Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển, chi nhánh đắk nông

100 25 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẠI MINH HIẾU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẠI MINH HIẾU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH ĐĂK NƠNG Chun ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Giảng viên hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Ngƣời thực LẠI MINH HIẾU MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Các câu hỏi nghiên cứu .3 Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH .7 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng 1.1.2 Tổng quan cho vay HKD 16 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay HKD NHTM 21 1.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 27 1.2.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay HKD NHTM 27 1.2.2 Nội dung, tiêu chí phƣơng pháp phân tích 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG .33 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 34 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP ĐầuPhát Triển chi nhánh Đăk Nông 34 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu BIDV Đăk Nông 39 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HKD TẠI BIDV ĐĂK NƠNG 44 2.2.1 Phân tích bối cảnh bên hoạt động cho vay HKD NHTM năm qua 44 2.2.2 Tổ chức thực quy trình cho vay hộ kinh doanh 48 2.2.3 Phân tích hoạt động CN thực cho vay HKD 50 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay HKD BIDV Đăk Nông 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HKD TẠI BIDV ĐĂK NÔNG 64 2.3.1 Những thành công đạt đƣợc hoạt động cho vay HKD 64 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG .66 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 67 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 67 3.1.1 Kết từ việc phân tích thực trạng hoạt động cho vay HKD chi nhánh 67 3.1.2 Bối cảnh thị trƣờng định hƣớng cho vay HKD BIDV Đăk Nông 68 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD TẠI BIDV ĐĂK NÔNG 69 3.2.1 Xây dựng chiến lƣợc khách hàng hợp lý có hiệu theo định hƣớng chủ động tiếp cận khách hàng 69 3.2.2 Khắc phục điểm thiếu sót, nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ 71 3.2.3 Thực sách cạnh tranh có trọng tâm, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, cổ động cách phù hợp 72 3.2.4 Đổi cấu ngành nghề cho vay, đa dạng hóa hình thức cho vay, nâng cao tỷ trọng cho vay trung dài hạn 75 3.2.5 Đảm bảo cạnh tranh mặt lãi suất với TCTD địa bàn 75 3.2.6 Đổi hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay HKD 77 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ 81 3.3 KIẾN NGHỊ 85 3.3.1 Kiến nghị với phủ 85 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 85 3.3.3 Kiến nghị với BIDV 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG .88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐD Ban đại diện HĐQT Hội đồng quản trị HKD Hộ kinh doanh HCKK Hoàn cảnh khó khăn NHNo&PTNT Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn NHCT Ngân hàng Công thƣơng NHCSXH Ngân hàng Chính sách xã hội NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NSNN Ngân sách Nhà nƣớc TD Tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TK&VV Tiết kiệm vay vốn UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay HKD so với tổng dƣ nợ BIDV Đăk Nông 54 2.2 Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch năm cho vay HKD 55 2.3 Số lƣợng khách hàng dƣ nợ bình quân/Khách hàng 56 2.4 Cơ cấu dƣ nợ cho vay HKD theo kỳ hạn 57 2.5 Cơ cấu cho vay HKD theo hình thức đảm bảo tiền vay 58 2.6 Cơ cấu cho vay HKD theo ngành nghề 59 2.7 Thị phần cho vay HKD địa bàn 60 2.8 Phân tích kết kiểm sốt rủi to tín dụng cho vay HKD BIDV Đăk Nông 62 2.9 Phân tích kết tài từ cho vay HKD BIDV Đăk Nông 63 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức máy chi nhánh 36 2.2 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay HKD so với tổng dƣ nợ BIDV Đăk Nông 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam có bƣớc chuyển biến phát triển rõ rệt, ngành Ngân hàng đạt đƣợc thành tựu định nhƣ: nâng cao lực tài chính, đẩy mạnh áp dụng công nghệ, quản trị điều hành, phát triển mạng lƣới kênh phân phối hệ thống sản phẩm dịch vụ Tuy nhiên thực lộ trình mở cửa kinh tế theo quy định WTO, số lƣợng Ngân hàng nƣớc hoạt động Việt Nam tăng lên đáng kể Đây vốn Ngân hàng có tiềm lực tài mạnh, có bề dày kinh nghiệm, chất lƣợng dịch vụ công nghệ đại hẳn Ngân hàng nƣớc, tạo nên cạnh tranh gay gắt Ngân hàng việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ nhằm chiếm giữ thị phần Bên cạnh đó, Việt Nam với kinh tế thị trƣờng định hƣớng Xã Hội Chủ Nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu khác Ngồi thành phần kinh tế nhà nƣớc, liên doanh, liên kết, doanh nghiệp thành phần kinh tế Hộ nƣớc ta chiếm vai trò quan trọng kinh tế nƣớc nhà Kinh tế Hộ hoạt động tất lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có mặt tất địa bàn từ Thành phố đến Nông thôn, đồng bằng, miền núi hải đảo góp phần khơng nhỏ cho GDP hàng năm đảm bảo cho an sinh xã hội Tuy nhiên nói vốn hộ sản xuất kinh doanh nƣớc ta nói chung địa bàn tỉnh Đăk Nơng nói riêng thiếu nhiều, lí Ngân hàng nhắm đến đối tƣợng vay nhằm mục tiêu góp phần giúp hộ phát triển sản xuất kinh doanh nhằm mở rộng hoạt động tăng thu nhập cho Ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển– chi nhánh Đăk Nông tỷ lệ 77 sở giảm lãi suất Theo dõi chặt chẽ biến động lãi suất thị trƣờng, TCTD khác địa bàn để đƣa sách lãi suất hợp lý, nâng cao tính cạnh tranh nhƣng đảm bảo tuân theo quy định cấp Trên sở hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, cần áp dụng phần bù rủi ro lãi suất cho khách hàng Trên thực tế, Chi nhánh chƣa áp dụng kết xếp hạng tín dụng nội vào việc ấn đinh phần bù rủi ro cho lãi suất khoản vay Cần nghiên cứu vận dụng điều nhƣ thành phần sách khách hàng Mặt khác, quản trị tín dụng cần vận dụng lý thuyết tƣơng quan tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản vay với phần bù rủi ro để xác định lãi suất Theo đó, khoản vay có tỷ lệ tài sản bảo đảm thấp đƣợc bù đắp phần bù rủi ro cao ngƣợc lại 3.2.6 Đổi hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay HKD Quy trình cho vay đƣợc áp dụng Ngân hàng TMCP ĐầuPhát Triển - Chi nhánh Đăk Nông đƣợc xây dựng khoa học chặt chẽ Tuy nhiên, trình thực từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, định cho vay kiểm tra sử dụng vốn, thu hồi vốn sau cho vay điểm cần phải đƣợc hồn thiện thêm Để quy trình đạt đƣợc hiệu cần phải thực chặt chẽ giai đoạn sau : - Giai đoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng: việc kiểm tra thông tin liên quan đến hồ sơ pháp lý, lực tài chính, lực quản lý, uy tín tín dụng chủ yếu dựa hai nguồn thông tin từ khách hàng từ thông tin nội mạng ngân hàng Nhân viên tín dụng cần phải tận dụng tồn nguồn thơng tin để có đƣợc nhận định xác khách hàng vay Vì nguồn thơng tin khách hàng cung cấp tính xác khơng cao, đặc biệt trƣờng hợp khách hàng cố ý làm sai nên để tránh 78 gặp phải rủi ro thơng tin, ngân hàng cần có kết hợp với số quan ban ngành có đủ chức để đối chiếu thơng tin khách hàng cung cấp (ví dụ: quan thuế,…) áp dụng phƣơng pháp vấn trực tiếp chủ doanh nghiệp, khách hàng vay số đối tƣợng có liên quan, đồng thời sử dụng triệt để nguồn thông tin từ trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) để nắm bắt tính xác thực thơng tin Một rủi ro khác xảy giai đoạn chủ quan cố ý đƣa nhận định chủ quan cán tín dụng việc nhận xét lực tài khách hàng - Giai đoạn thẩm định hồ sơ vay: thẩm định phƣơng án vay vốn khả trả nợ KH phải đặt mục tiêu an toàn lên hết, có đề xuất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro giảm thiểu thiệt hại xảy q trình cấp tín dụng Đối với đặc thù tín dụng Việt Nam, trƣớc mắt, tài sản đảm bảo nguồn trả nợ thứ hai nên việc thẩm định kỹ tài sản đảm bảo giúp ích nhiều xử lý tài sản KH không trả đƣợc nợ Từ việc định giá phải thật xác, khơng q nhỏ để KH trì quan hệ tín dụng với ngân hàng, khơng lớn để gây rủi ro xử lý; việc soạn thảo, ký kết thực đầy đủ thủ tục pháp lý cần thiết nhƣ công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo trƣớc cho vay Tăng cƣờng lực thẩm định khả tạo dòng tiền trả nợ thiện chí trả nợ cách vận dụng kỹ thuật đo lƣờng rủi ro tín dụng định lƣợng Các kỹ thuật đo lƣờng rủi ro tín dụng định lƣợng vận dụng đƣợc điều kiện NH Việt Nam nhƣ: mô hình trọng số tuyến tính, mơ hình điểm số tín dụng Cần chấn chỉnh cơng tác thẩm định, khắc phục biểu hình thức Đặc biệt, trọng khâu thẩm định độ tin cậy thông tin Chất lƣợng thẩm định cho vay yếu tố quan trọng định chất lƣợng khoản vay, yếu tố sống khơng ngân hàng mà khách hàng Để nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định, cần tiến hành số 79 biện pháp sau: + Tăng cƣờng công tác đào tạo đạo tạo lại nhân viên + Thƣờng xuyên thu thập thông tin môi trƣờng vĩ mô nhƣ biến động thị trƣờng, thông tin mặt đời sống xã hội, diễn biến ngành sản xuất – kinh doanh để phổ biến lại cho cán nhân viên ngân hàng thông qua trang web nội bộ, tin nội hàng ngày nhằm trang bị cho cán nhân viên thông tin cần thiết thẩm định cho vay + Tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát nội khâu thẩm định, đảm bảo khâu trình thẩm định cho vay tuân thủ quy trình, quy chế BIDV NHNN Cũng thông qua công tác kiểm tra giám sát nội kịp thời phát sai sót nhƣ bất cấp để từ đƣa giải pháp, kiến nghị khắc phục, góp phần nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định - Giai đoạn kiểm tra sau cho vay: khoản vay có hiệu phụ thuộc khơng vào việc kiểm tra tín dụng Ngay khoản vay tốt cần có số kiểm tra định, định kỳ để đảm bảo hoạt động theo dự kiến, tình trạng khoản vay khơng xấu Vì vậy, giai đoạn mang ý nghĩa quan trọng việc phòng ngừa rủi ro giảm thiểu rủi ro trƣớc xảy ra, gây hậu nặng nề với phần vốn vay Tuy nhiên, công tác đƣợc thực cách đối phó cho đủ thủ tục quy định nên hiệu kiểm tra khơng cao Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải đƣợc thực cách nghiệm ngặt cán quản lý khách hàng cần phải thực tốt giai đoạn quy trình để cảm nhận đƣợc mơi trƣờng, hiệu cơng việc doanh nghiệp Nếu có dấu hiệu bất thƣờng khách hàng ảnh hƣởng đến khả tốn khoản vay cán phải có trách nhiệm báo cáo kịp 80 thời cho lãnh đạo để có hƣớng giải kịp thời thích hợp Ngồi việc trực tiếp kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, nên có chế kiểm tra chéo giai đoạn để bảo đảm tính khách quan kiểm tra, có điều kiện, thành lập phận kiểm tra sử dụng vốn chuyên biệt cho vay lớn, có tầm quan trọng đặc biệt để nhận diện rủi ro từ phát sinh Ngồi ra, có thay đổi nhân việc chuyển giao hồtừ cán sang cán khác cần phải quy định cụ thể trách nhiệm bàn giao, nội dung bàn giao Có thể quy định việc lập sổ nhật ký tín dụng lần phát vay, thu nợ, biến động tài sản đảm bảo, tình hình kinh doanh tài để đảm bảo liên tục, thuận tiện việc theo dõi chuyển giao hồ sơ cán Kiểm tra định giá lại tài sản đảm bảo theo định kỳ nhằm theo dõi kịp thời biến động tài sản bảo đảm để có điều chỉnh kịp thời Cần nghiên cứu để tái cấu trúc danh mục đầu tƣ tín dụng theo định hƣớng đa dạng hóa danh mục theo địa bàn theo ngành nghề nhằm giảm rủi ro tín dụng đặc thù Mặt khác, tiến hành điều chỉnh sách mở rộng dƣ nợ để tránh tình trạng gây áp lực lớn cho cán tín dụng dẫn đến nới lỏng khoản cho vay dƣới chuẩn tiền đề gia tăng rủi ro tin dụng Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra kiểm sốt quy trình nghiệp vụ cán tác nghiệp nhằm hạn chế rủi ro xảy Xây dựng quy trình nhận diện rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng nói chung cho vay hộ kinh doanh nói riêng tổ chức thực tốt cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng, lĩnh vực, ngành, khâu cơng việc có khả phát sinh rủi ro tín dụng Để có sở thực tốt khâu nhận diện rủi ro tín dụng, cần phải tiến hành thu thập liệu thống kê qua nhiều năm Vì vậy, Chi nhánh cần phải tiến hành hệ thống hóa, thu thập thơng tin bổ sung để có 81 sở liệu thống kê đầy đủ hơn, qua tiến hành phân tích có nhằm nhận diện rủi ro tín dụng Cần khắc phục bệnh hình thức thu thập xử lý thơng tin Chi nhánh cần có biện pháp kiểm sốt độ tin cậy thơng tin cách đối chiếu, so sánh từ nhiều nguồn Hiện nay, bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn cộng thêm đặc thù địa bàn nên việc cung cấp thông tin khách hàng cho ngân hàng có chất lƣợng khơng cao, độ trung thực nhiều bất cập Vì vây, Chi nhánh cần phải kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác: nhƣ từ đối tác khách hàng; từ quan quản lý nhà nƣớc nhƣ: thuế, quản lý thị trƣờng, quan tƣ pháp Đồng thời với biện pháp trên, cần tổ chức tốt hệ thống xử lý thông tin, áp dụng phần mềm xử lý thông tin đại, coi trọng công tác lƣu trữ thông tin khoa học, bảo mật tốt truy xuất, cập nhật dễ dàng 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ a Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Con ngƣời nhân tố quan trọng định đến phát triển hay suy thoái ngân hàng Trong thời kỳ hội nhập, ngƣời cán không cần giỏi nghiệp vụ mà ngƣời am hiểu kinh tế thị trƣờng, giàu kinh nghiệm thực tiễn, chịu khó học hỏi nghiên cứu pháp luật, qui định Nhà nƣớc lĩnh vực liên quan Hơn nữa, khả giao tiếp, ứng xử tinh nhanh để từ nhận biết đƣợc trung thực, khách quan, tránh đối tƣợng gian xảo, lừa đảo, bảo vệ tài sản Nhà nƣớc ngân hàng Chất lƣợng nguồn nhân lực phản ánh hiệu làm việc phong thái ngân hàng Trong công tác cho vay tiêu dùng lại phải trọng tới tiêu thức Vì phần lớn khoản vay tƣơng tác trực tiếp cán khách hàng Nếu cán với trình độ chuyên môn cộng với thái độ làm việc tự phụ khơng gây thiện cảm cho khách hàngchí họ chấm dứt quan hệ tín dụng với ngân hàng, gây thiệt hại 82 cho ngân hàng Một cán tốt mang lại lợi ích cho khách hàng, ngân hàng đảm bảo cho ngân hàng thực đƣợc tốt mục tiêu sau: hiểu rõ nhu cầu mong muốn khách hàng, nâng cao uy tín hình ảnh ngân hàng, làm cho khách hàng chấp nhận dịch vụ ngân hàng, hƣớng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ mà ngân hàng có, trì trung thành khách hàng, thu thập thông tin thị trƣờng, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Chi nhánh cần phải có chiến lƣợc ngƣời rõ ràng động: - Tiêu chuẩn hóa cán bộ, nhân viên ngân hàng, cụ thể đạo đức, tác phong, trình độ chuyên môn nghiệp vụ lý luận, thực tiễn, trình độ trị, pháp luật, khả giao tiếp, quản lý điều hành,… - Phải thƣờng xuyên đào tạo, đào tạo lại cán nhân viên để họ đảm đƣơng tốt công việc Kết kỳ thi sát hạch, kiểm tra trình độ cán sở để tuyển dụng, đề bạt, phân công nhân viên cho phù hợp Cần phải coi trọng đào tạo pháp luật, lối sống tiết kiệm, tính động cơng việc - Ln ln động viên khuyến khích nhân viên, thông qua thƣởng phạt vật chất, bổ nhiệm, đề bạt, cố gắng tạo điều kiện làm việc thuận lợi giúp họ hồn thành cơng việc Để sử dụng cán tín dụng có hiệu quả, chi nhánh cần chun mơn hóa cán Việc luân chuyển, thay đổi cán tín dụng phụ trách khoản vay nên đƣợc xem xét kỹ lƣỡng, thông tin khách hàng không đƣợc lƣu giữ văn phƣơng tiện lƣu tin khác, mà “mắt thấy tai nghe” từ cơng tác thực tế kiểm tra đƣợc hình thành linh cảm trực giác cán tín dụng trình tiếp xúc, quan hệ lâu dài với khách hàng Khi bàn giao cán tín dụng, thơng tin bị lãng phí Nâng cao chất lƣợng phục vụ nhân viên làm công tác cho vay hộ 83 kinh doanh Trong cảm nhận khách hàng nhân viên tín dụng hình ảnh ngân hàng Nếu nhân viên tín dụng có tác phong làm việc nhanh nhẹn, có lực, trình độ nghiệp vụ vững vàng thái độ phục vụ tốt giữ đƣợc khách hàng ngày thu hút đƣợc nhiều khách hàng Trong điều kiện nay, thị trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt nhƣ nay, sản phẩm ngân hàng gần nhƣ tƣơng đồng với phân biệt ngân hàng với ngân hàng khác lại phong cách phục vụ thái độ khách hàng nhân viên tín dụng nói riêng nhân viên ngân hàng nói chung Để nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân viên làm công tác cho vay hộ kinh doanh, cần phải thực biện pháp sau: - Tổ chức thiết kế thƣờng xuyên triển khai chƣơng trình đào tạo kỹ cho công việc cụ thể chuyên môn cho tất cán làm công tác quan hệ khách hàng hộ kinh doanh + Tăng cƣờng đào tạo kiến thức sản phẩm tín dụng bán lẻ, kỹ Marketing cho cán quan hệ khách hàng hộ kinh doanh để trực tiếp giới thiệu tƣ vấn cho khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm cho vay phù hợp, đặc biệt khách hàng thân thiết quan trọng + Gắn kết đào tạo với việc bố trí sử dụng cán theo ngƣời, việc, thực luân chuyển cán để xếp công việc phù hợp với lực chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo cán + Tổ chức đào tạo thƣờng xuyên sản phẩm dịch vụ ngân hàng , quy trình tác nghiệp cho cán quan hệ khách hàng Kết hợp công tác đào tạo với công tác khảo sát đánh giá hiệu hoạt động cho vay hộ kinh doanh , thấy đƣợc khó khăn, vƣớng mắc việc triển khai sản phẩm, nhằm có khắc phục, chỉnh sửa kịp thời - Có sách tạo động lực, khuyến khích cán làm cơng tác cho 84 vay khách hàng hộ kinh doanh: thông qua việc không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho ngƣời lao động Có sách hấp dẫn tuyển dụng, đào tạo, sách khuyến khích động lực để giữ cán có chất lƣợng Về phía tự đào tạo, rèn luyện nhân viên tín dụng, ngân hàng cần có u cầu cụ thể có biện pháp khen thƣởng thúc đẩy, động viên nhằm làm cho nhân viên có động lực để thƣờng xuyên tu dƣỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng tác phong làm việc nhanh nhẹn, khoa học, nghiêm túc, không vụ lợi, không lợi dụng khách hàng Mặc dù thực tế Sacombank tiêu chuẩn để tuyển dụng đƣợc đào tạo quy trƣờng đại học, nhiên tuổi đời trẻ nên kiến thức thực tế nhƣ kỹ ngân hàng thiếu nhiều Để đáp ứng đƣợc đòi hỏi thực tế cấp thiết cơng tác, nhân viên tín dụng ln phải không ngừng tự rèn luyện, học tập để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn b Xây dựng chế liên kết Hợp tác với quan quyền cấp; tổ chức đồn thể; đối tác tƣ vấn, giới thiệu khách hàng cho ngân hàng Cần áp dụng sách phù hợp có tính cạnh tranh đối tác liên kết nhƣ: sách hoa hồng; sách chăm sóc đối tác liên kết tƣơng tự nhƣ chính sách chăm sóc khách hàng; thƣờng xun theo dõi cập nhật thông tin biện pháp đối thủ cạnh tranh; hổ trợ đối tác dịch vụ chuyên biệt NH để làm cho quan hệ có tính bền vừng Cần có sách đặc biệt cơng tác chăm sóc Ban lãnh đạo đơn vị liên kết nhân ngày lễ, sinh nhất, tết Tổ chức buổi giao lƣu, sinh hoạt Ngân hàng đơn vị liên kết để thắt chặt mối quan hệ Ngân hàng cần có chế tài đặc thù để có chế độ khuyến khích vật chất thich hợp hiệu cho đơn vị liên kết tạo đƣợc hiệu 85 cao cho ngân hàng Tƣơng tự riêng cá nhân có hợp tác tốt với ngân hàng c Nâng cấp sở vật chất, trang bị công nghệ Một vấn đề cuối ngân hàng phải tăng cƣờng không ngừng việc nâng cấp sở vật chất- kỹ thuật trang thiết bị công nghệ nhƣ mạng lƣới hoạt động để phục vụ kho hoạt động kinh doanh 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với phủ - Đề nghị có chủ trƣơng tăng cƣờng nguồn vốn vay hỗ trợ, đặc biệt nguồn vốn vay giải việc làm, vốn vay cho hộ cận nghèo hộ có nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa - Tiếp tục điều hành cơng cụ sách tiền tệ linh hoạt, hợp lý để ổn định tỷ giá mặt lãi suất; tích cực triển khai giải pháp thúc đẩy mở rộng tín dụng, lĩnh vực ƣu tiên - Cần đƣa biện pháp để lành mạnh hóa thị trƣờng bất động sản nhằm giảm khó khăn cho ngân hàng việc định giá nhà – đất chấp để thẩm định cho vay khách hàng dẫn đến ngân hàng định giá tài sản cao so với giá trị thực chúng, gây rủi ro giá trị tài sản tƣơng lai, ảnh hƣởng đến khả thu hồi nợ vay khách hàng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc - Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay ngân hàng Cần hồn thiện Luật tín dụng văn pháp luật quy định hoạt động tín dụng nói chung hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng, quy trình nghiệp cụ thống nhất, lãi suất cho vay, chế cho vay phù hợp….trên sở nghiên cứu xu hƣớng biến động thị trƣờng để kịp thời điều chỉnh, bảo vệ quyền lợi ngân hàng khách hàng - NHNN cần tạo điều kiện cho ngân hàng chủ động hoạt 86 động nhƣ tạo quyền tự chủ, quyền tự chịu trách nhiệm kinh doanh, quyền xác định mức lãi suất linh hoạt sở lãi suất mà NHNN đƣa ra, sách khuyến mãi… - NHNN cần phối hợp với ngành liên quan trình điều hành hoạt động cho vay tiêu dùng để ban hành quy định, văn phù hợp, hoạch định chiến lƣợc phát triển chung cho toàn hệ thống ngân hàng để tạo mơi trƣờng cạnh tranh bình đẳng hợp tác phát triển - NHNN cần đẩy mạnh công tác liên kết hợp tác với ngân hàng thƣơng mại quốc doanh việc xây dựng hồn thiện hệ thống tốn điện tử liên ngân hàng, nâng cao chất lƣợng công tác phục vụ khách hàng Có biện pháp nâng cao hệ thống thơng tin liên ngân hàng, thƣờng xuyên nâng cấp hoàn thiện cơng nghệ thu thập thơng tin xử lí thơng tin, có phƣơng án đảm bảo tình 3.3.3 Kiến nghị với BIDV Để nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh việc giúp đỡ đạo sách định hƣớng hội sở đóng vai trò quan trọng Để hỗ trợ hoạt động cho vay hộ kinh doanh, hội sở cần tiến hành : - Quy định cụ thể hóa quy trình tín dụng cho sản phâm riêng biệt Hiện nay, BIDV áp dụng quy trình cho vay chung áp dụng cho tất khoản vay tất đối tƣợng khách hàng mà chƣa có hƣớng dẫn cụ thể cho loại sản phẩm vay Điều thực tế làm sinh số bất cập, chồng chéo, cán tín dụng thƣờng bỡ ngỡ gặp vấn đề phát sinh nhƣng lại khơng có hƣớng dẫn cụ thể chi tiết nào, làm cho q trình xét duyệt giải vay bị chậm lại, ảnh hƣởng đến việc phát triển hoạt động cho vay chi nhánh Trong thời gian tới, kiến nghị Hội sở cần ban hành quy định, quy trình áp dụng cụ thể loại sản phẩm Quy trình cụ thể cho sản phẩm vay tạo 87 thông suốt trình xét duyệt cho vay, giảm thời gian vay vốn khách hàng, từ có điều kiện để mở rộng hoạt động cho vay - Kiến nghị hạn mức phán vay: BIDV cần ban hành lại quy định hạn mức phán tín dụng, cần tăng mức hạn mức phán cho Giám đốc chi nhánh Giám đốc phòng giao dịch Hiện hạn mức phán Giám đốc chi nhánh thấp, khơng tạo đƣợc chủ động Giám đốc chi nhánh Giám đốc phòng giao dịch Thực điều tạo đƣợc chủ động, linh hoạt xét duyệt cho vay tiền đề quan trọng để phát triển hoạt động cho vay cá nhân chi nhánh - Trong thời gian tới, để đạt đƣợc mục tiêu đặt tắt, đón đầu lĩnh vực cơng nghệ, ứng dụng công nghệ nƣớc giới vào kinh doanh ngân hàng, nâng cao chất lƣợng sản phẩm sức cạnh tranh thị trƣờng, BIDV cần tập trung cho việc đầu tƣ đại hóa cơng nghệ ngân hàng, tiếp tục phối hợp với chặt chẽ với đối tác cung cấp phần mềm để hoàn thiện việc nâng cấp phần mềm Đồng thời, tổ chức lại hoạt động Trung tâm tin học để tự triển khai chƣơng trình quản lý nội hiệu quả, nhằm tiết kiệm chi phí, tăng tính chủ động việc đại hóa cơng nghệ Bên cạnh việc đầu tƣ đại hóa cơng nghệ, yếu tố quan trọng việc khai thác hiệu công nghệ chất lƣợng nguồn nhân lực Vì vậy, BIDV cần phải trọng vào đào tạo nguồn nhân lực, tập huấn thƣờng xuyên cho đội ngũ cán nhân viên để tiếp thu vận hành có hiệu chƣơng trình phần mềm đại 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng luận văn giải vấn đề sau: - Phân tích đề xuất giải pháp Các bao gồm: Kết phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh; bối cảnh thị trƣờng định hƣớng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển – - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển – Chi nhánh Đăk Nông - Luận văn đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc; với hội sở Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất 89 KẾT LUẬN Qua trình nỗ lực nghiên cứu, Luận văn đạt đƣợc số kết nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM - Luận giải vấn đề liên quan đến nội dung phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thƣơng mại phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thƣơng mại - Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển – Chi nhánh Đăk Nông thời gian qua Qua rút nhận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển – Chi nhánh Đăk Nông - Đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc; với hội sở Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Trần Khơi An (2010), “Mở rộng tín dụng khu vực kinh tế nhân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam”, Luận văn thạc sỹ [2] Báo cáo tổng kết năm (2011, 2012, 2013, 2014) BIDV Đăk Nơng [3] Thiều Hữu Chung,"Phân tích tình hình cho vay HKD Ngân hàng TMCP Sacombank – Chi nhánh Đak Lak", Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [4] Chun đề “tín dụng BIDV Đăk Nơng” [5] Luật tổ chức tín dụng (2010) [6] Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2010) [7] Niên giám “Cục thống kê Tỉnh Đắk nông năm 2011, 2012, 2013” [8] P.S Rose (2004), “Quản trị Ngân hàng Thương mại’, NXb Tài chính, Hà Nội [9] Đặng Ngọc Việt, Đại học Đà Nẵng (2012), “Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHTMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng”,Luận văn Thạc sỹ [10] Lê Quang Vinh (2011), “Mở rộng cho vay kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng ... CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG... luận phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM - Chƣơng 2: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng - Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh tạiNgân... xuất kinh doanh nhằm mở rộng hoạt động tăng thu nhập cho Ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển– chi nhánh Đăk Nông tỷ lệ cho vay Hộ kinh doanh chi m tỷ trọng lớn, góp phần đáng kể vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển, chi nhánh đắk nông , Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển, chi nhánh đắk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn