hàng vay vốn Agribank Đăk Lăk năm 2014 Rất hài lòng Tiêu chí đánh giá Số lƣợng Tỷ trọng (%) Hài lòng Số lƣợng Tỷ trọng (%) Chƣa hài lòng Số lƣợng Tỷ trọng Tổng cộng (%) Theo quý khách lãi suất cho vay áp dụng Cho vay có kỳ hạn dƣới 12 tháng 26 8,7 201 67,0 73 24,3 300 Cho vay có kỳ hạn từ 12 tháng 23 7,6 216 72,0 61 20,3 300 Mức phí sử dụng dịch vụ cho vay áp dụng 53 17,7 235 78,3 12 4,0 300 Mức độ đa dạng sản phẩm cho vay 47 15,7 243 81,0 10 3,3 300 Hồ sơ, thủ tục cho vay 24 8,0 206 68,7 70 23,3 300 Về thời gian xử lý cho vay Agribank 26 8,6 215 71,6 59 19,7 300 Chất lƣợng tƣ vấn, hỗ trợ 59 19,7 230 76,7 11 3,6 300 Thái độ phục vụ 24 8,0 264 88,0 12 4,0 300 Đánh giá chung đến giao dịch 77 25,7 215 71,7 08 2,6 300 (Nguồn: Khảo sát Agribank Đăk Lăk) ... 1: Cơ sở lý luận phân tích tình hình cho vay nơng nghiệp, nơng thơn Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Phân tích tình hình cho vay nơng nghiệp, nơng thơn Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk Chƣơng... .33 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐẮKLẮK 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ... ĐÀ NẴNG LÊ VĂN LƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NƠNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay NNNT tại ngân hàng NNPTNT chi nhánh tỉnh đăk lăk , Phân tích tình hình cho vay NNNT tại ngân hàng NNPTNT chi nhánh tỉnh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn