Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng NNPTNT tỉnh đăklăk

108 21 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH TẤN PHONG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH TẤN PHONG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊM Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ “ Quản trị quan hệ khách hàng nhân Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn tỉnh Đắk Lắk ” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đinh Tấn Phong MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn .2 ố cục luận văn: bao gồm chƣơng Tổng quan công tr nh nghiên cứu liên quan CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC TỔ CHỨC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .5 1.1 TỔNG QUAN VỀ KHÁCH HÀNGNGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI5 1.1.1 Khái niệm vai trò ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Khái niệm đặc điểm khách hàng nhân 1.2 NỘI DUNG CRM TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .10 1.2.1 Khái niệm vai trò CRM Ngân hàng thƣơng mại 10 1.2.2 Các tiếp cận CRM Ngân hàng thƣơng mại 15 1.3 TIẾN TRÌNH CRM TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .16 1.3.1 Nhận dạng khách hàng nhân (Identify) 17 1.3.2 Phân biệt khách hàng nhân ( Differentiate) 19 1.3.3 Tƣơng tác với khách hàng (Interact) 23 1.3.4 Chuyên biệt hóa khách hàng (Customize) 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG .30 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐĂK LĂK .31 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đăk Lăk 31 2.1.2 Nguồn lực Agribank Đắk Lắk 34 2.1.3 Kết kinh doanh Agribank Đắk Lắk 35 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI AGRI ANK CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 39 2.3.1 Về công tác nhận diện khách hàng nhân 39 2.3.2 Phân biệt khách hàng nhân .43 2.3.3 Các hoạt động tƣơng tác với khách hàng nhân 47 2.3.4 Hoạt động chuyên biệt hóa khách hàng 52 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI AGRI ANK ĐẮK LẮK ĐĂK LĂK 55 2.4.1 Thành tích đạt đƣợc 55 2.4.2 Những tồn cần khắc phục 56 2.4.3 Nguyên nhân .57 KẾT LUẬN CHƢƠNG .58 CHƢƠNG HOÀN THIỆN C NG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI AGRIBANK TỈNH ĐẮK LẮK 59 3.1 CÁC CĂN CỨ LÀM CƠ SỞ CHO HOẠT ĐỘNG .59 3.1.1 Dự báo môi trƣờng marketing .59 3.1.2 Định hƣớng chiến lƣợc kinh doanh marketing Ngân hàng 59 3.1.3 Định hƣớng nhiệm vụ quản trị quan hệ khách hàng nhân 61 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI AGRI ANK ĐẮK LẮK 61 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện khách hàng nhân 61 3.2.2 Công tác phân biệt khách hàng nhân 68 3.2.3 Hoạt động tƣơng tác khách hàng nhân 71 3.2.4 Các cơng cụ chun biệt hóa khách hàng nhân 83 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực 34 2.2 Số liệu huy động vốn Agribank Đắk Lắk so với tổ chức tín dụng địa bàn t nh 36 2.3 Số liệu dƣ nợ cho vay Agribank Đắk Lắk so với tổ chức tín dụng địa bàn t nh 37 2.4 Số liệu kết kinh doanh 38 2.5 Số lƣợng khách hàng chi nhánh năm 2013-2015 39 2.6 Tổng hợp, phân loại khách hàng nhân theo địa bàn nhu cầu 41 2.7 Tổng hợp, phân loại khách hàng nhân theo giao dịch 44 2.8 Số lƣợng khách hàng tiền gửi theo nhóm 2013-2015 45 2.9 Số lƣợng khách hàng tiền vay theo nhóm năm 2013-2015 47 2.10 Tổng hợp khả đáp ứng SPDV 51 2.11 Danh mục sản phẩm Agribank Đắk Lắk 52 3.1 Điểm tính giá trị khách hàng theo tiêu chí 68 3.2 Điểm tính giá trị khách hàng theo tiêu chí 68 3.3 Điểm tính giá trị khách hàng theo tiêu chí 69 3.4 Điểm tỷ trọng ch tiêu 69 3.5 Phân nhóm khách hàng mục tiêu 70 3.6 Công cụ tƣơng tác CRM khách hàng nhân 72 3.7 Chính sách áp dụng khách hàng mục tiêu 85 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ biểu đồ Trang biểu đồ 1.2 Tổng hợp liệu tƣơng tác với khách hàng 24 2.1 Cơ cấu tổ chức, máy NHNo&PTNT Đăk Lăk 32 2.11 Quy trình hoạt động chăm sóc khách hàng 48 82 phẩm, dịch vụ dẫn tới thay đổi lớn kết kinh Thậm chí nhửng thay đổi nh quảng cáo dẫn tới doanh thu s cao công tác x c tiến Ngay từ phƣơng pháp bán hàng tiếp thị khơng phù hợp ngân hàng cần phải cải thiện làm phƣơng pháp tiếp thị, bán hàng quảng cáo.Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh diễn không ch nƣớc mà phải cạnh tranh khu vực giới Đặc biệt lĩnh vực ngân hàng - tài cạnh tranh trở nên khốc liệt hết Khi mà chế hoạt động nhƣ lợi ích, lãi suất mà ngân hàng đem đến cho khách hàng tƣơng tự việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng hoàn hảo mục tiêu quan trọng đặc biệt tất ngân hàng thƣơng mại Tuy chƣa xây dựng trang web thức cho riêng khiến ngân hàng Agribank Đắk Lắk có hạn chế định việc phủ rộng dịch vụ m nh địa bàn thành phố Đây không ch nơi cung cấp chia s thông tin, nhịp cầu nối gần khách hàng ngân hàng nơi quảng bá dịch vụ ngân hàng đến ngƣời dân thành phố khách du lịch, mà nơi khai thác thơng tin điều tra độ th a mãn từ phía khách hàng hữu hiệu Xuất phát từ lợi ích có giá trị thực tiễn ngân hàng Agribank Đắk Lắk cần xây dựng trang thông tin ngân hàng m nh để đăng tải thông tin cần thiết cho khách hàng nhƣ địa điểm trụ sở chi nhánh giúp ngân hang nhân dễ dàng liên hệ , địa điểm th ATM thuận tiện cho nhu cầu rút gửi tiền ngƣời dân… Website giống nhƣ văn phòng giao dịch kinh doanh tồn cầu mở cửa 24h/ngày, ngày/ tuần 365 ngày /năm ất kỳ ai, dù đâu thực giao dịch mà không cần đến trực tiếp ngân hàng Với công nghệ kỹ thuật đại website chắn phƣơng tiện truyền thơng tốt để thực quảng bá tiếp thị cách sinh động hiệu mà phƣơng tiện đơn l khác đáp ứng đƣợc 83 Đồng thời thông tin chƣơng tr nh khuyến ƣu đãi … ln đƣợc cập nhật liên tục để khách hàng nắm bắt thơng tin nhanh chóng Trên trang website ngân hàng xây dựng thêm mục ý kiến khách hàng Đây cách thức lấy thông tin từ khách hàng hiệu quả, thực tế chi phí thấp Thực chƣơng tr nh quảng bá hình ảnh Agribank Đắk Lắk  Giải pháp cho Call – Centre: Do quản lý liệu tập trung nên khách hàngtài khoản chi nhánh gọi số điện thoại trung tâm để đƣợc cung cấp thông tin chung thông tin nhân Call centre phải có ngƣời trực 24/24 Hiện th ngồi lựa chọn thích hợp nhũng lợi ích mà hình thức mang lại Đa phần đối tác đƣợc thuê đối tác chuyên nghiệp, có kinh nghiệm kiến thức giải pháp Ngân hàng s giảm chi phí, thời gian nguồn lực cho ngân hàng Ngân hàng tập trung nguồn lực để phát triển lĩnh vực kinh doanh thay phân tán lực lƣợng nguồn lực cho phần khác Nhƣng tƣơng lai hứa hẹn s giải pháp hữu hiệu cho ngân hàng muốn có hệ thống dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp Với ƣu điểm sau: - Kết hợp thống phƣơng thức tƣơng tác với khách hàng, từ điện thoại, email, websife hình thức chat (đối thoại trực tiếp) hay gửi tin nhắn tức thời (instant mesaging) - Tích hợp với sở liệu khách hàng hay phần mềm quản trị quan hệ khách hàng - Cho phép khu vực chăm sóc khách hàng kiểm sốt tƣơng tác khách hàng ngân hàng cách toàn diện - Quản lý chặt ch điều phối trả lời kịp thời gọi tới trung tâm 3.2.4 Các c ng cụ chuyên biệt hóa khách hàng nhân Theo Jack Trout Steve Rivkin (2009) đƣa kết khảo sát 84 thú vị Trong 75 dòng sản phẩm th đáng ch nhóm sản phẩm ngân hàng có tỷ lệ khác biệt 0% Theo tác giả “sản phẩm dịch vụ n ành n ân hàn ều quen thuộc với n ười tiêu dùn , nhưn chún chún tươn tự khơn có ì ặc thù cả” Các Ngân hàng Việt Nam có sản phẩm dịch vụ thị trƣờng tƣơng tự nhau, khó để ch khác biệt ngân hàng gắn liền với sản phẩm g đặc trƣng hay trội Nhƣ sản phẩm khơng có khác biệt, tốc độ đổi cơng nghệ nhanh nhƣ giá bắt đầu xu hƣớng tiệm cận… Th khác biệt lại ch dịch vụ khách hàng a T n õ ãn n bằn ó v ện sản p ẩ d ị v ụ t eo ớn ó  Hoàn thiện hệ thống sản phẩm dịch vụ: Loại sản phẩm dịch vụ Giải pháp hồn thiện Nhóm dịch vụ tiền gửi Thủ tục đơn giản với loại h nh đa dạng tích hợp nhiều dịch vụ khác Lãi suất cao linh hoạt Nhóm dịch vụ tín dụng Lãi suất cạnh tranh định giá tài sản chấp linh hoạt mở rộng hình thức cho vay trả lãi Nhóm dịch vụ tốn Cải cách thủ tục toán quốc tế Cung cấp mức ngoại tệ tốt Phát triển hệ thống th ATM loại th khác Giảm phí dịch vụ toán Tạo thuận tiện cho khách hàng giao dịch Đơn giản hóa thủ tục, giảm thiểu thời gian, tránh gây phiền hà cho khách hàng  Cung cấp sản phẩm, dịch vụ thị trƣờng Đăk Lăk: Hiện có số sản phẩm thị trƣờng tài Việt Nam điều kiện hội nhập nhƣ nay, thiết nghĩ ngân hàng Agribank – 85 chi nhánh Đăk Lăk nên phát triển thời gian tới: Thanh toán tự động, dịch vụ du học, vay toán học phí, quản lý hộ tài sản, dịch vụ bảo lãnh… b Áp dụn từn ín s uy n b ệt vớ từn n ó n Từ hoạt động phân loại khách hàng Agribank Đắk Lắk s áp dụng sách chuyên biệt với nhóm KH nhƣ sau: ản 3.7 C ín s Nhóm KH p dụn Chăm sóc khách hàng vớ n ụ t u Chính sách cụ thể -Tặng quà vé tham qua du lịch nhân ngày sinh nhật, ngày thành lập -Tặng quà nhân ngày lễ lớn, ngày quan trọng KH -Tặng vé chƣơng tr nh Agribank Đắk Lắk tài trợ Khuyến giảm Nhóm phí dịch vụ sản phẩm -Phục vụ KH phòng VIP (tất nhu cầu sản phẩm dịch vụ từ tƣ vấn đến giao dịch) ƣu tiên giao dịch trƣớc -Khi KH có khiếu nại th phải đƣợc giải văn trả lời -Đƣợc giảm lãi suất cho vay so với lãi suất thông thƣờng giải hồ sơ nhanh miễn phí liên quan tới cấp tín - Ƣu tiên phục vụ nhanh chóng tốt - Tổ chức thăm h i KH thân nhân bị ốm tang gia… -Hƣớng dẫn tƣ vấn dịch vụ giải pháp có lợi q trình sử dụng dịch vụ Agribank Đắk Lắk dụng theo quy định NHNN -Đƣợc cấp GHTD khơng có bảo đảm tài sản dịch vụ thấu chi -Giảm tỷ lệ VCSH tham gia vào phƣơng án/dự án, phải đảm bảo mức tối đa không 10 so với mức tối thiểu áp dụng cho KH vay thông thƣờng -Cung cấp dịch vụ thu chi tiền theo yêu cầu KH địa điểm loại tiền thời gian 86 Nhóm KH Chăm sóc khách hàng Chính sách cụ thể - Đƣợc hƣởng -Áp dụng lãi suất tiền gửi ƣu đãi đối sách chƣơng tr nh với KH thời kỳ Mức ƣu đãi khuyến phù hợp, kèm lãi suất tỷ lệ thuận với số dƣ tiền gửi quà tặng điều tra thời hạn gửi tiền KH không KH… vƣợt biên độ so với lãi suất trần huy động vốn NHNN&PTNT quy định thời kỳ Trƣờng hợp mức lãi suất tiền gửi ƣu đãi không thực cạnh tranh so với TCTD khác Agribank ĐăkLăk tr nh Tổng Giám đốc xem xét định -Đƣợc ƣu đãi phí chuyển tiền -Gửi tin nhắn ch c mừng kèm theo quà có giá trị sinh nhật KH nhƣ ngày lễ tết… - Tặng quà nhân ngày sinh Phục vụ KH phòng VIP (tất nhật thành lập nhu cầu sản phẩm dịch vụ từ tƣ vấn - Tặng quà nhân ngày đến giao dịch) ƣu tiên giao dịch lễ lớn, ngày quan trọng trƣớc KH - Trƣờng hợp KH khiếu nại th đƣợc Nhóm -Ƣu tiên phục vụ nhanh giải văn trả chong, tốt lời - Tổ chức thăm h i KH thân nhân bị ốm tang gia… -Hƣớng dẫn tƣ vấn dịch vụ giải pháp có lợi -Đƣợc giảm lãi suất vay so với lãi suất thơng thƣờng giải hồ sơ nhanh chóng miễn phí liên quan tới cấp tín dụng theo quy định NHNN&PTNT 87 Nhóm Chăm sóc khách hàng Chính sách cụ thể KH q trình sử dụng Đƣợc cấp GHTD khơng có đảm bảo dịch vụ Agribank Đắk tài sản dịch vụ thấu chi Lắk Giảm tỷ lệ vốn CSH tham gia vào - Đƣợc hƣởng phƣơng án/Dự án phải đảm bảo mức sách chƣơng tr nh tối đa không so với mức tối khuyến phù hợp, kèm thiểu áp dụng cho KH vay thông quà tặng điều tra thƣờng KH… áp dụng lãi suất tiền gửi ƣu đãi KH thời kỳ Mức ƣu đãi lãi suất tỷ lệ thuận với số dƣ tiền gửi thời hạn gửi tiền KH không vƣợt biên độ so với lãi suất trần huy động vốn NHNN&PTNT quy định Đƣợc ƣu đãi giảm phí chuyển tiền hệ thống NHNN&PTNT KH ố trí cán có tr nh độ chuyên môn nghiệp vụ khả giao tiếp tốt phụ trách quan hệ với KH Ƣu tiên thực giao dịch mua bán ngoại tệ KH có nhu cầu hợp lý Đƣợc tham gia dịch vụ bảo hiểm y tế toàn cầu Gửi tin nhắn ch c mừng kèm theo quà có giá trị sinh nhật KH nhƣ ngày lễ tết… -Cung cấp dịch vụ với mức chi phí ƣu đãi kích thích mức độ sử dụng thông qua chƣơng tr nh chăm sóc khách hàng 88 Nhóm KH Chăm sóc khách hàng - Tặng quà nhân ngày lễ lớn - Hƣớng dẫn đầu tƣ vào dịch vụ giải pháp có lợi tr nh sử dụng dịchvụcủa Agribank Đắk Lắk - Đƣợc sách chƣơng tr nh khuyến phù hợp Chính sách cụ thể Đƣợc chuyên viên lễ tân đón tiếp hƣớng dẫn giao dịch; Ƣu tiên giao dịch trƣớc Đƣợc giảm lãi suất cho vay so với lãi suất thông thƣờng Giảm tỷ lệ vốn CSH tham gia vào phƣơng án/ dự án vay vốn nhƣng phải đảm bảo mức tối đa không so với mức tối thiểu áp dụng cho KH vay thông thƣờng - Tặng quà tặng tổ -Áp dụng lãi suất tiền gửi ƣu đãi đối chức điều tra khách với KH thời kỳ -Mức ƣu hàng… đãi lãi suất tỷ lệ thuận với số dƣ tiền gửi thời hạn gửi tiền KH khơng Nhóm vƣợt q biên độ so với lãi suất trần huy động vốn NHNN&PTNT quy định thời kỳ Đƣợc ƣu đãi giảm phí chuyển tiền Giảm 50 phí dịch vụ khác nhƣ: gửi giữ tài sản cho thuê ngăn tủ sắt… Đƣợc gửi email/SMS thông báo chƣơng tr nh khuyến sản phẩm Gửi tin nhắn ch c kèm theo quà có giá trị sinh nhật lễ tết Tặng quà nh tổ chức điều tra KH Đƣợc gửi email/SMS thông báo chƣơng tr nh khuyến sản phẩm 89 Nhóm KH Chăm sóc khách hàng Chính sách cụ thể Áp dụng sách nhằm gia tăng lòng trung thành tăng lƣợng tiền gửi nhƣ gia tăng dịch vụ kèm theo Khơng có sách Đây nhóm khách hàng cần áp chăm sóc khách hàng cho dụng sách thơng thƣờng Tuy Nhóm nhóm khách hàng nhiên có hội cần có sách chăm sóc riêng v nhóm khách hàng s gia tăng lòng trung thành với ngân hàng sau so sánh với ngân hàng khác c Áp dụn n ữn ín s ln oạt - Đối với nhóm khách hàng nhân vay vốn: Chi nhánh nên thực dịch vụ ngân hàng trọn gói Khách hàng vay vốn Agribank Đắk Lắk s sử dụng đồng thời sản phẩm: mở tài khoản toán giao dịch, th dịch vụ SMS anking điều s tạo quan hệ gắn bó khách hàng ngân hàng, có số khách hàng sử dụng dịch vụ đồng thời nhiều ngân hàng, họ s lựa chọn ngân hàng thõa mãn đƣợc nhiều nhu cầu cảu làm ngân hàng giao dịch Ngồi ra, chi nhánh nên trọng phát triển sản phẩm mới, bổ sung thêm dịch vụ kèm theo điều kiện cho vay cần thơng thống Phƣơng thức trả nợ cần linh hoạt cho phép khách hàng trả lãi hàng tháng hàng quý tuỳ Nên cung cấp dịch vụ phụ thêm nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng nhƣ đến hạn trả tiền nên gửi email trƣớc tuần nhắn tin qua điện thoại di động để nhắc nhở khách hàng Khuyến khích khách hàng thực toán qua ngân hàng cách áp 90 dụng sách ƣu đãi tín dụng hạn mức lãi suất cho vay nhƣ cấp th tín dụng Các ƣu đãi tín dụng có mức độ tƣơng xứng với việc sử dụng dịch vụ khác khách hàng - Đối với nhóm khách hàng nhân tiền gửi: Gửi tiền tiết kiệm lựa chọn đáng tin cậy đƣợc nhiều ngƣời sử dụng V gửi tiền tiết kiệm đƣợc xem kênh đầu tƣ vững an toàn rủi ro Ngân hàng nên có h nh thức huy động khác để nhận tiền gửi huy động loại tiền gửi tiết kiệm với kỳ hạn đa dạng lãi suất hấp dẫn phù hợp với nhóm khách hàng nhân tiền gửi Nhằm đáp ứng nhanh chóng đầy đủ nhu cầu khách hàng Agribank Đắk Lắk cố gắng nỗ lực nâng cao chất lƣợng phục vụ mở rộng mạng lƣới cung cấp dịch vụ thiết yếu Từ gi p cho ngân hàng có nguồn vốn trung dài hạn để đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn Cụ thể chi nhánh nên đa dạng hóa h nh thức trả lãi: + Tài khoản tiền gửi linh hoạt kỳ hạn: khách hàng gửi kỳ hạn dài (≥ 13 tháng) r t trƣớc hạn hƣởng lãi theo qui định gửi đƣợc tháng tháng tháng tháng tháng Đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi theo số dƣ (tiền gửi bậc thang) + Khách hàng có nhu cầu sử dụng tài khoản tốn mà khơng gửi có k hạn th với số dƣ tr b nh quân cao ≥ tỷ đồng nhóm khách hàng ngân hàng phải theo dõi riêng định k chăm sóc theo đối tƣợng khách hàng để trở thành khách hàng ln giao dịch với ngân hàng khách hàng tiềm nghiệp vụ khác.Ngân hàng áp dụng h nh thức chăm sóc khách hàng để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tâm lí thoải mái nhƣ: Tặng quà áp dụng chƣơng tr nh chăm sóc khách hàng đặc biệt… Để ngân hàng có nhiều hội chủ động việc chọn lựa cho 91 m nh cách đầu tƣ tốt có hiệu nhƣng rủi ro thấp đồng thời ngân hàng g n giữ đƣợc số lƣợng khách hàng trung thành ngân hàng thu h t thêm khách hàng th việc mở rộng loại tiền gủi truyền thống mà chi nhánh áp dụng th chi nhánh nên triển khai loại tiền gửi khác ch ng hạn thông qua h nh thức tài trợ: tặng học bổng cho sinh viên tài trợ bóng đá bóng chuyền… quảng bá thêm thƣơng hiệu; thông qua giới thiệu khách hàng thông qua thƣơng vụ vay để nắm bắt nhu cầu bạn hàng đối tác khách hàng từ thực nghiệp vụ nhƣ bảo lãnh toán, cho đối tác khách hàng vay để toán… việc phục vụ đối tác khách hàng ch ng ta tăng doanh số hoạt động đồng thời h nh thức huy động vốn v khoản cho vay để tốn khách hàng loại khơng làm giảm khoản ngân hàng - Đối với nhóm khách hàng nhân sử dụng tài khoản toán dịch vụ ngân hàng điện tử: Những năm qua lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam có chuyển biến mạnh m Quy mô mạng lƣới ngân hàng thƣơng mại ngày đƣợc mở rộng phát triển sản phẩm dịch vụ theo đa dạng số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng ngày nhiều Cùng với xu hƣớng sử dụng th ATM vài năm trở lại ngân hàng trực tuyến (Internet banking) đƣợc quan tâm xây dựng nhƣ kênh giao dịch tàingân hàng dành cho đối tƣợng khách hàng nhân doanh nghiệp gi p khách hàng làm chủ nguồn tài l c nơi Các dịch vụ mà ngân hàng thƣờng cung cấp cho khách hàng thơng qua kênh ngân hàng trực tuyến là: Dịch vụ quản l tài khoản chuyển tiền toán hoá đơn thơng tin th tín dụng đơn từ vay vốn tài trợ thƣơng mại trả lƣơng qua tài khoản… Tuy nhiên thói quen sử dụng tiền mặt nhƣ đầu tƣ cho 92 tốn điện tử chƣa đồng hiệu bộc lộ nhiều khó khăn hạn chế Cho nên việc đƣa giải pháp tháo gỡ hạn chế nhằm hỗ trợ dịch vụ Internet banking phát triển vấn đề cần thiết cấp bách V thời gian tới chi nhánh cần áp dụng số biện pháp để phat triển dịch vụ nhƣ: + Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hƣớng dẫn để khuyến khích tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài khoản toán dịch vụ ngân hàng điện tử + Đẩy mạnh hoạt động marketing gắn với phát triển dịch vụ yếu tố quan trọng liên quan đến đầu vào tr nh nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ thơng tin t nh h nh nhu cầu loại dịch vụ nhƣ thông tin thị trƣờng khách hàng thông tin đối thủ cạnh tranh chi nhánh cần cập nhật thơng tin để xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ Mặt khác để đƣa sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng cách nhanh chóng th khơng thể khơng có hoạt động quảng bá khuếch trƣơng giới thiệu sản phẩm dịch vụ + Tổ chức tốt máy nghiên cứu phát triển thực dịch vụ tức cần phải quy định rõ chức nhiệm vụ phòng ban xác định rõ mối quan hệ trách nhiệm phận liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ nhƣ mối quan hệ trách nhiệm phận liên qua đến hoạt động kinh doanh dịch vụ nhƣ mối qua hệ phận nghiên cứu phát triển dịch vụ với phận trực tiếp thực cung ứng dịch vụ + Đẩy mạnh triển khai dịch vụ tiện ích dự án đại hóa + Đội ngũ nhân phải thực phải am hiểu Internet banking nhiệt t nh tận tâm với khách hàng mạnh vững cho ngân hàng Thƣờng xuyên cập nhật kiến thức nghiệp vụ ngân hàng đại cho cán nhân viên làm việc phận cung ứng dịch vụ dƣới h nh thức cử học dịch vụ thuê chuyên gia vừa đào tạo 93 vừa triển khai thực tế phong ph đa dạng thuận tiện cho khách hàng Nh n chung ngân hàng giới cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử + Nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ Thành lập trung tâm dịch vụ giải đáp vƣớng mắc khiếu nại giao dịch khách hàng Xây dựng quy tr nh quản l chất lƣợng dịch vụ khuyến nghị khách hàng phòng ngừa rủi ro nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ nhƣ đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ khách hàng 94 KẾT LUẬN Việc áp dụng quản trị quan hệ khách hàng cho Agribank Đắk Lắk đƣợc ngân hàng ch trọng từ lâu khơng ch đem lại lợi ích cho ngân hàng nói chung mà đem lại lợi ích cho khách hàng nói riêng Bên cạnh việc phát triển, nâng cao chất lƣợng sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng đặc biệt khách hàng nhân việc hồn thiện hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng tăng tiện ích hài lòng khách hàng cơng việc quan trọng Đây ch a khố để thu hút khách hàng tiềm giữ chân khách hàng thân thiết ngân hàng tăng cƣờng sức cạnh tranh, hạn chế tình trạng khách hàng ạt b Qua CRM th mối quan hệ ngân hàng - khách hàng trở nên gần gũi kho liệu ngân hàng khách hàng đƣợc cập nhật liên tục nhằm nắm bắt đáp ứng tất thay đổi nh thị hiếu, thói quen tiêu dùng khách hàng ƣớc đầu, Chi nhánh Agribank T nh Đăk Lăk đạt đƣợc nhiều kết đáng khích lệ Tuy nhiên tồn số hạn chế mà Agribank Đắk Lắk cần nỗ lực công tác quản trị quan hệ khách hàng, khắc phục mặt yếu tồn để th a mãn tốt nhu cầu khách hàng gia tăng tiện ích khác dịch vụ Quản trị quan hệ khách hàng thuật ngữ khả m Chi nhánh Agribank t nh Đăk Lăk v q trình luận văn khơng tránh kh i sai sót định Do tác giả mong muốn nhận đƣợc nhiều đóng góp q thầy bạn bè để luận văn đƣợc hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn nhiệt tình PGS.TS Nguyễn Thị Nhƣ Liêm Quý thầy cô anh/chị em cán công nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh T nh Đăk Lăk tận t nh gi p đỡ để tác giả hoàn thành luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ThS Nguyễn Văn Dung (2008) “Quản lý quan hệ khách hàng” Nhà xuất giao thông vận tải [2] PGS TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Xuân Lãn (2010), Giáo trình Quản trị [3] ThS.Nguyễn Quang Hƣng, “Quản lý quan hệ khách hàng” Nhà xuất ƣu Điện [4] Jill Dyches (2009) “Cẩm nang Quản lý mối quan hệ khách hàng” nhà xuất tổng hợp TP Hồ Chí Minh Ngƣời dịch: Huỳnh Minh Em [5] Nguyễn Xuân Lãn (2009), Nghiên cứu Quảnquan hệ khách hàng hoạt ộng Marketing doanh nghiệp – từ lý luận đến thực tiễn [6] Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh ĐăkLăk Báo cáo kết hoạt ộn kinh doanh năm 2013, 2014, 2015 [7] Philip Kotler (2013), Quản trị Marketing, Nhà xuất thống kê [8] Nguyễn Công Thành Phƣơng (2013), Quản trị quan hệ khách hàng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum, Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Đà Nẵng [9] Đinh Lê Thục Trinh (2010), Quản trị quan hệ khách hàng Ngân hàng ầu tư phát triển Việt nam chi nhánh ắk Lắk, Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Đà Nẵng [10] Thế Vỹ (2010) “Bí bán hàng thành công” Nhà xuất Trung Quốc Ngƣời dịch: Tạ Ngọc Ái ... hàng cá nhân: Giá trị khách hàng cá nhân giá trị kinh tế khách hàng ngân hàng thể thông qua lợi nhuận ròng Các chi n lƣợc gia tăng giá trị sở khách hàng + Chi m khách hàng (giành đƣợc khách hàng. .. Ngân hàng xem khách hàng nhƣ tài sản quan trọng Tạo quản trị quan hệ khách hàng cá nhân nhằm th a mãn nhu cầu khách hàng để đem lại giá trị dài hạn cho ngân hàng Tất dựa nhất, cá biệt khách hàng. .. TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRI ANK CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 39 2.3.1 Về công tác nhận diện khách hàng cá nhân 39 2.3.2 Phân biệt khách hàng cá nhân .43 2.3.3 Các hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng NNPTNT tỉnh đăklăk , Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng NNPTNT tỉnh đăklăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn